بسم الله الرحمن الرحیم

                                    رویاهای صادقه . قاب وارونه  ( اتانازی )

    *متاسفانه چند روزی  است مطلع شده ام که در شهرستان ما در این ماه  حسینی ع برای در دام انداختن دانشجویان عزیز معترض در دام عروسک های بی اراده زور وتزویر فراخوانی به رنگ سبز چاپ وپخش کرده اند که از این لحاظ واقعا جای تاسف دارد . بله در پیش چشم حسین ع ودرماهی که متعلق به اوست آنها که  خود رامدعی وحامی علی ؟؟ وامروزدر این ماه بیدارگرنیز  ادامه دهنده راه حسین ع  ؟می دانند به چنین عمل ضد انسانی وضد اسلامی دست می زنند ودانشجویانی راکه در جستجوی نور و یافتن هویت  انسانی خویش  به فریاداعتراض در مقابل حکومتی که متعفن از کفر وفساد ونفاق است سینه سپر کرده اند را  طعمه ای برای رسیدن به مقاصد دنیایی ونشان دادن وفاداری خویش قربانی می کنند ؟ برای من منتظر بسی جای سو آل وافسوس دارد .....

***در صورت اقدام مامورین برای متفرق کردن جمعیت بدون مقا ومت در اطراف محل باقی بمانید؟؟؟؟؟؟؟

جمله ای که  در بالا آمده است توصیه ای؟ است که به دانشجویان معترض شده است و دقیقا در پایین این فراخوان آمده است .این فرا خوان ؟ را برای دانشجویان چاپ کرده اند . دانشجویان .فرزندان این آب وخاک ؟چرا باید چاپ یک نوشته تایپ شده به نیت دردام وتله انداختن مسلمانان ؟ برازنده  حکومت اسلامی ؟ ایران  باشد . چرا؟

بله آقاوخانم مورد احتیاج به اتانازی   این فرا خوان را چاپ کرده اند تا این جوانان که امروز (  سبز) از حدود سی واندی از حکومت اسلامی ؟  شما (ونه محمدص) هستند را در حالی برایتان نشان بدهند که دارند سوت می زنند . جیغ می زنند . هو می زنند . دست می زنند  (های وهوی ) به راه می اندازندو برایتان ( صدا ) تولید می کنند. البته که این عمل کار زشتی است البته که کار غیر اخلاقی است آن هم در این ماه حرام . باید همه شما ( صداهایشان ) را بشنوید .اگر توانستید این صحنه ها را ( شکار ) کنید دیگر برخودتان ثابت میشود  که  صد درصد بصیرت دارید ؟. اما من این اعمال  توطئه را آن هم بر فرزندان ایران زمین تلخ تر ازپیام وقایع عاشورای حسین ع می دانم و بسیار ترسناک تر.

 نمی خواهید بپرسید چرا؟می گویم . باید بگویم وظیفه ام اینست که بگویم . میدانید آقا وخانم مورد احتیاج به اتانازی ؟ شما که از همه جا دورید . از هر آنچه باید ببینید نیز دورید .عادت کرده اید بشنویددوست ندارید ببینید .

آقا وخانم .......؟ لازم است شما ودیگر قانون نویسان ؟این آب وخاک بدانید که قانون مجالس پراز خرج  وهزینه شما  لباس عقل ومنطق و دیانت را فدای توهم وخیال بافی کرده است . دیگر رنگ ولعابش را از دست داه است .چرا ؟می گویم لازم است که بگویم.

*می دانید صداقت  در دیانت یک مسلمان چه زمانی زیر سو آل میرود ؟ زمانی که دروغ می گوید . دروغ.

