بسم الله الرحمن الرحیم

رویاهای صادقه

قاب وارونه ارتداد ومن ( = شیطان)

وسلام برتو که با من از مرز آتش سفر کرده ای .به توسلام

(ما نوح را به سوی قومش فرستادیم .اوبه آنها گفت .ای قوم من الله را بپرستید که غیرازاوهیچ خدایی (وفریادرسی) برشما نیست چراازعاقبت عملکردتان پروانمی کنید ؟).آیه بیست وسه ازسوره مومنون

(وبسوی آنها نیزپیامبری فرستادیم تا بگوید .الله را بپرستید که هیچ خدایی ( وفریاد رسی ) جز اوبرای شما وجودنداردچرا ازعاقبت عملکردتان پروا نمی کنید؟) سوره مومنون آیه سی ودو

(خداوندهیچ فرزندی اختیارنکرده وهیچ خدایی با اوهمکاری ندارد اگرچنین بود هرخدایی با مخلوقات خویش بسویی می رفت وبعضی بربعضی دیگرسلطه جویی می کردند وجدال سرمی گرفت .سبحان الله ازآنچه می پندارند. اوخدای نادیده هاودیده هاست وازهرچه شریکش قلمدادمی کنند برتروبلندمرتبه تر است)سوره مومنون آیات نودویک .ونود ودو

(بلندمرتبه است خدایی که فرمانروای حق است هیچ معبودی جزاونیست وپروردگارعرش عظیم است.هرکس باالله خدایی دیگررابخواند نسبت به دعایش هیچ برهانی ندارد وحساب اعتقاد وعملکردش نزد پروردگارش موجوداست بی شک کافران ومنکران حقیقت رستگارنمی شوند)سوره مومنون آیات صدو شانزده  وصد وهفده  

*اجابت نشدن دعا .نشانه کفروانکار یگانگی الله است .آیا کسی که برای الله شریک بسازد .رستگار خواهد شد؟هرگز.

( خداوندبه کسانی ازشما که به حقایق ایمان آورده وعملکردی شایسته دارند وعده داه است که آنها را درروی زمین جانشین دیگران خواهد کردهمچنانکه کسان دیگرراقبل ازآنهاجانشین کرده بودوخدادین و آیینی راکه برای آنهاپسندیده است پابرجاقرارمی دهدوترس ووحشت شان را به امنیت وآرامش بدل خواهد کردتافقط مرابپرستندوچیزی راشریک من قرارندهند واگر کسی بعدازآن به حقایق کافر بشود بدون شک زشت کردارو بدسیرت است .)سوره نور.آیه پنجاه وپنج

(بابرکت وبزرگ است کسی که فرقان رابربنده اش نازل کرد تاهمه جهانیان را نسبت به نتایج عملکردشان هشداردهد.همان کسی که فرمانروایی آسمانها وزمین از آن اوست وهیچگاه فرزندی اختیارنکرده وشریکی برای خود درامرحکومت واداره آفرینش برنگزیده است .خدایی که همه چیزراخلق کرده وتقدیرات هرچیزرادقیقا رقم زده است .اما آنهابه غیرازخدامعبودان دیگری برگزیده اند که توانایی خلق هیچ چیزی را ندارند درحالیکه همه شان مخلوقند ونمی توانند مالک سود وزیان خود باشند .حتی مالک هیچ مرگ وزندگی ورستاخیزی نیستند .) سوره  فرقان آیات یک . دو وسه

*قبل ازاینکه به آیات دیگربپردازم دراینجا از مترجمان کشورمان ایران خواهش دارم که مفهوم واشاره به ترجمه آیه ای از سوره نمل (آیه هشت) را بدینگونه تصحیح بفرمایندکه آنکه درآتش است وآنکه دراطراف آتش است اشاره به الله است  که با برکت عظیم است یعنی آنکه الله درهمه جاهست واین جمله را الله بدلیل بوجود آوردن اطمینان قلب به موسی نبی س می گوید.

