بسم الله الرحمن الرحیم .

رویاهای صادقه .قسمت دوم ازقاب وارونه ( نامه ای به مرغ مقلد )

***(کسانیکه آیات ما راانکارمی کنند مرحله به مرحله ازجایی که نمی دانند خواروذلیل می کنیم)ازسوره اعراف آیه صدوهشتاد ودو

***( هیچ پیامبری  حق ندارد اسیرانی بگیرد مگر آنکه در زمین کاملا بر دشمن فائق آمده باشد .شما بهره های دنیوی می خواهید اما خداوند (آخرت ) را ( اراده ) کرده است وخداوند مقتدر وحکیم است )                              .سوره انفال آیه شصت وهفت

*متاسفم از انجا که بسیاری ازمفاهیم درست آیات قرآن بزرگ توسط شما تحریف ونادیده گرفته میشود وشما بندگان بیگناه الله را به رای قضات ناداور اسیر گرفته اید تادر خفا وپنهان ازبهره دنیوی که همان قدرت وثروت است برای استثمار مردم استفاده کنید آیا اراده شما جز بر حکومتی دنیایی است ؟

***( وخداوند (حق ) راتوسط کلمات قدرتمندش تثبیت می کندهرچند مجرمان را خوش نیاید ) سوره یونس آیه هشتادودو

***( همانهایی که راه نجات بخش را بر مردمان می بندند وراه ( حق ) را سخت وپیچیده وطاقت فرسا جلوه می دهند .بدانید که اینان به آخرت کافرند

آنها راه فراری در روی زمین ندارند وغیراز خدا وند بزرگ دوست ویاوری برایشان نیست و عذابشان مضاعف میشود آنها حقایق را نه می توانند بشنوند ونه می توانند ببینند .)                                                   آیات نوزده وبیست از سوره هود

***(تا آنها که فهم ودانش عطایشان شده بفهمند که قر آن ( حق ) است واز جانب پروردگارت آمده .آنگاه به آن ایمان بیاورند .قلبهایشان تسلیم حق بشود وبه مقام ( آرامش ) برسند بدانید خداوند بزرگ فقط کسانی را که به حقایق ایمان بیاورند به راه راست ودرست هدایت می کند .

هنوز که هنوز است منکران حقیقت در مورد قرآن در شک وتردیدند مگر اینکه روز قیامت بطور( ناگهانی) فرا برسدویا عذاب روزی که در آن دیگر کاری از کسی برنمی آید گرفتارشان کند )                          آیات پنجاه وچهار وپنجاه وپنج سوره حج

***(در دنیا آیات نجات بخش من برشما خوانده (می شد)اما شما از ان روی برمی گرداندید وبه عقب بازمی گشتید .

نسبت به آن تکبر می ورزیدید و درشب نشینی هایتان به استهزاءوبدگویی می پرداختید

چرا آنها در این آیات تدبر نمی کنند ؟ شاید مطالبی (انحصاری) به آنها رسیده  که به نیاکانشان نرسیده است ؟

وشاید هم پیامبرشان را نشناخته انکار می کنند

وشاید هم می گویند او دیوانه است .؟ ( نه ) قطعا او( حق ) را به آنها رسانده . اما  اکثرشان از( حق )کراهت دارند .)

 آیات هفتادوشش . هفتادو هفت . هفتاد وهشت.هفتاد ونه وهشتاد. از سوره مومنون

*شما با حلال کردن حرام (مثل تقلب . سنگسار . قتل بیگناهان وحتی گروه بندی طبقاتی ( خواص وعوام ) حتی برنامه ناعادلانه یارانه شما نشان از طرد وتحریم  نمودن مردم ازمنافع به حق کشورشان وانحصار طلبی ثروت ملی به نفع طبقه حکومتی وخواص می باشدشما درواقع انکار خود وتکذیب آشکارتان را نسبت به آیات قرآن نشان می دهید.زیاده طلبی وعدم پای بندی شما به آیات قرآن وشریعت در بنیان جامعه به گمراهی مسلمانان می انجامدوقر آن این بلایی راکه ازعدم دانش و تدبیر در ایات کلام الله است ختم به ارتدادمی داند .( جدال خواص قوم نوح س را با حضرت که حامی افراد فقیر و اراذل واوباش بوده است با بصیرت بخوانید . ظهور اسلام را در میان بردگان ومقابله اشراف قریش با پیامبر را برای به انحصار کشیدن اسلام در آغاز اسلام و حتی مبارزه معصومین را برای احقاق حق محرومان وعوام در درون زندانها آزمودن خطاست .

