(بسم الله الرحمن الرحیم)

              قسمت اول --  قاب وارونه .(نامه ای به مرغ مقلد )

          با سلام به تو ای همراه که در کنار تو به آینده دل بسته ام

نامه ام را بخوان ای مرغی که ناتوان از پرواز گشته ای از منی که نمی شناسمت . نامه ام را از کتاب تو به توهدیه می کنم که الله گفته است هر سخن را که به دلیل خواستی بیاور از کتاب الله قرآن کمک بگیر . بخوان نامه ام را که بدانی ما را هیچ معلولی ناتوان  از تسلیم نمی کند مگر انتخابی اشتباه .بخوان نامه ام را ای مقلد خطای نیاکان .ای مقلد خطای پدران . که برای گریز از بت پرستی  وشرک وجهل راهی جز دیدن نور نمانده است .   

***اوهمان کسی است که قر آن رابر تونازل کرد کتابی که هم دارای آیات محکم است  ( با حکمی روشن وواضح  ) که این قسم (( اصل )) قر آن است وهم دارای آیات متشابه  است که از نظر معنی وجوه  مختلفی دارند) بدینسان انها که( قلبها) (نیاتشان ) منحرف است بخاطر ایجاد فتنه  و ارائه تفسیری نادرست به سراغ ( متشا بهات ) میروند در حالی که عمق معنای ناب آنها  راکسی جز خداوند بزرگ نمی داند و آنان که در راه علم ودانش ثابت قدم  واستوار هستند می گویند ما قر آن را باور کرده ایم تمام  آن  ازجانب پروردگارمان است واین نکته را کسی جز اندیشمندان در نمی یابد .              سوره آل عمران . آیه هفت

* در قر آن بزرگی که پیام آور نور ورحمت برمسلمانان  خوانده است  به انسان بی سلاح در مقابل باطل کننده  حق منافق گفته نمیشود و عمل ارتجاعی وجاهلانه سنگساررا که از قوم خواص ومردود حضرت  ابراهیم س ونوح س  و موسی س می باشد جزو احکام ( اسلامی = تسلیم )هیچ کتاب الهی نمی خواند ومی دانیم  در قر آن از اجباری نبودن حجاب سخن آمده است  واما به معنای لغوی وشرعی ( ولی ) در قر آن اگر توجه بکنید  خواهید دانست در کشور ما  بسیاری از توهمات به اسم دین  برمردم تحمیل میشود  .ولی = یعنی الله یعنی فرمانروا . یعنی سلطان . یعنی کسی که نمی میرد . کسی که حاکمیت دارد بر مخلوقات خود و.....   

***هیچ اجباری در دین نیست . زیرا رشد وسعادت از انحراف وتباهی کاملا مشخص شده  است پس هر کس به طاغوت پشت کند وبه خدا ایمان بیاورد بدون تردید به ریسمان نجات بخشی دست یافته  که هرگز پاره شدنی نیست  وبدانید که خداوند بسیار شنوا و آگاه است .                                                                                  سوره بقره . آیه دویست و پنجاه وشش

* دین  پذیرش انتخابی دارد پس  کسی که به دین مسیحیت یا یهودیت یا دیگر ادیان الهی ایمان بیاورد به بهانه آنکه قبلا مسلمان ( شیعه )بو ده است مرتد نیست به  کلام وقیاس الله  کسی که به  مسیحیت یا یهودیت یا دیگرادیان الهی  تسلیم بشود  مسلمان یعنی تسلیم به نور الله خوانده میشود .و فقط  مذهب شیعه یا تسنن ازادیان اسلام ( تسلیم وتوحید) نیستند

***ودر راه خدا وند آنگونه که شایسته است جهاد نمایید . زیرا او شما را انتخاب کرده است . بدانید که در (دین )هیچ مشقت وسختی برایتان قرار نداده است زیرا( همان )آیین پدرتان ابراهیم است .او همه شما را مسلمان نامیده چه در( آن زمان ) وچه در ( این زمان )تا پیامبر گواه والگوی شما باشد وشما نیز گواه والگوی  همه مردم. پس نماز  به پای دارید وزکات بپردازید  وبه خدا توسل جویید که او دوست وتکیه گاه شماست وخداوندچه دوست ویاور خوبی است . .....               سوره حج آیه هفتاد وهشت