*خدایانی برروی زمین بی اراده .مخلوق .ناتوان ازدفع مرگ خویش ودیگران.ناتوان ازخلق زندگی .ناتوان ازممانعت ازوقوع معاد.مخلوق .ببینید چگونه الله خدایان زمینی را تحقیرمی کند. گواه وتعهد فراموش شده یکتاپرستان دراولین روز بعدازخلق انسانها  .قبل از اینکه انسان دچار فراموشی بشود.توچطور ؟ آیاتو این عهد وپیمان را به خاطر داری؟

(به غیرازخداوند چیزهایی را می پرستند که نه نفعی به آنها می رسانندونه آسیبی به آنها می زنند .بدانید که اهل کفر همواره درمقابل پروردگارشان پشتیبان یکدیگرند.) آیه پنجاه وپنج سوره فرقان .

*به نظرشماچراچیزهایی غیرازالله رامی پرستند؟چون نمی بینند ؟چون نمی شنوند؟چون نمی دانند؟ آتش هم نمی بیندوآتش هم نمی شنود .آتش هم ازماهیت خود هیچ نمی داند وشیطان ازجنس آتش است ونمی بیند.نمی شنودوهیچ نمی داند.آیا شیطان موجودی کوربوده است؟ مطمئنا در عرش یک اتفاق بزرگ روی می دهد . شیطان که از مخلوقات جن به شمار میرود .تا قبل از ممانعت از سجده وانکار قدرت خداوند شنوا وبینا و دانا می بوده است واز اینکه قدرت الله را انکار بکند هیچ ابایی نداشته است وازاندیشه  مشرکانه خودهم بازنمی گرددوالله اورا بدلیل گناه آشکار تمرد و طغیان از دیدن نوروحق.شنیدن کلام الله وحرف حق . دانش وبصیرت  برای تمیز حق از باطل وحق اختیاردربازگشت محروم میکند  وبهترین نشانه برای اثبات این عقیده شخصی من منتظر اینست که در آیات دیگر الله بخوبی اشاره می کند که اجنه می توانند قرآن را بشنوندوبه الله  ایمان بیاورند .شیطان هم قبل ازاین عصیان الله را می پرستیده است ( همانطور که ما انسانها قبل از هبوط به الله ایمان آورده ایم) پس کلام الله ومخلوقات عرش را می شنیده وجبروت الله را به چشم میدیده است اوهم موجود دانایی بوده است که به ارتدادگراییده است .بعدازاین ارتداد او موجودی ناتوان سست اراده میگردد. اینست که هرچه بامشرک است وبا کافراست درحال سوختن است ونابودشدنی است .تواناییهایش مضمحل وبی استفاده میماند واگر کسی به او هشدار بدهد .خود را کامل وعاری ازعیوب می داندوالله در قرآن مرتبا اشاره می کند بدانکه یک مشرک ومرتد وکافر نمی شنود . نمی بیند . نمیداند ( لایعلمون.) وکسی که نمیداند ونمیشنود ونمی بیندباانکه کرنیست .کورنیست . مرتب بدو تذکر داده میشود اما نمی اندیشد پس لایعقلون است از شرک وکفر برنمی گردد( لایرجعون)میشود..

اما مهم آنست که یک آتش کوچک می تواندبوجود آورنده یک آتش بزرگ نیزباشد .این همان تداعی حمایت اهل کفرازیکدیگراست که روزی آنقدرزیاد خواهند شد که جهنم را پرخواهند کردازجسم  شعله ورخود.این زندگی درجهنم جاودان سرنوشتی است که ما از دنیا برای آخرت خود تدارک می بینیم .

  (به آنها گفته میشود پس خدایانی که بجای الله پرستش می کردید کجایند؟ آیا می توانند شما را یاری کنند؟ یا حتی خودشان یاری می شوند.؟سرانجام هم معبودان دروغین وهم عابدان گمراهشان به جهنم سرازیر می شوند .همه لشکریان ابلیس نیزچنین سرنوشتی دارند در حالی که با یکدیگر نزاع می کنند می گویند به خداوندبزرگ سوگند که مادر یک گمراهی واقعی بوده ایم .چون شما را معبودان دروغین  را با خدا یکسان می پنداشتیم مارا فقط مجرمان گمراه کردندواکنون هیچ شفیعی وپناهی نداریم.) .آیات نودودو .نود وسه .نود وچهار .نودوپنج.نودوشش .نود وهفت .نود وهشت .نود ونه وصدسوره شعراء

* کسانی که دردنیادرشرک وکفرپشتیبان یکدیگربودنددرحالت نزاع واعتراف به گمراه بودن دردنیایی که دیگربرای بازگشت بسیار دیر شده است.

