بسم الله الرحمان الرحیم ... رویاهای صادقه ...  رویای خواب ( همراه خاص)

 سلام به شما  همراهان که با من می آموزید نیازبه مبدا معنویت شگفتی آفرین است

**درخوابم . سروصدای زیادی می شنوم . وجمعی ازهمنوعان که هیچکدام را نمی شناسم دراطرافم هستند . براستی اینجا کجاست درطی سپری شدن این رویادرهرگوشه ای دسته دسته و با هم ودرکنارهم گرم صحبت ووقت گذرانی هستیم . وقت می گذرد بعداز مدتی طولانی آنها را می بینم که بعضی شان نشسته اند وبعضی ایستاده اند .ومن آنجا هستم و در کنار آنها ایستاده ام و به آنها می گویم  که می خواهم از آنها جدا بشوم . از هرکه می پرسم  کسی آیا با من خواهد آمد ؟ جواب منفی می شنوم وبا اکراه به من می گویند برو ما نمی آییم . دل تنگم دوست ندارم ازآنها جدا بشوم اما باید بروم .

*بیدارشده ام ساعت دقیقا پنج ونیم صبح است . بله ساعت خوبی برای اقامه نماز است .چه خوب است این روزها کمی دیرتربیدار بشوم .همین ساعت پنج ونیم زمان خوبی است .

**درخوابم . عجیب است سردم است . نه باید بروم زیرپتو .(هوای خوزستان بسیارگرم است و کولرروشن است )چرا هوا روشن است مگرساعت چند است ؟ هوا تاریک است اماهوای سرد واین همه نور( که در رویا برمن اثر گذاشته است )نمی گذارد به دنیای خواب برگردم باید بیدار بشوم هوای اتاق  هم خنک است و سردآزار دهنده نیست ؟.

به ساعت نگاهی می اندازم . بله ساعت پنج ونیم است .اما هوا تاریک است باید به راز ونیازهادر نماز صبح بپردازم توهم آیا در ان لحظه با من همراه هستی درکنارمن ایستاده ای ؟ ویا نه در سجودبا الله خلوت کرده ای؟

*بیدار شده ام وقت دقیق سه است ساعتی که من ازالله برای بیدار شدن درخواست کرده ام اما کسل و خواب آلوده ام . به اومی گویم که این نماز امشب را با این همه بی حوصلگی نخواهم خواند دوست ندارم فقط برای فیض بردن از این نماز شبانه در برابر عظمت  بی نهایت او  مانند عروسکی بی روح  بایستم ازرختخواب بیرون می آیم . بازازاومعذرت می خواهم . از او می خواهم این شب را از من بگذرد اما او درست در ساعتی مرا بیدار کرده است که باید به اقامه نماز بایستم .آه  آه عجیب است گویی این من نیستم . با عجله وعلاقه وضو می گیرم وچقدر برای به او رسیدن عجولم . نه او مرا می خواند به دیدار به نور. این من هستم عاشقانه تر از هرشب در نجوایی پاک از نوردعوت شده ای به  خلوت تنهایی الله نور . دور از دنیا دور از گرمای عطشناک خاک و. با این همه عجله چه بی قراری ای دل شیدای من

واما رویایی دیگر

این یک شب نماز شب را عجیب آسان وزیبا تمام کرده ام با او الله نور بودن در لحظه عاشقانه راز ونیاز نهایت آرزوی محال من است. صبح هم با الله بودم و بله زمانی است تا یک استراحت کوتاه تا زمان بیدار شدن بچه ها( ببینید بچه ها یک اصطلاح است چون فرزندانم دیگرخوشبختانه به سن تشخیص رسیده اند )قبل ازرفتن به دنیای دیگر خواب با رضایتی خاص از او می پرسم از الله واز حضرت مهدی ع موعودکه آیا آنها نیز بر نماز من خرسند بوده اند میدانم که آنها وملائک دائما مراقب بندگان هستند بندگانی که جز به ایمان و یقیین راستین آنها دل نمی بندندوباید که در ساعتی معین نیز بیدار بشوم وبه دنیای خاک برگردم  واماپاسخ آنها رویایی است که اکنون شما می خوانید

    **باز در جمعی از بانوان هستم هیچکدام ازانسانهای ؟ این جمع برایم آشنا نیستم . صحبتمان داغ و زیباست شاید در اطراف نور است نور الله نوربی ادعا بگویم هرچه هست قلب مرا آرام وآکنده از عشق کرده است . می گویند او دارد می آید مهدی ع را می گویند با جمعی که گفتی همه همراه با نورند در حال نجوا و آرام به طرف ما می آیند یکی از آنهاروبه جمعی که با من هستند  می کند و می گوید( او( مهدی موعود ع ) برای دیدن او منظورش من بودم  به اینجا می آید  ).وهمه به طرفی که حضرت دارند می آیند نگاه می کنند  ومن زیر لب می گویم (می دانم )  وباز به ایشان نگاه می کنیم نمی دانم نمی دانم چرا یک شرم عمیق از ایشان احساس می کنم . احساس نوعی دست پاچگی می کنم آنها کم کم به ما نزدیک میشوند قلبم دارد از سینه ام بیرون می پرداین همه حیا از جانب خودم را کمی عجیب می دانم ایشان را بارها دیده ام در رویاهای صادقه ام اما حالا .؟ لبخند مهربان ایشان ازلبانشان دور نمیشود . به بانوانی که حالا همگی نشسته اند می گویم من باید بروم . یکی دونفر از آنها می گویند ما هم بیاییم من می گویم احتیاجی به آمدن آنها نیست اصرار دارند حتما با من بیایند اما من توجهی به اصرار آنها نمی کنم من باید برگردم وبرمی گردم .به دنیای خاک . نور ایشان گویی بامن به خانه آمده است  همراهی ازنور .وچه به موقع درست ساعت بیدار شدن من است و.........