*دراین آیه به خوبی بر مسلمانان تبیین  میشود که هر کس به الله ایمان بیاورد حتی اگر ایمان واعتقاد اواز روی انتخاب باشد از روی اراده الله می باشد و هر چه دین از نوح س واز ابراهیم س واز موسی وعیسی س و دیگر پیامبران آمده است  همه بیانگر توحید وتسلیم ایمان آورندگان می باشد  .همه ادیان الهی هستند وبه همه ایمان آورندگان مسلمان گفته میشود .

اما در اینجا به انحصاری شدن معنی (اسلام ) در شریعت دین محمد ص  توسط مجتهدین کشورمان اشاره می کنم بخوانید

یک –آیت الله مرحوم خمینی –مساله دویست وهفت . اگر کافر شهادتین بگوید یعنی بگوید اشهد ان لا اله الا الله  واشهد ان محمدا رسول الله . مسلمان ؟ میشود  وبعداز مسلمان شدن بدن و بینی وعرق او پاک می باشد و...............................................

دو -آیت الله مکارم شیرازی –مساله دویست و بیست وپنج –در بحث نجاسات گفتیم احتیاط واجب آن است که از کافر اجتناب بشود شود حال اگر کافر شهادتین بگوید .یعنی بگوید . اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله . مسلمان میشود و بدن او پاک می گردد .ولی ...........................................................................................

*دردو مسئله  بالا تکذیب ظالمانه ای به آیات و گفته قرآن کریم در باره مفهوم وتفسیر اسلام ومسلمانی  شده است . در سوره حج آیه هفتاد وهشت  می خوانیم که اسلام به عام از اولین دین  مکتوب یعنی حضرت ابراهیم س(= آنکه صاحب کتاب است ) تا آخرین دین یعنی دین محمدص اطلاق میشود اما در تفکر مجتهدین شیعه مغرضانه این تفسیر ومعنی  اسلام محدود و منحصر به دین  اسلام محمد ص میشود . گمان من این می باشد که جمله اشهدان لا ا له الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقط در مواقع پذیرش مذهب شیعه بایستی کار برد داشته باشد ونه در معنای گسترده از اسلام الهی .در اینجا انحصاری نمودن معنی ومفهوم اسلام  نشانه ای از ارتداد می باشدچون آیات قر آن را که از زبان الله بر جبرییل ومحمد ص به عنوان سند تسلیم یا پذیرش اسلام آورده شده است تکذیب ومحدود به دین خاصی می کند .

از آنجا که بعضی از اهل کتاب از ادیان  مسیحیت ویهودیت نیز در زمان پیامبر ادیان خود را از دین اسلام  ابراهیم س جدا  والبته برتر می پنداشتند( از آنجا که قبله ابراهیمی س را نمی پذیرفتند ) این عده قبله خود رانیز از قبله مشخص الله جدا کرده واذعان می کردند که بر خلاف آنچه که در تورات وانجیل وکتاب ابراهیم س آمده ادیان آنها سوا از همه ادیان الهی می باشد ودر این کار ازتوسل به ارعاب نیز ابایی نداشتند وبا منافقین نیز مراوده ودوستی میکردند .

اسلام آنها محدود به عیسی س وموسی س  میشود و اسلام محمدس را قبول نداشته اند .حال اگر آنچه روحانیون ما برای اقرار به اسلام که دردو جمله بالا ( اشهدان لا اله الاالله و اشهدان محمدا رسول الله ) خلاصه میشود را با آنچه که در قر آن به تعبیر ومعنی اسلام آمده است را با طرز تفکر اهل کتاب که به برتری پیامبر ودین خود یعنی مسیحیت ویهودیت  سماجت و اصرار داشته اند درکنارهم قرار داده وقضاوتی عادلانه داشته باشیم باید گفت که متاسفانه دین ما نیز از این بلا و آفت دینی در امان نمانده است . آنچه قر آن از ما می خواهد آنست که  ما  معترف ومومن به تسلیم به الله . ملائک . پیامبران وکتب خاص ادیان بشویم ومعنی اسلام در قر آن در واقع مکملی است ازبه رسمیت شناختن همه ادیان وپیامبران الهی . البته حکم این مرتدین نیز اعدام نمی باشد وبحث ونقد به عنوان اولین راه وابلاغ مکرر به عنوان آخرین راه  به پیامبر ما معرفی میشود.ومجازات این عده فقط مختص به اراده وقدرت الله می باشد .