(بگو.ستایش مخصوص خداست وسلام بربندگان برگزیده اش .آیا الله بهتراست یا آنچه شریک او می دانند ؟شریکی که قائلند بهتراست یا کسی که آسمانها وزمین راخلق کرده وازآسمان برای شما بارانی فرستاده تا بواسطه آن باغهای زیبا ودیدنی برویانیم .شمارا توانایی رویاندن درختی ازآن نیست با این وجود آیا خدای دیگری با الله است؟ نه .آنها قومی منحرف هستند .شریکی که قائلندبهتراست یا کسی که زمین راجایگاه با ثباتی ساخته است آنکه درآن رودها وکوههای مختلفی ایجادکرده ومیان دوآب دو دریا مانعی قرار داده تا آب شور با آب شیرین  مخلوط نشود. با همه این وجود آیا خدای دیگری با الله است ؟ نه اکثرشان ناآگاهند .شریکی که قائلندبهتر است یا آنکه چون انسان گرفتاری اورا بخواند اجابتش می کند وبلا را ازاودور می گرداند.؟ آنکه شماراجانشینان زمین قرارداده است؟با این وجود باز آیا خدای دیگری با الله است؟ چه اندک وکم ارزش پند میگیرید.شریکی که قائلند بهتراست یا کسی که درتاریکیهای خشکی ودریاراهنمایی تان می کندوپیش ازنزول رحمتش بادها رامیفرستد؟ باوجود این آیا خدای دیگری با الله است؟ بلندمرتبه است الله . ازهرشریکی که برایش قائل میشوند.شریکی که قائلندبهتر است یاآنکه آفرینش را آغاز کرده سپس همه را باز میگرداند.هم آنکه شما را ازآسمان وزمین روزی میدهدبا وجود این آیا شریک دیگری با الله است . بگواگرراست می گویید دلائلتان را بیاورید.)

 سوره نمل آیات پنجاه ونه .شصت. شصت ویک . شصت ودو . شصت وسه وشصت وچهار.

*قوم منحرف که پند واندرزنمی دانند. واگر بدانند جزاندکی آنرا نمی پذیرند بدون دلیل وبا دروغ والبته وهم برای الله شریک میسازند . کدامین الله .الله که در وهم ساخته شده است یا آن الله که برحق است ؟.ببینید در اینجا ای خواننده خوب آنکه گم شده است درواقع الله نیست.آن انسان است که فراموش کرده است مخلوق است ونیازمند .ما این فضای وهم و گمراهی وفراموشی را در قرآن با نام ظلمات می خوانیم .اینست که مشرک وکافر نه الله را در این ظلمات می بیند ( می شناسد) ونه خود را .این است که قرآن بارها به موجودات خود (علی الخصوص به انسان)یادآوری می کند که آنها مخلوقاتی بیش نیستند.

