تبلیغات
رویاهای صادقه

سال نو مبارک

 

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

(پس خداوند دعایشان را مستجاب کرد وگفت من عمل هیچکدام ازشمارا چه مردباشدچه زن ضایع نمی کنم شما همنوع هستیدوازجنس یکدیگر.پس آنها که در راه خداهجرت کردند .درحالیکه ازخانه هایشان رانده شده بودندودرراه من سختی و آزاردیدندوجنگ کردندوکشته شدندبدونتردیدتمامی گناهانشان رامحومی کنم دوآنهارادربهشت هایی که نهرها درآن جاری است واردمی کنم .این پاداشی از جانب خداونداست وبهترین پاداش ها نزدخداست .جولان دادن پیروزمندانه کافران درشهرها تورانفریبد.این بهره ناچیزوچندروزه دنیاست .پس ازآن جایگاهشان جهنم است .وچه بدجایگاهی است این جهنم. اماکسانی که حرمت اوامر پروردگاررا نگاه داشتندبرایشان بهشت هایی است که نهرهادرآن جاری است وآنهاهمیشه مهمان خدایند.وبدانیدانچه درنزدخداست برای نیکان بهترین است ونیزازاهل کتاب (همه ادیان الهی) کسانی هستندکه به خداوندوآنچه برشمانازل کرده ایم وآنچه برآنها نازل شده است ایمان دارندوآیات خدارابه بهایی اندک نمی فروشند پاداش آنهانزدپروردگارشان محفوظ است بدون شک خداوندحسلب هارا سریعا رسیدگی می کند .ای همه کسانی که ایمان آورده اید صبرپیشه کنید ودرمقابل دشمنان استقامت داشته باشیدوهمواره آماده باشیدوحرمت خدارانگاه دارید امیدآنکه رستگارشوید) سوره آل عمران آیات صدونودوپنج تا دویست

*عیدجهانی نوروز برخانواده گرانقدر شهیدان سبز

 و زندانیان بیگناه زنداهای ایران وجهان  و حق خواهان درکشور ستمدیده سوریه ودراضعاف بحرین

                                                                                    وهمه حق طلبان درسراسر جهان مبارک وخجسته باد

 *ای( الهه اصل ولایت فقیه ) وای خواص ایران ما

( بدان که باطل رفتنی است.)آنچه شما به آن دل بسته اید فقط یک ( فریب ) است.

(بدانیداین دنیاجزبازیچه ومجموعه ای ازخواهش ها وهوس های سرگرم کننده نیست درحالیکه زندگی جاویدبرای کسانی که حرمت خدارانگاه میدارندبهتراست. چرا عقل تان را به کارنمی اندازید؟)سوره انعام آیه سی ودو

اسفندماه نوروزی.خوزستان محروم وفراموش شده. منتظری درانتظارنور

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اسفند 1391    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ادامه قاب وارونه ارتداد و من4