به آیه زیر نیز دقت بکنید    

***(بدانید که دین در نزد خداوند . دین اسلام ( یعنی تسلیم بودن در برابر حق ) است واهل کتاب از آن عدول نکردند مگرآنکه  از حقانیت آن آگاه نشدند  واز روی حسادت راه خلاف پیشه کردند وهر کس که آیات روشن وحیات بخش خدا را نپذیرد بداند که خدا همه حسابها را بسرعت رسیدگی خواهد کرد) .                                                       سوره آل عمران . آیه نوزده

*اگر به این آیه توجه کنیم به طور مستقیم  به ادیان  اسلامی برای همه  مسلمانان آیات الله گفته میشود  .پس یک مسلمان به دین شیعه می تواند به دین مسیحیت مسلمان بشود . چون دین مسیحیت نیز از ادیان اسلامی  ویک حق الهی واز ادیان  انتخابی است .

***و اگر مجادله ای خصمانه باتوآغاز کردند .بگو من تمامی وجودم را به خداوند واگذار کرده ام  حتی کسانی که پیروی ام می کنند اینگونه هستند . وباز به اهل کتاب و بی سوادان بگو .آیا شما( تسلیم ) خداوند بزرگ شده اید ؟ که اگر این چنین کنند به راه سعادت هدایت خواهند شد واگرهم به حقیقت پشت کنند برتو ضرری نیست زیرا تویک ( ابلاغ کننده ای )  وخداوند بزرگ بر حال بندگانش آگاه است .                                                                    سوره آل عمران . آیه بیست

* دراینجا تکلیف پیامبر در برابر کسانی که در تسلیم یا اسلام آنها شک هست  به خوبی بیان شده است . آیا تکلیف پیامبر در مقابل اینگونه افراد اعدام است ؟نه ای خواننده خوب تکلیف پیامبر مجادله ( بحث ونقد  )وتبلیغ است وبس .

***ای کسانی که  حقایق را باور دارید  به خداوند و پیامبرش و قرآنی که بر او نازل کرده  وهمچنین( کتاب هایی ) که پیش اآزآن فرستاده ایمان بیاورید و هرکس خدا وفرشتگانش  و(کتاب هایش )  و(پیامبرانش )وروز حساب رسی را انکار کند . بداند که در گمراهی  وحیرانی سختی گرفتار آمده است .                                      سوره نساء . آیه صدو سی وشش

*در این آیه به نکات مورد نظر مهمی که در دین ما و ادیان دیگر از نشانه های اسلام است اشاره شده است . وتاکید بر ایمان آوردن به همه این نشانه ها  که بدون هیچ گزینش تحمیلی بر ایمان آورندگان باید عرضه بشود به خوبی نمایان است .

***بدانید کسانی که خالصانه به خدا و ( پیامبرانش ) ایمان دآورده اند میان احدی از پیامبرانش (فرق) نمی گذارندوبزودی پاداششان را خداوند خواهد داد . زیرا خداوند بزرگ بسیار بخشنده و با گذشت است .        سوره نساء. آیه صد وپنجاه و دو

***وهر( اهل کتابی) سرانجام به حقیقت مسیح ایمان خواهد آورد هر چند در در لحظه قبل از ( مرگش =آنگاه که پرده ها به کنار  میرود ) ودر روز قیامت مسیح شاهد وگواهشان خواهد بود .                              سوره نساء آیه صد وپنجاه ونه