***(آیا آیات نجات بخش من در دنیا بر شما خوانده نمی شد وشماهم تکذیب شان می کردید ؟ ).         سوره مومنون آیه صدوپنج

***(تنها چیزی که به درد می خورد )اینست که کسی با قلب سلیم ( سراپا تسلیم حق )بسوی پروردگار بزرگ بیاید ).

سوره شعراء آیه هشتادونه

***(واز خداوند بزرگ وپیامبرش اطاعت کنید واز نافرمانی برحذر باشید وچنانچه از حکم خدا سرپیچی کنید بدانید که مسئولیت پیامبر( ما) جز یک ابلاغ روشن چیز دیگری نیست )                                                         آیه نود ودو از سوره مائده

*در قرآن بهانه های مختلف انکار کنندگان پیامبر ان وادیان آنها به خوبی ذکر شده است ونیز از مردود شمردن این بهانه ها ودر یک کلام روشن ( پذیرفته نیست ) آمده است . یعنی قر ان نمی گوید پیامبر این بهانه ها را نپذیرد . یا نمی گوید پیامبر این بهانه ها را نپذیر می گوید( پذیرفته نیست ).دستور به اعدام این مرتدین نمی دهد .به هیچکس این اجازه رانمی دهد . نمی گوید پیامبر اینان را بکش . می گوید هرکس به جنگ باتو برخواست از دینت دفاع کن در واقع اومحارب با الله ودین پیامبر محسوب میشود  این قید کلام نشان می دهد که وظیفه پیامبر با توجه به آنکه از ارتداداین گروهها آگاه است جز همان تبلیغ و دعوت نیست یعنی نمی تواند حتی بدانها اعتراض کند محاکمه اشان کند ئیا انها را اعدام کند واین یک اصل است در اسلام که در دین اجباری نباشد وهر کس مسئول اعمال انتخاب خویش است  و رد کردن ویا نپذیرفتن  این گروه با حکم اعدام که کم هم نیستند در جامعه اسلام محمد ص مترادف است با انکارالله .ملائک . ادیان وپیامبران وکتب بزرگ دیگری که از سوی الله برای تسلیم انسانها آمده است .پس اعدام این مرتدین در زمان فعلی ما یک حرب یا جنگ علنی است با الله .وبیشتر برای حفظ موقعیت مادی قدرتمندان اعمال میشودونه حمایت از راه پیامبر اسلام محمدص .این جمله پذیرفته نیست کلام حال نیست بلکه در برگیرنده آن بازگشتی است که ما بدان معاد می گوییم .در ان روز که هیچکس به کار ما نمی آید انتخاب ما در واقع محک اعمال ماست .والله این گروه را مردود از لحاظ سکنی گزیدن دربهشت وخارج از زمره  اسلام تسلیم میداند .     

 

             **********************************************************

**این همه آیه وبیش از این آیات بسیارند در کتاب قرآن که نشانه هاوسایه های ارتداد را برای ما به خوبی تشریح وتوصیف می کنند .انکار پیامبران باتکذیب آیات  کتب وکلام الله آغاز میشود . تکذیب آیات کتب الهی با انکارملائک وونیز ادیان اسلامی دیگر عجین شده است . اما  ازتعمد بررد ویا انکار  این آیات اعدام یا قتل بر مسلمانان تکلیف نمیشود .

در اینجا تا انجا که مقدور من بوده است چندنکته در باره ارتداد در ادیان مختلف را که به طور اجمالی از قران جمع اوری شده است برایتان آوردم . کل همه این گفته ها از چند صورت خارج نمی باشد

*یک- در قران امده است که( بعضی ) از اهل کتاب مسیحیت ویهودیت را جدای از اسلام توحیدی ابراهیم نبی میدانند . ادعای برتری دین مسحیت به وسیله بعضی از اهل کتاب عیسی وادعای برتری دین یهودیت به وسیله بعضی از اهل کتاب موسی س دنبال میشود .

*دو- بعضی از اهل کتاب مسیحیت  . موسی س وکتاب اورا رد می کنند بعضی از اهل کتاب یهودیت نیز دین عیسی س وکتاب اورا ردمیکنند ودر میان این دو دین نیز بعضی از انها دین محمد ص وقران را مطرود می دانند.متاسفانه در امروز ایران ما نیز با اعدام مسلمان شیعی که دین مسیحیت یا یهودیت را پذیرفته است همان ضدیتی که آن دوگروه دیگر با دین یکدیگر ودین اسلام محمد داشته اند به طور آشکاری عیان میشود که باعث عکس العمل شدیدوتحریک مسلمانان ادیان دیگر که با اسلام محمد ص هیچ مخالفتی نداشته اند  گشته است .

*سه – بعضی ازاهل کتاب پیرو این دودین ونیز دین ما هرکدام قبله خود را از دین دیگری جدا می دانند .