  تکه تکه میشود متلاشی میشود .تجزیه میشود نیست میشودچون پشم زده میشود وبرمیگردد تامجددخلق بشودزنده بشود. وانسان درجبراست که برگردد چون زمین . چون آسمان وهرانچه درآنست تسلیم ومطیع الله است وانسان درجبراست که در پایان وعده همراه باانها برگردد. برگرددچون جسم مانیزازخاک است ازاب است از جنس مخلوقاتی است که درجبرندکه برگردند. خواننده خوب اگر به داستان عرش توجه کنید و مکالمه ملائک قبل ازآفرینش آدم و بعدازآن آفرینش آدم وهمچنین طغیان ابلیس وتبدیل شدن اورا به شیطان یا عنصراولیه اش اتش را بادقت دنبال کرده باشید می توانید با ترتیب آفرینش عناصر دنیای اطراف آشنابشوید .از طرفی دیگربه قدمت دیرینه وجودگازها  درعرش قبل از شناخت انسانهای کنجکاو زمینی آگاهی می یابیم.تجزیه آب به دوعنصر مجزا. تولید دی اکسید کربن از سوختن از تاثیر شیمیایی شدن .و انچه انسان همواره از ان گریزان است مرگ براثر تجزیه وانفطار آیا برای حکومتها این سوآل را بوجودنمی اورد که چرادرادیان توحیدی ساخت انرژی هسته ای و اقدامات علمی که تغییروتبدیل وتجزیه درعناصر را و فرآیند شیمیایی شدن (سوختن خاک وتجزیه آب) در انسان وکره زمین را تسریع می کند حرام است؟آیا این اقدامات واختراعات از عملکرد مفید انسانهاست؟نشانه برتری است؟ازبین بردن اکسیژن کره خاکی ما و تنها ماوای انسانها زمین یک جنایت بشری است.اگرچه بدعت فقط ازان الله است .وآنچه در زمان ما دردنیای ما اتفاق می افتد ومارا درجبر نابودی ونیستی قرار میدهد از بدعت الله درعرش سرچشمه گرفته است . ( این زندگی دنیاچیزی جز بازی وسرگرمی نیست بدانیدکه سرای آخرت سرای زندگی حقیقی است کاش این نکته را می فهمیدید.)سوره عنکبوت آیه شصت وچهار (اکنون رهایشان کن تادرافکارباطل خویش فرو روندوسرگرم باشندتا روزی را که به آنها وعده داه شده است ملاقات نمایند) سوره زخرف آیه هشتادوسه ای رهاشدگان ای اهل باطل بازی وسرگرمی واین همه قتل. این همه جنایت.و همانطورکه درقبل آمد (این خداست که هرجنبنده ای را ازاب افریده واکنون بعضی ازانها برشکم خودمی خزندوبعضی روی دوپای  خودراه  میروندو برخی برچهارپا .خداوندانچه بخواهدخلق می کندزیرا برهرکاری تواناست) سوره نورآیه چهل وپنج (اوکسی است که انسان را ازاب افریدوبرای اونسب وسبب قراردادبدان که پروردگارتوتواناست) سوره فرقان آیه پنجاه وچهار (ایامنکران حقیقت نمی دانند که روزی درهای آسمانها وزمین بسته بود وما آنهاراگشودیم. وازآب هرچیزی را حیات وزندگی بخشیدیم. آیابازهم حقایق را باورنمی کنند)سوره انبیاء آیه سی اولین عنصر درعرش ( واولین موجودملائک بوده اند)ودرطبیعت  دنیاآب بوده است.وخاک ( آدم)ازآب گرفته میشود.وگازنیز. .اکنون مادردنیا نیزجلوه های بسیاری ازاشکال مایع رادر حالت گاز می بینیم مایعاتی که تبدیل به گازمیشوند .نفت .گاز .بنزین . بخارات و.... راز پرهیزاز دوستی انسان باشیطان تبدیل شدن آب موجوددر بدن انسان به گازیا بخاراست. ( کبودی یاخونمردگی از علائم نرسیدن هوایااکسیژن است به انسان .آیا اتش دی اکیسدکربن تولیدنمی کند؟جسم انسان اولین عکس العمل را کمبود اکسیزن نشان می دهد. کوچک شدن زمین . کمبوداب .ازبین رفتن لایه ازون همه ازمخاطراتی است که جهان مارا درخطرنابودی قرار داده است.و قران این کتاب بزرگ چگونه باید به ماهشداربدهد که قیامت خواهدامد. وجهان ما  درجبراز تسلیم به  نیستی و نابودی است آیا برای شما سوآل برانگیز نیست که چرا چاههای نفت وگازدر زمان ما به فراوانی کشف میشوند؟ پدران آباء .واجدادی که روزی فراموش شده انداکنون ما رهاشدگان را رهانمی کنند)هرچقدر مردم جهان درارتدادافراط وتفریط را پیشه کنند .ازبین رفتن آنها وجهان بصورت گازرا ممکن وسریعترخواهندکرد.اگر چاههای گازونفت که بصورت مایع به سطح زمین می آیند وآتش میگیرند فقط به دلیل فرایندشیمیایی است که به صورت جبر (و طبیعی چون اجتناب وتغییرآن محال وغیرممکن است)درآنها اثبات شده است ما درانسان بسیاری ازبیماریهایی که بادوستی باشیطان درانسان باعث تغییر درفرآیند جبری ساختمان بدن یک انسان میشود رامی بینیم مثل بیماری ایدز. ایدز درواقع سوختن تدریجی بدن است یک عامل شیمیایی است که درنتیجه تغییری پنهان در جسم انسان(همسوبا تضاددرعمل سلولها) آشکارمیشودویا بیماری برص. (آنچه درنزدشماست نابودشدنی *است (شماست اکنون نزدماست ودرحال هم نابودمیشود) اما آنچه نزدالله است جاویدوبرقراراست ) قسمتی ازآیه نودوشش  سوره نحل ( ای پرورنده ما.همانا توگردآورنده *همه مردمی آن هم در روزی که هیچ تردیدی دروجودآن نیست بدانید خداوندازوعده اش تخلف نمی کند) سوره آل عمران آیه نه    بازهم جبر. یادآوری .یاداوری وهشداربه فتنه الزایمرموروثی.انسان با فراموشی ازبازگشت غافل میشود ازالله غافل میشود ازگواهی وشهادت خود رویگردان میشود  (بگوآیا بینا ونابینا برابرندیا ظلمات ونوریکسانندویاشریکانی که برای خداقائل شده اید مخلوقاتی چون مخلوقات اودارند حقیقت آفرینش برآنهامشتبه شده است) قسمتی ازآیه شانزده رعد ( آیاکسی که * می داندآنچه از سوی پروردگارت نازل شده حق است باکسی که نسبت به این حقیقت کوراست برابر است تنهاخردمندان *درک می کنند) آیه نوزده از سوره رعد مقایسه امت واحده عرش ( سوره ص).امت واحده زمانی که عرش الله برروی اب بود(سوره هودس) وامت واحده فرزندان بنی آدم درسوره اعراف تصاویری یکسان و برابرازتسلیم همه ایمان آورندگان است .ایمان اورندگان می بینند می شنوند .درک می کنند . عقلانیت آنها برجنون برتری دارد تاآن زمانی که خواسته شیطان تبدیل به اراده میشود . ببینید شیطان درعرش ادعا می کند که اکثریت بندگان الله را درمسیرگمراهی حیران وسرگردان خواهدکرد. زمانی که این قول وگفته شیطان ادا میشود اراده (باش)الله .برای اهداف واوهام اودرزمین ودنیا میسرمیگردد.یکی از مشخصات شیطان در جدایی اوازجمع ایمان آورندگان انزوا یا خودمختاری یاتک روی یاخودپرستی اوست.همین مشخصه شیطان یکی از آفات درناتوانی درتشکیل امت واحددربین  ایمان آورندگان در زمین میشود. واما امت واحده ونقش آن در ادیان توحیدی نیز درقرآن بوضوح آمده است .دین توحیدبراساس برابری وعدالت بین انسانها آمده است . و حضرت پیامبر اگرچه درمقام در اولویت قرارمیگیرداماهمواره ازتشکیل امت واحده نهی میشود. دلیل ان هم جزآن نیست که باتشکیل امت واحده پیامبر در صدراین امت می نشیندیا به گفته دیگر یک نوع حاکمیت فردی برجمع یا امت را بدعت می کند.واین چنین  جبرباش حاکمیت انسان برانسانهادردین توحیدمردودمیشوددرحالیکه حاکمیت برانسانها و قدرت مسلط برجهان آفرینش فقط ازآن الله است.  خواننده خوب جبرموقعیت  باش اولین اراده ثابت است برتشکیل امت واحده .هرچیزی که درموقعیت باش قراربگیردجبرا زنده میشود. تشکیل میشود .اگرالله پیامبرش را از تشکیل چنین امتی نهی می کند .تشکیل این امت درجبر باش الله قرارندارد.بنابراین ما با اجبار در دین در تمامیت پیروان  ادیان توحیدی  قرارنمیگیریم. (خواننده خوب آنچه درکشورهای اسلامی؟ در زمان اکنون با حاکمیت وحکومت نامشروع بصورت قانون درآمده است جزشعاری دروغین ازدین محمدص یا موسی س یا عیسی س بیش نیست بعدازباطل شدن حکومت انسان برانسان درزمان ظهوردین بنی اسراییل ادیان توحیدی همه پیامبران درتضادوهشداربا درقراری چنین حکومتهایی به مردم جهان عرضه شده اند اماآنچه اکثریت درجهان ما مدعی ان هستند چون بطورکامل وتسلیم ازالله و پیامبران پیروی نمی کنند و از انحراف از ادیان بوجودآمده اند)به نام اکثریت بعضی اهل کتاب درقرآن آمده اند .اما لازم به ذکراست که کافران ومشرکان حتی حکومت کنونی ایران ( قانون گرایان. مدعیان مادیگرایی) موفق به تشکیل امت از نوع خودخواهندشد.و تشکیل شدن این امت نیز بواسطه رویگردانی ازایات حق وتجاوز= اجازه خودرا دردین الله با طغیان وعصیان ازحق مشروع جلوه دادن وتظاهربه مشروعیت داشتن است.وردشدن ازهشدارهای الله ورسول است.آیه (دین من برای* من .دین شمابرای شما) سوره کافرون نیزاز تشکیل امت واحده کفرمی گوید. وما بارها از اکثریت واردشوندگان به عذاب الهی گفتیم و این حقیر( فقط دردرگاه الله) از تشابه افزون شدن اشکال آتش در زمان حال به عنوان نمادی از اکثریت جهنمیان یا نمادی ازگوناگونی امتهای کوچک وبزرگ  واحده کفربرای شما گفته ام باتوجه با آیه (جبرموجودشدن درموقعیت باش الله) این امت کفراگرهم تشکیل بشود امتی مرده خواهد بود.( در زمان حذف میشوند.انفطاروتجزیه برانهاجبرمیشود) .اکثریتی دچارناتوانیهاوابتلائات جن زدگی.   درقسمتی از این مطلب از نام دوبیماری برص وایدز که ازعوارض جسمی ارتداداست نام آورده شده است .عوارض این دوبیماری را اگربکاویم ما با ازبین رفتن تدریجی بشرخاکی مواجه خواهیم بود . این شکل بیماری را اگر دربعد بزرگتر آن تجسم بکنیم درواقع نوعی بیان غیرمستقیم خواهدبود برای شکست ونابودی امت واحده کفروشرک ودلیل آن هم تضاددرعقاید واختلافات دفع کننده گروههای تشکیل دهنده امت کفروشرک خواهدبود).البته میتوان بیماری جنون ( دیوانگی) را به گروه بیماریهای درونی ارتداد افزود .درامت واحده کفر . اکثریت گاه از درون دچار اختلاف وتضادمیشوند و اتحاد مصنوعی ساخته شده را از بین خواهندبرد ویا ازبیرون درموضع حمله به یکدیگرقرارخواهندگرفت.چه فرق می کند این اکثریت چون درکلیت  نمی بینند چون غالبا نمی دانند . یا نمی شنوند یا عقلانیت آنها در نازل ترین حد درک و سنجش است همواره با یکدیگر درحالت تهاجمی خواهندبود .واین تهاجم جمعیت بزرگ آنهارامتلاشی خواهدکرد. .گفته شد وبازهم مکرر تکرارمی کنم حکومت ایران حتی اگربتواند امت واحده اسلامی؟راتشکیل بدهد چون از لحاظ دینی درگروه بعضی اهل کتاب ( اکثریت تشیع ) است محکوم خواهدبود به جبرنابودی ونیستی .ازدیگرکشورهایی که میتوان از آن بعنوان یکی ازپیروان اهل کتاب نام برد کشور اسراییل است همه ما می دانیم اکثریت جمعیت کشور اسراییل را قوم یهود بامذاهب ابتکارشده که ازذریه پدرانشان برآنها تحمیل شده است قراردارند.جدیت برای تشکیل امتی که درجهت برآورده شدن (آرزوها واوهام ) پدران اکنون براین کشورحاکم شده است و اگربرطریق کنونی ادامه پیدا بکند قوم یهودرا نابودخواهدکرد.به زبانی دیگرلایه لایه شدن گروه گروه شدن تکه تکه شدن  این جوامع مسبب پراکندگی وعدم وحدت آنها خواهدبود درشکل بیماری همین انشقاق رادربرص وایدز میتوان دید که موجب فرسایش خاک (جسم )میشونداگرچه در زمان ما مردم کشورها دراکثریت کفروشرک وارتداد قراردارند نام بردن ازآنها ودلیل نابودی آنهاوسعت وقت می خواهد. وامادریک جمله ساده خاک یعنی ایران یعنی اسراییل یعنی آمریکا یعنی ............ همین جبر ( تجزیه جسم انسان)  کلیت جوامع بزرگ حقوق بشری را تهدیدمی کند وهر روزکه می گذرد اجماع آنها کوچک وکوچکترمیشود ودر تاخیروتعجیل در جبر انشقاق تداخل و تلاش  بشرامروزاثری نخواهدداشت. درآیه زیرما از رهاشدن گمراهان( کسانی که راهی دیگرجزدین توحید )راانتخاب کرده اند می خوانیم .این رهاشدگان اگر درمسیر راست ودرست الهی قرارنگیرند دامنه نیستی ونابودی آنها گروههای دیگر ارتداد را نیز به سقوط وهلاکت خواهدافکند. (آنها خودشدیدا بایکدیگردرگیرند.درنگاه اول آنها رامتحدمی بینی اما قلبهایشان ازیکدیگردوراست واین به خاطرانست که قومی نافهمند)قسمتی ازآیه چهارده سوره حشر ( قسم به قرآن پندآموز که کافران همواره گرفتار غرور اختلافند)سوره ص آیات یک ودو به آیه چهارده سوره حشر توجه کنید اینگونه اختلاف در جسم انسان ودرجهان آفرینش نیز تاثیرگذاراست .همین اختلافات وتضادی که دربین جوامع یا امتهای کفر وجود دارد بازتاب آنها نیز دربیماریهای جسمی وروحی انسان آشکارا درموقعیت باش قرارمیگیرد و به علت دراکثریت این گروهها( شرک وکفر) جهان نیز در خطر بیماری متاثرازشرک وکفرانسانها قرارمیگیرد . خاک .همه دنیای ما ازخاک است و آب. بیماریها آب وخاک انسانهارا تجزیه می کنند . محیط را آلوده می کنند و قبل از این نتیجه اکنون برای شماآورده شده است . آیا این نهایت ناسپاسی نیست؟        (هرکس را خدا درگمراهی گذاردهیچ هدایت کننده ای برای اونخواهدبود وخداآنهارا درسرکشی و طغیان رهامی کندتا حیران وسرگردان بمانند)سوره اعراف آیه صدوهشتادوشش درآغاز  آیه ( صدوهشتادوشش) سوره اعراف از فردیت گفته میشود که هدایت اوبی نتیجه بوده است  یک شخص  که نمی بیند یک شخص که نمی شنود .یک شخص که درک نمی کند و..... امادر جمله دوم ما از جمع آنها می خوانیم .دراین آیه درواقع به تشکیل شدن امت یا امتهای کوچک ازگمراهان یا بیماران توسط طاغوت  اشاره میشود . دل بستن به حکومت گوساله طلایی و مرده سامری برای پیروان دین موسی س. آسان تر است از ایمان آوردن به خالقی که زنده است امادیده نمیشود.ارجح بودن وبرتری مادیات درمقابل معنویات ( یانیروی جاذبه زمین)دراین گروه متاسفانه باعث رویگردانی اکثریت از دین الله میشود.مابایدایمان بیاوریم که آنچه نزدماست نابودشدنی است .جنگ برای حکومت بامردم؟جنگ برای تسلط بر مسلمانان ؟ (برای هرامتی راه ورسمی قراردادیم که بواسطه آن عبادت می کنندپس دراین امر نبایدباتوبه نزاع برخیزنداماتوهمواره مردم رابسوی پروردگارت دعوت کن زیراتو همواره برهدایت راست وراستین قرارداری ) سوره حج .آیه شصت وهفت این ایه گویای دشمنی ونفی دعوت به دین توحید توسط امت های مختلف است .امت هایی که در عقاید درگوناگونی هستند .(دین من برای من دین شمابرای شما) جای تعجب داردکه امرباش دردعوت پیامبر باعث سماجت در مقابل حضرت رسول بشود .اینگونه است که اکثریت مرگ خودرا خودشان انتخاب می کنند.مرگی جبری و آتشین.       ما دردین با بودن ونبودن هستی ونیستی .تاریکی وروشنی نور وظلمت .حق وباطل و.خیر وشر. درمسیر تکامل انسانی همراه میشویم. ( بی شک ماشیاطین را اولیاء کسانی قراردادیم که ایمان نمی آورند) سوره اعراف آیه بیست وهفت (روزی که خداهمه رامحشورکندگویدای جماعت جنیان بسیاری از ازانسانهاراپیروخودتان کردید) قسمتی ازایه صدوبیست وهشت سوره انعام ( روزی که خداهمه آنهاراگردآوردبه فرشتگان می گوید آیااینهابودندکه شمارا عبادت می کردند؟ گویندپاک ومنزهی تو توولی ماهستی نه آنها اینان جنیان را عبادت می کردندوبه آنهاایمان داشتند) سوره سباء آیات چهل وچهل ویک دراین آیات به سرانجام امت های واحده کفروشرک پرداخته شده است . اکثریتی که درگوناگونی عقاید دراکثریت قرارداشته اند.ومی بینیدکه با استنادبه این آیات اکثریت کفروشرک دردنیا درتشکیل دروحدت یک امت موفق بوده اند. *( کسی که آسمانها وزمین و آنچه را درمیان آنهاست رادرشش روز آفریدسپس به عرش پرداخت. خدای رحمان است پس از اوبپرس تا آگاه شوی) سوره فرقان آیه پنجاه ونه *این قاب ادامه دارد                                    ******************************* ورویا . رویاهایی که می خوانید رویای صادقه (سبد) * خودم را درخواب می بینم که چشمهایم بسته است.همه جاروشن است . آرام است. هیچ چیزدیگری با من نیست . خاک نیست وصدانیست . خاموشی است . آنجا چه می کنم . دریک خانه دریک باغ بزرگ که حصارش ناپیداست. با درختانی زیبا وهوایی به روشنی رویا. خانواده هستند. اما من بایدجایی بروم بایدبروم. من آن بالا خودم را می بینم. ایستاده ام .شاداب و سرحالم.من ( آن من ) دیگراز بالا به پایین ترمی آیم آه .می بینم  روبروی من خانواده ایستاده اند. می پرسم( برای نهارباید سبزی را از باغ آورد) نه سبزی بهانه است من بایدبروم. قدم زنان در باغی که بسیاربزرگ است زیباست .نورهست. صدای آب می آید.اکنون نیز ازبالا دارم خودم را می بینم. باچشمانی که کنجکاواست وان یکی ( منی که قدم میزند) را رهانمی کند درحالیکه ازآن بالا ودرسمت راست اورا ازپشت می بینم . خوابم میبرد. امانبایدبخوابم. اودرکنارنهری آب نشسه است با سبدی پرازسبزی.یک سبدحصیری بزرگ .که زیبا ومحکم بافته شده است . نشسته ام کنار نهرآب اما جورا از لابلای برگ درختان می بینم خشک است .( می گویم باخودم خشک است) و صورتم را به سوی بالا بسوی آسمان می کنم . الله هست . همه جاروشن است . آن من دیگر رادرآسمان بالای سرم نمی بینم .فقط الله را حس می کنم ومی بینم. تنگاهم به بالا ست .نمی دانم چه زمانی می گذرد .من به بااو بودن نیاز دارم . زمان رانمی شناسم . همه جاروشن است. ان منم کنار نهرننشسته ام چندقدم آن طرفتردورتر نشسته ام. اما وقتی از بالا به او( آن من دیگر) نگاه می کنم  گویا بالای جوایستاده ام .شاید آن من باشم. درنهرآب است می خواهم نهر لبالب بشود ومیشود.پرمیشود گفتی می خواهد طغیان کنداما نه آرام درجریان است . سبد سبزی رازیرآب می کنم نه ان را به زیرآب فرونمی برم اما سبزیها خیس و اب از اطراف سبد قطره قطره می چکد چه کسی سبزی راشست؟ از خودم نمی پرسم . فقط می بینم که می پرسم. فقط دیدنش سوآل است اما درنبودن سوآل. سبدرا برمی دارم بر روی دست وروی شانه ام چپم می گذارم . می گویم سبزیها خیسند الان خیس میشوم . من وقتی به آن نگاه می کنم آب روشن تر از نور دراطراف سبد آویزان می بینم اما نمی چکند؟باخودم می گویم الان آب می چکد خیس میشوم . اما آب صورت مرا می شوید بدون آنکه به آن دست بزنم. یک پارچ اب از سبد تمام صورت مرا می شوید خنک می شوم اما خیس نمی شوم. به سبد نگاه می کنم سبزیها شادابند خشک هستند آب ندارند .ای سبد توچه نوری داری؟ آرام برمی گردم خودم نمی دانم کجابودم شاید اورا تنها گذاشته ام آن من دیگر را . چه زمانی نمی دانم. برگشته ام . او آنجاست من اورا می بینم منی که در زمین غرق درخوابم.. به سبزیها نگاه می کند  .من هم به اونزدیک می شوم می خواهم ببینم چه را نگاه می کند ؟سبزیها تمیزند؟ سبزیهابیشترشده اند . او( آن من دیگر)پشت دراست . دری که به دیواری متصل نیست فقط یک دراست .اوباید واردآن اتاق بشود ناگهان دخترکی باهیکل بلند از درمی آیدبیرون . نمی دانم چگونه بلندشد ان قدرکه توانست سبد سبزی را از بالا ببیند. اشتهایش برای خوردن سبزی بازشد اما من اجازه نمی دهم اونگاهش راتکرارکند . وقتی می خواستم وارد اتاق بشوم یک تربچه با کله قرمزش از توی سبدافتاد دخترک با سرعت انرا برداشت .نگاهش می گفت که انرا ازان خودش می دانداما من عقیده دیگری داشتم.تربچه را باعجله ازدستش قاپیدم .اوکجارفت؟ هیچکس درآنجانبوداما من باید وارد آن اتاق بشوم دخترک دررا باز گذاشته است .اما من باید در را باز کنم .ودررا باز می کنم و دنیایی از نوراست که درآن گم میشوم.آرام به آسمان می روم بدون آنکه بتوانم خودم رانگه دارم مثل بادکنک وبی اراده  سبدی در دست من نیست .هیچ کجا پیدانیست و.من درروشنایی نوری سپید محومیشوم. *وصبح است واومرا باسبدی پرازنوربه آسمان دعوت کرده است  .                                                       ************  رویای صادقه ( تا) *درخوابم .اما درخواب به هرکجاسرک می کشم. ان منم دراوج بالاتر از هرچه هست که آنجا هیچ نیست . آن منم انجا افتاده ام غرق درخواب وروبه آسمان . کمی تاریکم .می چرخم نیم دایره دراطراف خودم که اوراغرق درخواب می بینم. فقط نگاه می کنم. آرام شده ام. منی که درخوابم ودرنیمه تاریک اوج حس می کنم نیرویی برمن واردمیشود یک نیرو برصورتم متمرکز میشود.آنراحس می کنم. . توآنجا چه می کنی ؟ صورتم روشن شده است . آرام است. او آنجاست .الله انجاست درحجاب. می بینمش .می دانم که مراقب من است خیلی نزدیک است شایددرحدودسه مترکمی بیشتر. نگاهم می کنداما ساکت است کسانی دراطرافش هستند صدای زمزمه انهارا می شنوم اما کنجکاونمیشوم .جلوترنمی روم آنها را ببینم. گاهی تک دستی یکی ازآنها را دراطراف الله می بینم. اگرچه درخوابم اما می بینم. پس نیرو از وجوداوبود. بایدپایین بروم من آن منی که در خاک زمین در خوابم اورا از روبرو می بینم لباس بلندی پوشیده است آرام از پله هایی پایین می آیداگرچه پله ای دیده نمیشود . دراوج تاریک آسمان . دارم پایین می آیم نگاهم به پایین است جز تاریکی جو هیچ نمی بینم اما نمی ترسم. قراراست جایی بروم. هواخنک است . ستاره ها درخوابند. من بال نمی زنم . ایستاده پایین می آیم از پله هایی که وجودندارند .باید بروم سراغ او . آن منی که دردنیا درخواب است والله همچنان نگاهم می کند ازمن دورنمیشود . . آن منم مثل تکه گوشت بیجانی غرق درخواب ازتاریکی که حالا دیگر پاره شده از پهلو آرام بر روی زمین گذاشته میشوم. با دستهایی که نمی بینم اما می شناسم. حس سنگینی به من دست می دهد واین سنگینی جسم من  با زمین برخوردمی کند اما هیچ دردی حس نمی کنم . فقط زمین را سختی اش را می فهمم. گفتی درخواب غلت زده ام .امانه. من دربیداری دراوج آسمان واز پارگی  آسمان تاریک  بر روی زمین گذاشته شدم وحالا خوابیده ام.فقط بایک صدای خفیف .فقط یک صدا *با صبح تسلیم به خاک امدم تادرسجده با او که مرانگاه می کنداززیبایی  پرستش اوبگویم.                                                      ************* رویای صادقه ( جنوب) *درآن بالا هستم .دیده نمی شوم اما هستم سروصدایی که به راه انداخته ام میگوید که ان بالا هستم. مرتب حرف می زنم اما همه جا تاریک است. ومن خودم را نمی بینم .عجیب است ان قدرتاریک نیست که خودم را نبینم . من ( ان منی که دارم به دنبال او همه جارا می کاوم) نفس می کشم هواخنک است وپاک . آه آنجاهستم سمت راست .بزرگم وزنده ام دارم نگاه می کنم به یک مکان . چه رویایی است.چه رنگهای دل نشین و چشم نوازی  دارد . دیدن این منظره آرامش بخش است اما فاصله ان مکان ازمن بسیار دوراست .من ان بالا هستم ومنظره پایین است آنجا روزاست ودرزمین ومن درشبم ودرآسمان سیاه. خم شده ام ودارم ازان بالا خیره به زیبایی آنچه می بینم خیره نگاه می کنم. ناگاه اوبرمی گردد اوکه دربالا بود اما من نمی یافتمش . درتاریکی بود وجز صدایش هیچ اثری ازاونبود. آن من دیگر.باسرعت روبروی من آمدآنجاکه من می بینم .منی که درخوابم .اما چشمهایم باز است بازصدامی پیچدهرلحظه صدا بلند وبلندترمیشود صدای یک نفرنیست چندنفرنداما دیده نمی شوندمی گویند( ما روزی گرد خواهیم آمد)من باورم اعتمادبه حرف آنهاست اما به کجاخواهیم رفت . به کجا؟خواهیم رفت؟این سوآل را آن زنی که دیده نمیشود اما در تاریکی هست مثل من که قبل از اوبودم اما فقط صدایم بود.ازمن می پرسد من که می گویم( ما روزی گردخواهیم آمد) این جمله تکرارمیشود چندبار این بارمن گفتم. ومن چشمهایم را در خواب می بندم ومی گویم (همه گردخواهیم آمد وبه سوی جنوب خواهیم رفت)جنوب. به یک محیط تاریک آمده ام. وزمین را ازآسمان می بینم از دور.ما به جنوب خواهیم رفت بایدجنوب را ببینم. یک ( فلش) بارنگ سپید را بربالای زمین ( با فاصله بلندی نیم متر)می بینم مرتب درحرکت است این فلش داردمسیرجنوب را به من نشان می دهد به من که تاریکم اما درآسمان .وتکه ای از یک خاک را می بینم از زمین اگرچه ازمن دورنیست .بافلشی که گفتی زنده است. می گویم ( جنوب وجنوب یعنی خوزستان)وازخواب می پرم. *ای جنوب من برگشته ام وبا صبح به توسلام می کنم.                                                        ************* رویای صادقه ( فرودآمدن) * ازجایی برگشته ام .نمی دانم ازکجا اما اکنون درتاریکی ام. دراوج آسمان . مکانی درتاریکی از آسمان اما جدا بادیواری سیاه که انتها و آغاز ان ناپیداست. آنجا خوابیده است .آن من دیگر را می گویم .با اویکی می شوم فقط با یک قدم.از احساس خنکی هوالذت می برم .حالا دراز به دراز خوابیده ام در روشنی . آه آن دیگرکیست؟ یک زن است . با اخم دارد نگاهم می کند مرتب غرمی زند . فاصله اش بامن که در آسمان خوابیده ام دربلندی است شاید فقط چندسانت . او سمت راست من است فقط چهره اش از تاریکی آسمان خارج شده است تنه اش را نمی بینم. اواز لای تاریکی آسمان  تمام مرا می بیند من هم فقط چهره اش را که کمی عبوس است .کمی دلگیرمی شوم به من غرمی زندازاومی رنجم باخودم می گویم( چه شده است) ونگاهش می کنم. آن منم .ان من دیگر همیشه فکرمی کنم اوبایدمن باشداگرچه تاریک است .با حالت چهره ام به اومی گویم که از دستش رنجیده ام از خودم. کمی درحالت دراز به دراز تکانی می خورم .چه می گفت . باخودم می گویم باید بیداربشوم. حتما همینطوراست باید بیداربشوم. *وبیدارمی شوم همراه با او که درانتظارمن بود تا با من به زمین بیایدوبه صبح برسد.                                                  *************             رویای صادقه ( همراه خوب) *درتاریکیها به هر جایی سرک می کشم. از او ازآن من دیگرهیچ نمی دانم .اودرخواب است . اوبایدبخوابد. صدایی می شنوم صدای صحبت عده ای به گوشم می رسد. من هم درحال صحبت هستم . با زنانی که تعدادشان زیادنیست. ازآنها هیچکس را نمی شناسم. دراوج آسمان هستم. درتاریکی. او( آن من دیگر)که درخواب بود من بسیار شادابم درجمع ان زنان احساس می کنم که احتیاج به چنین آمدوشدی داشته ام . آن زنهایی که هم صحبت من بودند بدرقه ام می کنند گویا من بایدجایی بروم. یکی ازآنها بامن همراه میشودشاید خودمن باشد .من که فکرمی کنم این چنین باشد من دیگری از من . اما من نیستم . آن منی که دارم دردنیا ودرخواب آنها رانگاه می کنم. یکی ازآنهاکه ازمن بود بسیارآرام بود واین زنی که بامن همراه شد چهره امرانه ای داشت . او منم . بامن یکی میشود.از اوج آسمان قدم زنان پایین می آییم .مثل پایین امدن از یک شیب که پایین آمدن ازآن سرعتی نخواهد. به یک درمی رسیم. من باخودم می گویم (باید بگویم کجابوده ام؟)او میگوید ( تواز یک مهمانی برگشته ای)گرچه من به سخن از او سوآلی نمی پرسم. به خودم می گویم( من ازمهمانی برگشته ام)بایدخوشحال باشم که با انها بوده ام. فراموشم شد باید چه بگویم. پشت درایستاده ایم. دری یک لنگه که بسته هم هست. رنگ ان روشن است و برای من جالب . اما اودرمی زند. یک ضربه .دوضربه *بیدارشده ام .دراین صبح ازمهمانی برگشته ام. * شاید برای توجالب باشد خواننده خوب که من با ابراز دلتنگی از دوری الله از اوخواستم درمن احساس دوری را یانزدیکی اش را به من ثابت بکند. واوبا این رویا به من گفت که به  یادمن هست همانطورکه من به یاداوهستم.                                                                *********** رویای صادقه( لباس سبک) *درخوابم.دراوج آسمانهاهستم .درتاریکی. اززمین جدایم. نمی افتم اما. درآنجا که هیچ زمینی نیست درحال گشت وگذارم. باکسانی که نمی شناسمشان. هواخنک است و من احساس امنیت می کنم .چه مدت می گذردباانها هستم ؟ نمی دانم.یکی ازآنها به آرامی به بازویم می زند .می گوید( وقت آن شده که برگردی).لبخندمی Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} لبخندمی زنم .خیلی زود می پذیرم که بایدبرگردم. هیچ نمی گویم هیچ نمی پرسم . اعتراضی هم ندارم. من درآسمانم. ان من دیگر غرق درخواب را نمی بینم نمی دانم چرا رهایش کرده ام ؟کجا ست؟. من منی که در زمین درخوابم ورویا می بینم  اما اورا می بینم. لباس بلندی پوشیده است لباسی که هرگزنپوشیده است . با دامنی بلندوگشاد .اما نمیشودگفت که اواز لباس خوشش نمی آید .شایدعادت دارد خاموش باشد. اما من منی که لباس بلند پوشیده ام با رنگی گیرا بسیارشادابم. غرق درآرامشم. ودارم پایین می آیم. دامن آن لباس عجیب مثل قایق بادی توی آسمان  پف کرده است .من خیره به پایین نگاه می کنم ودرخنکی هوا آرام آرام برزمین می نشینم .از اوج آسمان تاروی زمین فاصله ای نیست. همه جاروشن است چلچراغانی است اگرچه من از زمان نمی دانم. حس می کنم دامن آن لباس سبک .حالا سنگین شده است.  *صبح است او( آن من دیگر)به من برگشته است . بااویکی شده ام. قراراست باهم به صبح سجده کنیم. وقتی روی خودرابه سمتهای مختلف آسمان می گردانی چهره ات را می بینیم. می دانیم چه می خواهی .تورابه سمت قبله ای که دوست می داری و آرزویش را می کنی می گردانیم .پس هم اکنون رویت را سوی مسجدالحرام کن قبله تو واهل ایمان آنجاست) قسمتی از آیه صدوچهل وچهارازسوره بقره                                                        *************                                       ( به نام خداوندبخشاینده مهربان. ) ( آیاآفرینش شما سخت تراست یا این آسمانی که خدابناکرده است ؟سقفش رابرافراشت وآن را منظم نمود.شبش را تاریک وروزش را روشن ساخت. وزمین را بعدازآن گسترش داد.(گسترش دادزمین کوچک را؟)وازآن آب وچراه گاههایش رابیرون آورد.وکوههارااستوارنمود.ان هم برای بهره گیری شما وچهارپایانتان.هنگامی که حادثه بزرگ واقع شود.درآن روز انسان عملکردهایش را به یادخواهداورد.وجهنم خودرا برای هربیننده ای آشکارخواهدساخت.آنگاه کسی که ازمرز حق پافراترنهاده وزندگی دنیارا انتخاب نموده .جایگاهش جهنم خواهدبود واما کسی که ازمقام پروردگارش ترسیده و نفس خویش را ازهواهای بی ارزش نهی نموده  بهشت جایگاهش خواهدبود.ازتودرباره قیامت می پرسند .دانستن زمان آن به کارتوآیدنهایت آن بسوی پروردگارتوست توفقط برای کسانی که ازوقوع آن هراسان هستند یک هشداردهنده ای. چون درآن روزقیامت را ببینند می پندارندکه دردنیا جزشامگاه یا صبحگاهی نبوده اند) سوره نازعات آیات بیست وهفت تا چهل وشش                                                                                                          منتظری درانتظارنور * دی ماه یلدایی رنگ (فرشتگان وروح بسوی الله عروج می کنند در روزی که مدتش پنجاه هزارسال می باشد ) سوره معارج آیه چهار   ( خداچون اراده کاری کندفقط *می گویدموجود شو بی درنگ موجودمی شود) قسمتی ازآیه سی وپنج سوره مریم.س (ونیزمریم دخترعمران رامثال می زندکسی که پاکدامنی خودراحفظ کردو سرانجام مانیزاز روح خودمان درآن دمیدیم. ) قسمتی آیه دوازده سوره تحریم  مساح .مسح .(مسیح ). مسیح تنها دم الله یانفس یاکلمه الله است که بعدازطی  پنجاه هزارسال فاصله ازعرش تا دنیا ((کشیده))شد تا به روح القدس رسیدواوکلمه ( باش) عیسی بن مریم س رادرزمین  برمریم س القاءکرد  میلاد عیسی بن مریم س پیامبرنویدبخش عشق ودوستی وعیدکریسمس را به همه مسلمانان ادیان الهی درسرتاسرجهان تبریک می گویم. *ایران ما. خوزستان ای حکومتگران وای خواص ایران ما.قرنها از طلوع  وظهوردین محمدص می گذرد.اما این رسوایی است که شما با گذشتن ازآیات الله که  الله جبرنموده است که حقایق (گفته های الله)صریح و روشن وبدون تفسیر دراین کتاب آمده است با نام دین اقدام به مجادله با آیات  گفته های الله کرده ایدو دین ودیانت ودنیا و آخرت میلیونها انسان را باتحمیل اصل ولایت فقیه به بازی گرفته اید.به شما هشدارمیدهم که ازعاقبت این ارتداد بترسید اگرچه به یقیین می دانم در روزیکه به این آیه ایمان می آورید بسیاردیراست. ( به آنهایی که نسبت به حقایق کافرشدند ندا دهند که دشمنی خداوند نسبت به شما .ازدشمنی خودتان نسبت به خودتان بزرگتراست. زیرادردنیابه ایمان آوردن به حقایق دعوت شدیداما همگی کفرورزیدید) سوره غافرآیه ده                   

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 دی 1391    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ادامه قاب وارونه ارتداد و من3