اگرتوجه کنید دراین آیات اشاره به جمع شده است . جمع شیطان پرست .جمع بت پرست  .جمع متجاوز.جمع همجنس گرا( یک نوع پرستش خوداست بااینکاراوحق را کتمان می کند این بیماری نیزدقیقا مثل پرستش روحانیت  ایران مااز( ولی زمینی) است که تحت تاثیرهمان وهم پرستش ازخود است .یک روحانی درزمان عیسی س . در زمان موسی س.ویا در زمان یوسف س زمینه های خود پرستی را با اعمال قدرت ودرراس حاکمیت قرار گرفتن بخوبی به ما نشان میدهند.هرکس تلاش می کند به این قدرت خودرا نزدیک کند وبا این انگیزه باید شبیه سازی کند. بشود یک روحانی که برای حفظ موقعیت خود نمازالله راباطل می کندویاوجه شیطانی خود رادرمساجدوکلیساهاوکنیسه هامخفی می کند.معبودهای دروغین وپرستندگان انسانی؟.که باقدرت حکومت سرنوشت یک جامعه راتحت تاثیرقرارمیدهند.).جمع ارزان فروش.قاتل.گران فروش .دزد . و همه قربانی( ظلمات )هستند...ویاابرقدرتهایی که خودراباهمه احتیاجی که به کشورهای عقب مانده دارند وبدان منافع خود می گویند خودرامظهربرتری می دانند.هرچه هست دردنیای آنهاهیچ چیزسرجای خودش نیست .همه چیزدرخطرنابودی حتمی است چون ازاساس دروغین است .ما باید بپذیریم که همه باهم برابریم وتنها یک خالق درجهان آفرینش هست به نام الله.آیا پذیرش مخلوق بودن این همه سخت ودشوار است ؟ که دستوربه قتل بیگناهان داده بشود؟ مخالفان را بکوبند ؟ویا انسانهای ضعیف رابنده وبرده خود بدانندورای  مردم را باطل بدانند ؟ تبعیض طبقاتی عوام وخواص را به عنوان ملاک برتری  درجامعه  اشاعه کنند.


 

 

(روزی که آنها را ندا می دهدومی گوید کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید ؟کسانی که حکم عذاب برآنهامحقق شده می گویند پروردگارااینها کسانی بودند که ماگمراهشان کردیم .ماچون خودگمراه بودیم گمراهشان کردیم اکنون ازآنها بیزاری می جوییم وبسوی تومی آییم.آنها هرگزماراعبادت نمی کردند .به آنها گفته میشود اکنون شریکانتان رابخوانید وچون می خوانند هیچ جوابی به آنها نمی دهند وعذاب الهی را که ببینند آرزو میکنند که ای کاش ازهدایت یافتگان بودند .)

سوره قصص .آیات شصت ودو .شصت وسه . شصت وچهار. 

(اوالله است وهیچ ومعبودی جز اونیست .ستایش مخصوص اوست .چه در دنیا وچه در آخرت وحکومت از آن اوست وهمه بسوی اوباز می گردید.بگو چه تصورمی کنید اگر خداوند شب تاریک رابر شما تاروز قیامت طولانی کند .کدام خدا به غیر ازالله می تواند به شما نوربرساند؟ چراحقایق را نمی شنوید .بگوچه تصورمی کنیداگر خداوند روز را برشما تاروزقیامت طولانی کند ؟ کدام خدا به غیرازالله می تواند شب را به شما ارزانی کند تادرآن آرامش یابید. چرا حقایق را نمی بینید؟)

آیات هفتاد .هفتادویک وهفتادودو .از سوره قصص .

(وهیچگاه خدای دیگری را با الله مخوان .زیرا هیچ معبودی جز اونیست .همه چیز نابود شدنی است مگرآنچه روسوی او دارد وموجب رضایت اوست  حکومت ازآن اوست وهمه بسوی اوبازمیگردید)سوره قصص . آیه هشتادوهشت

(وبه انسان سفارش کردیم که نسبت به پدرومادرش رفتار نیکی داشته باشدواگر آن دوبکوشند تا چیزی را که بدان آگاه نیستی شریک من سازی.ازآنها اطاعت مکن. بازگشت همه شما بسوی من است وسرانجام شمارا نسبت به عملکردتان آگاه خواهم ساخت.) سوره عنکبوت آیه هشت

(اما شما بجای خداوند بتان راعبادت می کنید ودروغهای بزرگ می سازید بدانید آنهایی که به جای خدا ی یکتا می پرستید توانایی دادن رزقی رابرشما ندارند. رزق وروزی را ازخداوند بزرگ طلب کنید واوراعبادت نمایید وشکراورا بجا آورید زیرا همه تان بسوی او بازمیگردید )سوره عنکبوت آیه هفده