*مانیز ازپیروان الله وازاهل کتاب هستیم .در روز ی که بدان قیامت می گوییم حضرت عیسی س را زیارت خواهیم کرد (  رویت  عیسی س یکی از نشانه های رخداد  ظهور قیامت است ) و محض اطلاع شما در قرآن کریم آمده است که رویت ملائک برای اولین بار یکی از نشانه های پایان دنیا وآغاز روز رستاخیز است .ودر جایی دیگر از آیات کلام الله آمده است که از دمیدن نفس یا دم (( روح )) در حنجره حضرت مریم س حضرت عیسی س موجودیت پیدا کرده است وعقیده من براینست که حضور حضرت عیسی س وهمچنین ملائکه به دلیل آن است که هم ملائک وهم پیامبر مسیحیان از دمیدن دم ونفس (( روح )) زندگی وحیات پیدا کرده اند برخلاف حضرت آدم س که از دم ونفس الله آفریده شده است واین پاسخ صریحی است به مسلمانان مسحی که عیسی س را پسر الله می خوانند .روح .روح .

الله ما را نیز چون همه مسیحیان در کتاب محمد ص دعوت به ایمان به پیامبری ورسالت او می کند . این هم آیه ای است هشدار دهنده تا ما شیعیان را از اشتباه ودرک غلطی که مانند یهودیان ومسیحیان اهل کتاب ازتفسیر ومعنی اسلام بطور خاص در یافته ایم به دنیای روشن درستی وصداقت دعوت کند .

در آغازدعوت به اسلام محمد ص عده ای از اهل کتاب دین مسیح را می پذیرند ولی الهی بودن دین محمد ص را رد می کنند ویا  یهودیت اهل کتاب  دین موسی س را می پذیرد ولی دین محمدص را رد می کند وما امروزدر کشورمان با اعدام یک مسلمان که به دین مسحیت اسلام می آورد در واقع   به مردم جهان نشان میدهیم که  متدینین به دین محمد ص به وضوح ادیان دیگر را رد می کنند وتسلیم شدن  بدین انان را ارتداد می دانند ودر واقع با رد ادیان دیگر  آیات کلام الله را تکذیب می کنند  متاسفانه این سلسله اختلافات در نزد بسیاری از اهل کتاب در همه ادیان الهی ریشه دوانیده است واین گوناگونی اختلافات همان مانع بزرگی است که بر سر راه همه پیامبران الهی بوده واز تشکیل و وحدت امتهای واحده ( اسلامی = ادیان) مانع میشده است وحدت بین همه ادیان الهی یا همه ( مسلمانان ادیان الهی ) ونه جهانی شدن یک مذهب خاص با ارعاب  با دروغ وتجاوز وقتل ........

***  (ای اهل ایمان همواره کارهای خود را برای خدا به پا دارید وبه عدالت  گواهی دهید ومراقب باشید تا کینه و خصومت نسبت به دشمنان  باعث نشود که تعدی  وتجاوز کنید وبه ناحق روی بیاورید . عادل باشید که این خصلت به پرهیزگاری نزدیک تر است وحرمت خدا را نگه دارید زیرا خداوند به عملکردتان آگاه است ).                                                                     سوره مائده . آیه هشت

*خصومت . کینه  نسبت به دشمنان .متاسفانه جزو لاینفک افکار قدرت طلبانه حکومت گران ایران شده است .و می بینیم  چنین افکاری مورد تایید الله نورنیست .

***(بگو . پروردگارمن . مرا به به راه راست هدایت کرده است آن هم دینی پا برجا. به آیین ابراهیم تسلیم خدا(مسلمان)واوهیچگاه ازمشرکان نبوده است.)                                                                 سوره انعام . آیه صدوشصت و یک

*دین ابراهیم س . دین اسلام دین تسلیم به حق ویکتاپرستی بوده است. دین ما نیز دین تسلیم است دین همه پیامبران الله نیز دین تسلیم بوده است .بخوانید چنین آیه ای را که بسیار روشنگر وراهنماست . پس پیروان دین یهودیت ومسیحیت از کافران نمی باشند  

***(براستی کسانی که آیات ما را تکذیب کردندوبه آن تکبرورزیدندهیچگاه درهای رحمت آسمانی برایشان گشوده نخواهد شد واگرشترازسوزن بگذرد آنها هم رنگ بهشت را خواهند دید واین چنین جزای مجرمان را می دهیم)     سوره اعراف . آیه چهل .