                                                           ***************  (آری شمااین دنیای زودگذررا دوست داریدوآخرت را رهاکرده اید) سوره قیامت آیات بیست ویک وبیست ودو  آیا چنین نیست؟ آنها *می گویند قیامت وجودندارد اما بازانکارش می کنند . ( بگو این مرگی که شماهمواره ازآن می گریزیدشمارا ملاقات خواهدکرد) سوره جمعه قسمتی ازآیه هشت  پس( *بگو از اولین گرفته  تا آخرین همه درمیعادگاه در روزمعین جمع خواهیدشد)سوره واقعه.آیات چهل ونه وپنجاه ( روزی که همه شما راجمع نمایدآن روز روز مغبون شدگی خواهدبود) سوره تغابن آیه نه براستی چرا قیامت را انکارمی کنید ؟ چرا ( می گویید) قیامت یک توهم است . ( آیا پیش از اینکه عذاب واقع شده است ایمان می آورید؟)قسمتی ازآیه پنجاه ویک سوره یونس س (آن روز محقق میشود. روزمحقق شدنی کدام است؟)سوره حاقه آیات یک ودو هربارکه کافران ومشرکان در نفی حق می گویند(فقط بگویید . می گویند= دراراده باش شیطان قرارمیگیرند)و درمقابل گفته های کافران ومشرکان الله به پیامبران امر می کند ( بگو)شاید که گوش شنوایی دراراده باش الله قراربگیردو بشنود. پدری از نسل وذریه ای که اکنون در دنیای ماهست وتا اکثریت بر روی خاک دراکثریت هستند قیامت ظهورنخواهدکرد.زمین ما تنها میراث ایمان آورندگان خواهدبود.باید گروه کفروارتداد از روی زمین محو ونیست بشوند تا زمین به این گروه اولی الامربرسدو قیامت درجبر به وقوع بپیوندد .به اکنون فکرکن . ( هرکس که *خواهان عزت است بداندکه تمامی عزت وشوکت ازان خداست سخنان پاکیزه بسوی خدابالا می روندواین *عملکردخوب است وانهایی که فریبکارانه دست به کار زشتی ها می زنندبرایشان عذاب سختی مهیاست. حال آنکه فریب کاری اینان نابودشدنی است) سوره فاطر آیه ده توجه داشته باشید به (خواستن ) با ابراز سخنان و فی الفور تبدیل شدن ان به عملکردخوب ( اراده باش)برای انسان . انچه ما می خواهیم الله اراده می کند.انکارقیامت چرا؟ ایا رد قیامت  سخن بسیاری از ما نیست  .آیا الله آن را به جهانیان ابلاغ نکرده است پس چرا سخن الله را ردمی کنیم.؟رد قیامت هم دربیان وسخن دراراده باش قرارمیگیرد ونتیجه آن در سرنوشت ما جز قربانی شدن انسان  به فریبی نیست . فریبی که مارا به (گذشته) برمی گرداند به شیطان . به جهنم.وعذاب.در( گذشته ) گان . ( پیش)ینیان . انها که می سوزند و شعله های انها هرروز دربرابردیدگان ناتوان مابه حریم  انسانهانزدیک ونزدیک ترمیشود . گاهی به ققنوسها نگاه کن .شعله های چاههای نفت وگاز .تورا ازماندن ترا دراسارت  در. گذشته درگذشته گان هشدارنمی دهد؟.  وسبز را مرده می پندارد وانکارش می کند. انکار قیامت .انکارسبز یعنی که هست یعنی که تردید داردکه نیست؟ انکار حقیقت همیشه هدف بیان باور شخصی جامعه یا افرادنیست .حق راباوردارند پس انکارش می کنند گاهی درلباس مذهب گاهی در(مواد) قانون .اینگونه دیدن خاص شیطان انس است. (الله پروردگارحقیقی شماست وبعدازمرزحق فقط گمراهی است) سوره یونس آیه سی ودو ترس ازغیرالله .ازعلائم دورشدن ازحق ( حق گفته جبری است زنده است)است یکی از علائم جنون است.آیامیشودبا اوهام با چشمانی بسته با گوشهایی کر.با کم عقلی .با ؟ با زنده ای که حاکم  ومسلط برماست جنگید؟ (ای ایمان آورندگان ازخداونداطاعت کنیداز پیامبرخدااطاعت کنیدواز صاحبان راستین ( اولیای برتر)در امورخودتان اطاعت کنیدواگردر چیزی اختلاف کردیدبرای داوری آن رانزد خداوپیامبرمطرح کنیدچنانچه به خداوروز حساب رسی ایمان دارید. این کاربرای شما خیروعاقبتی نیکوداردآیا نمی بینی آنهایی راکه گمان می کنند به آنچه که برتووقبل ازتو نازل شده ایمان دارند(قبل ازمحمدص؟موسی س؟ عیسی س؟ و..نازل شده ایمان دارند؟)درحالیکه  می خواهند (اراده باش سوره تکویر را به یادبیاورید) قضاوت وداوری را به طاغوت واگذارند ) آیه پنجاه ونه وقسمتی از آیه شصت سوره نساء  (اطیعوا) اطاعت کنید.پیروی کنید دنباله روی کنید تبعیت کنید .اطیعوا امربه فعل اطاعت می کند.امربه تسلیم می کند در(موقعیت ) همه زمانها . نمی گوید ای اولیای برتر در امور مسلمانان همه ادیان  ایمان آورندگان را اجبار به اطاعت از خود کنید . این چنین اجباری را الله مردودمی داند ( الله الله )اجباردر دین توحید منفور است. (برخداست که راه درست ونجات بخش را نمایان کند بدانیددرمیان راهها راهی انحرافی است واگر خدا صلاح می دانست می توانست همه شمارا به اجبار هدایت کند)سوره نحل آیه نه ( نوح گفت ای قوم من اگرمن ازجانب پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم واومرا رحمتی داده باشدکه شما از دیدن آن عاجزید.چگونه می توانم شمارابه پذیرش حق اجبارکنم درحالیکه ازآن کراهت دارید؟)سوره هودس آیه بیست وهشت (بدان که اگر خدا *بخواهدهمه مردم روی زمین به حقایق ایمان می آورندآیاتو می خواهی ؟ مردم به اجبار به ایمان بیاورند. هیچکس وارد فضای ایمان نمیشودمگربه اذن خداوندبزرگ. وبدانیدخداوندپلیدی رابرکسانی که عقل خودرا بکار نمی اندازند مقررکرده است)سوره یونس س آیه نودونه وصد اگر الله بخواهد( بخواهدپس میشوداراده ای حاکم برعمل)میشودآیا تونیزمی خواهی ؟واین سخن خطاب به محمدص است .مستقیما به پیامبرامرمی کند چون من نمی خواهم مردم به اجبار به من ایمان بیاورند پس برتوست که این راازانها نخواهی . والله ازتسلط خود بر بندگانش می گوید چه ایمان بیاورند وچه اورا انکارکنند..این جبراست که  پیامبردرانتخاب بربندگان الله مسلط نمیشود .این یک جبراست که فقط الله انتخاب می کند اما صلاح اراده ( باش) الله برکافران ومشرکان تقریری جبری است . آنچه در آیه پنجاه ونه سوره نساء امده است  جامعه پیشنهادی برای تشکیل امت واحده ازتمامی ادیان الهی (ونه یک دین خاص)است . ودراین آیه چنانچه می خوانید حاکمیت* تحمیلی جمع ایمان آورندگان برتر را برایمان آورندگان مردود می داند.و انتخاب را برایمان آورندگان مشروط به قبول یک اصل یاقانون مرده نمی کند .الله تنها این چنین جامعه ای را می پذیرد وهرجامعه دیگری را درمسیررشدوتعالی انسانها مردودمی داند .هر دین توحیدی نیزمی تواند چنین جامعه ای را تشکیل بدهدو این چنین جامعه ای انتخابی سمبلی ازتسلیم به پذیرش یک جبراست تحت حاکمیت خاص الله قرارگرفتن است .دراین جامعه تنها الله ولی است . (اگرمردم بواسطه دنیاطلبی کفارتبدیل به یک امت واحدگمراه نمی شدندماسقف خانه های تمامی کافرانی راکه خدای رحمان راانکارمی کنند ازنقره می ساختیم وبرای آنهانردبانهایی قرارمی دادیم تا از آن بالا روندوبرای خانه هایشان درها وتختهایی قرارمی دادیم که برآن تکیه کنند.همچنین انواع زیورآلات راعطایشان می کردیم اماتمام اینها متاع ناچیز زندگی دنیاست .حال آنکه حیات جاودان درمحضرپروردگارت خاص کسانی است که حرمت خداوندرانگاه می دارند)سوره زخرف آیات سی وسه.سی وچهار. وسی وپنج  در جامعه ایده آل توحیدی پیروان ادیان زیرمجموعه هایی ازامتهای کوچک اسلامی( تسلیم)راخواهندساخت که ازآسیب  ورویگردانی ازحق مصون خواهدبود.براین جوامع یا امتهای کوچک فقط الله حاکمیت دارد .شاه .ولی . فرعون قارون .نمرود همه ازکافران خواهندبود.امامشرکین همان بعضی اهل کتاب هستند که دردین خود دچارارتدادشده اند. بعضی اهل کتاب با تکیه به مذهب حاکمیت بر اکثریت مردم را عهده دارمیشوند. خواننده خوب اکثریت یک نماد است .وقتی الله می گوید اکثریت نمی فهمند اکثریت نمی بینند و....... بطورغیرمستقیم اشاره داردبه اینکه اقلیت مردم به دین راستین الله ایمان می آورند این اکثریت درواقع بیانگرحکومت یا رهبری  موردقبول آنهاست که بر باطل وحرام تکیه دارداین اکثریت درواقع اکثریت خاک زمین را به نابودی وتباهی خواهندکشید.باید دانست که مابرای زندگی اقلیت سهم بزرگی ازکره خاک را برای ایمان آورندگان نباید متصوربشویم . کره زمین ما کوچک خواهدشد .اکثریت در آیات قرآن مرتد.کافرومشرک هستند پس حمایت و جانبداری اکثریت ازیک حکومت یا رهبری دلیل مشروعیت ومقبولیت آن حکومت یا رهبری از نظرالله ورسول نخواهدبود. زیرا اکثریت  مردم نافهمند اکثریت مردم درک ندارند.اکثریت مردم نمی دانند واکثریت مردم کورندو......واما نمونه ای از طرز پندارمشرکان درآیه پنجاه ویک سوره نساء امده است ( آیانمی بینی (نمی بینی؟) کسانی را که بهره ونصیبی از کتاب آسمانی ( انجیل تورات .قران و..) به آنهاداده شده است اما به ساحران و طاغوت ( ولی .شاه .فرعون .بت .قانون و....)ایمان می آورندودرباره کافران می گویند که راه آنهانسبت به راه اهل ایمان به هدایت نزدیک تراست)   فردکافرکاملا وجود الله را مردود می داند امافردمشرک  درسرگردانی  وتردیددردوگانه پرستی قراردارد.این دوگروه کافرومشرک وجه مشترک عمده ای که دارند انست که همواره در*مقابل الله. پیامبران وایمان آورندگان برتر قرارمیگیرند. ودراین آیات  الله مجددا از کسانی میگوید که درجبرند درصورت مصلحت الله درموقعیت باش قراربگیرند ایمان آورندگان درنظرالله کسانی هستندکه فقط ازالله اطاعت کنند فقط الله را (ولی) مطلق بدانندوالله ولی کسانی است که حقایق راگفته های الله را آیات الله را مردودندانند انکارنکنند وبه حقایق تسلیم باشندوبه کسانی که ازصف ایمان خارج شده اندازمرزحق رد شده اند ارتداد ورزیده اند ودنیارا برآخرت رجحان داده اند رجوع نکنند.تکیه نکنند.اقتداءنکنند. ازمرزحق تجاوزنکنند اجازه الله رانادیده نگیرندو اجازه خودرا تثبیت نکنند.وهرکس جزاین بپنداردمرتداست وجزو امت واحده کفر خواهدبود آنچه درسوره زخرف می آید از اکثریت دنیاطلبان می گوید کسی که ادعای ولایت وحاکمیت برهمنوعان خود دارد ادعا دارد می تواند گروه اکثریت را با خودهمراه کند. درحالی که انکه اوراتابع  محیط و اکتساب از مکان می کندانسان نیست شیطان است .الله درباره منشاء باورکفردربین اکثریت می گوید( مگرابلیس که تکبرکرد وازکافران شد)سوره ص آیه هفتادوچهار و ابراهیم درباره شیطانی که دلیل کفرخواص ( آه خواص .خدایگان تبعیض طبقاتی )ومردم روزگاراوست می گوید (پروردگارا آن بتان بسیاری ازمردم راگمراه کرده اند پس هرکس ازمن تبعیت کرد ازمن است وهرکس از دعوت من سرپیچی نمودپروردگارا تو آمرزنده وباگذشتی)سوره ابراهیم س آیه سی وشش درسخنان ابراهیم س رازخودکشی پسر نوح س( گونه ای  زمینی ازمرگ ابلیس که برپایه ارتداد است قتل .خودکشی انتحار .اعتصاب غذانیزدراین گروه هستند )گفته میشود پسری که از ایمان وابلاغ پدرش به دین الله اطاعت نکرد .(پس هرکس ازمن تبعیت کنداز من است) مابازمی گردیم به آیه چهل وهشت ازسوره نساء ( بدانیدخداوندهرگناهی رابه غیرازشرک به خودش را در موردهرکه بخواهدمی آمرزدوعفومی کند)  در سوره ابراهیم س این پیامبرازجایگاه خودش بهشت می گوید وپدرش را چون مشرک است از اهل بهشت نمی بیند دراین آیه هم درکمال اسف ازدلیل شرک درمیان بعضی اهل کتاب آمده است (مردزناکارجزبا زن زناکاریامشرکه ازدواج نمی کندوزن زناکارراجزمردزناکاریامشرک به ازدواج درنمی آوردوهمه این مواردبرای اهل ایمان حرام است) سوره نورآیه سه ( بی شک ماشیاطین را *اولیاء( اولیاء) کسانی قراردادیم که ایمان نمی آورند ) آیه بیست وهفت اعراف (کافر= ناسپاس.  انسان یاجن که چون ابلیس ادعای برتری بکند)ویک اصل باطل ویا یک وهم رابه جانشینی الله بشنا ساند .سکوت قانون آزادانه استفاده از موادمخدر هم یک نوع تحمیل سکوت است . ازدواج همجنس گرایان را در قاب قانون اعمال کردن نیزتحمیل سکوت است . سیصدوپنجاه میلیون تومان به عنوان؟ نیزتحمیل سکوت است .اپیدمی حمل اسلحه هم نشانه ای ازمرگ(گویایی)است .نه دی هم افشاگرتحمیل سکوت است.ای سکوت بگو .موادمخدردوست (ای دوست؟ باورشیطانی تو دارد ایرانی را می کشد). یارانه های اقتصادی وفقرهای مصلحتی. پهبادها کبوتران پیغام برواسلام امریکایی  حکومتگران درکشورما هرروز قربانی میگیرد.                                                    ************** طرح هدفمندی یارانه نیز ازگروه تحمیل فقیرانه معانی سکوت است اما (آنگاه به مردان خودگفت اجناسی که بابت خرید غله داده اند دربارشان بگذارید) قسمتی ازآیه شصت ودوسوره یوسف (وهنگامی که کالاهایشان رابازکردنددیدنداجناسی که درمقابل غله داده بودندبه آنهابازگردانده شده است) سوره یوسف س آیه شصت وپنج در زمان یوسف س درمدت هفت سال پیاپی درهای رحمت الله برمردمان بسته میشود و مردم مکلف میشوند بصورت پایاپای  از حکومت مصرغله برای خوراک خانواده ها تامین بکنند. چنانچه درآیات بالا می بینید برای مبارزه با قحطی بهترین شکل مبادله غله با اجناس مردم بوده است .دراین دوآیه ازنوع وجنس کالا یا شیء که به حکومت داده میشود نام برده نشده است اما آنچه درزمان یوسف س عامه مردم بدان احتیاج واجب داشته اندهمانا غلات بوده است یعنی نان (درخوابی که به یوسف س گفته میشودازنام گندم آمده است) پس غله یا نان دراولویت برتری بوده است نسبت به کالاهایی که بدل از غله ازمردم  ستانده میشده است  متقابلا ارزش کالایی که حکومت آن زمان از مردم می پذیرفته است دراولویت دویا سه و.... بوده است وارزش شیءیا اجناسی که به حکوت درازاء غله داده میشده است هرگز قابل قیاس با بهای غلات نبوده است .برطبق رویای یوسف س این جبر بوده است که حکومت درآن سالهای سخت روش مهربانی رابامردم درپیش بگیرد واز سررافت  بامسئولیت وتحمل جبر مردم را درگذرازجبرفقر وبلای نازل شده بسلامت همراهی کند . قحطی یک بلای الهی است وجبری.این داستان تکان دهنده  راهی است برای ابلاغ دین توحید بین الله وپیامبرودعوت مردم به توحید.وتعهد یوسف س سالهای قحطی درمصرسراغازی شدکه درایران ما  اینگونه بر مردم القاء شودکه این طرح یک طرح اسلامی و متعاقب آن یک روش مبارزه مشروع وواجب در روزهای بحران جعلی اقتصادی درایران ما است با تاکیدبرآنکه ازشیوه پیامبران بوده است .بدعت نبوده است .ما همه می دانیم که زیاده خواهیهای خواص حکومت درخاصه بخشی وهزینه از بیت المال ودومین دلیل هم ساخت وتولید انرژی هسته ای( انرژی هسته ای ازنوع مفیدومضرآن در دین توحید حرام است)که باعث تحمیل تحریمهای بین المللی شد گوشه ای از مسائل پدیدآورنده فقروناتوانی اقتصادی وتورم وگرانی رایج درکشورما شد.اما درنگاه دین این دو دلیل مادی هرگز ازجبر الله نبوده اند و مردم نیزجبرا مقیدبه تحمل عواقب آن نیستند چون جبرا ازطرف الله نیست وشرع نیست واجب نیست. والبته همگانی نیست(خواص وثروتمندان طبق معمول؟ به زندگی حرام و پرزرق وبرق خودمشغولند).درضمن بهایی که مردم در قبال دریافت یارانه ها به حکومت  پرداخت می کنند بسیار اسف باروویرانگراست. برای طبقات آسیب پذیر جامعه ماغیرقابل تحمل است .  سوال برانگیز است که چگونه شخص اول مدعی حکومت ایران که مدعی اولی الامر بودن درامور کشوررا دارد طرح هدفمندی یارانه ها را ازعدالت محوری وعدالت پروری می خواند؟آیامگرما مسلمان به دین توحیدنیستیم چرانبایددراجرای این امور عام  ومردمی اجماع بین ایمان آورندگان تشکیل بشود وبا اجازه رای وحکم شرعی به اجرادرآید؟ کشورما تابع (مذهب) است چگونه است که هیچکدام از روحانیون دارای اجتهاد وفقاهت  زشت ترین .بدترین شکل گناه کبیره قانونی  یعنی ( ربا) را دراجرای طرح  هدفمندی یارانه هانمی بیند.؟  سوآل برانگیزاست که ازهمه روحانیون پرسیده بشود با استنادبه کدامین آیه از کتاب قرآن به خوداجازه داده اند یک فقیه را برراس امورمسلمانان به حاکمیت ومشروعیت منصوب کنند؟ کسی که تشخیص نمی دهد حق از باطل چیست ( نمی داندقحطی یک معضل وبلای جبری ازسوی الله است (وعدالت برهمه بطور یکسان عارض میشود) و حیف ومیل بیت المال  توسط  نورچشمی ها و تحریمهای اقتصادی ازبلایای الهی نیستند ودررد وتحمل عوارض آنها مردم ملزم درجبربه انتخاب هستند .این فقط یک نفر(اصل ولایت فقیه)چگونه به خوداجازه می دهد که زندگی حال و آینده میلیونها نفر ایرانی رادر زیر قانون طرح هدفمندی یارانه هابه منجلابی ازفسادبکشاند؟                                                       *************** ای سکوت بزرگترین جنایت توآنست که هیچکس تورا نمی شنود. وشماآقایان خواص جبرا بایدبدانید حکومت در دین محمد ص ودرهمه ادیان توحیدی پس از ابطال جواز حکومت درمیان قوم بنی اسراییل بر همه انسانها حتی برمحمد ص حرام شده است واین یک جبر الهی است (ما به بنی اسراییل کتاب آسمانی وحکومت و نبوت عطا کردیم. وازنعمتهای پاکیزه روزی شان دادیم وآنهارابرجهانیان برتری بخشیدیم . ودلائل روشنی ازامر خداراعطایشان کردیم و آنها در آنها اختلاف نکردندمگرآگاهانه واز روی ظلم وستم .) آیه شانزده وقسمتی ازآیه هفده سوره جاثیه وشما اکنون شما با تحمیل حکومت فردی بدعت بزرگی در دین توحید ابداع کرده اید آیاشما نمی دانید درمقابل جبرالهی قدعلم کرده اید؟. براستی شما این مذهب را ازکدامین دین موهوم خلق کرده اید؟دینی که مردم را به نشستن ونشستن وفرو رفتن در فقروفساد اجبارکرده است؟ حصرخانگی آزادیخواهان ایران.کشتن ترانه ها .سهرابها .ستارها نیز ازعلائم  تحمیل  بی جواب سکوت است . دعوت به آرامش مردم ایران توسط روحانیون ناآگاه و ترویج  خط مشی سکوت درمقابل ظلم نیز تحمیل سکوت است .