*شرک وکفر بت را پرستیدن .شاه را پرستیدن . فرعون را پرستیدن . ولی زمینی راپرستیدن برای رسیدن به رزقی که حرام است ؟دنیایی باطل شده وآخرتی که درزندانی به نام جهنم است .بتی که ساکن ومرده است ؟ آیا این بت علامت خوبی برای نشان دادن روح مرده این افراد نیست ؟ شاه .ولی . فرعون ها همه علائمی دارند برای دیدن سرشت انسانهایی که ایده آلهایشان را دروجود آنها می بینندکسانی که مرده اند پرستندگان مرده می خواهند .کروکور و لایعلمون .لایعقلون .لایرجعون .آیا جزاشاره به انسانهای مرده است که نمی توانند ببینند .بشنوند .بیندیشند .در عقلانیت به چاره جویی بیندیشندو......قتل بی گناه .دروغ . وهمه گناهان ما زمینیان درابعاد اجتماعی به گفته قرآن باطل است وباطل رفتنی است .

(ابراهیم گفت شمابجای خداوندبتانی رااختیار کرده اید تا دراین زندگی دنیا میان شما مایه مودت ودوستی باشند امادرروز قیامت یکدیگرراانکارخواهیدکردونفرین خواهیدنمود وجایگاه همه شما دوزخ است وهیچ یاوری نخواهید داشت.)

  سوره. آیه بیست وپنج عنکبوت

(مثل کسانی که که چیزهای دیگری را بجای خداوندولی و دوست خود برمی گزینند مثل عنکبوت است که سرپناهی سست اختیارکرده است.بدانید سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است کاش این نکته رادرک میکردند. خداوند بزرگ خوب می داند که آنهاچه چیزهایی راسوای خودش به خدایی میخوانند .اوقدرتمند وحکیم است) سوره عنکبوت.چهل ویک وچهل ودو

(روزیکه قیامت برپاشودمجرمان درغم واندوه فروروندهیچکدام ازمعبودان دروغین شان بعنوان شفیع برایشان کارسازنخواهدبود وسرانجام باورشان را نسبت به آنها ازدست می دهند.)سوره روم .آیه دوازده وسیزده

(الله کسی است که شمارا آفرید سپس روزیتان داد آنگاه شمارا میمیراند ودوباره زنده می کند آیا شریکانی را که برای خداوند قائل شده اید توانایی انجام چیزی از این کارها را دارندمنزه است او وبلندمرتبه تر ازشریکانی است که قائل می شوند .)

سوره روم آیه چهل

( این آفرینش خداست پس به من نشان دهید که آنها که غیر خدا هستند چه چیز آفریده اندحقیقتا ظالماندر یک گمراهی واقعی به سرمی برند .) .(ولقمان درحالیکه پسرش راپند میداد گفت .ای پسرم برای خداوند شریک قائل مشو.زیرا شرک ظلم بزرگی است )سوره لقمان آیات یازده و سیزده

(اینهادلیل آن است که خداوند حق است وآنچه بجای خدا می خوانید باطل. براستی خداوند بلندمرتبه وبزرگ است)

آیه سی از سوره لقمان

( الله کسی است که آسمانها وزمین و آنچه میان آنهاست را در شش روز خلق کرد سپس به عرش پرداخت .بدانید که به غیر از اوهیچ ولی و هیچ شفیعی ندارید .آیاهنوزهم  پند نمی گیرید ؟) سوره سجده آیه چهار

( به خدا توکل کن زیراکارسازی اوکافی است) آیه سه سوره احزاب

هیچ چیز وهیچ کس فقط یکی آن هم واحد.آدم س از بهشت به زمین تبعید میشود. اما شیطان آواره است تاروزیکه مهلت به اتمام برسد. مگرشیطان جزبه الله به چه چیز دیگری ایمان داشت .به خودش.می بینی آقای ولی .به خودش اما اوحتی خودش رانمیدید .الله رانمی دید هیچ چیز را ندید زیرا کور بود .هیچ پندی نشنید زیراکربود.ما الله را نمی بینیم شیطان اورا دید واما باور نکرد.زیرا آتش فقط باید بسوزاند وهیچ نمی داند.آیا تومی دانی؟