*چهار—متاسفانه( بعضی) از اهل کتاب یهودیت در زمان پیامبر با ارعاب وبا برنامه دست به برتری جویی دینی میزدند وبا دشمنان اسلام محمد ص از جمله منافقین دست دوستی ویاری میدادند .مثل زمان امروز ما که با تصرف کشورهای اسلامی وبا طراحی تمسخر آمیز رسول اکرم دست به این عمل میزنند وعملا هدف وچهره خودرا در مخالفت با اسلام محمد ص نشان میدهند .این بعضی از اهل کتاب یهودیت .مردم نا آگاه را در زمان آغازین شریعت محمد ص را به جنگ با مسلمانان شیعه تحریک می کردند  .این بعضی از اهل کتاب ( در مجموع دودین مسیح س وموسی س) .به زبان ادیان الهی را می پذیرند اما در عمل برخلاف آنچه بر زبان می اورند عمل می کنند

خواننده خوب .این تاکید بر بعضی از اهل کتاب در قران نیز موکدا آمده است .اگر از ما مسلمانان شیعه هر شخص شیعی  به این ( بعضی ) اهل از کتاب که با دین ما دشمنی می کنند وعلنا با دین ما ویا ادیان دیگر می جنگند  ایمان بیاورد این شخص متاسفانه (( مرتد)) محسوب میشود.باید باور داشت که بعضی از اهل کتاب از یهودیت ومسیحیت بواقع دین محمد ص را مردود می دانند .

آیه صدوسی وشش قرآن کریم به خوبی تصویر کلی یک مرتد را به ما میگوید .

( ای کسانی که ( حقایق = آنچه مبداء واصل آن مثل حق . خیر حسنات . خلقت و.... از آن الله است )را باور داریدبه یک ((خداوند))ودو .پیامبرش و( سه) قرآنی  که براونازل کرده وهمچنین چهار( کتابهایی ) که پیش از این فرستاده ایمان بیاورید وهرکس خدا و(پنج )فرشتگانش و(شش) کتابهایش ( کتابهایش یعنی کتب دینی پیامبران و آن کتابهایی که الله در قران از انها به عنوان سندی که همه چیز آفرینش در ان ثبت شده است )و(هفت )پیامبرانش و( هشت) روز حساب رسی  =معاد را انکار کند بداند که در گمراهی وحیرانی گرفتار آمده است  .

در دین  محمدص هم سایه هایی از ارتداد از آغاز ظهور ان تا امروز در تاریخ اسلام آمده است  به عنوان مثال بازگشت به آیین ( پدران ) که همان بت پرستی می باشد ارتدادمحسوب میشود وبایدگفت روحانیون ما وقتی از بازگشت به آیین پدران در قرآن نام برده میشود همه تاثیر برگرفته از ان را به ادیان قبل از اسلام از جمله مسیحیت ویهودیت و.... عودت می دهند در حالی که هر منطقه زیستی از کره خاک در زمانی خاص خود از دین پیامبران بهره می برده است باید دانست که یک فرد مسلمان ایرانی . دارای پدرانی با آیین آتش پرستی ویا شاه پرستی ویا الهه پرستی می بوده است ویا یک یهودی همه دین و اندیشه اش بردگی وبندگی فرعونیان بوده ویا مسیحیان درگیر با حکومت متوهمانه از نوع (بعضی از اهل کتاب ) دین یهود بوده اند . هر کدام از ما در نقطه ای خاص از جهان زندگی می کنیم وپدران هر نقطه از این کره خاکی دارای سنتها وپرستش های گوناگون وخاص ان منطقه جغرافیایی بوده اند مثلادرمیان اعراب  دختران را فرزندان اللهویا ملائکه می دانسته اندوبرای نشان دادن دشمنی با الله  دختران را زنده به گور می کرده اند .یا اسلام را به بهانه آنکه پیام آورش از سران قوم وقبیله ویا از اعیان ان زمان نبوده است رد می کرده اند ویا با متمسک به دور ی کردن از جهاد ( آه ای ایران ما ) .

در زمان پیامبرو معصومین ما حکومتگران سعی داشتند اسلام را درتحت انحصارقدرت خود قرار بدهند وهمین اکراه پیامبرو معصومین انها را با وقایعی چون  جنگهای صدر اسلام وفاجعه کربلا وشهادت یازده تن از معصومین برگزیده اسلام محمدص شده است.  کسب موقعیت امام رضا . بیعت تحمیلی با علی ع ویا حتی در امروز ایران ما با بیان ارتباط با آخرین منجی تسلیم ویا   با بیان دروغ های بزرگترمثل دریافت هدیه  ویا موجه دادن ظالمانه خواص با رویت خواب هایی که باید گفت اشاعه این توهمات دریک جامعه اسلامی خطری است برای اسلام پیامبران از آن جهت که ترویج هر گناه وخطای بزرگ انسانی را  توسط هر حکومتی موجه جلوه می دهد