دعوت مردم به تکثیر زاد وولد نیز ازآدات سکوت است. اختیارات مطلق  چندین میلیون نفر انسان را به یک نفر دادن نیز از آزادی حق بیان وفریاد نیست از خفقان است. اسلام آمریکایی ؟؟؟. منافق . گوساله بزغاله. خبیث . فتنه .خس وخاشاک . زندان . باطوم. شکنجه .تجاوز .آلودگی هوا. اختلاسها . معرکه گیری برای هیچ . سکوت خواص مرده سربه( تو)هم ازمحاصره مردم در سکوت است. سکوت.دریک کشوراسلامی؟ به شصت دختربچه تجاوزمیشود هیچ روحانیی دم نه نفس هم  نمی زند؟ حتی خودش را به زحمت نمی اندازد ادای مردم کشور هندرا دربیاورد.هندوهایی که مرتب تف ولعنت می شنیدنداکنون؟ بیگناهان را سالها در زندان  درتبعید در؟آوارگی .درحصرازاجتماع ایرانیان دورنگاه می دارند اما هیچ فقیه عالم ومعظم . مکرم و آیت الله ؟ی نمی آیدبگوید مگربرای مدعی حق شدن هم باید جریمه پرداخت؟ آقایان چگونه به حلا ل بودن نانی که می خوریداعتمادمی کنید؟ای خاک ای دنیا درتومعنا وتعبیر دامن زدن به کلمه سکوت نیز دعوت به ترس از سکوت است .بگویید ای خواص که چگونه عوام را درفقروفلاکت دوست داشتن نیزاز اعمال جابرانه سکوت است . ای حکومتگران دنیا پرست به قربانیان ظلم وجورسیاستهای حقوق بشری و قربانیان مذاهب استبدادی بگویید پاسخ بدهید چه کسی درسکوت عوام آزاداست ؟ راحت است؟چه کسی؟                                                                             .************* (وبه یادآوریدهنگامی که ازبنی اسراییل (پیمان)گرفتیم که جزخداوندبزرگ را پرستش نکنید وبه پدرو مادروخویشان و یتیمان ودرماندگان نیکی روا دارید وهرگاه بامردم سخن می گویید بهترین کلام رابرگزینید ومتواضعانه نماز گزاریدوزکات اموالتان را پرداخت کنید اما جز(اندکی)ازشماهمگی ازفرمان خداسرپیچی کردید ومغرورانه روی گردان شدید؟  ویادآرید آن هنگام را که از شما( پیمان) گرفتیم که خون همدیگررا نریزید وهمدیگررا از خانه ودیار خویش آواره نکنید.وشما به چنین گواهی اعتراف کردید وخودگواهید.اما ( اکنون) این شمایید که همدیگررا (می کشید )وعده ای را از خانه وکاشانه شان آواره (می کنید) وبرعلیه آنها متجاوزانه وبه ناحق (متحد میشوید) ؟ وهرگاه به اسارت شما(درآیند)برای آزادیشان فدیه طلب (می کنید)(حال )آنکه ازاساس بیرون کردنشان ازسرزمینشان برشما( حرام بود) آیافقط می خواهید به بعضی آیات کتاب خداعمل کنید؟ وبرخی دیگررا انکار(می کنید) بدانید جزای کسی که این چنین (عمل) کندچیزی جز خواری وذلت دردنیا (نیست)بدانید خداوندبزرگ ازعملکردتان غافل نیست .اینان همان کسانی هستندکه زندگی دنیارا به بهای ازدست دادن آخرت خریدندوبه خاطراین (تجارت) زیان بارهیچ عفوی شامل حالشان نمیشودوکسی توانایی نجات شان را ازعذاب ندارد) سوره بقره آیات هشتادوسه تا هشتادوشش    این گذشته وحال ثابت شده فرزندان اسراییل است. سوره بقره ازسوره های آغازین قرآن بزرگ است دراین سوره ومتعاقب آن درسوره اسراء عملکرد گذشته واکنون قوم بنی اسراییل درارتجاع  متاثراز انتخاب ( گذشته ) پدران و پیشینیان بدون تغییر مانده است .دراکنون هویت کشور جدیداسراییل با افزایش قربانیان این تجارت  دنیایی زیر سوال رفته است . مادراین آیات از نشانه های کفروشرک وارتداد ریشه دار دربین این مردمان می خوانیم .می بینید که اگر ارتداد در شکل هدف و ایده آل یک امت تحمیلی دربیاید قربانیان آن بی شمارانسانهای بیگناه خواهندبودو نیزباتوجه به آنکه همه ایات الله درجبر باش قراردارند آورده شد که آینده ظالمان. کافران مشرکان .گمراهان درحال متوقف میشود اکنون هم روال باش اشاره شده درقرآن که اشاره به حکومتگران کشور اسراییل دارد  بدون تغییر بدون تبدیل بدون هیچ پرده پوشی گرفتارجنون وارتداد است ( بین مرگ وزندگی است .اینگونه حالت زندگی شیطان .مشرکان وکافران است  زنده دردنیانیستند وبطورکامل مرده هم نیستند). اما درسوره اسراء با یک مهلت برای این کشور روبرو میشویم . سوره اسرا در تاریخی نزدیکتر به زمان اکنون ما امده است .من به عنوان یک ایمان آورنده ایمان دارم که اگر کشور اسراییل برصلح وپیمان جدید که با مسلمانان کشور فلسطین بسته است پای بندی نشان بدهد آنرا مردودنداند( پیمان و گواهی فی مابین مسلمانان ادیان توحیدی درواقع پیمانی مشترک  بستن با الله وپیامبران ادیان الهی است) ازسرنوشتی که دچارسکون درزمان حال به آن مبتلاءگشته است رهایی خواهدیافت .امید دارم که آنچه دراین وبلاگ اورده میشود بتواند سهم خودرا ازموفقیت این پیمان با مسلمانان همه ادیان توحیدی باخوشنودی جشن بگیرد .    (ودرآن کتاب به بنی اسراییل اعلام کردیم که شما دوبار در زمین فسادوتباهی خواهیدکرد( خواهیدکرد= درمکتوب عملی شده است خواسته آنان دراراده باش قرارگرفته است)وسلطه جویی بزرگی را مرتکب خواهیدشد .هنگامی که نخستین وعده (وعده .هرآنچه گفته میشود قول وعده است پس میشود)تحقق یافت گروهی ازبندگان خویش را که جنگاورانی قدرتمند بودندبرشما مسلط کردیم . تابرای پیداکردن  مجرمان حتی خانه هارا جستجوکنند.واین وعده عملی شد. سپس شمارابرآنهامسلط کردیم وبه واسطه اموال وفرزندان یاریتان نمودیم. ونفراتتان را زیادکردیم. بدانید ( اگر) نیکی کنید درحقیقت به خودنیکی کرده اید و( اگر) مرتکب بدی شوید باز به خودروا داشته اید .بدانید(( اگر)) وعده دوم فرارسدکسانی رابرسرتان خواهیم فرستاد(اراده باش درعمل = تغییرنخواهدکرد نمیشود انرا تحریف کرد یک قول است حق است و( وآنچه من می گویم حق است .نمیشود این قول را انکارکرد )که آثارغم واندوه درچهره هایتان نمایان شود واز وحشت به مسجدالاقصی پناه خواهیدبرد(مسجدمکانی است که وقف خداست.آیا شما می دانیدچه می کنید؟) همچنانکه باراول پناه بردید بدانیدانها هرچه را به زیرسلطه خودبگیرند نابودمی سازند) سوره اسراء ایات چهارتاهفت مسجدالاقصی اشاره خوبی است به وضعیت متزلزل در میان مسلمانان دین توحیدی . مسجدازان الله است وشما بعدازظلمها وجنایاتی که انجام داده اید واز ترس به مسجدیا درواقع به الله پناه برده اید .بدانیدمکتوب  سرنوشت مشترک شما باشیطان بعداز رویگردانی و فرستادن پیروانش به جهنم جزبا یک جمله ختم نمیشود (شیطان از حرف خودبرگشت وگفت من از شما بیزارم زیرا چیزی می بینم که شما نمی بینیدهمانا من ازخدامی ترسم خدایی که مجازاتش سخت و طاقت فرساست) سوره انفال آیه چهل وهشت ای حکومتگران بعضی اهل کتاب یهود هنوزبرای بازگشت فرصت هست . شما اگربخواهید ازمرگ نجات بیابید درنزدالله اراده میشود آنچه که می خواهید وآیا شما زیباتراززندگی برای انسانها مگرچیز دیگری (می توانید) ازالله طلب کنید. (ای بنی اسراییل به یادآورید آن نعمتی راکه عطایتان کردم پس وفاکنیدبه عهدی که بامن بسته اید بی شک من نیز به عهد شماوفادارخواهم بود وشمارا ازاینکه  پیمان شکنی کنیدبرحذرمی دارم.پس حرمت این قرآنی که تورات شماراتایید می کند نگاه دارید وبه آن ایمان بیاوریدوخودرا به اولین منکراین کتاب تبدیل مکنید وشمارا برحذرمی دارم ازاینکه آیات مرا سوداگرانه به بهای اندک بفروشید) آیات چهل وچهل ویک ازسوره بقره من هم بعنوان یک ایمان آورنده از شما حکومتگران قوم بنی اسراییل می خواهم  حرمت واجب به آیات الله را باعمل بدان به جهان اسلام ثابت کنید.                                                   **************** درآیات سی وسه .سی وچهار وسی وپنج سوره زخرف در بالا آمده است .اگرکافران(ببینیدیک ایمان اورنده که دست به سرقت اموال مردم نمی زند)بر بیت المال مسلمانان دست درازی نکنند .  الله برای آنها خانه هایی باسقفی ازنقره خلق میکرد. نردبانی قرارمیداد تابرتمامیت دنیا نظارت داشته باشند وزیورآلات عطایشان میکرد.بله الله برای آنها معجزه ها می ساخت .واین یعنی آنچه ولی (می خواهد)شاه(می خواهد).فرعون (می خواهد)قارون می (خواهد) یعنی  آرزوی اراده  داشتن حاکمیت بردنیا. اما درجبرالله آخرت از سهم هیچکدام از گروههای ارتداد نخواهدبود. این مطلب را باید همه دنیا طلبان بدانند .و پذیرش این  گفته وقول الله برای جهان یک جبراست .جبر.عده ای نمی بینند چرا؟ عده ای نمی شنوندچرا عده ای از حاکم بودن الله بر سرنوشت انسانها نمی دانند؟ می گویند می خواهند وعمل میشود عملی که سرنوشت سازمیشود .هربارکه می گویند هربارکه می خواهند یک حق را رقم می زنند یک قول را رقم می زنند . حق حاکم الله را.  قول حاکم الله رابر زندگی خود جبرمی کنند.؟آنها می گویند آنچه آنهامی گویندفقط دردنیاست والله می گویدوشماخوب میدانیدالله چه می گوید.  .آب .ژن .پدران مشرک. زنان زناکار.پدران زناکار وزنان مشرک درتشدیداین معایب بیماری زا دخیل هستند .ونتیجه ندیدنها .نشنیدنها و...مبنای اختلاف درعقاید اکثریت مردم کره خاکی مامیشود. (بگوای پیامبرآیاآنهاکه حقایق را می دانند باآنهایی که ازآن بی خبرندیکسانند ؟فقط خردمندان ازاین نکته پندمی گیرند) زمرآیه نه (وازمیان مردم کسانی هستندکه همتایانی برای خداوندقائل میشوندو آنهارا به اندازه پروردگار دوست می دارند.اما آنهاکه باتمام وجودحقایق راباوردارندخدارا بیش از هرچیزدیگری دوست می دارندوهنگامی که  گستاخان ستم پیشه  عذاب را ببینند درک خواهندکردکه تمامی قدرت دراختیارخداونداست وعقوبت خداسخت وطاقت فرساست. آنگاه که رهبران و رقم درشت ها عذاب رابنگرنداز*هواداران و*فرمانبران خودبیزاری می جویندواین چنین پیوندبین آنها گسسته خواهدشد)سوره بقره آیات صدوشصت وپنج وصدوشصت وشش دراین دوایه ما با دوگانه پرستی در دوبعد زمانی حال .آینده مانند دیگر آیات کتاب الله برخورد می کنیم. چنانچه می خوانید حال  آن زمانی  است که یکی از اشکال کفروشرک درجریان است (زمان  *حال در همنوع پرستی سلطان پرستی به میان اعراب میرود . درمصر ابلاغ آمرانه  فرعون پرستی رانشان می دهد ویااصل ولی پرستی رادرایران ما وشاهان  طلایی زندانی وملکه های منزوی بازمانده از افسانه های کهن پدران مارا به نقدمی کشد درقسمت دوم زمان مابابعد زمانی آینده درهمین زمان حال درآخرت روبرومیشویم .لازم است به گفته مومنی که درزمان رسالت موسی س مردم را از گذشته ای که درآینده ؟ زمانی که آنها می پندارند وجودداردومنتظرآن خواهندبود آگاهی میدهد اشاره بشود اومی گوید (ای قوم من ازآن روزی که یکدیگررابه فریادرسی بخوانیدبیمناکم .آن روز که به *عقب برگشته و*بازمی گردید درحالیکه هیچکس شمارا دربرابرعذاب خداوندحفاظت نخواهدکرد)آیه سی ودو سوره غافر دراین جمله حال جبرا فانی است(آنچه  درنزدشماست نابودشدنی است)اما آینده یا آخرت جبرا ماناست  ومومن از آن می گوید .جهنم وبهشت ماندنی است هرگز نابود نمیشود فقط آنچه درنزدماست نابودمیشود .حتی مساجد حتی مقبره امامزاده ها ( بدانیدانچه بنا کرده اند پیوسته مایه تردید قلبهایشان خواهدبود مگرانکه قلبهایشان پاره پاره گردد .بدانیدخداونداگاه وحکیم است)سوره توبه ایه صدوده این ایه در پاسخ به سوال ساخت مسجد توسط دوشخص . کسی که به نیت خشنودی الله مسجدرامیسازدو شخص دیگری که اساس ساخت مسجدرابرلبه پرتگاه سست ( اوهام) بنانموده است آورده شده است اگرچه زیارتگاه امام حسین مسجدنیست مسجدجمکران میعادگاه مهدی نبوده است . اما به عنوان سجده گاه نیز اقامه نمازدر آن صورت میگیرد . امادر ایه صددوده به نیت اهمیت داده شده است تردید . تردید وشک یا ارتداد. پاسخ این سوآل ایه صدوده سوره توبه است . .ایمان درعمل مفیددرآخرت  بهترین گواه است اگر انسان باورداشته باشدکه دنیاوهرانچه درنزدماست نابودشدنی است.واین باور باورهمه ایمان اورندگان از جمله حسین بن علی  ازجمله مهدی بوده است وآیا با این تفاسیرساختن گنبدی ازطلا دردین توحید از بدعت نیست؟عملکرد میماند وآنچه درنزدماست هرگز مانع ظهوراخرت نمیشود .وچه طلاهایی درآتش ذوب خواهدشد .آیاحسین خواهدگفت  طلا ازآن من است؟ نه اوخواهدگفت هرانچه هست ازان الله خالق است. حسین هم ازان الله است .  توجه کنیداین ایمان اورنده ازچه اتفاقی می گوید(وقتی به عقب برگشته وبرمی گردید).این *عقب درواقع آینده جبری حکومتگران ( فراعنه . شاهان. سلطانها .ملکه .ولی ها و..) است که دائم درحالت ارتجاع وبازگشت است به عقب .مادر قرآن ازپشت سرظالمان .دروغگویان متکبرخواندیم والله درآغازازجهنم گفت.   (هرگاه به بعضی آیات ما آگاهی یابندانرامسخره  می کنند بدانیدبرای آنها عذابی خوارکننده است .*پشت سرآنها جهنم است ودستاوردشان هیچ به دردشان نخواهدخوردوکسانی که را که به جای خدا بعنوان تکیه گاه برگزیده اند هیچ نفعی به آنها نمی رساندوبرای انها عذابی بزرگ است) سوره جاثیه آیات نه وده جمله مومن راستگورا مجددا بخوانید اوازهمزمانی اکنون و مجازات درعقب ( پشت سر =یا آینده ای که گمراهان درانتظارآن هستند)می گویداو علاوه برآنکه سرنوشت وجایگاه آنهارامی داند اززمانی که دراکنون مجازات براین حکومتگران وهوادارانشان در آن مقطع زمانی رخ خواهددادنیز می گوید.همه چیز برای آنها متوقف مانده است قومی که دچار وهم جبری است تکیه گاهی که وجودندارد . ( آیا نمی بینی که ماشیاطین را بسوی منکران حقیقت فرستادیم تاشدیدا آنهاراوسوسه کنند) سوره مریم س آیه هشتادوسه برای آنان پشت سر فقط زمان گذشته یا( درزبان عامیانه معمول)همان آینده گمراهان .گناهکاران .مشرکان .کافران .رهبران گمراهی و.... را نشان می دهد (آینده ایمان آورندگان فقط در پیش یا جلوی آنها خواهدبود)تعیین خواهد شد. چون خلیفه آدم که ازگذشته آمد وزنده به آینده وآخرت خواهدرسید. اماچراایمان آورنده مومن ازبازگشت به عقب می گوید؟ عقب . ماباز باید به عرش برگردیم .ابلیس ملک درعرش دچارناسپاسی و ارتدادمیشود وازتاثیر ارتدادتبدیل به عنصرآتش میگردد.اودرهمانجا وعده وقول ورودجبری رابرای خودوپیروان انس وجن به جهنم را از الله میگیرد ( خداگفت قسم به حق و آنچه می گویم حق است که جهنم را از *تو وکسانی که ازتو پیروی کنند پرخواهم کرد)سوره ص). قسم به جبر باش درقول الله گویای اینست که درهمان لحظه که این قول یاگفته به باش درعمل تبدیل میشود جهنم ساخته وآماده میشود .برای آتش که شیطان است وپیروان شیطان . درقرنها پیش از ورود آدم به زمین و توالدوتکاثرانسانها تکلیف وارد شوندگان وسرنوشت تلخ انها رقم می خورد.باش جهنم واتش و شیطان درآغازاین قول الله است امادراکنون که مومن به دین موسی س ازآن میگوید در بعدمکانی سکونت آینده این حکومتگران قرارمیگیرد. گفتنی است قبل ازقیامت وقتی که این حکومتگران فرصت زندگی مجدد راپیدامی کنند درجبرباش تسلیم به یکتا بودن .خالق بودن وتوحید اقراربه اسلام می کنند( گواهی وتسلیم درآغاز معارفه در اعراف بین کلیت مردم جهان والله وقبل از ورود آنها به دنیا انجام میگیرد سوره اعراف آیه صدوهفتادودو) واین اقراربه تسلیم با توبه یا بازگشت به دین توحید بدون تغییر درتکراراست اماچون این توبه  باآشکار شدن واقعیاتی که دردنیا آنرا انکارمی کرده اندمترادف میشود الله توبه آنهارامردودمی شماردو مشمول عذاب خواهندشد (آیا پس ازاینکه عذاب واقع شده است ایمان میآوریداکنون فرارسید عذابی که شتابانه طلب میکردید سپس به کسانی که ظلم کرده اندگفته شود بچشید عذاب جاودانه را مگربه چیزی غیراز دستاوردتان مجازات می شوید؟ )  سوره یونس آیات پنجاه ویک وپنجاه ودو  ما همه درصفیم اگرچه در اکنون هیچ نمی دانیم اماقران می دانداین کتاب بزرگ می داند که قتل ها .کشتارها .تمسخر پیامبران . سوزاندن آیات الله .نقاشیهای شیطنت آمیز وساختن فیلمهای توهین آمیز از پیام آوران مبلغ وداعی به زندگی ابد چه عاقبتی جبری را برای پیروان شیطان  رقم زده است .تا مهلت زمانی که تا مرگ آخرین نفراز اکثریت برای کره زمین ما محفوظ میماند همه ما مهلت داریم برگردیم دراکنون بگردیم .اکنون زمان مقدری است برای همه انسانها که به طور عادلانه وبرابرازمهلت داده شده برای انتخاب  آینده سود بجویند.  براستی شما درآن روز بزرگ که در ظهورآن تعجیل وتاخیری نیست چه کسی را به فریادرسی خواهید خواند؟درآیه سوره ص جهنم درهمان گذشته خلق میشود وجوددارد ..( جهنم راازتو وکسانی که از توپیروی کنند پر*خواهم کرد)خواهم کرد .الله عمل می کند.به یک جبر که ما برای خود رقم می زنیم ما می خواهیم.. چه پیمان محکمی .چه قول بی برگشتی . جبر .( پرخواهم کرد) (جهنم را از تووکسانی که از تو پیروی کنند .) .جبرپرشدن جهنم مشروط میشود به جبر پیروی ازشیطان .(باش)ی در تسلط( باش)ی دیگر .موقعیت باش گفته ای در موقعیت باش گفته ای دیگر. این گفته ها تغییرنمی پذیرند. تحریف را مردودمی کنند.چون مکتوب شده اند .الله می گویدباش پس موجود میشود تجزیه آنها اما واگرهارا کنارمی زنند .حاکم فقط الله است .جهنم قبل ازانتخاب در ارتداداکثریت انسانها خلق شده است .چگونه میشودقیامت را انکارکرد؟ هیچ اکثریتی نمی تواند درمقابل باش الله بایستداگرجنون شیطان بر ما تسلط پیدانکرده است  پس چرابرای درک مفاهیم حق الله ( گفته های الله)قیام نمی کنیم؟ (بگومن شمارا به یک چیزموعظه می کنم وآن اینکه دونفر دونفر ویاتک تک برای درک حقایق الهی قیام کنید وسپس بیندیشید تا بفهمید که این دوست شما پیامبرهیچگونه جنونی ندارد اوبرای شما فقط یک شداردهنده ازنزول عذاب شدیدالهی است)سوره سباء آیه چهل وشش