دانشجویان شهر من باید به این فراخوان پاسخ مثبت بدهند تا ؟تا ان آقای وفادار به حکومت  که  از بهترین امکانات رفاهی و سیاسی و اقتصادی ونظامی وحتی مذهبی  شهر والبته ایران ما برخوردارشده  است و بعنوان (مبلغ )بر سر منبر میرود و موذن و پیش نماز یک مسجد در یک شهر ویا یک کشور میشود ویک شهر به امضای او محتاجند و وابسته . بتواند سرش را بالاتر از همه بگیرد . بر عوام  ونیزبر آن دانشجوی معترض فخر بفروشد. وصدای سلام وصلوات اطرافیانش با دیدن او هر مجلسی را گرم بکند ؟ شاید بگویید مگر چه اشکالی دارد . اویا احتمالا فرزند جنگ است یا اویک جانبازصاحب منصب است وبه احتمال زیاد  مورد طبع و از خواص بوده است که به چنین مقامی نائل آمده است اما نه . همه چیز آقاوخانم .....؟ آنطور به چشم شما  دیده نمی شود که به گوش شما میرسد نه اینکه نشود نه شما خودتان نمی خواهید این طور ببینید نمی خواهید درست ببینید وعذاب بکشید .

 بر همه ما ایرانیان ثابت شده است که کسی که دیانت ندارد از سیاست هم چیزی سرش نمیشود واگرنه دروغ نمی گوید . به حریم پاک انسانهای دیگر تجاوز نمی کند .دزدی نمی کند . او دراین دو راهی قاطی می کند . نمی توانداین باشد ونه آن یکی . کم حافظه میشود وآلزایمر میگیرد برای همین هم حساب بعد زمان ومکان از دستش در میرود خود را علی ع می بیند .خود را ( ولی ) می خواند  . دارد به بیت المال مردم دست درازی می کنداما خودش را مالک اشتر می داند ابوذر زمان می بیند  . نمی بنیدکه ذائقه اسلام محمد ص با کسی که آلزایمر دارد( حساب مکان وزمان وراست ودروغ از دستش در رفته است ) جور در نمی آید . مگر میشود خلیفه ونایب امام موعود دین خودت بشوی اما یک ضامن یک تایید کننده نداشته باشی ؟.

او که این مخلص  ( خاص )اورا پذیرفته است به عنوان قیم وسر پرست مسلمانان  وصی وضامن  ندارد زیرا کسی که ضامن امام علی ع ویا آخرین خلیفه مسلمانان مهدی ع میشود نمی تواند یک دزد یا متجاوز یا شکنجه گر و قاتل ویا مخل آرامش و آسایش مسلمان دیگربشود  وحتی به فکر این سیئات ومعصیات باشد برای همین هم می گویم که دین داران ما آلزایمر دارند ومتاسفانه وقتی کسی( حق  ) را گم کند  درست نمی شنود او نمی تواند خوب را از بد وصواب را از نادرست ویاخیر را از شر تشخیص بدهد . همان کاری که خواص  ما اصرار دارند که می توانند و خوبش را هم می توانند . 

 آقاوخانم ........ ؟ .دلیل این عذاب را نیز  می گویم .باید بگویم . نمی خواهم این الزایمر لعنتی را به فرزندان این آب وخاک منتقل کنم .توهم اما بهتر است چشمهایت را ببندی و فقط گوشهایت را باز بگذاری واز دیگران بخواهی نوشته مرا برایت بخوانند .تو این طور دوست می داری .تواین طور تربیت شده ای. که یا چشمت را ببندی وگریه کنی ویا چشمت را ببندی و زانو بزنی ویا چشمت را ببندی تا خیلی مسائل و اتفاقات مزاحم و تلخ  وجدانی را نبینی ویا چشمت را ببندی و فقط بشنوی و بشنوی وبگویی چشم . بگویی چشم چشم .یعنی چشم من بسته است . من فقط گوش دارم .دوگوش؟

بگویم . می گویم . بشنو . آقاوخانم ......... ؟ آن نوشته  فراخوان سبز رنگی که به قصد در دام انداختن عده ای دانشجوی معترض که شاید دوست دارند در این ماه بخندند شوخی کنند هو بزنند . دست بزنند و جیغ بکشند و.به توحالی کنند کارهایت اعمالت  . تجاوزاتت . دزدیهایت . شکنجه هایت  .تهمتهایت  بوی قانون نمی دهد بوی انصاف نمی دهدبوی عقل ومنطق نمی دهد بوی وهم می دهد بوی نیستی می دهد . مثل همه پرونده ایی که در کهریزک نیست شدند مثل همه آن جوانانی که دوست داشتند بگویند شما نمی بینید فقط میشنوید وفقط بلدید بگویید چشم  برای همین هم هو زدند شاید بشنویدو به خود بیایید .