پس یک مشرک یک کافر حتی اگرالله را ببیند نمی تواندآنچه رامی بیندباورکند.پس این چگونه است ای (ولی ) که اوتورا که دردنیازندگی میکنی وازجنس دنیایی باورکرده است؟زیرااوکراست کوراست وهیچ نمی داندازکریش .ازکوریش.ازناتوانیش درانتخاب.سخن ازروحی است که جسم رابه آتش دعوت می کندجسمی که کروکوراست واورادر*وهم رها می کند.بدانگونه که میسوزدوخودنمی داند .جریان ومعمای این عرش چیست؟چرا موجودی که باید درخدمت الله وانسان باشد برای ابدازسجده تمردمی جوید؟در خدمت انسان بودن اجنه عرش .ملائک .آیا این  فرصت متعالی باعث  تاسف آدم س نشده است؟

(بگوهمه معبودهایی را که بجای خدامی پنداشتید بخوانید.آنها حتی مالک ذره ای درآسمانها وزمین نیستند ودربوجودآوردن زمین و آسمان شرکت نداشته اند وخدا نیزازمیان آنان همکاروپشتیبانی انتخاب نکرده است) .سوره سباءآیه بیست ودو

(بگوچه کسی شمارا از آسمان وزمین روزی می دهد ؟ بگوالله .اینک ما وشما بر طریقه هدایتیم یادرگمراهی آشکار؟)

.(بگو شرکایی را که برای اوقائل شده اید نشانم دهید هرگز شریکی نداشته است بلکه اوخدای قدرتمند وحکیم است )

سوره سباء آیه بیست وپنج وبیست وهفت

(رحمتی راکه خداوند برای مردم بگشاید کسی نمی تواندازآن جلوگیری کند وچیزی را که خداوند جلوگیری نماید کسی غیراز اونمی تواند آن را به مردم برساند .بدانید که اوقدرتمند حکیم است .ای مردم به یاد آورید نعمتی راکه خداوند به شما ارزانی داشته است . آیا خالقی بجز خداهست تا شمارا از آسمات وزمین روزی دهد.هیچ معبودی جز اونیست .پس چرا ازمسیرحق منحرف می شوید؟ )سوره فاطر آیات دو وسه  

* ولی .شاه .فرعون .نمرود .؟آنها همان نامهای توخالی هستند .که میمیرند . نمی توانند بیافرینند . نه می توانند بمیرانند ودیگربارزنده کنند.درآنها نوری نیست .آنها پیامبرنیستند .علی ع نیستند آنها فقط نشانه ها وسمبلهایی هستند برای نمایش انحراف دردین وهشداری برای ایمان آورندگان .آنها پیامبری نیستند که جانشین  الله بشود زیرا الله یکی است ودر نوع خود همتا ندارد .اوپیامبر نیست زیرا الله پیامبر را انتخاب می کند وبس. اوایمان آورنده هم نخواهد بود چون همه ایمان آورندگان از ابرازواعمال رای خودبردیگران ناتوان است وباید به حکم الله و پیامبررجوع کند وهرکس ولی زمین را پرستید .فرعون .ویا شاهان را پرستید ازدین خود منحرف شده است حتی اگرآنها را به عنوان پیامبربخواند وجانشین الله بر روی زمین نیز بدانددردین خودبه انحراف رفته است واین یعنی ارتداد.انسانها نمی توانند الله بسازند وبرای الله جانشین بسازند وبرای  پیامبرجانشین انتخاب کنند.اگراینکاررا بکنند ازمنافقین خواهند بودوکسی که به عنوان پیامبروجانشین اوازسوی عده ای خاص انتخاب بشودوبه اورجوع بشود نیزطاغی وازطاغوت است .این همان معنی آیه پنجاه ونه  وآیات بعداز آن سوره نساءاست .بله برای رفع اختلاف ونزاع دربین ایمان آورندگان درحیطه دین تسلیم باید ازیک چهار چوب خاص دینی پیروی کرد.