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 دی 1391    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ادامه قاب وارونه ارتداد و من2

                                                           ***************  (آری شمااین دنیای زودگذررا دوست داریدوآخرت را رهاکرده اید) سوره قیامت آیات بیست ویک وبیست ودو  آیا چنین نیست؟ آنها *می گویند قیامت وجودندارد اما بازانکارش می کنند . ( بگو این مرگی که شماهمواره ازآن می گریزیدشمارا ملاقات خواهدکرد) سوره جمعه قسمتی ازآیه هشت  پس( *بگو از اولین گرفته  تا آخرین همه درمیعادگاه در روزمعین جمع خواهیدشد)سوره واقعه.آیات چهل ونه وپنجاه ( روزی که همه شما راجمع نمایدآن روز روز مغبون شدگی خواهدبود) سوره تغابن آیه نه براستی چرا قیامت را انکارمی کنید ؟ چرا ( می گویید) قیامت یک توهم است . ( آیا پیش از اینکه عذاب واقع شده است ایمان می آورید؟)قسمتی ازآیه پنجاه ویک سوره یونس س (آن روز محقق میشود. روزمحقق شدنی کدام است؟)سوره حاقه آیات یک ودو هربارکه کافران ومشرکان در نفی حق می گویند(فقط بگویید . می گویند= دراراده باش شیطان قرارمیگیرند)و درمقابل گفته های کافران ومشرکان الله به پیامبران امر می کند ( بگو)شاید که گوش شنوایی دراراده باش الله قراربگیردو بشنود. پدری از نسل وذریه ای که اکنون در دنیای ماهست وتا اکثریت بر روی خاک دراکثریت هستند قیامت ظهورنخواهدکرد.زمین ما تنها میراث ایمان آورندگان خواهدبود.باید گروه کفروارتداد از روی زمین محو ونیست بشوند تا زمین به این گروه اولی الامربرسدو قیامت درجبر به وقوع بپیوندد .به اکنون فکرکن . ( هرکس که *خواهان عزت است بداندکه تمامی عزت وشوکت ازان خداست سخنان پاکیزه بسوی خدابالا می روندواین *عملکردخوب است وانهایی که فریبکارانه دست به کار زشتی ها می زنندبرایشان عذاب سختی مهیاست. حال آنکه فریب کاری اینان نابودشدنی است) سوره فاطر آیه ده توجه داشته باشید به (خواستن ) با ابراز سخنان و فی الفور تبدیل شدن ان به عملکردخوب ( اراده باش)برای انسان . انچه ما می خواهیم الله اراده می کند.انکارقیامت چرا؟ ایا رد قیامت  سخن بسیاری از ما نیست  .آیا الله آن را به جهانیان ابلاغ نکرده است پس چرا سخن الله را ردمی کنیم.؟رد قیامت هم دربیان وسخن دراراده باش قرارمیگیرد ونتیجه آن در سرنوشت ما جز قربانی شدن انسان  به فریبی نیست . فریبی که مارا به (گذشته) برمی گرداند به شیطان . به جهنم.وعذاب.در( گذشته ) گان . ( پیش)ینیان . انها که می سوزند و شعله های انها هرروز دربرابردیدگان ناتوان مابه حریم  انسانهانزدیک ونزدیک ترمیشود . گاهی به ققنوسها نگاه کن .شعله های چاههای نفت وگاز .تورا ازماندن ترا دراسارت  در. گذشته درگذشته گان هشدارنمی دهد؟.  وسبز را مرده می پندارد وانکارش می کند. انکار قیامت .انکارسبز یعنی که هست یعنی که تردید داردکه نیست؟ انکار حقیقت همیشه هدف بیان باور شخصی جامعه یا افرادنیست .حق راباوردارند پس انکارش می کنند گاهی درلباس مذهب گاهی در(مواد) قانون .اینگونه دیدن خاص شیطان انس است. (الله پروردگارحقیقی شماست وبعدازمرزحق فقط گمراهی است) سوره یونس آیه سی ودو ترس ازغیرالله .ازعلائم دورشدن ازحق ( حق گفته جبری است زنده است)است یکی از علائم جنون است.آیامیشودبا اوهام با چشمانی بسته با گوشهایی کر.با کم عقلی .با ؟ با زنده ای که حاکم  ومسلط برماست جنگید؟ (ای ایمان آورندگان ازخداونداطاعت کنیداز پیامبرخدااطاعت کنیدواز صاحبان راستین ( اولیای برتر)در امورخودتان اطاعت کنیدواگردر چیزی اختلاف کردیدبرای داوری آن رانزد خداوپیامبرمطرح کنیدچنانچه به خداوروز حساب رسی ایمان دارید. این کاربرای شما خیروعاقبتی نیکوداردآیا نمی بینی آنهایی راکه گمان می کنند به آنچه که برتووقبل ازتو نازل شده ایمان دارند(قبل ازمحمدص؟موسی س؟ عیسی س؟ و..نازل شده ایمان دارند؟)درحالیکه  می خواهند (اراده باش سوره تکویر را به یادبیاورید) قضاوت وداوری را به طاغوت واگذارند ) آیه پنجاه ونه وقسمتی از آیه شصت سوره نساء  (اطیعوا) اطاعت کنید.پیروی کنید دنباله روی کنید تبعیت کنید .اطیعوا امربه فعل اطاعت می کند.امربه تسلیم می کند در(موقعیت ) همه زمانها . نمی گوید ای اولیای برتر در امور مسلمانان همه ادیان  ایمان آورندگان را اجبار به اطاعت از خود کنید . این چنین اجباری را الله مردودمی داند ( الله الله )اجباردر دین توحید منفور است. (برخداست که راه درست ونجات بخش را نمایان کند بدانیددرمیان راهها راهی انحرافی است واگر خدا صلاح می دانست می توانست همه شمارا به اجبار هدایت کند)سوره نحل آیه نه ( نوح گفت ای قوم من اگرمن ازجانب پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم واومرا رحمتی داده باشدکه شما از دیدن آن عاجزید.چگونه می توانم شمارابه پذیرش حق اجبارکنم درحالیکه ازآن کراهت دارید؟)سوره هودس آیه بیست وهشت (بدان که اگر خدا *بخواهدهمه مردم روی زمین به حقایق ایمان می آورندآیاتو می خواهی ؟ مردم به اجبار به ایمان بیاورند. هیچکس وارد فضای ایمان نمیشودمگربه اذن خداوندبزرگ. وبدانیدخداوندپلیدی رابرکسانی که عقل خودرا بکار نمی اندازند مقررکرده است)سوره یونس س آیه نودونه وصد اگر الله بخواهد( بخواهدپس میشوداراده ای حاکم برعمل)میشودآیا تونیزمی خواهی ؟واین سخن خطاب به محمدص است .مستقیما به پیامبرامرمی کند چون من نمی خواهم مردم به اجبار به من ایمان بیاورند پس برتوست که این راازانها نخواهی . والله ازتسلط خود بر بندگانش می گوید چه ایمان بیاورند وچه اورا انکارکنند..این جبراست که  پیامبردرانتخاب بربندگان الله مسلط نمیشود .این یک جبراست که فقط الله انتخاب می کند اما صلاح اراده ( باش) الله برکافران ومشرکان تقریری جبری است . آنچه در آیه پنجاه ونه سوره نساء امده است  جامعه پیشنهادی برای تشکیل امت واحده ازتمامی ادیان الهی (ونه یک دین خاص)است . ودراین آیه چنانچه می خوانید حاکمیت* تحمیلی جمع ایمان آورندگان برتر را برایمان آورندگان مردود می داند.و انتخاب را برایمان آورندگان مشروط به قبول یک اصل یاقانون مرده نمی کند .الله تنها این چنین جامعه ای را می پذیرد وهرجامعه دیگری را درمسیررشدوتعالی انسانها مردودمی داند .هر دین توحیدی نیزمی تواند چنین جامعه ای را تشکیل بدهدو این چنین جامعه ای انتخابی سمبلی ازتسلیم به پذیرش یک جبراست تحت حاکمیت خاص الله قرارگرفتن است .دراین جامعه تنها الله ولی است . (اگرمردم بواسطه دنیاطلبی کفارتبدیل به یک امت واحدگمراه نمی شدندماسقف خانه های تمامی کافرانی راکه خدای رحمان راانکارمی کنند ازنقره می ساختیم وبرای آنهانردبانهایی قرارمی دادیم تا از آن بالا روندوبرای خانه هایشان درها وتختهایی قرارمی دادیم که برآن تکیه کنند.همچنین انواع زیورآلات راعطایشان می کردیم اماتمام اینها متاع ناچیز زندگی دنیاست .حال آنکه حیات جاودان درمحضرپروردگارت خاص کسانی است که حرمت خداوندرانگاه می دارند)سوره زخرف آیات سی وسه.سی وچهار. وسی وپنج  در جامعه ایده آل توحیدی پیروان ادیان زیرمجموعه هایی ازامتهای کوچک اسلامی( تسلیم)راخواهندساخت که ازآسیب  ورویگردانی ازحق مصون خواهدبود.براین جوامع یا امتهای کوچک فقط الله حاکمیت دارد .شاه .ولی . فرعون قارون .نمرود همه ازکافران خواهندبود.امامشرکین همان بعضی اهل کتاب هستند که دردین خود دچارارتدادشده اند. بعضی اهل کتاب با تکیه به مذهب حاکمیت بر اکثریت مردم را عهده دارمیشوند. خواننده خوب اکثریت یک نماد است .وقتی الله می گوید اکثریت نمی فهمند اکثریت نمی بینند و....... بطورغیرمستقیم اشاره داردبه اینکه اقلیت مردم به دین راستین الله ایمان می آورند این اکثریت درواقع بیانگرحکومت یا رهبری  موردقبول آنهاست که بر باطل وحرام تکیه دارداین اکثریت درواقع اکثریت خاک زمین را به نابودی وتباهی خواهندکشید.باید دانست که مابرای زندگی اقلیت سهم بزرگی ازکره خاک را برای ایمان آورندگان نباید متصوربشویم . کره زمین ما کوچک خواهدشد .اکثریت در آیات قرآن مرتد.کافرومشرک هستند پس حمایت و جانبداری اکثریت ازیک حکومت یا رهبری دلیل مشروعیت ومقبولیت آن حکومت یا رهبری از نظرالله ورسول نخواهدبود. زیرا اکثریت  مردم نافهمند اکثریت مردم درک ندارند.اکثریت مردم نمی دانند واکثریت مردم کورندو......واما نمونه ای از طرز پندارمشرکان درآیه پنجاه ویک سوره نساء امده است ( آیانمی بینی (نمی بینی؟) کسانی را که بهره ونصیبی از کتاب آسمانی ( انجیل تورات .قران و..) به آنهاداده شده است اما به ساحران و طاغوت ( ولی .شاه .فرعون .بت .قانون و....)ایمان می آورندودرباره کافران می گویند که راه آنهانسبت به راه اهل ایمان به هدایت نزدیک تراست)   فردکافرکاملا وجود الله را مردود می داند امافردمشرک  درسرگردانی  وتردیددردوگانه پرستی قراردارد.این دوگروه کافرومشرک وجه مشترک عمده ای که دارند انست که همواره در*مقابل الله. پیامبران وایمان آورندگان برتر قرارمیگیرند. ودراین آیات  الله مجددا از کسانی میگوید که درجبرند درصورت مصلحت الله درموقعیت باش قراربگیرند ایمان آورندگان درنظرالله کسانی هستندکه فقط ازالله اطاعت کنند فقط الله را (ولی) مطلق بدانندوالله ولی کسانی است که حقایق راگفته های الله را آیات الله را مردودندانند انکارنکنند وبه حقایق تسلیم باشندوبه کسانی که ازصف ایمان خارج شده اندازمرزحق رد شده اند ارتداد ورزیده اند ودنیارا برآخرت رجحان داده اند رجوع نکنند.تکیه نکنند.اقتداءنکنند. ازمرزحق تجاوزنکنند اجازه الله رانادیده نگیرندو اجازه خودرا تثبیت نکنند.وهرکس جزاین بپنداردمرتداست وجزو امت واحده کفر خواهدبود آنچه درسوره زخرف می آید از اکثریت دنیاطلبان می گوید کسی که ادعای ولایت وحاکمیت برهمنوعان خود دارد ادعا دارد می تواند گروه اکثریت را با خودهمراه کند. درحالی که انکه اوراتابع  محیط و اکتساب از مکان می کندانسان نیست شیطان است .الله درباره منشاء باورکفردربین اکثریت می گوید( مگرابلیس که تکبرکرد وازکافران شد)سوره ص آیه هفتادوچهار و ابراهیم درباره شیطانی که دلیل کفرخواص ( آه خواص .خدایگان تبعیض طبقاتی )ومردم روزگاراوست می گوید (پروردگارا آن بتان بسیاری ازمردم راگمراه کرده اند پس هرکس ازمن تبعیت کرد ازمن است وهرکس از دعوت من سرپیچی نمودپروردگارا تو آمرزنده وباگذشتی)سوره ابراهیم س آیه سی وشش درسخنان ابراهیم س رازخودکشی پسر نوح س( گونه ای  زمینی ازمرگ ابلیس که برپایه ارتداد است قتل .خودکشی انتحار .اعتصاب غذانیزدراین گروه هستند )گفته میشود پسری که از ایمان وابلاغ پدرش به دین الله اطاعت نکرد .(پس هرکس ازمن تبعیت کنداز من است) مابازمی گردیم به آیه چهل وهشت ازسوره نساء ( بدانیدخداوندهرگناهی رابه غیرازشرک به خودش را در موردهرکه بخواهدمی آمرزدوعفومی کند)  در سوره ابراهیم س این پیامبرازجایگاه خودش بهشت می گوید وپدرش را چون مشرک است از اهل بهشت نمی بیند دراین آیه هم درکمال اسف ازدلیل شرک درمیان بعضی اهل کتاب آمده است (مردزناکارجزبا زن زناکاریامشرکه ازدواج نمی کندوزن زناکارراجزمردزناکاریامشرک به ازدواج درنمی آوردوهمه این مواردبرای اهل ایمان حرام است) سوره نورآیه سه ( بی شک ماشیاطین را *اولیاء( اولیاء) کسانی قراردادیم که ایمان نمی آورند ) آیه بیست وهفت اعراف (کافر= ناسپاس.  انسان یاجن که چون ابلیس ادعای برتری بکند)ویک اصل باطل ویا یک وهم رابه جانشینی الله بشنا ساند .سکوت قانون آزادانه استفاده از موادمخدر هم یک نوع تحمیل سکوت است . ازدواج همجنس گرایان را در قاب قانون اعمال کردن نیزتحمیل سکوت است . سیصدوپنجاه میلیون تومان به عنوان؟ نیزتحمیل سکوت است .اپیدمی حمل اسلحه هم نشانه ای ازمرگ(گویایی)است .نه دی هم افشاگرتحمیل سکوت است.ای سکوت بگو .موادمخدردوست (ای دوست؟ باورشیطانی تو دارد ایرانی را می کشد). یارانه های اقتصادی وفقرهای مصلحتی. پهبادها کبوتران پیغام برواسلام امریکایی  حکومتگران درکشورما هرروز قربانی میگیرد.                                                    ************** طرح هدفمندی یارانه نیز ازگروه تحمیل فقیرانه معانی سکوت است اما (آنگاه به مردان خودگفت اجناسی که بابت خرید غله داده اند دربارشان بگذارید) قسمتی ازآیه شصت ودوسوره یوسف (وهنگامی که کالاهایشان رابازکردنددیدنداجناسی که درمقابل غله داده بودندبه آنهابازگردانده شده است) سوره یوسف س آیه شصت وپنج در زمان یوسف س درمدت هفت سال پیاپی درهای رحمت الله برمردمان بسته میشود و مردم مکلف میشوند بصورت پایاپای  از حکومت مصرغله برای خوراک خانواده ها تامین بکنند. چنانچه درآیات بالا می بینید برای مبارزه با قحطی بهترین شکل مبادله غله با اجناس مردم بوده است .دراین دوآیه ازنوع وجنس کالا یا شیء که به حکومت داده میشود نام برده نشده است اما آنچه درزمان یوسف س عامه مردم بدان احتیاج واجب داشته اندهمانا غلات بوده است یعنی نان (درخوابی که به یوسف س گفته میشودازنام گندم آمده است) پس غله یا نان دراولویت برتری بوده است نسبت به کالاهایی که بدل از غله ازمردم  ستانده میشده است  متقابلا ارزش کالایی که حکومت آن زمان از مردم می پذیرفته است دراولویت دویا سه و.... بوده است وارزش شیءیا اجناسی که به حکوت درازاء غله داده میشده است هرگز قابل قیاس با بهای غلات نبوده است .برطبق رویای یوسف س این جبر بوده است که حکومت درآن سالهای سخت روش مهربانی رابامردم درپیش بگیرد واز سررافت  بامسئولیت وتحمل جبر مردم را درگذرازجبرفقر وبلای نازل شده بسلامت همراهی کند . قحطی یک بلای الهی است وجبری.این داستان تکان دهنده  راهی است برای ابلاغ دین توحید بین الله وپیامبرودعوت مردم به توحید.وتعهد یوسف س سالهای قحطی درمصرسراغازی شدکه درایران ما  اینگونه بر مردم القاء شودکه این طرح یک طرح اسلامی و متعاقب آن یک روش مبارزه مشروع وواجب در روزهای بحران جعلی اقتصادی درایران ما است با تاکیدبرآنکه ازشیوه پیامبران بوده است .بدعت نبوده است .ما همه می دانیم که زیاده خواهیهای خواص حکومت درخاصه بخشی وهزینه از بیت المال ودومین دلیل هم ساخت وتولید انرژی هسته ای( انرژی هسته ای ازنوع مفیدومضرآن در دین توحید حرام است)که باعث تحمیل تحریمهای بین المللی شد گوشه ای از مسائل پدیدآورنده فقروناتوانی اقتصادی وتورم وگرانی رایج درکشورما شد.اما درنگاه دین این دو دلیل مادی هرگز ازجبر الله نبوده اند و مردم نیزجبرا مقیدبه تحمل عواقب آن نیستند چون جبرا ازطرف الله نیست وشرع نیست واجب نیست. والبته همگانی نیست(خواص وثروتمندان طبق معمول؟ به زندگی حرام و پرزرق وبرق خودمشغولند).درضمن بهایی که مردم در قبال دریافت یارانه ها به حکومت  پرداخت می کنند بسیار اسف باروویرانگراست. برای طبقات آسیب پذیر جامعه ماغیرقابل تحمل است .  سوال برانگیز است که چگونه شخص اول مدعی حکومت ایران که مدعی اولی الامر بودن درامور کشوررا دارد طرح هدفمندی یارانه ها را ازعدالت محوری وعدالت پروری می خواند؟آیامگرما مسلمان به دین توحیدنیستیم چرانبایددراجرای این امور عام  ومردمی اجماع بین ایمان آورندگان تشکیل بشود وبا اجازه رای وحکم شرعی به اجرادرآید؟ کشورما تابع (مذهب) است چگونه است که هیچکدام از روحانیون دارای اجتهاد وفقاهت  زشت ترین .بدترین شکل گناه کبیره قانونی  یعنی ( ربا) را دراجرای طرح  هدفمندی یارانه هانمی بیند.؟  سوآل برانگیزاست که ازهمه روحانیون پرسیده بشود با استنادبه کدامین آیه از کتاب قرآن به خوداجازه داده اند یک فقیه را برراس امورمسلمانان به حاکمیت ومشروعیت منصوب کنند؟ کسی که تشخیص نمی دهد حق از باطل چیست ( نمی داندقحطی یک معضل وبلای جبری ازسوی الله است (وعدالت برهمه بطور یکسان عارض میشود) و حیف ومیل بیت المال  توسط  نورچشمی ها و تحریمهای اقتصادی ازبلایای الهی نیستند ودررد وتحمل عوارض آنها مردم ملزم درجبربه انتخاب هستند .این فقط یک نفر(اصل ولایت فقیه)چگونه به خوداجازه می دهد که زندگی حال و آینده میلیونها نفر ایرانی رادر زیر قانون طرح هدفمندی یارانه هابه منجلابی ازفسادبکشاند؟                                                       *************** ای سکوت بزرگترین جنایت توآنست که هیچکس تورا نمی شنود. وشماآقایان خواص جبرا بایدبدانید حکومت در دین محمد ص ودرهمه ادیان توحیدی پس از ابطال جواز حکومت درمیان قوم بنی اسراییل بر همه انسانها حتی برمحمد ص حرام شده است واین یک جبر الهی است (ما به بنی اسراییل کتاب آسمانی وحکومت و نبوت عطا کردیم. وازنعمتهای پاکیزه روزی شان دادیم وآنهارابرجهانیان برتری بخشیدیم . ودلائل روشنی ازامر خداراعطایشان کردیم و آنها در آنها اختلاف نکردندمگرآگاهانه واز روی ظلم وستم .) آیه شانزده وقسمتی ازآیه هفده سوره جاثیه وشما اکنون شما با تحمیل حکومت فردی بدعت بزرگی در دین توحید ابداع کرده اید آیاشما نمی دانید درمقابل جبرالهی قدعلم کرده اید؟. براستی شما این مذهب را ازکدامین دین موهوم خلق کرده اید؟دینی که مردم را به نشستن ونشستن وفرو رفتن در فقروفساد اجبارکرده است؟ حصرخانگی آزادیخواهان ایران.کشتن ترانه ها .سهرابها .ستارها نیز ازعلائم  تحمیل  بی جواب سکوت است . دعوت به آرامش مردم ایران توسط روحانیون ناآگاه و ترویج  خط مشی سکوت درمقابل ظلم نیز تحمیل سکوت است .