. محرم است آقاوخانم ......؟ خیابانها خاموشند فقط صدای چشم . چشم است که شنیده میشود آن صدایی که شما دوست دارید بشنوید. حالا بهتر است چشمهایتان را باز کنید شنیدید که چه گفتم . آمر به این فرا خوان یک تحفه است امثال تحفه های کهریزک بغل خانه اتان . نمی دانم چه شده است که مردم خواص از کسی می ترسند که ( های وهوی ) دارد چرا از صدا می ترسند از آنچه که می بینند . قتل بیگناهان . تجاوز به شرافت انسانها از ترورها .از گرانی ونکبت .از هوای آلوده شهرها .از جدایی وطلاق انسانها واز دیدن چهره جوانانی که کار وازدواج شده است نهایی ترین آرزویشان شده است نمی ترسند . از دیدن چهره شهیدان سبز بر روی رسانه های ارتباطی جهان نمی ترسند . از اینکه با باطوم بر سر وصورت بیگناهان بزنند نمی ترسند از دیدن جای خالی آن  دانشجو که امروز آن دورها در یک کشور دیگر در رویایی از آرزوی آزادی وطن زندگی می کند نمی ترسنداز خواندن نامه وحشت آور زندانیان که خواب را برمردم حرام کرده است نمی ترسند از اینکه خلیج فارس را به نام اعراب صدقه می کنند وزیرش می ایستند وعکس می اندازند نمی ترسد بلکه از صدا می ترسند .از دیدن خودشان که دچار الزایمر شده اند ودین وسیاست را از هم نمی توانند تفکیک بکنند وفقط از آن استفاده تشریفاتی  وتبلیغاتی می کنند نمی ترسند فقط  از صدا می ترسند .  بله آنها که از دیدن عاجزند فقط از صدا می ترسند از زبان بیگانه باشد ویا شاید یک خود ی بیدار .فقط از صدای اعتراض می ترسند آیا وقتی براثر جیغ وکف وهو ی آنها از خواب پریدی ملتفت شدی چشم هم داری دو چشم گرد که نمی تواند به موقع ببیند غصه بخورد عذاب بکشد .اشک بریزد. آه نه  نه چشمهایت را ببند بهتر است که بخوابی . بخواب هر وقت موقعش شد یک تلنگر کافی است که برای گفتن یک چشم چشم از جایت جم بخوری . . .بله بله     

آقا وخانم ..... ؟نمی دانم چرا این  بیماری الزایمر لعنتی این قدر قدرتمند شده است که ما حتی گفته های امام معصوم ع را که در قرآن هم هر روز با صوت وبی صوت (در گوشمان ) می خوانند نمی شنویم که یکی از قدرتمندترین دشمنان اسلام منافقین هستند و. منافقین آنهایی هستند که سر به ( تو ) دارند .(تو) یعنی توی لک خودشان هستند درمحدوده افکار خودشان هستند . در واقعیت زمان ومکان زندگی نمی کنند .بیشتر ازان را نمی بینند بیشترازآن را نمی شنوند .نمی خواهند که این طور باشد . آنها نیز بر بالای منبر می روند اذان می گویند . قسم به پیر وپیغمبر می خورند . از دنیا وقیامت می گویند .اما هر بار به بهانه ای یک علی ع را سر می برند یک حسین ع را و...............