*تکذیب  نمودن وانکار کلام حق الهی ( ایمان  به الله ملائک .همه پیامبران وهمه کتب الهی ) یکی از علامات ارتداد است . متاسفانه این تکذیب در میان اهل کتاب ادیان الهی رونق بسیار یافته است از جمله دردین ما  می بینیم که اعتقاد به یک الهه زمینی ( ولی )  و تجاوز .قتل بیگناهان . دروغ های بزرگ ودزدی  که در واقع تکذیب آیات الله نور می باشد جامعه اسلام آورده را به تباهی کشانده است.

***(وکسانی که آیات ما وروز قیامت راانکارکردند اعمالشان تباه ه است مگرغیرازاینست که هرکس مطابق دستاوردهایش جزا می بیند ؟)                                                                                                 سوره اعراف آیه صدوجهل وهفت

***(هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی بگیرد مگر آنکه در زمین کاملا بردشمن فائق آمده باشد .شما بهره های دنیوی می خواهید اما خداوندآخرت را اراده کرده است وخداوند مقتدر وحکیم است .)                                     سوره انفال وآیه شصت وهفت.

*ای حکومتگران ایران ..چرا مردم بیگناه را زندانی می کنید شکنجه می دهیدو...........اعدام می کنید ؟آیا می خواهید بگویید کلام شما از این آیه ( سوره انفال . آیه شصت وهفت ) که از الله آمده برتر است ؟آیا می خواهید بگویید که شما بر حضرت محمد ص ارجحیت دارید ؟ آیا فکر می کنید که زمانی فرا رسیده است که هیچ دشمنی در زمین ندارید ؟ آیا دین شما دین محمد ص است ؟ شما دوام  نظام حکومتی خود را از قوانین و احکام اسلام محمد ص اوجب می دانید دراین صورت شما از محاکمه مخالفان حکومت  با نقاب اسلام محمد ص  بهر ه می برید و از اسلام محمدص  دفاع نمی کنید مطمئنا راه شما از راه پیامبر جداست .

***(وچه کسی ظالم ترازکسی است که برخدادروغ می بندد ؟ بی شک آنها را به پروردگارشان عرضه خواهند کرد وشاهدان خواهند گفت .هم اینها بودند که به پروردگارشان دروغ می بستند . آگاه باشیدکه نفرین خدا وند شامل  حال ظالمان است .همانهایی که راه نجات بخش خدا را برمردمان می بندند وراه حق را سخت وپیچیده وطاقت فرسا جلوه می دهند بدانید که اینان  به آخرت کافرند .)                                                                         آیات هجده و نوزده سوره هود .

*به نظر شما منع ورد  پذیرش دین واسلام حق الله به هر نامی که باشدبستن و مقابله با راههای نجات بخش الله نیست.وسرکوب واعدام این افراد محاربه با الله نور نیست ؟

***(وکسانی که درزندگی شرک ورزیدند گویند.اگرخدا می خواست(می توانست کاری کند) که غیرازاوچیزدیگری را پرستش نکنیم .در این صورت نه ما این کاررا می کردیم نه پدرانمان .حتی بدون اجازه او چیزی راحرام نمی کردیم . بدانید کسانی که قبل ازآنها بوده اند نیزازاین کارها کرده اند .آیا مگر پیامبران جزیک ابلاغ روشن دارند ؟)سوره نحل آیه سی وپنج

***(ای پیامبر اگرازحقیقت روی گردان شدند باکی نیست وظیفه تو فقط یک ابلاغ روشن است ).    سوره نحل آیه هشتادودو

*ببینید راه یک مشرک را که تحمیل افکار متوهمانه و حرام دانستن حلال و راه رفته گذشتگان  به روشنی در این آیه نشان داده میشود  وعکس العمل پیامبر را که فقط هدف از تبلیغ است بارها وبارها تکرار می کند . راه پدران . راه پدران .