 

بارها در دنیای خواب رویایی را تجربه کردن و پاسخ سوآلی خاص را طلبیدن ویا بیدار شدن برای دعوت به اقامه نمازویا رسیدگی به کارهای روزمره بدون کمک گرفتن ازساعت ویادخالت دیگران گفته ام . خواننده خوب همه این نوشته ها و مطالب جواب خواستن ازبرترینهای دین و درزمان دقیق بیدارشدن ویا  بودن درزمان معین یک نوع واقعیتی است ازبرآورده شدن یک رویا و یا رخداد یک معجزه  که برای یک بیننده رویای صادقه پیوندی ازگونه ای ارتباط  با الله نوردرعالم خواب است    

 

منتظری در انتظارنور .

(و ستایش و سپاس خدایی راست که ما رابه حقیقت وگوهر توبه و بازگشت از گناه رهنمون گشت . رهنمونی که جز در پرتو فضل و احسانش بدان راه نیافته ایم. بنابراین چنان که از فضل و احسانش تنها به نعمت توبه بسنده کنیم عطای او برما نیکو و احسانش بزرگ و فضلش عظیم خواهد بود وهیچگونه سنت و آیین اودر باب توبه نسبت به پیشینیان چنین نبوده است واودرپرتورحمت خودآنچه را بردوش ما گران است و تاب تحمل آن را نداریم برداشته و فراترازحد طاقت و توان تکلیف نکرده است وجز به انجام دادن تکلیف آسان نگمارده است بدین روی راه هرگونه دلیل و توجیه را برروی ما بسته است .

پس نگون بخت کسی است که درخلاف رضا وخشنودی خدا خویشتن را تباه سازد و نیک بخت کسی است که سر به فرمان او نهد و روی دل به سویش بگرداند .

صحیفه سجادیه.ازمناجات امام علی بن حسین ع

خرداد. ای نظام ( من )

اوجب واجبات برای مسلمانان نظام( من ) نیست ونیز آنچه دربیان اختلاف با معترضان (آشوب طلب ؟ومنافق؟وخس وخاشاک ؟و برانداز ؟و فتنه گر ؟ دشمن ؟ اسلام آمریکایی؟و جدیدانا اهل ) ازآن به نام اصول قصاص و حجاب بر آن تاکید می کنید هم نوعی فرارازاقرارویاد آوری خواسته آنان  است که همان لغو اصل ولایت فقیه از قانون اساسی ایران (ما )می باشد. در بصیرت ؟شما دلیل این بیان اعتراض آمیز وفریاد قاطع مردم ایران به این اصل چیست ؟ گاهی به اسلام بزرگ وخاک ایران وایرانی بیندیشید ونه فقط صرفا حکومت  من؟فراموش نکنید که (اعتراض) درمفهوم دین  ما اسلام عزیزنشانه برانگیخته شدن یک (انتظاربزرگ) است

خوزستان . بله ای کودک دیروز . امروز و فردا؟؟همه میدانند مهدی ع خواهد آمد وای کاش به زودی بیاید تا همه جهان ببینندحتی حضرت صاحب نبزهاله نور(ندارد)وادعای هاله نورداشتن درنزد پیامبران وامامان ما نیز استناد واقعی وحقیقی ندارد

 ای مهدی ع  ای  کلام توجلوه ای از نور. ای حرکات توازسخاوت نورو وای درنگاه تونوررا جستجوگر.ای عمل توازایمان. ای  هویدابصیرت  تودریقیین.و گمشده  دربودن .درراه و دررادمردی .دروقار.درامانت . درصداقت درعدالت درحساب و مفهوم عالی بقای آدمیت وعروج انسانی تومحودرنورالله و.در............................................................................................................  الاجل الاجل.

اللهم اغفر ندا .. اللهم اغفر سهراب .. اللهم اغفر ترانه .. اللهم اغفرفرزاد ... اللهم اغفر شیرین .. اللهم اغفر محسن اللهم اغفر مسعود الله اغفر سید علی ووو

قسمتی از دعای طلب غفران برای عزیزان سبز ایران ما با اجازه از پدران و مادران بزرگواراین شهیدان

در لحظاتی از نماز شب منتظری در انتظار نور

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1389    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()