امروز یک کسی می گفت فلان آخوند در محل هیئت امام حسین ع از اسامی شیاطین می گفت که چیست وچیست ومن ماندم حیران که نام شیطان  آمر به نفاق وکفر در کشور ما نامش چیست ؟نام آن شیطانی که به انسانهای دیگر تجاوز جنسی می کند پس چیست ؟ آن که دزدی می کند . آنکه قتل وترور انجام می دهد نام  شیطانیش چیست ؟. بله  بله آنها فقط از خودشان (صدا ) تولید می کنند صدا آنها از صدا خوششان می آید دوست ندارند ببینند  همیشه چشمهایشان بسته است گفتی موش کورهایی هستند در هیبت انسان . آن هم از نوع اعلای مارک دار اسلامیش؟امان از وقتی این بیماران الزایمر به آن چیزی که دوست دارند نرسند امان . میدانی چه میشود آن میشود که دردوسال اخیر شده است. منافقین بیمار.  مدعیند مدعی  جانشین ( برحق )پیامبرند . آنها می شنونداما نمی بینند ویا می بینند ونمی شنوند  یانمی توانند ببینند زیرا صم بکم لایعلمون هستند . یا نمی توانند بشنوند زیرا صم بکم لایرجعون هستند .پس از صدا می ترسند . از صدایی کسی که بگوید به شرافتش تجاوز شده است می ترسند از صدایی که در گوششان بگوید ماههاست حق دسترنجش را نداده اند ویا ( بگوید ) فرزند بیگناهش را شکنجه کرده اند توی انفرادی حبس کرده اند واز صدایی که از رونق باطل و حرام بگوید می ترسد از کسی که بگوید پول ندارد رسید آبش را بپردازد چون نظافت از ایمان است می ترسند از اینکه مسلمانان صف به صف به نماز بایستند وصدای سجود وتشهدشان صحن عطر اگین محل اقامه شان را اکنده از نور بکند می ترسند .زیرا این نماز تورا از زشتی نهی می کند می گوید الله فقط یکی است . می گوید محمد ص رسول الله است وعلی ع ولی الله واو( بیمار مدعی امامت ونیابت امام موعود ) در این نماز هیچ کاره است اسمی از اونیست تا توبرایش شعر بگویی . اورا تضمین شده بدانی .او میان دنیا و آخرت تو هیچکاره ای بیش نیست وبالعکس یک بیمار مزاحم است که الزایمردارد بله آن  ها از چشمهای تونمی ترسند چون مطمئنند که بسته است .

متاسفم که حتی در این ماه حرام  ابراهیمی این دنیا طلبان  فراموش کرده اند که برای مسلمانان هر زمینی کربلاست و هر روزی می تواند روزعاشورا باشد وهمانجا محل اقامه بهترین وشیرین ترین رکعت نماز است ورسیدن به مقام بزرگی  که برای ما آیندگان  امروز بطور غیر مستقیم در قر آن عظیم نوید ازتحقق آن  سخن آمده است  .

چشمهایت را باز کن شاید باور کنی زمانه بت پرستی و بربریت وجهالت سپری شده است و ( ولایت وحکومت وسلطنت فقط و فقط از آن الله نور است ) و بعد از اوبه  اسم خلافت (ونه  به اسم ولایت وحکومت وسلطنت ) به پیامبران  الهی میرسد واز حضرت محمد ص به علی ع واز علی ع به حسن ع وحسین ع وازحسین ع به علی ع (حضرت  سجادع ) واز سجاد ع به پسرش محمد باقر ع وبعد از محمد باقر به پسرش جعفر صادق ع واز صادق ع به پسرش موسی کاظم ع واز حضرت کاظم  به پسرشان رضا ع وبعدبه پسر رضا ع  حضرت جواد ع و بعد ازایشان به پسرشان امام هادی ع واز حضرت هادی ع به پسرشان امام حسن عسکری ع  واز حضرت امام حسن عسکری که در جوانی به شهادت رسیده اند این خلافت جز در دست حضرت قائم فرزند غایب ایشان نمی باشد وهیچ توصیه یا سفارشی از حضرت قائم به عنوان جانشین احتمالی ایشان نشده است ونخواهد شد وتا ظهور دایم  این خورشید آورنده  عدل و عدالت ما وظیفه داریم ومسئول هستیم که مردم را برای رسیدن بدان روز بزرگ یاری برسانیم