(آری الله پروردگارشماست .حکومت ازآن اوست وکسانی را که به جای خداوند می خوانیدحتی مالک پوست نازک یک هسته خرما نیستند.هرچه آنهارا بخوانید دعای شمارا نمی شنوندواگرهم شنیدند توانایی اجابت دعای شما را نداشتندودر روز قیامت خودآنها شرک ورزی شمارا انکارمیکنند علاوه برهمه اینهاآنهاهرگز نمی توانندمثل خدای داناتوراازحقایق آگاه سازند.ای مردم همه شما نیازمندخداهستید حال آنکه خدابی نیازوستودنی است.) سوره فاطر قسمتی ازآیه سیزده .چهارده وپانزده

*کسانی که نمی شنوند .نمی بینندونمی دانند ازمعبودهای ناتوان که نمی شنوند نمی بینند ونمی داننددرخواست اجابت دعا داشته بکنند؟آیا تصوربرآورده شدن این دعا ممکن است؟می بینید که حتی  قانونی کردن یک اصل نمیتواندآنهارا(ولی یا خدای زمین)بکندوباعث اجابت دعا ی انسانها بشود . امان ازخیال باطل.امان از وهم.

(بگوآیا شریکانی را که بجای خدا می خوانید *نمی بینید؟به من نشان بدهیدآنها چه چیزی در روی زمین خلق کرده اند ؟ یا درآفرینش آسمانها چه مشارکتی داشته اند ؟ آیا مابرآنها *کتابی فرستاده ایم .که به آن دراین موارد استناد کنند .نه ظالمان فقط به یکدیگروعده های دروغین وفریبکارانه می دهند .)سوره فاطر آیه چهل

(آخرچراخدایی که مرا آفریده وسرانجام همه بسوی اوبازمیگردیم نپرستم ؟چرا بجای اوخدایانی اختیارکنم حال آنکه اگر خدای رحمان بخواهد آسیبی بمن برساندشفاعت هیچکدام  ازآنها سودی برای من نخواهد داشت وباعث نجات من نخواهدشد.)

 سوره یاسین آیه بیست ودو . وبیست وسه

( با این همه بجای خدا.خدایانی اختیارمی کنندتادرمشکلات یاریشان کند.حال آنکه توانایی یاریشان را ندارندواین آنهاهستند که چون سپاهی درخدمتشان قرار گرفته اند.) سوره یاسین . آیات هفتاد وچهار وهفتاد وپنج

*صداقت رادرحداعلای کلام دراین جمله میتوان دید.نیازخدایان زمینی به پرستش ازسوی سپاهیان مسلح.سیاهی لشکرروحانی نما ؟ وقانون نویسان غارچراغار؟پس مجالس چندگانه.آنها که گویی برای انسانهای غارنشین قانون می نویسند که خدایشان را نمی دانستند که کیست؟ ومردم آه مردم .آه ناس ؟اما به کدامین گناه ؟به کدامین گناه؟ ای شفیع در انتظارای الله .ای نورتومارا شفیع .مارا شفاعت کن.

( پس منزه است خدایی که حکومت وفرمانروایی مطلق هرچیزبه دست توانای اوست وبی شک همه تان بسوی او باز خواهید گشت)سوره یاسین .آیه هشتاد وسه

*ومن بازهم ازخطرآتش ارتدادخواهم نوشت.وخسته نخواهم شد ازتکرار ابلاغ ودعوت آن مسئولیت بزرگی که الله بر دوش آدم س گذاشت وپیامبران جانشین اونیز اززیرباراین مسئولیت شانه خالی نکردند.شانه خالی نکردند زیرا به یقیین می دانستند الله هست .الله هست.