ودیگرنشانه های ارتداد درادیان دیگر. در قرآن از قتل پیامبران و رد معجزه ای به نام شتر صالح پیامبر . یا رد گذر از دروازه شهر برای ورود به شهر جدید به حالت سجده از سوی  پیروان موسی س .بازگشت به گوساله پرستی پس از تاخیردر بازگشت موسی س . ویا ادعای آنکه عیسی س پسر الله است .تحریف تورات با پنهان کردن قسمتهایی از نوشته های ان وبرملاکردن نوشته هایی که مورد بهره بری وسودجویی برای بعضی از اهل کتاب ان زمان می بوده است .تردید وشک در موجودیت الله وخواستار رویت الله شدن توسط قوم بنی اسرائیل.اما در هیچ کدام از این موارد تکلیف یک پیامبر علی الخصوص پیامبر ما حضرت محمد ص ارتداد حکمی به نام اعدام یا قتل نفس ندارد. بلکه دعوت وتبلیغ درمان آن است ودر غیر صورت از ایمان این عده وظیفه حکم ورای در مقابل این گروه به الله نور عودت داه میشودواز انسان ولو پیامبر باشد سلب میگردد.واما امروز

ظلم به ادیان الهی در زمان حال متاسفانه بیشتر از دیروز تاریخ می باشد . تسلطی که از سوی( بعضی ) قدرتهای حاکمه برپیروان ادیان دیگر میشود عریان تر وبی پرواتراز تاریخ قدیم ادیان گشته است . از یک طرف در یک کشور شیعی .تابعین ادیان دیگروحتی اهل تسنن مورد تهاجم فکری وارعاب قرار میگیرند ودر یک کشور با اکثریت پیرو مذهب تسنن .پیروان ادیان دیگرو همچنین تابعیتهای شیعه هستند که قربانی میشوند .در یک کشور یهودی ادیان دیگر از رونق ورواج منع میشوند می خواهد مسیحیت باشد اسلام محمد شیعه ویا اهل تسنن باشند چه فرق می کند مبارزه ادیان با یکدیگر دیگر از حیطه  معنویت ایمان به الله و آیات کتابهایش واز کرامت پیامبران الهی  خارج وبه سوی قدرت نمایی جبارانه حکومت گران در حال پیشرفت است . سایه های ارتداد نیز با پذیرفتن شخصی جانشین الله در زمین . قتل مسلمانان شیعه وتسنن برای رسیدن به اهدافی که بیشتر نمایشی است برای احراز برتری نمایی .قتل و زندانی کردن بیگناهان به بهانه های ارتداد وفتنه های من در آوردی بعضی از اهل کتاب ؟از جمله مسلمانان خواص ایران . اشغال کشورهای اسلامی ( شیعه وسنی ) و ایجاد شکاف طبقاتی وسیع همراه بافقردرمیان ملتهاراه را برای پیشرفت حکومت جهل و توهم توسعه طلبانه  قدرت طلبان بازتر کرده است ..

نامه ای است که سر دراز دارد وباید پذیرفت که ما راه را گم کرده ایم. آه ای مرغ مقلد در جهان امروز پیدا کردن راه حق بسیار سخت ومشکل می نماید وبدان دلیل است که الله ایمان آورندگان امروز جهان ما بر ایمان آورندگان زمان آغازین اسلام برتری وارجحت می دارد .آه ای مرغ مقلد من منتظرم که تورا بیدار بیابم ونه درصف گمراهان ونه بازیچه های وهوی در راه ماندگان .

من مسئولم وبه تو می اندیشم به روزی که درصف مسلمانان جای توخالیست.واحتیاج به نور در ایران ما می طلبد که به بازگشت و یاری اسلام تسلیم امید ببندیم .

*منتظری در انتظار نور      

                                                                 بسم الله الرحمن الرحیم

( بگو پناه می برم به پروردگار مردم .

 مالک وفرمانروای مردم .

الله  مردم .

 از شر وسوسه گری که از نام الله می گریزد .

همان که در سینه های مردم وسوسه به پا می کند .

چه جن باشد چه انسان .)

چرا مردم را به دروغگویی . تجاوز . عوام فریبی . تقلب . دزدی . وسوسه می کنید؟چرا؟

سوره ناس از کتاب قرآن بزرگ

بهمن .نور راگم کرده ایم .ایران را گم کرده ایم . آزادی را گم کرده ایم . استقلال را گم کرده ایم  .ای بهمن  برای دیدن نور فردا خیلی دیر است .

(ایران )ما .خوزستان . بازار دارد می میرد .گرانی بیداد می کند . تورم غوغا می کند . زندانیان بیگناه فراوانند . اعدام بیداد می کند . مردم خسته اند. شما حکومتگران  ایران .ایران ایران . به چه سرابی دل بسته اید ؟

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 بهمن 1389    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()