دعوت مردم به تکثیر زاد وولد نیز ازآدات سکوت است. اختیارات مطلق  چندین میلیون نفر انسان را به یک نفر دادن نیز از آزادی حق بیان وفریاد نیست از خفقان است. اسلام آمریکایی ؟؟؟. منافق . گوساله بزغاله. خبیث . فتنه .خس وخاشاک . زندان . باطوم. شکنجه .تجاوز .آلودگی هوا. اختلاسها . معرکه گیری برای هیچ . سکوت خواص مرده سربه( تو)هم ازمحاصره مردم در سکوت است. سکوت.دریک کشوراسلامی؟ به شصت دختربچه تجاوزمیشود هیچ روحانیی دم نه نفس هم  نمی زند؟ حتی خودش را به زحمت نمی اندازد ادای مردم کشور هندرا دربیاورد.هندوهایی که مرتب تف ولعنت می شنیدنداکنون؟ بیگناهان را سالها در زندان  درتبعید در؟آوارگی .درحصرازاجتماع ایرانیان دورنگاه می دارند اما هیچ فقیه عالم ومعظم . مکرم و آیت الله ؟ی نمی آیدبگوید مگربرای مدعی حق شدن هم باید جریمه پرداخت؟ آقایان چگونه به حلا ل بودن نانی که می خوریداعتمادمی کنید؟ای خاک ای دنیا درتومعنا وتعبیر دامن زدن به کلمه سکوت نیز دعوت به ترس از سکوت است .بگویید ای خواص که چگونه عوام را درفقروفلاکت دوست داشتن نیزاز اعمال جابرانه سکوت است . ای حکومتگران دنیا پرست به قربانیان ظلم وجورسیاستهای حقوق بشری و قربانیان مذاهب استبدادی بگویید پاسخ بدهید چه کسی درسکوت عوام آزاداست ؟ راحت است؟چه کسی؟                                                                             .************* (وبه یادآوریدهنگامی که ازبنی اسراییل (پیمان)گرفتیم که جزخداوندبزرگ را پرستش نکنید وبه پدرو مادروخویشان و یتیمان ودرماندگان نیکی روا دارید وهرگاه بامردم سخن می گویید بهترین کلام رابرگزینید ومتواضعانه نماز گزاریدوزکات اموالتان را پرداخت کنید اما جز(اندکی)ازشماهمگی ازفرمان خداسرپیچی کردید ومغرورانه روی گردان شدید؟  ویادآرید آن هنگام را که از شما( پیمان) گرفتیم که خون همدیگررا نریزید وهمدیگررا از خانه ودیار خویش آواره نکنید.وشما به چنین گواهی اعتراف کردید وخودگواهید.اما ( اکنون) این شمایید که همدیگررا (می کشید )وعده ای را از خانه وکاشانه شان آواره (می کنید) وبرعلیه آنها متجاوزانه وبه ناحق (متحد میشوید) ؟ وهرگاه به اسارت شما(درآیند)برای آزادیشان فدیه طلب (می کنید)(حال )آنکه ازاساس بیرون کردنشان ازسرزمینشان برشما( حرام بود) آیافقط می خواهید به بعضی آیات کتاب خداعمل کنید؟ وبرخی دیگررا انکار(می کنید) بدانید جزای کسی که این چنین (عمل) کندچیزی جز خواری وذلت دردنیا (نیست)بدانید خداوندبزرگ ازعملکردتان غافل نیست .اینان همان کسانی هستندکه زندگی دنیارا به بهای ازدست دادن آخرت خریدندوبه خاطراین (تجارت) زیان بارهیچ عفوی شامل حالشان نمیشودوکسی توانایی نجات شان را ازعذاب ندارد) سوره بقره آیات هشتادوسه تا هشتادوشش    این گذشته وحال ثابت شده فرزندان اسراییل است. سوره بقره ازسوره های آغازین قرآن بزرگ است دراین سوره ومتعاقب آن درسوره اسراء عملکرد گذشته واکنون قوم بنی اسراییل درارتجاع  متاثراز انتخاب ( گذشته ) پدران و پیشینیان بدون تغییر مانده است .دراکنون هویت کشور جدیداسراییل با افزایش قربانیان این تجارت  دنیایی زیر سوال رفته است . مادراین آیات از نشانه های کفروشرک وارتداد ریشه دار دربین این مردمان می خوانیم .می بینید که اگر ارتداد در شکل هدف و ایده آل یک امت تحمیلی دربیاید قربانیان آن بی شمارانسانهای بیگناه خواهندبودو نیزباتوجه به آنکه همه ایات الله درجبر باش قراردارند آورده شد که آینده ظالمان. کافران مشرکان .گمراهان درحال متوقف میشود اکنون هم روال باش اشاره شده درقرآن که اشاره به حکومتگران کشور اسراییل دارد  بدون تغییر بدون تبدیل بدون هیچ پرده پوشی گرفتارجنون وارتداد است ( بین مرگ وزندگی است .اینگونه حالت زندگی شیطان .مشرکان وکافران است  زنده دردنیانیستند وبطورکامل مرده هم نیستند). اما درسوره اسراء با یک مهلت برای این کشور روبرو میشویم . سوره اسرا در تاریخی نزدیکتر به زمان اکنون ما امده است .من به عنوان یک ایمان آورنده ایمان دارم که اگر کشور اسراییل برصلح وپیمان جدید که با مسلمانان کشور فلسطین بسته است پای بندی نشان بدهد آنرا مردودنداند( پیمان و گواهی فی مابین مسلمانان ادیان توحیدی درواقع پیمانی مشترک  بستن با الله وپیامبران ادیان الهی است) ازسرنوشتی که دچارسکون درزمان حال به آن مبتلاءگشته است رهایی خواهدیافت .امید دارم که آنچه دراین وبلاگ اورده میشود بتواند سهم خودرا ازموفقیت این پیمان با مسلمانان همه ادیان توحیدی باخوشنودی جشن بگیرد .    (ودرآن کتاب به بنی اسراییل اعلام کردیم که شما دوبار در زمین فسادوتباهی خواهیدکرد( خواهیدکرد= درمکتوب عملی شده است خواسته آنان دراراده باش قرارگرفته است)وسلطه جویی بزرگی را مرتکب خواهیدشد .هنگامی که نخستین وعده (وعده .هرآنچه گفته میشود قول وعده است پس میشود)تحقق یافت گروهی ازبندگان خویش را که جنگاورانی قدرتمند بودندبرشما مسلط کردیم . تابرای پیداکردن  مجرمان حتی خانه هارا جستجوکنند.واین وعده عملی شد. سپس شمارابرآنهامسلط کردیم وبه واسطه اموال وفرزندان یاریتان نمودیم. ونفراتتان را زیادکردیم. بدانید ( اگر) نیکی کنید درحقیقت به خودنیکی کرده اید و( اگر) مرتکب بدی شوید باز به خودروا داشته اید .بدانید(( اگر)) وعده دوم فرارسدکسانی رابرسرتان خواهیم فرستاد(اراده باش درعمل = تغییرنخواهدکرد نمیشود انرا تحریف کرد یک قول است حق است و( وآنچه من می گویم حق است .نمیشود این قول را انکارکرد )که آثارغم واندوه درچهره هایتان نمایان شود واز وحشت به مسجدالاقصی پناه خواهیدبرد(مسجدمکانی است که وقف خداست.آیا شما می دانیدچه می کنید؟) همچنانکه باراول پناه بردید بدانیدانها هرچه را به زیرسلطه خودبگیرند نابودمی سازند) سوره اسراء ایات چهارتاهفت مسجدالاقصی اشاره خوبی است به وضعیت متزلزل در میان مسلمانان دین توحیدی . مسجدازان الله است وشما بعدازظلمها وجنایاتی که انجام داده اید واز ترس به مسجدیا درواقع به الله پناه برده اید .بدانیدمکتوب  سرنوشت مشترک شما باشیطان بعداز رویگردانی و فرستادن پیروانش به جهنم جزبا یک جمله ختم نمیشود (شیطان از حرف خودبرگشت وگفت من از شما بیزارم زیرا چیزی می بینم که شما نمی بینیدهمانا من ازخدامی ترسم خدایی که مجازاتش سخت و طاقت فرساست) سوره انفال آیه چهل وهشت ای حکومتگران بعضی اهل کتاب یهود هنوزبرای بازگشت فرصت هست . شما اگربخواهید ازمرگ نجات بیابید درنزدالله اراده میشود آنچه که می خواهید وآیا شما زیباتراززندگی برای انسانها مگرچیز دیگری (می توانید) ازالله طلب کنید. (ای بنی اسراییل به یادآورید آن نعمتی راکه عطایتان کردم پس وفاکنیدبه عهدی که بامن بسته اید بی شک من نیز به عهد شماوفادارخواهم بود وشمارا ازاینکه  پیمان شکنی کنیدبرحذرمی دارم.پس حرمت این قرآنی که تورات شماراتایید می کند نگاه دارید وبه آن ایمان بیاوریدوخودرا به اولین منکراین کتاب تبدیل مکنید وشمارا برحذرمی دارم ازاینکه آیات مرا سوداگرانه به بهای اندک بفروشید) آیات چهل وچهل ویک ازسوره بقره من هم بعنوان یک ایمان آورنده از شما حکومتگران قوم بنی اسراییل می خواهم  حرمت واجب به آیات الله را باعمل بدان به جهان اسلام ثابت کنید.                                                   **************** درآیات سی وسه .سی وچهار وسی وپنج سوره زخرف در بالا آمده است .اگرکافران(ببینیدیک ایمان اورنده که دست به سرقت اموال مردم نمی زند)بر بیت المال مسلمانان دست درازی نکنند .  الله برای آنها خانه هایی باسقفی ازنقره خلق میکرد. نردبانی قرارمیداد تابرتمامیت دنیا نظارت داشته باشند وزیورآلات عطایشان میکرد.بله الله برای آنها معجزه ها می ساخت .واین یعنی آنچه ولی (می خواهد)شاه(می خواهد).فرعون (می خواهد)قارون می (خواهد) یعنی  آرزوی اراده  داشتن حاکمیت بردنیا. اما درجبرالله آخرت از سهم هیچکدام از گروههای ارتداد نخواهدبود. این مطلب را باید همه دنیا طلبان بدانند .و پذیرش این  گفته وقول الله برای جهان یک جبراست .جبر.عده ای نمی بینند چرا؟ عده ای نمی شنوندچرا عده ای از حاکم بودن الله بر سرنوشت انسانها نمی دانند؟ می گویند می خواهند وعمل میشود عملی که سرنوشت سازمیشود .هربارکه می گویند هربارکه می خواهند یک حق را رقم می زنند یک قول را رقم می زنند . حق حاکم الله را.  قول حاکم الله رابر زندگی خود جبرمی کنند.؟آنها می گویند آنچه آنهامی گویندفقط دردنیاست والله می گویدوشماخوب میدانیدالله چه می گوید.  .آب .ژن .پدران مشرک. زنان زناکار.پدران زناکار وزنان مشرک درتشدیداین معایب بیماری زا دخیل هستند .ونتیجه ندیدنها .نشنیدنها و...مبنای اختلاف درعقاید اکثریت مردم کره خاکی مامیشود. (بگوای پیامبرآیاآنهاکه حقایق را می دانند باآنهایی که ازآن بی خبرندیکسانند ؟فقط خردمندان ازاین نکته پندمی گیرند) زمرآیه نه (وازمیان مردم کسانی هستندکه همتایانی برای خداوندقائل میشوندو آنهارا به اندازه پروردگار دوست می دارند.اما آنهاکه باتمام وجودحقایق راباوردارندخدارا بیش از هرچیزدیگری دوست می دارندوهنگامی که  گستاخان ستم پیشه  عذاب را ببینند درک خواهندکردکه تمامی قدرت دراختیارخداونداست وعقوبت خداسخت وطاقت فرساست. آنگاه که رهبران و رقم درشت ها عذاب رابنگرنداز*هواداران و*فرمانبران خودبیزاری می جویندواین چنین پیوندبین آنها گسسته خواهدشد)سوره بقره آیات صدوشصت وپنج وصدوشصت وشش دراین دوایه ما با دوگانه پرستی در دوبعد زمانی حال .آینده مانند دیگر آیات کتاب الله برخورد می کنیم. چنانچه می خوانید حال  آن زمانی  است که یکی از اشکال کفروشرک درجریان است (زمان  *حال در همنوع پرستی سلطان پرستی به میان اعراب میرود . درمصر ابلاغ آمرانه  فرعون پرستی رانشان می دهد ویااصل ولی پرستی رادرایران ما وشاهان  طلایی زندانی وملکه های منزوی بازمانده از افسانه های کهن پدران مارا به نقدمی کشد درقسمت دوم زمان مابابعد زمانی آینده درهمین زمان حال درآخرت روبرومیشویم .لازم است به گفته مومنی که درزمان رسالت موسی س مردم را از گذشته ای که درآینده ؟ زمانی که آنها می پندارند وجودداردومنتظرآن خواهندبود آگاهی میدهد اشاره بشود اومی گوید (ای قوم من ازآن روزی که یکدیگررابه فریادرسی بخوانیدبیمناکم .آن روز که به *عقب برگشته و*بازمی گردید درحالیکه هیچکس شمارا دربرابرعذاب خداوندحفاظت نخواهدکرد)آیه سی ودو سوره غافر دراین جمله حال جبرا فانی است(آنچه  درنزدشماست نابودشدنی است)اما آینده یا آخرت جبرا ماناست  ومومن از آن می گوید .جهنم وبهشت ماندنی است هرگز نابود نمیشود فقط آنچه درنزدماست نابودمیشود .حتی مساجد حتی مقبره امامزاده ها ( بدانیدانچه بنا کرده اند پیوسته مایه تردید قلبهایشان خواهدبود مگرانکه قلبهایشان پاره پاره گردد .بدانیدخداونداگاه وحکیم است)سوره توبه ایه صدوده این ایه در پاسخ به سوال ساخت مسجد توسط دوشخص . کسی که به نیت خشنودی الله مسجدرامیسازدو شخص دیگری که اساس ساخت مسجدرابرلبه پرتگاه سست ( اوهام) بنانموده است آورده شده است اگرچه زیارتگاه امام حسین مسجدنیست مسجدجمکران میعادگاه مهدی نبوده است . اما به عنوان سجده گاه نیز اقامه نمازدر آن صورت میگیرد . امادر ایه صددوده به نیت اهمیت داده شده است تردید . تردید وشک یا ارتداد. پاسخ این سوآل ایه صدوده سوره توبه است . .ایمان درعمل مفیددرآخرت  بهترین گواه است اگر انسان باورداشته باشدکه دنیاوهرانچه درنزدماست نابودشدنی است.واین باور باورهمه ایمان اورندگان از جمله حسین بن علی  ازجمله مهدی بوده است وآیا با این تفاسیرساختن گنبدی ازطلا دردین توحید از بدعت نیست؟عملکرد میماند وآنچه درنزدماست هرگز مانع ظهوراخرت نمیشود .وچه طلاهایی درآتش ذوب خواهدشد .آیاحسین خواهدگفت  طلا ازآن من است؟ نه اوخواهدگفت هرانچه هست ازان الله خالق است. حسین هم ازان الله است .  توجه کنیداین ایمان اورنده ازچه اتفاقی می گوید(وقتی به عقب برگشته وبرمی گردید).این *عقب درواقع آینده جبری حکومتگران ( فراعنه . شاهان. سلطانها .ملکه .ولی ها و..) است که دائم درحالت ارتجاع وبازگشت است به عقب .مادر قرآن ازپشت سرظالمان .دروغگویان متکبرخواندیم والله درآغازازجهنم گفت.   (هرگاه به بعضی آیات ما آگاهی یابندانرامسخره  می کنند بدانیدبرای آنها عذابی خوارکننده است .*پشت سرآنها جهنم است ودستاوردشان هیچ به دردشان نخواهدخوردوکسانی که را که به جای خدا بعنوان تکیه گاه برگزیده اند هیچ نفعی به آنها نمی رساندوبرای انها عذابی بزرگ است) سوره جاثیه آیات نه وده جمله مومن راستگورا مجددا بخوانید اوازهمزمانی اکنون و مجازات درعقب ( پشت سر =یا آینده ای که گمراهان درانتظارآن هستند)می گویداو علاوه برآنکه سرنوشت وجایگاه آنهارامی داند اززمانی که دراکنون مجازات براین حکومتگران وهوادارانشان در آن مقطع زمانی رخ خواهددادنیز می گوید.همه چیز برای آنها متوقف مانده است قومی که دچار وهم جبری است تکیه گاهی که وجودندارد . ( آیا نمی بینی که ماشیاطین را بسوی منکران حقیقت فرستادیم تاشدیدا آنهاراوسوسه کنند) سوره مریم س آیه هشتادوسه برای آنان پشت سر فقط زمان گذشته یا( درزبان عامیانه معمول)همان آینده گمراهان .گناهکاران .مشرکان .کافران .رهبران گمراهی و.... را نشان می دهد (آینده ایمان آورندگان فقط در پیش یا جلوی آنها خواهدبود)تعیین خواهد شد. چون خلیفه آدم که ازگذشته آمد وزنده به آینده وآخرت خواهدرسید. اماچراایمان آورنده مومن ازبازگشت به عقب می گوید؟ عقب . ماباز باید به عرش برگردیم .ابلیس ملک درعرش دچارناسپاسی و ارتدادمیشود وازتاثیر ارتدادتبدیل به عنصرآتش میگردد.اودرهمانجا وعده وقول ورودجبری رابرای خودوپیروان انس وجن به جهنم را از الله میگیرد ( خداگفت قسم به حق و آنچه می گویم حق است که جهنم را از *تو وکسانی که ازتو پیروی کنند پرخواهم کرد)سوره ص). قسم به جبر باش درقول الله گویای اینست که درهمان لحظه که این قول یاگفته به باش درعمل تبدیل میشود جهنم ساخته وآماده میشود .برای آتش که شیطان است وپیروان شیطان . درقرنها پیش از ورود آدم به زمین و توالدوتکاثرانسانها تکلیف وارد شوندگان وسرنوشت تلخ انها رقم می خورد.باش جهنم واتش و شیطان درآغازاین قول الله است امادراکنون که مومن به دین موسی س ازآن میگوید در بعدمکانی سکونت آینده این حکومتگران قرارمیگیرد. گفتنی است قبل ازقیامت وقتی که این حکومتگران فرصت زندگی مجدد راپیدامی کنند درجبرباش تسلیم به یکتا بودن .خالق بودن وتوحید اقراربه اسلام می کنند( گواهی وتسلیم درآغاز معارفه در اعراف بین کلیت مردم جهان والله وقبل از ورود آنها به دنیا انجام میگیرد سوره اعراف آیه صدوهفتادودو) واین اقراربه تسلیم با توبه یا بازگشت به دین توحید بدون تغییر درتکراراست اماچون این توبه  باآشکار شدن واقعیاتی که دردنیا آنرا انکارمی کرده اندمترادف میشود الله توبه آنهارامردودمی شماردو مشمول عذاب خواهندشد (آیا پس ازاینکه عذاب واقع شده است ایمان میآوریداکنون فرارسید عذابی که شتابانه طلب میکردید سپس به کسانی که ظلم کرده اندگفته شود بچشید عذاب جاودانه را مگربه چیزی غیراز دستاوردتان مجازات می شوید؟ )  سوره یونس آیات پنجاه ویک وپنجاه ودو  ما همه درصفیم اگرچه در اکنون هیچ نمی دانیم اماقران می دانداین کتاب بزرگ می داند که قتل ها .کشتارها .تمسخر پیامبران . سوزاندن آیات الله .نقاشیهای شیطنت آمیز وساختن فیلمهای توهین آمیز از پیام آوران مبلغ وداعی به زندگی ابد چه عاقبتی جبری را برای پیروان شیطان  رقم زده است .تا مهلت زمانی که تا مرگ آخرین نفراز اکثریت برای کره زمین ما محفوظ میماند همه ما مهلت داریم برگردیم دراکنون بگردیم .اکنون زمان مقدری است برای همه انسانها که به طور عادلانه وبرابرازمهلت داده شده برای انتخاب  آینده سود بجویند.  براستی شما درآن روز بزرگ که در ظهورآن تعجیل وتاخیری نیست چه کسی را به فریادرسی خواهید خواند؟درآیه سوره ص جهنم درهمان گذشته خلق میشود وجوددارد ..( جهنم راازتو وکسانی که از توپیروی کنند پر*خواهم کرد)خواهم کرد .الله عمل می کند.به یک جبر که ما برای خود رقم می زنیم ما می خواهیم.. چه پیمان محکمی .چه قول بی برگشتی . جبر .( پرخواهم کرد) (جهنم را از تووکسانی که از تو پیروی کنند .) .جبرپرشدن جهنم مشروط میشود به جبر پیروی ازشیطان .(باش)ی در تسلط( باش)ی دیگر .موقعیت باش گفته ای در موقعیت باش گفته ای دیگر. این گفته ها تغییرنمی پذیرند. تحریف را مردودمی کنند.چون مکتوب شده اند .الله می گویدباش پس موجود میشود تجزیه آنها اما واگرهارا کنارمی زنند .حاکم فقط الله است .جهنم قبل ازانتخاب در ارتداداکثریت انسانها خلق شده است .چگونه میشودقیامت را انکارکرد؟ هیچ اکثریتی نمی تواند درمقابل باش الله بایستداگرجنون شیطان بر ما تسلط پیدانکرده است  پس چرابرای درک مفاهیم حق الله ( گفته های الله)قیام نمی کنیم؟ (بگومن شمارا به یک چیزموعظه می کنم وآن اینکه دونفر دونفر ویاتک تک برای درک حقایق الهی قیام کنید وسپس بیندیشید تا بفهمید که این دوست شما پیامبرهیچگونه جنونی ندارد اوبرای شما فقط یک شداردهنده ازنزول عذاب شدیدالهی است)سوره سباء آیه چهل وشش