***(کسانی که همه تلاششان در زندگی دنیا تبدیل به هیچ شد درحالیکه تصور می کردند عملکرد نیکی داشته اند . آنان کسانی هستند آیات نجات بخش پروردگارشان ونیز دیدار او را انکار کردند وبخاطر این جرم دستاوردشان تباه شد ومانیز در روز قیامت برایشان ارزشی قائل نیستیم . کیفرآنان بخاطر انکار حقیقت ونیز مسخره  کردن آیات وپیامبران ما جهنم است ).                                                                                       آیات صد وچهار وصدوپنج وصدو شش از سوره کهف .

*انکار آیات الله با ادعای ولی الله بودن . سرکوب حق وحق گویان .  زندانی کردن حق طلبان و شکنجه بیگناهان ذدفاع از باطل و دروغ . قتل بیگناهان . اعدام مسلمانان به جرم ارتداد . حمایت از آمران به فساد وتجاوز .شیوع فقر .ادامه راه باطل . وراه رابرای گناه واشتباه بازگذاشتن برای حکومت دوروزه دنیا.همه وهمه از تکذیب وانکار آیات کلام الله است واین معادله غلط یعنی پذیرفتن شرک .واین اعمال حکومت ظالمانه  به مانند اسلام ان عده از اهل کتاب است که در زمان حضرت محمد فقط به زبان اسلام را پذیرفته بودند ودر عمل ان را رد می کردند وحتی در این صورت هم که عمل انها شرک محسوب میشود حکم شرعی اعدام را رد می کند ومجادله وبحث ونقد وتبلیغ را راه حل می داند .اسلام در شریعت ما فقط به کسانی که با سلاح با دین حق ( ونه حکومت متظاهر به اسلام ) به جنگ برمی خیزند حکم قطعی اعدام را جایز می داند .( عکس . شعار . اعتراض وحتی تبلیغ از احکام جاری شدن حکم اعدام نیستند) پس جنگ با حکومتی که بقا و ادامه سلطه خود را بر واجبات الله  اوجب می داند محاربه نیست و حکم **جهاد دارد ).اینان از یک طرف اقرار به دین اسلام می کنند واز طرف دیگر حق خواهان وحق طلبان را سرکوب . زندانی واعدام می کنید این تشابه در عمل شما با اهل کتاب زمان پیامبر ومنافقین است و در نهایت شرک  یعنی شریک خواندن برای الله نامیده میشود .

***(مراقب باش پس از آنکه قرآن برتو نازل شده تو را از آیات الهی منحرف نکنند .همواره مردم را بسوی پروردگارت بخوان وهرگز از مشرکان مباش. )                                                                 سوره قصص . آیه هشتاد وهفت

*این آیه نشان دهنده آنست که هیچ بهانه ای برای رد آیات الله در نزد الله پذیرفته نیست .وهر کس آیات الله را رد کند از گروه مشرکین  خواهد بود.اجباری نبودن دین واجباری نبودن حجاب ورد آیات مربوط به این دوامر رایج بین مسلمانان و یا احترام به حرمت  فرد مورد قصاص و....پیامبر الگویی است برای هر مسلمان که به آرامش وامنیت میاندیشد ومکان راستین آرامش وامنیت جز( بهشت )نمی باشد .که این خود بحث وصحبتی مجزا را می طلبد .

***( واین چنین قرآن را بر تو نازل کردیم پس کسانی که کتاب آسمانی عطایشان کردیم به قرآن ایمان می اورند .برخی از از این گروه ( مشرکان ) نیز به قرآن ایمان می آورند .بدانید کسی آیات ما را انکار نمی کند مگر اینکه به حقایق ( کافر ) باشد . تو قبل از قرآن هیچ کتابی را نخوانده ای و به دست خودآ نرا ننوشته ای  مبادا اهل  باطل شک وتردید کنند . بلکه قر آن آیات روشنگری است که جایگاهش سینه های اهل دانش است وغیر از ظالمان کسی آیات ما را ( انکار ) نمی کند )

سوره عنکبوت آیات چهل و هفت .چهل وهشت وچهل ونه

***( ونیز نمی توانی کسانی که نسبت به حقایق  کورند از گمراهی شان به راه هدایت برگردانی .تو تنها می توانی سخن  خود را به کسانی  که به آیات ما ایمان دارند وسراپا تسلیم حق هستند برسانی )                                                                             آیه پنجاه وسه .سوره روم