 واکنون که هنوزموعد  حضور ایشان در کنار ما مسلمانان مقرر نشده است.  هیچ احدی نمی تواند مدعی جانشینی ایشان را بکند هیچ احدی نمی تواند خود را جانشین مطلق الله بر زمین بداند هیچ احدی نمی تواند   برای مسلمانان دین را اجباری کند برای مسلمانان حجاب را اجباری کندحلال الله ( نماز وحج کفر ستیزی . پرهیز از دروغ . نفی ودفع از تجاوز و....... ) را برمسلمانان حرام ویا حرام الله( دروغ ودزدی وتجاوزبه نفوس وکرامت انسانها وقتل بیگناهان را با پیروی از افکار واهی  وکفر پیشگی وتعظیم وکرنش بر بتها بله ای الهه.و................همچنین  تهدید ودر محدودیت قرار دان پیروان مذاهب الهی دیگر را به بهانه تشکیل امت واحده یا مدیریت کل جهان را. انرژی هسته ای را . و............ ) را بر آنها حلال نماید ویا به بهانه توجیه حقانیت خود  پذیرش بهشت ودوزخ را بر مسلمانان تحمیل بکند ویا به اسم نایب ویا امام و آمر به حریم ونوامیس  مسلمانان تجاوز بکند . آنان را به قتل برساند آنان را شکنجه بدهد تا  هویت شیطانی خودرا به عنوان ( نایب ویا  امام زمان ؟)به جبر جبر؟ بر آنها بقبولاند امنیت و آرامش آنها را بازیچه مقاصدضد الهی خویش بکند .بله به پندار سیاه خود هر حرامی را حلال وهر حلالی را حرام بخواند .بله ای آقا وخانم ..... ؟چرا این الزایمر لعنتی نمی گذارد ما دین خود را دریابیم . سیاست خود را بدانیم .چرا از صدا می ترسیم وسر به ( تو ) می بریم ( تویی ) که پر از جنایت وکثافت است ما فقط (تو)را پناه می دانیم جایی که  در آنجا برای الله نور هم حقی قائل نمیشویم . گویی می پنداریم الله آنجا نیست . این شیوه بیماری ما .این الزایمر ما همان بیماری ( منافقین ) صدر اسلام است که مریز وکجدار در جوامعی که الله را فراموش کرده اند و سر به ( تو ) دارند نمایش آن مایه تاسف وعذاب است .آنها نسخه اسلام یعنی قران بزرگ را قبول ندارند .خودشان برای مرزهای (تو )و صداهای (بیرون )نسخه می پیچند .. از بیت المال می بخشند بر باد می دهند تا قران بخواهند اما چشمهایشان را می بندند فقط می شنوند .آنها نمی توانند سنگ داغ حضرت علی ع را در دست عقیل برادرش تصور بکنند که از برای چه بود .؟ آنها ان بیماران دینشان را هم گم کرده اند .سنگ داغ جهنم جاوید داغ .روزداغ .شب داغ خانه داغ .کاش از دیدن نمی ترسیدی .شاید می توانستی تصور بکنی ممکن است آن که به اوتجاوز میشود شاید....تو باشد ناموس توباشد آن که سرش توی کاسه توالت میرود فک ودندانش را هر روز مشت ومال می دهند شاید  یک روز او .... باشد   کجایید روحانیون خانم وآقای .....؟کجای اسلام نوشته است یک نفر بدون وصی معصوم می تواند امامت کند .کجای اسلام نوشته شده است که یک نفر می تواند بدون حق قیمومیت از طرف الله  انسان بکشد . شکنجه بدهد زندانی بکند بمیراند بمیراند بمیراند .کاش این بیماران  می توانستند ( بفهمند )  امروز پذیرفتن وتابعیت از اسلام ویاهردین دیگری ویا امربه رعایت حجاب ویا .... در اسلام  انتخابی است حتی شرکت یا عدم شرکت یک ورزشکار زن در بازیهای جهانی یک مسئله انتخابی وشخصی برای یک مسلمان است (با اجازه والدین میسر میشود ). این چنین طرز تفکر جبری در یک جامعه اسلامی ؟ کفر مطلق است  اعمال این چنین روش مستبدانه ای محاربه با الله است  احیا وزنده کردن روش و آیین بت پرستان است و.  تا مهدی ع بیاید ما باید مسئولیت بیداری یکدیگر را بدوش بکشیم زیرا مسلمانیم . برماست که خفتگان را بیدار کنیم برماست که با مردم  ودر کنار مردم باشیم .ما می توانیم زیرا ریشه های کفرو ظلم  سست و رفتنی است .