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 دی 1391    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

قاب وارونه ارتداد و من


/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}     بسم الله الرحمن الرحیم ( آنچه را ازقرآن پروردگارت به تو وحی شده است تلاوت کن. هیچ چیزکلمات قدرتمنداوراتغییر نمی دهد وهرگز پناهگاهی جزاونخواهی یافت) سوره کهف . آیه بیست وهفت                                                  *****************                                                بسم الله الرحمن الرحیم (بگوای اهل کفر.آنچه را که شما عبادت می کنید عبادت نمی کنم . شمانیزآنچه رامن عبادت می کنم عبادت نخواهیدکرد .پس من پرستنده چیزی که شما پرستش می کنید نیستم .شمانیز پرستنده آنچه که می پرستم نیستید.  پس دین شما برای شما.ودین من برای من) سوره کافرون                                                *****************   (این قرآن فقط پندنامه ای برای جهانیان است وخبرحقانیت آن رابعدازمدتی درخواهیدیافت)  سوره ص .آیات هشتادوهفت وهشتادوهشت                                                                              قاب وارونه ( ارتداد ومن  =شیطان)  درادامه قاب وارونه ارتداد بامن همراه هستید. (وقرآن راتلاوت می کنم پس هرکس به راه خداهدایت شداین هدایت به نفع اواست. وهرکس گمراهی پیشه کردبگو من فقط یک هشداردهنده ام.بگو ستایش مخصوص الله است وبزودی(زمان زمان) آیاتش رابه شما نشان خواهد دادتا آنها رابشناسید وبدان که پروردگارت ازعملکردتان غافل نیست)سوه نمل آیات نودودو ونودوسه در قبل از این مطلب آورده شد که انتخاب نقش عمده ای درسرنوشت نوع انسان وجن دارد. سنت قرآن برآنست که چرایی انتخاب اکنون ما رادر زندگی مستقیما به انتخاب ملائک وابلیس در عرش و آدم وحوای س بهشتی عودت می دهد.باتوجه به آنکه بعداز انتخاب جن ملک که اساس شیوه وراه مجموعه ای از شیطان وملک  وانسان را شامل میشود وبعداز هبوط آدم برزمین زیرمجموعه این گروه هاجبرا در دنیا به ادامه بقای خوادامه خواهندداد تا پایان زمانی که به ان (مهلت) وعده داده شده گفته میشود این مهلت با پایان دنیا همزمان است  (پروردگارت به فرشتگان گفت می خواهم برای شما  بشری ازگل بیافرینم. پس هنگامی که قامت اورا ساخته وپرداخته کردم ازروح خویش دراودمیدم گفتم اکنون *همه سجده اش کنید.*همه فرشتگان به سجده افتادند) سوره ص آیات هفتادویک هفتادو دو. وهفتادوسه دراین آیات به تشکیل امت واحده قبل ازهبوط آدم س ودرجهان ماوراءاشاره میشود لازمه ساختن امت واحده حضور الله .پیامبرومخلوقات در تسلیم محض به توحیداست .امابعدازعصیان ابلیس این امت درآفرینش با بدعت الله به مسیر انتخاب وآزمایش تغییرمسیرپیدامیکند (خداگفت ازاینجاواین مقام بیرون شو که تومطرودی بدان که تاروز قیامت  نفرین من برتوباد. ابلیس گفت پس لا اقل تا روزقیامت به من مهلت ده . خداگفت تواز مهلت داده شده گانی ولی تا روز وزمان معین) ( ابلیس گفت به عزتت سوگندکه همه آدمیان را گمراه خواهم کردمگر آنهاکه ازبندگان خالص تواند )  سوره ص آیات هشتادودو وهشتادوسه  روزبرخاستن .روز قیام کردن.روز ایستادن وروزتسلیم مجدد به یکتا خالق جهان هستی الله .روز وعده داده شده خلق میشود .این روزقیام قرینه اعراف است( آیه صدوهفتاد دو).ودرموقعیت باش آینده؟ نه آینده ای برای گروه شیطان وپیروان انس وجن او رقم نمی خورد. هرزمان که انسان وجن دچارجنون وبیماری ارتداد بشوند زمان برای آنها درتوقف خواهدشد . وعده قول جبری انتظار برای رسیدن مهلت .ادعای مدعیان دیانت؟  رابرای تشکیل امت واحد مذاهب مختلف ابعادنگاه  انسان وجن دردنیارابه شکل باورنکردنی درتزایدسوآلات  پرازتردید قرارمیدهد اکنون ودرزمان ما باوربه موقعیت باش الله دربعدزمان که کلمه روزقیامت نشانه پایان وعده مهلت است وخواهدبود این باش دربیان الله دروحی الله درگفته الله درتقارن قرارمیگیرداگرچه یقیین ایجاب می کندکه انسان باوربداردکه گفته الله دچارتزلزل  میشود تغییرنمی پذیردو مردودنمیشود. واینک بیشتراز هرمقطع تاریخ بشری همه مادرمسیرشتاب بسوی زمان وعده داده شده درچرخش زنجیره هستی به هم نیاز داریم تا بتوانیم از این فرصت ممکن یکدیگررا بسوی نورهمراهی کنیم.  برهمه دینداران است که با گزینش انتخاب برترخود درزندگی امروزحداکثر استفاده رابرای ابلاغ دین توحید بعهده بگیرند. دراکنون ما آنچه به نام دین توحیددرجهان جعل میشود تنهانشانه ای زشت ازگستردگی ارتداددردین الله است. بی شک زیبایی دین توحید درقتل عام همنوعان نیست .کمال دین توحیدگذشتن ازهنجارهای حقوق بشری نیست . آرمان دین توحید تجاوز به عنف وتجاوزبه محدوده اندیشه وعقایدانسانهانیست .دین توحید دین هیچ (حکومتگری) نیست. دین توحید دین بشارت به انسانهاست .دعوت است به تغییر کالبد فرسوده ومرده پیشینیان که طی قرون متمادی به ما به ارث رسیده است .این کالبد اکنون ازآن ماست . گذشته و حال وآینده ما زندانی این کالبداست .برای بسیاری گذشتن ازعاداتی که به ارث برما تحمیل شده است بسیارسخت است آزاردهنده است . اما من ایمان دارم که مامی توانیم ازکالبد مرده پدران خویش انسانهایی زنده وبیدار را بسوی آینده دعوت کنیم .آینده فقط ازآن کسانی است که به دین توحید ایمان بیاورند اغراق وتفریط درمادیگرایی وتکاثرمذاهب گوناگون ساخته وپرداخته شده بشر دیروزاکثریت جهان انسانی امروز را از دین توحید دورکرده است .من از شما دعوت می کنم که قرآن را کتاب بزرگ آخرین پیامبر ادیان توحیدی را که مکملی است ازگفته ها وقول های الله درکتب دیگر الهی مطالعه کنید وشایدکه ازخود بپرسید اکنون شمادراین جهان بزرگ روسوی کجاکرده اید؟                                         ******************************        قبل ازاین خواندید درتبیین داستانی واقعی درقرآن در بالاترین مکان دربلندترین مکان .دربعدمکانی اوجی به نام عرش ابلیس به تنهایی درمقابل الله ازحق (گفته الله) رویگردان میشود وطغیان میکندو قبل ازاین گفته شدکه ملائک نیز از پدید آمدن مخلوق ویژه ای به نام آدم درتردید ودوگانه اندیشی زبان به اعتراض می گشایند. ما با نگاه دقیق به وقایع آمده درعرش با دوگروه در دوحالت کفر وناسپاسی کامل .یک ( ابلیس) و ملائک یا جن درخطر ارتدادازصداقت در( پیش گویی آینده مخلوق انسان.آنها درالقاء وتلقین اوامرالله به بندگان محتمل است که  دچارلغزش بشوند)ودرگروه دوم انسان که با مسئولیت و تعهد آدم به اهمیت توبه در توحید را در زمین دنبال می کنیم.  (ابلیس گفت به عزتت سوگند که همه آدمیان راگمراه خواهم کرد مگرانها که بندگان خالص تواندخداگفت قسم به حق و آنچه می گویم حق است که جهنم را از تو وازتمام کسانی که ازتوپیروی کنندپرخواهم کرد.)  سوره ص.آیات هشتادودو.هشتادوسه . هشتادوچهار آیاتی که دربالاخواندید داستانی است واقعی وجبری که قبل از این درقابی جداگانه درباره ارتداد ملائک وهشدارالله به انها گفته شد بعداز هشدار عذاب است که سرنوشت ابلیس درمسیراین ارتداد به عذاب الله ختم میشود اودرعناصرخوددچارازهم پاشیدگی میشود (باید دانست این داستان همانگونه که درعرش نکته به نکته از زبان الله الله الله گفته میشود همزمان اتفاق می اقتد ودرموقعیت جبرقرارمیگیرد.ودرجمله ای آسان هرآنچه  گفته میشوددرموقعیت باش قرارمیگیرد و نوشته میشودوازان زمان تا اکنون همچنان  درموقعیت باش قرارداردآنچه درزمان ما واقعی میشود  قرنها وقرنها قبل تبدیل به اراده موجودشدن کلمه دراراده ( باش ) الله  شده است .هرپدیده ای که خلق میشود درموقعیت باش درجبری همزمان مکتوب میشود (هیچ مصیبتی درزمین ودرمال وجانتان** نخواهدرسید مگرپیش ازآنکه زمین را بیافرینیم آن مصیبت درکتابی ثبت شده باشد.بدانیدکه این کاربرخداسهل و آسان است) سوره حدیدآیه بیست ودو (بدانیدهیچ مصیبتی جزبه فرمان خدابه کسی نمی رسد پس اگربه خدا ایمان بیاوردقلب اورا به راه نجات وآرامش هدایت می کند بدانیدکه خدابرهرچیزی آگاه است)سوره تغابن آیه یازده کلمه .گفته (قسم به حق وآنچه من می گویم *حق است).باعلم به این جمله تنها حق درمکتوب جبرمیشود باش میشود میماند. تغییرناپذیراست وحاکم است . وقران کتابی زنده است که مکتوب  باش درآن متعلق به زمان آغازین آفرینش نوع  جن .بشر و البته موجودنوظهوریا بدعتی دروغین به نام شیطان است . برای زمان گذشته .حال و آینده قرآن همواره در موقعیت باش جبری دراختیارخواننده خودقرارمیگیرد.تاکید برآیه (هیچ مصیبتی درزمین درمال وجانتان نخواهدرسید) نیز تنها یک سخن ازالله نیست . مهیمن و مامنی است برای فرصت بازگشت .آیه بیست ونه سوره تکویر یک یاداوری ماناوبدون تغییراست . ( بدانیدشما همان چیزی رامی خواهیدکه خداوندآن پروردگارجهانیان اراده می کند) چون ما مصیبت وبلا می خواهیم اراده باش الله برآن حاکم میشود. وتاکبدبرفعل (شده باش)د هم نشانه ای است از عملی شدن خواسته ما.درکتابی ثبت شده است انچه اکنون ما می خواهیم . نچه ما اکنون می خواهیم د آن ( خداوندآنچه بخواهدخلق می کندزیرابرهرکاری تواناست) سوره نورآیه چهل وپنج   خواسته الله همانا اراده باش الله  است .رداین گفته حق ارتداد است ورویگردانی ازحق .اما ما می توانیم با تغییر درخود وبازگشت به گواهی خوددراعراف سرنوشت خودرا دیگرگون کنیم. (آن روز حق است پس هرکس بخواهد می تواندراهی بسوی پروردگارش برگزیند) نباء آیه سی ونه  توبه آدم درعرش بسیار اهمیت دارد هرکس که بتوانداین تغییر رادرخودبوجودبیاورد ایمان داشته باشد که ژن آدم س را بسلامت باخود داردواگرتوبه نکند او دچارکفروشرک است وازسهم شیطان. توبه علامت زیبایی است از سلامت جسم وروح وآدم موجودی سالم وتوانابوده است ) که قبل ازارتکاب به طغیان آدم س وحواس دربهشت بین الله وشیطان درعرش به حق یاقول جبری یاوعده تغییرنیافتنی درسرنوشت نوع انسان وجن بدل شده است .شیطان دربهشت موفق نمیشود که آدم وحوارا ازسهم خود( جهنم)کندچون الله طریق  توبه را به آنها می آموزاند. درقابهای گذشته  گفته شد که درزمانی فراترازتصور جهان ما جز از آب نبوده است. این آب همواره در جزر ومدوچرخش جبری ( طواف برگردالله)بوده است عرش الله بر روی این آب ثابت بوده است. (انسان موجود بی ثبات وضعیفی است).( هرکه برروی زمین است فانی است .  .هرچه ازعنصرخاک است. نابودشدنی است   فقط الله ثابت است ودرثبات یکی است.(وفقط وجه پروردگارصاحب جلال و گرامی ات باقی میماند.سوره رحمن) (اوکسی است که آسمانهاوزمین رادرشش روزخلق کرد درحالیکه عرش او*بر روی آب بود تاهمه شماراامتحان کندومشخص شود کدامتان عملکردبهتری دارید.ای پیامبراگربگویی همه شمابعدازمرگ زنده خواهیدشدبی شک بی ایمانان می گوینداین جزجادویی آشکارنخواهدبود)سوره هود س.آیه هفت   دراین آیه ازنافرمانی بی ایمانان گفته میشود که باحضورپیامبرنیز آیات الله را انکار ومردود می دانند . یکی از اوهام این گروه نفی روز قیامت یاترس از باور زندگی مجدد است . ( واهل کفرگوینداین چیزعجیبی است آیاوقتی مردیم وخاک شدیم دگرباره زنده خواهیم شد؟ این چنین بازگشتی بعیداست) سوره ق قسمتی ازآیه دو و آیه سه ( اما ماآنچه را زمین ازبدن آنها می کاهدمی دانیم. زیرادرنزدماکتابی است که همه چیزدرآن محفوظ است.آنها هنگامی که حق بسراغشان آمدآن راتکذیب کردندوبه همین خاطر در امورپریشان خودمتحیرند) سوره ق آیات چهاروپنج براستی چه چیزی ازبدن کافران کم میشود که تکذیب آیات منجربه آن میشود؟آیااین باعث حیرت نیست که یک انسان با رد گفته معنوی الله درمادیت جسم خود درخطرابتلا ء به تغییر وتخریب قراربگیرد ؟ (وبیادآرهنگامی که پروردگارت ازپشت بنی آدم همه فرزندانش رابرگرفت وخطاب کرد. آیامن پروردگار شما نیستم ؟ همه گفتند آری هستی و ما گواهی می دهیم.این کارراکردم تاروزقیامت نتوانید بگویید مااز آن بی خبر بودیم وحتی نگوییدکه پدران ماپیش ازاین مشرک بودندومابعدازآنها آمدیم وتومی خواهی به جرم اهل باطل مارامجازات کنی) آیات صدوهفتادودو وصدوهفتادوسه  ازسوره اعراف در این آیه اشاره شده است به خلقت جبری کل انسانها قبل ازآغازدنیا و گواهی امت واحده ای  ازنوع بشرکه به یکتایی الله گواهی داده اند. الله ازهمه ما پرسیده است که ( آیامن پروردگار شما نیستم ؟) وما پاسخ داده ایم( آری هستی وماگواهی می دهیم.) درواقع همه ما مردم جهان یک قول از گفته الله یا یک کلمه ازکلمات جبری اورا درموقعیت باش پذیرفته ایم کلمه ای که تغییرناپذیراست .جبرا نباید تغییرپیدا بکند . وهمه مابه جبراین کلمه ایمان آورده ایم . ایمان به حق و قولی که درجبراست نباید تغییر پیدابکندنمیشودآنرا تغییرداد .ونمیشود آنراتحریف کرد .نمیشود آنرا تجزیه کرد . نمیشودآنرا ردوانکار کرد. (وهنگامی که سخن می گویید(می گویید.می گویید.ببینید دراین آیه الله بندگانش راهشدارمی دهدکه هرگاه گفته ای را بیان می کنند درموقعیت باش قرارداده میشود انسانها آنگاه که جبررا برگفته خودبه اراده تبدیل کنند جبرانباید ازان روی برگردانند)عدالت را رعایت کنیدحتی اگربه ضررنزدیکانتان باشدوهمواره به پیمانی که باخدابسته ایدوفاکنید این چیزی است که خداوند شمارا به آن وصیت می کند شاید پندگیرید) سوره انعام قسمتی ازآیه صدوپنجاه ودو (ای اهل ایمان چرا چیزی رامی گویید که به آن عمل نمی کنید این نزدخداوندگناه  بزرگی است که چیزی رابگوییدوبه آن عمل نکنید) سوره صف آیات دووسه. ماجبرتسلیم دربرابری دربرقراری نظم یک عدالت جبری را پذیرفته ایم آیه . قول حق وجبری که باهمه استعدادها وتواناییهای خاص بشری ازتغییروتحریف وتجزیه آن ناتوانیم. دراین آیه همه انسانهابه  جبریک قول یا حق ( قسم به حق و آنچه میگویم حق است) آگاهی پیدامی کنند .همه *میدانند .همه* می شنوند همه می بینند .درک دارند چون به حق عاقلانه تسلیم شده اند.ودر تسلیم شدن  جبری نوع انسان به گفته جبری الله همه وحدت کلمه دارند. باتوجه به آیات سوره صف هرگاه انسان در وعده با الله  تعمدا وغیرعامدانه دچارخلف درعمل بشود استغفارلازم است دراین زمان هنوز آدم درعرش ساخته وپرداخته نشده است وابلیس به طغیان  اقدام نکرده است بهشت برای نوع بشر بیگانه است .عرش وبهشت. دوزخ .دنیا هنوز تبدیل  به کلمه نشده اند ودرموقعیت کلمه ( باش) قرارداده نشده اند.  یک امت واحدازمسلمانان (همه گفتندآری هستی) یاهمه مردم جهان .دربی نهایت  فاصله جبری زمان  امت های متفاوت برای انسان .برای جن ملک .برای نوع وحش  تشکیل شده است وهمه به یکتایی ویگانگی الله گواهی داده اند توچطور ای اصل ولایت ؟توچطور؟آیا توبه پیمانی که با الله بسته ای وفاکرده ای ؟ شما چطورمجالس چندگانه ایران ما؟ وشما چطور؟پس چرا شیطان را می پرستید؟ (بی شک خدا ازپیمانی که با اوبسته اند همه آنهارا بازخواست خواهدکرد) سوره احزاب قسمتی از آیه پانزده یکی ازسوآلات جبری از همه ما پاسخ به این پرسش است (چرایی  پیمان شکنی) . گواهی نوع بشر درسوره اعراف را هیچ انسانی نبایداز یادببرد. (ای پدرم .شیطان را پرستش مکن شیطان نسبت به خدای رحمان نافرمان بوده است ) سوره مریم آیه چهل وهشت این آیه از زبان ابراهیم س در دعوت  پدرش آذربه دین توحید آورده شده است همه ما می دانیم که مردمان وخواص زمان این پیامبر بت پرست بوده اندوپدر ابراهیم س یک بت تراش بوده است .دراین آیه ابراهیم  س صریحا بتها را شیطان می خواند ( وآنهاراازآن دسته پیشوایانی قراردادیم که مردم رابسوی آتش دعوت می کنندودر روزقیامت یاری نمی شوند)  سوره قصص آیه چهل ویک این آیه خطاب به فرعون (امام درآیه عربی قرآن  فرعون امام خوانده میشود) امام یا پیشوای جهنمیان آمده است .درسوره ق مااز شیطان فرستاده شده (یا قرین .قعید .عتید )گفتیم همانطور که بت در سوره مریم  س از نوع شیطان است فرعون نیز از انواع شیطان است .ولی زمینی . شاه .امون . وگوساله طلایی.قوانین و..همه از انواع شیطان هستند درپرستش آمون یا بت ما بایک موجودغیرزنده روبروهستیم .همانطورکه ابراهیم س .محمدص ودیگرپیامبران وایمان آورندگان  دعوت کننده مردم به بهشت هستندانواع واقسام شیاطین . وانس زمینی ولی.شاه .فرعون و..... دعوت کنندگان مردم به جهنم هستند (ابلیس گفت اکنون که مراگمراه وحیران کردی برسرراه راست تو به کمین آدمیان می نشینم) سوره اعراف آیه شانزده   . شیطان موجودی است که ازدیدن شنیدن .درک و احساس وعقلانیت درافول است.درنفی زندگی  است. همه مظاهرنعمت وبرکت دراوسوخته است .فرعون نیز چنین کسی است .به انسانها درقرآن ودرسوره ناس هشدارداده میشودکه ازشر وسوسه های شیاطین انس وجن به الله پناه ببرید.مگرمخلوق  انس چه فرقی با انسان  با ایمان دارد؟در پناه الله مگرچه چیزی است که بدن مومن (=ایمنی بخش)را ازاستهلاک نجات می دهد؟     ( آیا ازغیب خبردارد؟یاعهدوپیمانی از خدای رحمان گرفته است ؟( می گوید می گوید فعلی برای زمان حال .رد جبر وموقعیت باش در گفته  اومکتوب میشود وانسان  خودمختارآنچه می گوید درجبر باش میگیرد . می گوید می گویدنماز وروزه دراولویت حکومت اونیست  وهیچکس نمی پرسد چرا؟. شیطان انس می گوید لازمه ورودبه بهشت همراهی با حکومت اوست وهرگاه انسان چنین بگوید درموقعیت باش شیطان قرارمیگیرد آنچه می گوید در ردگفته الله است  رد مالک بودن بهشت .