   ***هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد وقتی خدا وپیامبر دستور به کاری می دهند از خودشان ( خود مختاری )نشان دهند زیرا هرکس در مقابل خدا وپیامبرش نافرمانی کند بی شک در گمراهی آشکار افتاده است .)                                                                          آیه سی وشش سوره احزاب

***( خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند .ای اهل ایمان شمانیز بر او درود بفرستیدوسلامی شایسته کنید و( تسلیم ) او باشید ).                                                                                                      آیه پنجاه و شش سوره احزاب

*ایمان به آیات و تسلیم حق بودن  یعنی پیداکردن راه هدایت و مخالفت با آن با سرپیچی کردن از آیات کلام الله یعنی گمراهی  ونادیده گرفتن دستورات قرآن  یعنی خود مختاری .این آیات به خوبی  تضاد شیوه ورویه حکومتگران ایران را با دین اسلام نشان میدهد.

***( وهنگامی که عیسی کفر وناسپاسی  را در وجود آنها حس کرد گفت چه کسانی مرا در راه خدا یاری می کنند ؟ وحواریون گفتند ما یاران خداوندیم وبه او ایمان داریم گواه باش که ما در این راه تسلیم راه خدا شده ایم ).      آیه پنجاه ودو سوره آل عمران

*آیه بالا نشان دهنده اسلام مومنین است . تسلیم بودن به پیامبر و انچه می گوید براستی شما خواص ایران به انچه پیامبر مامحمدص و قر آن می گوید ایمان دارید پس چرا فرد بی سلاح را محارب وفتنه گر می خوانیدشما نمونه این آیه قران هستید

***( واز میان آنها گروهی هستند که شیوه گفتارشان را مثل خدا می کنند تا تصور کنید آنچه می گویند از کتاب خداست . در حالی که ارتباطی به کتاب خدا ندارد .هر چند ادعا می کنند از سوی خدا آمده است اما این چنین نیست و انها بر خداوند بزرگ افترا می بندند و آگاهانه این کار را می کنند . )                                                        سوره آل عمران آیه هفتاد وهشت

***(ای اهل کتاب چرا قامت حق را با ردای زشت باطل می پوشانید وحقیقت را کتمان می کنید .؟در حالی که به این امر آگاهید )

سوره آل عمران آیه هفتاد ویک

*ای حکومتگران ایران شما چطور ؟ آیا شما (حق) مردم رابه انواع بهانه باطل نکردید ؟ آیا شما نماز وحج انها را به زشت ترین وکمترین قیمت با حکومت ( نظام ) خودتان حرام ندانستید؟

***( وکتاب خدا به شما دستور نمی دهد  که فرشتگان وپیامبران را به عنوان خدایان برگزینید مگر ممکن است شما را به کفر دستور دهد ؟ آن هم بعد از آنکه تسلیم حق شده اید ؟ ).                                                       آیه هشتاد سوره آل عمران

*وشما از مردم می خواهید جانشان وایمانشان ( نماز وعباداتشان ) را تقدیم شما بکنند آیا این خواسته شما جز ترویج شرک است

***(ای اهل کتاب چراآیات خداوند را انکارمی کنید ؟ درحالیکه خدا شاهدعمل کردتان است ) سوره آل عمران . آیه نود وهشت  

***بگو ای اهل کتاب چرا راه خدا را بر آنها که ایمان دارند می بندید ومی خواهید که آنها منحرف شوند ؟ در حالی که خود شما گواه بر درستی راه هستید .بدانید خداوند از عمل کردتان غافل نیست )                  سوره آل عمران . آیه نود وهشت ونود ونه

*چرا انچه در کتاب قر آن آمده است تحریف می کنید چرا عبادات را بر مردم حرام می کنید و آنها را منحرف وگمراه می کنید چرا حق را به حق دار نمی دهید  شما الله را وملائک را. پیامبرانش وکتاب الله را تکذیب می کنید به چه بهایی ؟ دنیا ؟ شما وقتی از پیامبر می گویید چنان اغراق  گویی می کنید که مردم را محکوم به پرستش خود می دانید ونه همراهی  مسئول ومکلف درراه دین پیامبرو در خدمت به ادیان الله نور.