این بیماران برای سلامت دین خود احتیاج به یک اتانازی دارند . تا نمیرندو دینشان  نیز نمیرد .از صدا می ترسند باید انها را با چشم پیوند داد از دیدن می ترسند بایدکه به انها گوشها را پیوند داد . یک عمل جراحی معنوی . که نتیجه اش میشود داشتن بصیرت . بصیرت متولد یافته از یک پیوند است بین انچه چشم می بیند وگوش میشنود . . الزایمر بیماری خاص منافقین است .گم میشوند خیال می کنند علی ع هستند ویا امپراطوری محمد ص را دارند ویا خیال می کنند .خانه اشان را گم می کنند ویکباره می بینی زیر پرچم کشور خودشان به اسم ونفع کشور همسایه دارند تبلیغ می کنند . برای اینکه خیلی دورند از خودشان . از اصلشان . ویا می بینی دستور تجاوز به مردم را می دهند بعد مدعی میشوند که نایب امام هستند وباید همه فدای آنها بشوند دختر هرکس که می خواهد باشد پسر هر کس که می خواهد باشد . یک بیمار الزایمر ( منافق ) در واقع خانه دارد . همیشه گم می شود .در آرزو . در شعر . در صدا .این است که هر کس اورا بشناسد می داند او فقط به صدا احتیاج دارد واز دیدن وحشت دارد خواه مشت باشد خواه اشک باشد خواه تن تکه تکه شده از آثار جنایاتش باشد

محرم است ماه حسین ع اما توحسین را نمی بینی . صدایش را می شنوی می دانی چه می گوید می دانی ابراهیمی می گوید اما نمی خواهی چشمهایت را عذاب بدهی . او رفته است قرنهاست رفته است او یک سدی شد بین مردم وحکومتها تا مبادا مردم قربانی بشوند . پدرش وهمه امامان بعد از او برعلیه حکومتها ایستادند اما عجیب است که توای آقا وخانم مردم را رها کرده ای ودر کنار حکومت ایستاده ای بعد به حسین ع می گویی عزای مرا تحویل بگیر. گوش کن تو صدای فریاد ودرد زندانیان بیگناه را می شنوی . توصدای خشم جوانان دانشجورا نمی شنوی . چه می گویند . ؟ظلم بیداد می کند .گرانی وکفر بیدادمی کند اما توهم وغم وفکرت شده است آن دختری که هنوز تحت کفالت پدرش است می خواهد ومی تواند واجازه پدرش را دارد که درمسابقات خارج از این مرزها شرکت کند . آه الزایمر بیماری بدی است .اما توهنوز از صدا می ترسی .فراموش نکنید آقا وخانم ........؟ که وقایع وفجایع کهریزک داغ ننگی است بر پیشانی حکومت ایران . داغ ننگی است بر تاریخ اسلام .داغ ننگ وقیحی است بر جهان اسلام .وتو کجا بوده ای مگر صدای دست زدنها را . هوزدنها را . جیغ ها را نشنیدی . آه  حتما باید کاری کرد ما به یک اتانازی بزرگ که من آن را پیوند و آشنایی روحانیت با اسلام راستین بدون قالب حکومت بدون نظارت حکومت بدون دخالت حکومت بدون جبر و فشار حکومت  باشد احتیاج داریم .شاید  که اسلام نمیرد.

 نترس از آن که (های وهوی ) دارد .....بترس از آن که سر به ( تو ) دارد

.*در اینجا شهادت حضرت امام  حسین ع آن اختر تابناک وحدانیت و یاران بیگناهش را به شما همراهان تسلیت میگویم .*هم چنین پیشاپیش تولد پیامبر صلح ومهربانی عیسی س را به همه مسیحیان ایران وجهان تبریک می گویم  

منتظری در انتظار نور

بله........ ن والقلم وما یسطرون

آذر . ای آتشین ماه  ابراهیمی بر جوانان ایران زمین سرد باش

 ایران ما .خوزستان .مطمئنا (....... اسلام کمونیسیم نیست ) زیرا اسلام یک دین ( زنده ) است . پس نمی توان مسلمان بود و تجاوز ناموسی کرد مسلمان بود وحرام را حلال وحلال را حرام کرد . یا نور یا ظلمت .. یا خیر یا شر .... یا حق یا باطل .... یا شیطان یا الله یا شیطان یا الله . واسلام حد وسط ندارد

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 آذر 1389    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()