                                                           ***************************

منتظری درانتظار نور

( قسم به آن ستاره که ناپدید شد.یار شما محمد ص نه گمراه شده ونه منحرف گشته است  واز روی نفس سخن نمی گوید .این وحی است که به اونازل میشود. آن کس که قدرتمند است اورا تعلیم داده است .همان کس که تواناست وسلطه برهمه چیز دارد .او درافق بلند آسمان قرارداشت .سپس نزدیک ونزدیک تر شد تا فاصله اش به اندازه دوکمان یا کمتر شد پس خداوند به بنده اش آنچه راباید .وحی میکرد وحی کرد .دل آنچه را که دید دروغش ندانست آیا درآنچه می بیندبا اومجادله می کنید؟ آن را یکبار دیگردیده است .نزدیک سدره المنتهی. که سدره الماوی کنارآنست.دراین هنگام چیزی سدره المنتهی را پوشانده بود چشم اوخطا نکردوازحد خویش هم فراتر نرفت.براستی آیات ونشانه ای بزرگ پروردگارش را دید.)

سوره نجم آیات یک تا هجده .

دراین آیات قرآن ازدیدارحضرت ومحمد وص والله می گوید.درقرآنی که تایید کننده اش نیز الله وپیامبراست .قرآن نمی گوید که پیامبر. الله را چه سان می بیند .به چه شکل وبه چه نقش وچه رنگ می بیند زیرا این جبری است که تخطی ازآن ارتداد محسوب میشود اونباید از چگونگی ماهیت کیفی وکمی الله چیز بگوید اگرچه می توانسته در قرآن براحتی آنرا بیاورد.اما توای انسان  چگونه  از نفس خود پیروی می کنی وبجای الله همان خالق اول وآخرجهان که اورا ندیده ای خدایی زمینی می سازی یا بجای الله انسان را خدا میسازی ؟آیا توچون آتش کورهستی؟ آیاتوچون آتش کرهستی؟ آیاتوچون آتش هیچ نمی دانی؟

 بسم الله الرحمن الرحیم

(الله نور آسمانها وزمین است .مثل نوراو چون چراغدانی است که درآن چراغی است که درون حبابی قرارگرفته است حبابی که ازفرط درخشندگی همانند ستاره ای پرنور است .این چراغ بواسطه درخت با برکت زیتونی که نه شرقی است ونه غربی .روشن میشود روغنی چنان شفاف که گویی خود روشنی دهنده است هرچند آتشی به آن نرسد نورغرق درنور .بدانید که خداوند بزرگ بواسطه این نورهرکه راصلاح بداندهدایت می کند وبرای روشن شدن مردم مثلها می آورد وخداوند برهرچیزی آگاه است) سوره نور . آیه سی وپنج

تیرماه .تیر آتشین کام.ای حکومتگران نفرین شده .

زندانیان بیگناه .رهبران درحصرسبزرااززندانهای طاغوتی تان آزاد کنید . به این نیندیشید که دیگربارمی توانیدمردم را فریب بدهید به این بیندیشید که چه مجازاتی درانتظار شماست ؟

ایران ما .خوزستان .

 وشما اعضاسازمان ملل (متحد)؟؟وبخش حقوق بشری ای کاش شماهمانطور که به همجنس بازان که عده قلیلی بیش نیستند حق زندگی مشترک را داده اید که با هیچ دینی سنخیت پیدا نمی کند .به همه ادیان وپیامبران الهی که درمیان ما نیستند وپیروان آنها که کم هم نیستند یک حق احترام ویژه می دادید.آیا حقوق ما مسلمانان جهان ( اهل تسلیم ) باید قربانی سیاست ناخواسته ( حق وتوی)شما بشود؟.ماازشما می خواهیم که ماراهم (ببینید)وحرفهایمان را (بشنوید) . بدانیدماهم ازملل هستیم.ماهم بشرهستیم.به ماوخودتان کمک کنید تا جهان را به رنگ  زیبای الله درآوریم وچه رنگی زیباترازرنگ زیبای الله  .این ازحق بشری ماست که ازهمه دولتهای جهان دعوت به بازگشت کنیم بازگشت به فضای آرامش وامنیت الهی که ازحقوق انسانی همه ماست .ونیازعادلانه ترین حقی است که الله به همه ما انسانهای زنده به طور یکسان هدیه کرده است بیایید به نیازهای متعالی دینی به عنوان جزوی لاینفک از زندگی انسان امروزنگاه کنیم .  

بنی آدم اعضای یکدیگرند                                             که در آفرینش زیک گوهرند

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 تیر 1390    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()