رد وقف موجودیت انسان . در آیه( نماز من وتمامی عبادت من و زندگی ومرگ من از ان الله آن پروردگار جهانیان است) وقتی پیامبرچنین میگوید آنچه می گوید مکتوب میشود باش میشود واقعیت پیدا می کندو اگاهانه تسلط الله را می پذیرد. وهمواره درعذاب گرفتارش می سازیم وچیزهایی را که به آن دل بسته است( دلبسته است)از اومی گیریم تا تک وتنها نزدما بیاید زیرا آنها خدایانی به غیر الله اختیارکرده اندتا به گمان خودمایه عزتشان باشد ) سوره مریم س آیه هفتادوهشت تاهشتادویک ( وابلیس گفت. به عزتت سوگندکه همه آدمیان را گمراه خواهم کرد مگرآنها که بندگان خالص تواند) سوره ص آیات هشتاد دو وهشتادوسه وشیطان به این سوگندعمل میکند وآدم س وحواس را تشویق به عصیان میکند وانهامرتکب به سرکشی از امرالله می شونداین سرکشی آدم س وحواس برای شیطان یک پیروزی است اوبخت خودرا برای سوزاندن و تغییرهویت دربندگان الله می آزمایداینست که این وهم دراوایجادمیشودکه حاکمیت جهان وعام مخلوقات ازان اوست واومی تواند  آنهارابه عنصرخوداتش تبدیل کند.ودراینجا برای شما ازتشابهات می آورم درزندگی معمولی ازعنصرآتش جزآن انواع که ازبلایا ونعمات آسمانی والهی است مثل رعدوبرق ( توجه کنید به ایمنی رعدوبرق اگرالله بخواهدموجب بارش باران میشودواگرالله نخواهد؟).رخدادآن تحت حاکمیت الله است اما انواع دیگرآتش بوسیله انسانها تولیدمیشوندیعنی اقتدارانسان بالاتر است ازاقتدارآتش برخودش .یعنی انسان می تواندشیطان را تحت تسلط خودش دربیاورد. ومعدوددراقلیت انواع آتش که جزو بلایای آسمانی میشوند را ما می توانیم ارسال شیاطین به حساب بیاوریم زیرا انسان دربرابرجبر ظهورآنها ناتوان است. ای خدایگان مجالس چندگانه ایران ما متلاشی کردن امتی که وجود الله رابا ایمان به ( امام آتش =اصل ولایت فقیه) ردمی کنندبسیارآسان است .واکنون زمان برای شما درتوقف است وپشت سرشما آینده شماست .پشت سر . همان گذشته ای که درآن شیطان جامانده ورانده شده از قافله ملائک تنهارها شده است.وکافران ومشرکان وظالمان ازآن جهنم اوهستند .چرابیدارنمی شوید؟چرا از الله نمی ترسید؟  آیه (صدوهفتاد ودواعراف)زیباترین شکل بیان تشکیل امت واحده رانشان میدهد.می بینیدکه فقط در صورت ایمان ویقیین همه انسانهاو تمامی گروه جن به یگانگی الله  میشود که امت واحده توحیدی یا اسلامی (اسلام = تسلیم محض بودن)تشکیل بشود. این قاب اختصاص داده شده است به مطلب مهم تشکیل امت واحده یا مدیریت کلی جهان اما شایسته است که اشاره بشود که هیچ جامعه ای درجهان ( فراموش نکنید دین توحید یک دین جهانی است)بدون دین قادربه ادامه حیات نیست اگرجامعه ای اکنون هست باید گفت که دین بازدارنده ومانع مرگ ان جامعه بوده است. فرزندان بنی آدم س در قبل ازآغازطلوع دین محمد ص همه درجبر پذیرش مرگ(همه گفتند آری هستی سوره اعراف آیه صدوهفتادودو)ازراه بلایای زمینی وآ سمانی بوده اند. درامت واحده فقط وتنها ایمان آورندگان ازمرگ جبری این بلایا مستثنی بوده اند تنها بازماندگان ونجات یافتگان از بلایا مومن ومتقن به دین بوده اند. (پس چرادرمیان مردمانی که قبل ازشمابودند به جزعده اندکی که آنهارانجات دادیم خردمندانی نبودند تامردم را ازفسادوتباهی نهی کنند؟ بدانیدکسانی که *ظلم کردندبه دنبال لذت های دنیوی رفتند وگنه کارشدند وپروردگار توهیچ شهری را که مردمش مصلح اند به ستم نابود نمی کند* نمی کندبازهم زمان ازگذشته تا به اکنون  ادامه دارد)  سوره هود س آیات صدوشانزده .صدوهفده (مامردمی راکه قبل ازشمابودند. بودند؟چون *ظلم کردندوبه پیامبرانی که بادلائل روشن بسویشان آمدندایمان نیاوردند نابودکردیم. بدانیداین چنین مجرمان را مجازات می کنیم (مجازات می کنیم . دقت بکنید به زمانی که ادامه دارد مجرمان اکنون هم نابودمیشوند تجزیه میشوند میمیرند .مجرمانی باچشمان کبود.در دیگرشدن به آتش .درکهریزک حرام درخلوت درانزوا وشیطان موجودی همیشه گریزان ازجمع است وطعمه خودرا همواره رهامی کند  منزوی است ملول است بیماراست.)سوره یونس س آیات سیزده وچهارده (سرانجام پیامبرانمان واهل ایمان رانجات می دهیم ( نجات می دهیم؟ازفرمان به جمع نجات دهندگان می گوید نجات دهندگان درتسلیم موقعیت باش قراردارندواین فرمان دربعدزمان محصورنمیشود هیچکس نمی تواندمانع ودافع باشد از انجام جبری که درموقعیت باش الله قرارگرفته است )زیرا نجات اهل ایمان برما حقی واجب است)   سوره یونس  س آیه صدوسه وظالم.درقرآن همانا کسی است که آیات الله را.حقایق راوکلمات الله را چون پیشوای خودشیطان مردود میداندوانکارمی کند. ظالم مخلوق بودن خودراردمی کندو به خودش ستم می کند. دیدن. شنیدن .درک درست رابرخود حرام می کند خودرا باطل می کندبا تغافل جسم خودرا رها می کند. به خودفریبی ابلیس درعرش برمیگردیم نتیجه تغافل او خودکشی یک ملک است وتبدیل شدن اوبه عنصرآتش .کافر.مشرک .گمراه و کل گروه ارتداد درواقع خودکشی می کنند اگرچه دیگرکشی نیزاز اعمال این گروه نباشد.تبدیل شدن انسان به آتش همانا مرگ انسان ونیستی است . وعجیب نیست که چنین موجودجدیدی دراوج حقارت حکومت ولذت  بودن دردنیا را برواجبات دین الله دراولویت می داند .حلال را حرام وحرام راحلال می بیند .چنین کسی علاوه برعدم تشخیص حق ازباطل لاجرم گنه کارهم خواهدبود (آیه سوره هودس دربالا)مقایسه کنیدکه ابلیس وجودعنصرخودرا دربرتری بر آدم خاکی می دانست .این نسل انسان  نابودی وجود خوددرا درهمراهی باابلیس ودرموقعیت قعید بودن نمی داند.انسان محتاج است به قیام . برای ماندن .برای ادامه حیات (الله گفت  دوگانگی درپرستش راکناربگذاریدزیرا او خدای یکتاست  تنهاازکیفرمن بترسیدآنچه درآسمانهاو زمین است متعلق به اوست حتی دین ازاوست اگرمی فهمید چراازغیرخداخوف دارید)سوره نحل پنجاه ویک   دراین آیه الله اشاره می کندبه کسی که ازغیرالله می ترسد .وازاوبه نام مشرک یا دوگانه پرست یادمی کند . الله باورچنین کسی راهم بخوبی زیرسوآل می برد. دوگانه پرستان آسمانهاوزمین را ازآن الله نمی دانند. چنین کسانی ابداع کننده ادیان موهوم میشوند وآنها آگاهانه به اینکاراقدام می کنند .درلابلای پنهان پندارهایی که بیان می کنند وجودالله را قبول دارند اما درتضاد باچنین اوهامی بازالله ازآنها می پرسد(اگرمی فهمیدچراازغیرخداخوف دارید)یعنی انکه این گروه نمی فهمند . ترس از غیرالله ولی .شاه .فرعون .علامت اینست که به مرحله یقیین دریکتابودن الله  نرسیده اند      (ازمردم نترسید ازمن هراس داشته باشیدوآیات مرا به بهای اندک دنیا نفروشیدوبدانیدهرکس که براساس آیات خداحکم نکند ازکافران خواهدبود) سوره مائده آیه چهل وچهار درپشت سنگرمذهب . مسجد. بیت المقدس. کربلا. حتی در لحظه طواف مسلمانان در لحظاتی که هیچ مرزی بین انسان وانسان وانسان والله قرارندارداونومیدانه  درسنگری ازوهم پناه میگیرد. مسجد وسجده گاه مکانی نیست که اورا امنیت و آرامش ببخشد ورهاشدن دروهم به دلیل ترس اوست . ازواقعیت ازچیزی که نمی بیند .نمی شنود . نمی تواند. حس کند درک کندبفهمد.بپذیردمی ترسد . اینست که  اجازه خودرا براجازه الله اولویت می دهد. به آیه وگفته الله تجاوز میکند اجازه خودرا جایگزین اجازه الله می کند .با وهم باجنون میگویدمردان جدا وزنها جدا طواف بکنند چون می ترسد.اویک فراموش شده است . می ترسد فراموش بشوداین فراموشی ناشی ازفراموشی القائات شیطان درون است که به سبب روی گردانی ازحق به جبر الله با اوهمراه شده است. بیت المقدس و ضرار.مسجدپیامبر(بدانید مساجدازآن الله است سوره جن ومساجددراین آیه منظورکلیت مساجدجهان است وکنیسه ها .معابد کلیساهاو..راشامل میشودشیطان نمی تواندبرآن مسلط بشوداما انس می تواند ؟این آیه یک هشداراست نه انس هم بنده شیطان است.)کدام یک از این مساجدبایدازآن اوشود؟واما کعبه یا بیت الله الحرام یک مسجداست وازآن الله است اما اوبازنمی فهمد . مساجد وقف الله هستندهمانطورکه پیامبروپیامبران وایمان آورندگان همه وقف الله هستند.علی .حسن. حسین  و...... همه ایمان آورندگان وقف الله هستنداما اوبازهم نمی فهمد .هرکس پنداری جزاین داشته باشدارتداد می ورزد.به الله ومقام پیامبروبه مقام جمع ایمان اورندگان توهین واهانت کرده است ازمرزحق پارافراتر گذاشته است.ازتومی پرسم آیا مسلمانی هست که  بتواند الله .پیامبران را وایمان آورندگان را فراموش کند. درحالیکه انکار الله . پیامبران وایمان آورندگان نیزنشانه ای است ازوجودانها.تصرف کشورهای اسلامی بوسیله بعضی از اهل کتاب مذاهب مختلف در زمان ما درحالی اتفاق می افتدکه درکتاب الله (گفته) شده است که (فرمانروایی آسمانها وزمین ازان خداست ) سوره فتح  قسمتی ازآیه چهارده ( بدانیدلشکریان آسمان وزمین همه ازآن خداست وخداحکیم واگاه است) سوره فتح آیه چهار یعنی درصورت دستیابی به  سرزمینی خاص در واقع هیچ نقطه ای ازاین سرزمینها تحت تملک بعضی اهل کتاب  وکافران محسوب نخواهندشدواز نظرالله مالکیت آنها مردوداست . دردین توحیدبایدباورداشت همه سرزمینها همه خاک دنیاکه تحت حاکمیت انسانهاقراردارند درواقع ازان الله هستند.جای سوال است که انها چگونه ازمشروعیت ؟ حکومت خود می گویند چگونه از کشور( من) می گویند؟  بیان چنین سخنانی نشانه ارتداد گوینده سخن است بایدبدانیم آنچه ما می گوییم ومی خواهیم چون گفته های الله درجبرموقعیت باش هستند . اگراز حق الله بگوییم اراده باش یک ایمان اورنده را برخودجبرمی کنیم . واگر از باطل .حرام ومردودبگوییم خودرا بسهولت دراختیار شیاطین قرارداده ایم . هرچه الله ( بگوید) جبراخلق میشود گفته او موجودمیشود نابودی آن .تجزیه گفته الله  مردود میشود وهرگفته ای که انسان( بگوید) براوجبرمیشودودرموقعیت  باش گفته های فردیت انسان قرارمیگیرد به آیات دو وسه در سوره صف توجه کنید الله از گناه عمل نکردن به گفته ها توسط انسان می گوید .وقتی انسان میگوید( آری توپروردگار من هستی) گفته اودرجبر ودایره ایمان آورندگان مکتوب میشود  وانسان هرعمل دیگری که درتضاد با این گفته مرتکب بشود اورااز دایره ایمان آورندگان خارج میکند. مانند سامری که یک ایمان آورنده بود اما تبدیل به طاغوت شد.آیه پنجاه ونه سوره نساء هم همین نکته را می گوید .جداشدن ازدایره ایمان آورندگان یعنی در معرض انشقاق وانفطار و تجزیه قرارگرفتن( انفجارماده راتسریع کردن).یعنی فرارشدن .شیمیایی شدن . یعنی ازگردونه خاک خارج شدن.حیرانی وسرگردانی گفته شده درآیات قران درواقع پراکندگی و خارج شدن نظم همه عناصر در آفرینش است علی الخصوص انسان ارتدادانسان مجموعه عالم هستی را که ازعناصرگوناگون درحالت  ترکیب وانسجام بوده است دچار اختلال و پراکندگی می کند. .توجه کنید الله مکررازدین معنوی خود  می گوید اما آیه می آوردکه ( هرانکه در زمین و آسمانهاست ازآن اوست)یعنی جبرمعنویت او برجهان ماده حاکمیت وفرمانروایی می کند.( بابرکت است کسی که فرمانروایی مطلق به دست اوست واوبرهرکاری تواناست سوره ملک آیه یک) . (ما شمارابه وقوع عذاب بزرگی هشداردادیم.روزی که هرکس به دستاوردش می نگرد وکافرگوید کاش *خاک بودم) سوره نباء آیه چهل ( درآن روز کسانی که در زندگی کافروناسپاس بودندواز فرمان پیامبر سرپیچی کردندآرزو می کنند که ای کاش با خاک زمین یکسان می شدند زیرا هیچ سخنی را از خداوند پنهان نتوانندکرد)سوره نساء آیه چهل ودو سخن .گفته ها .خواسته ها. اراده ها و باش هایی که تقدیرمارا رقم می زنند.کافرمی گویدکاش خاک بودم .ویاای کاش باخاک زمین یکسان می شدم .پس اوچیست؟                                                       ************** دراینجا شایسته است که به ترجمه ای از کتاب قرآن که توسط مترجمان کشورمان دراختیار عموم مردم ما قرارداده شده است بپردازیم یکی از مشکلات پیروان ادیان دیگرتوحید ی برای حضرت محمد ص پذیرش پیامبری وکتاب اوبوده است  .پیامبران ادیان توحیدی دیگر با آنکه از آمدن وابلاغ دین توحید توسط حضرت محمد به پیروان خوداگاهی داده انداما تردید ورددین محمد توسط  بعضی اهل کتاب ( بعضی اهل کتاب مدعی اسلام هستنداما به دین خودایمان نیاورده اند)درمسیر رسالت او همواره سختی هایی رابرایشان تحمیل میکرده اند .  درآیه سی وسه سوره توبه وبه زبان عربی چنین می خوانید (هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی دین کله ولوکره المشرکون) ترجمه یک (اوست خدایی که رسول خودرا باهدایت ودین حق فرستادتا انرا برهمه ادیان برتری دهد هرچندمشرکان وکافران ناراضی باشند)  ترجمه دو( اوکسی است که پیامبرش راهمراه با هدایت ودین حق فرستاد تا آنرا سرآمد همه ادیان کند هرچندمشرکان از این حقیقت ناخشنودشوند) ترجمه سه(اوست خدایی که رسولش راباهدایت خلق و بلاغ دین حق فرستادتاآن راهرچندمشرکان مشرک خوش ندارندبر همه ادیان عالم غالب گرداند)                                                          ***** (هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی دین کله وکفی بالله شهیدا) ترجمه یک( اوست که رسول خودرابه هدایت ودین حق فرستاد تا آن دین را برهمه ادیان ( غالب) گرداندوهمین که خداگواه است کافی است) ترجمه دو( اوست که فرستادرسولش راباهدایت ودین حق تاغالب سازدش بردین همه اش وکافی باشدخدا ی شاهد. ) ترجمه سه(اوکسی است که پیامبرش راباهدایت ودین حق فرستادتاسرآمد همه ادیان دیگرگرداندوبرای این نکته شهادت خداوندکافی است) این دوترجمه از کتاب قرآن برگردانده شده به فارسی برای شما آمده است . مادرآیه عربی قرآن از(دین الحق لیظهره علی دین کله ) می خوانیم . اداء جبر لیظهره اشاره است به دینی که برای ظهورحق آمده است برای آشکارشدن حق آمده است .( قسم به حق وآنچه می گویم حق است)اما درهمه ترجمه ها بطورکلی ( لیظهره)اینگونه ترجمه وتعبیر میشود( تا انرابر همه ادیان برتری بخشد) ودرترجمه دو ( تا انرا سرآمد همه ادیان کند) .( برهمه ادیان غالب گرداند) چرا باید مترجمان ما اینگونه نااگاهانه دین محمدص را ازادیان قبل ازاوکه همه ازادیان توحیدی هستند تفکیک کنند این دین فقط برای اثبات وصداقت  در باش وعده پیامبران قبل از حضرت محمدآمده است .تحکیم  صداقت درگفته الله که از زبان پیامبران توحید برای پیروان نقل میشود .که بارها وعده ظهور  دین محمد ص رادرآینده بدانها داده بودند .این آیات ازموجودشدن وخلق ظهور وعده الله درموقعیت باش می گویدوشهادت الله قبل از ظهور دین محمدص  ازپیامبران دیگر توحید ابلاغ شده است . آیا این گونه ترجمه باعث ایجادوهم ودشمنی بین پیروان ادیان  الهی نمیشود ؟ آیا ترجمه شما ردگفته الله برجبرتوحیدی بودن ادیان دیگر الهی نیست ؟ردپیامبران دیگر الهی نیست؟ ردکتب الهی دیگرنیست؟آیا از(خودبرتربینی) جنون آمیزپنهان دراوهام شمانیست؟آنچه شما در ترجمه  قرآن بیان کرده اید همانا تاکید است برتشکیل امت واحده ای که حاکم برادیان دیگری الهی میشود . گفته هایی که با تحریف قران به زبان فارسی اعمال میشود اکنون برپیروان ادیان دیگر در ایران ما تحمیل میشود.آیا خواسته شما ازالله همین است؟ درحالیکه درقران آمده است که الله پیامبررااز تشکیل امت واحد دینی نهی میکندچرا شما چنین اراده ای رابه خواننده قرآنی که کلمات گویای الله است القامیکنید؟تفرقه وایجاددشمنی وکینه بین ایمان آورندگان به توحید تنهاهدف شیطان است . (وکسانی که به آیات ماپرداختند تا اثرات آنهاراخنثی کنند بی شک برای اینان عذابی بد ودردناک است) سوره سباء آیه پنج ( آنان که در ردوتخریب آیات ما تلاش می کنند همه شان گرفتارعذاب خواهندبود) سوره سباء آیه سی وهشت (واگرخدامی خواست همه شماراتبدیل به یک امت واحدی میکرداماخدامی خواهدشمارا درآنچه تقدیم تان کرده است امتحان کند) مائده آیه چهل وهشت ایاالله در آیه چهل وهشت سوره مائده ازحاکمیت یک دین برادیان دیگر الهی دفاع می کند؟آقایان باید بدانید باید بپذیرید این یک جبراست که  اساس اسلام  بروهم نباشد وبرحق باشد.و اسلام  مذهب شیعه شما نیست . مذهب تسنن  دیگران هم نیست . کاتولیک .پروتستان . ارتدکس و دیگرمذاهب وفرق گوناگون ساخت بشرنیست دین اسلام فقط دین توحیداست .واسلام یعنی تسلیم شدن دربرابرتوحید.حاکمیت فقط از ان الله است . وبعدازپیامبران احدی نمی تواند مسئولیت اداره امورمسلمانان ادیان توحیدی راعهده داربشود جبرالله اینگونه حکم می کند این امانت  به جمع ایمان آورندگان سپرده بشود ومابایدبه  جبراین آیات تسلیم باشیم..هرمذهب یا فرقه ای که مسئولیت اداره امورمسلمانان را به فردیت بسپارد مرتد است .و اقتداءبه شیطان کرده است  این جبراست  وحق است وهراراده  باطلی را بااقتداربرای تحمیل حاکمیت فردی برمردم نابودمی کند    ( آنان که در ردوتخریب آیات ما تلاش می کنند همه شان گرفتارعذاب خواهندبود) سوره سباء آیه سی وهشت  

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 دی 1391    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^