***( وهر کس از فرمان خدا وپیامبرش سر پیچی کند واز احکام خدا تجاوز نماید الله اورا به آتشی داخل کند که در ان جاویدان خواهد بود وبرای او عذابی خوار کننده است .)                                                                   آیه چهارده سوره نساء

*شکنجه بی حد ومرززندانیان . سنگسار . اعدام بی گناهان که فتنه گر ومحارب با الله نیستند باطل کردن عبادات مردم و لباس حقانیت پوشاندن به حکومت مشرکانه خواص یعنی تجاوز از احکام الله.سرپیچی از فرمان الله

***(بدانید خداوند هرگناهی را به غیر از شرک به خودش را در مورد هر که بخواهد می آمرزد وعفو می کند زیراکسی که برای خداوند شریک وهمتایی قائل شود حقیقتا افترا وگناه بزرگی  مرتکب شده است . )                     آیه چهل و هشت .سوره نساء 

*آیا شما خواص برای خدا از میان خودتان جانشین نساخته اید ؟چه کسی گفته است یک انسان می تواند نایب الله درزمین باشد .آن کدام انسانی است که برپیامبر برتری دارد؟پیامبری که خدای زمینیان نشد وفقط یک خلیفه بود .خلیفه ای فرمان برونه فرمان روا.

***(وهنگامی که خداوند بزرگ به او گفت تسلیم شو. تسلیم هر آنچه مقدر کرده ایم وابراهیم  بی درنگ گفت  سراپا تسلیم پروردگار جهانیان شدم ..

 وابراهیم  ویعقوب  همین فرهنگ تسلیم خدا بودن را به فرزندانشان وصیت کردند وگفتند .ای فرزندان خداوند بزرگ آیین پاک را برای شما انتخاب کرده است پس چه در زندگی  وچه در مرگ تسلیم امر خدا باشید و جز به آیین تسلیم نمیرید .

 آیا شاهد آن صحنه بودیدهنگامی  که مرگ یعقوب فرا رسید واو بی درنگ روبه فرزندانش کردوگفت بعداز من شما خود را در اختیار که قرار می دهید وکه را می پرستید؟گفتندمطمئن باش که خدای تووخدای نیاکان توابراهیم واسماعیل واسحاق را می پرستیم همان خدایی که همتایی ندارد وبدان که همه ماتسلیم  اوهستیم وخواهیم بود )  

 سوره بقره آیات صدوسی ویک وصد وسی ودو وصدوسی وسه                                                                         

***(بگواز میان این معبودهایی که برگزیده اید کسی هست که چیزی خلق کند وباز زنده اش گرداند؟ اما توبگواین الله است که همه مخلوقات را می آفریند .سپس در روز قیامت زنده شان می کندبا این حال چگونه از ( حق ) رویگردان میشوید ؟

آیا از میان معبودهای شما کسی هست که بتواند به راه ( حق ) راهنمایی کند .اما توبگو الله به سوی حق راهنمایی می کند آیا کسی که توانایی هدایت به حق را دارد سزاوار تبعیت است یا کسی که این توانایی راندارد وحتی خود نیازمند هدایت است چه بر سرتان آمده چگونه حکم می کنید ؟

اکثرآنها فقط از گمان خود پیروی می کنند حال آنکه (گمان وپندار ) انسان را از ( حق ) بی نیاز نمی سازد بی شک خداوند بزرگ از عمل کرد شان آگاه است )                                          آیات  سی وچهار. سی و پنج و سی وشش  سوره یونس

*تسلیم  محض بودن به حق تسلیم به آیات الله واحکام الله سختی در راه الله  . نشانه اسلام است

آیا شما حکومتگران وخواص ایران به( حق الله )که از آن مردم ایران بود وشما بی رحمانه به سرکوب آن پرداختیدتسلیم بودید.حق مردم ایران درواقع جلوه حق الله در زمین است پس چه زمانی شما مدعیان اسلام ناب محمدی آن را به فرزندان خود خواهید اموخت ؟ شما  به اتکا گمان وپنداربه کدام الله ایمان آورده اید ؟.کدام الله.؟

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 بهمن 1389    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()