بسم الله الرحمن الرحیم

                                           رویاهای صادقه قاب وارونه (ارتداد ومن)

با نام آنکه سلام را آفرید به توسلام می کنم

(به نام خداوند بخشاینده مهربان .0 1-در میان ما هم افراد صالح است وهم افراد نا صالح .11-مایقین داریم  که نمی توانیم خداوند را در زمین عاجز کنیم واز دست او بگریزیم12-ما هنگامی که سخنان هدایت آمیز را شنیدیم به آن ایمان آوردیم پس هرکس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان پاداشش می ترسد ونه از ظلم .13-برخی از ما تسلیم خداییم وبرخی ظالم .پس هرکس تسلیم خدا بشود بدون شک خود را در راه رشد رهاکرده است .14-واگر در راه ایمان صبر واستقام بورزندما آنهارا با آب فراوانی سیراب می کنیم .15-تا آنها را امتحان کنیم  پس هرکس ازیاد پروردگارش روی بگرداند اورا به عذاب سختی گرفتار می سازد.16-بدانید که مساجد از آن خداست .همراه با خدا کس دیگری را مخوانید .17- چون بنده خداازعبادت برمی خواست واو ( الله) را می خواند گروهی به دورش حلقه می زدند 18-بگو. من فقط پروردگارم را می خوانم واحدی را شریکش نمی سازم .) آیاتی از سوره جن.قرآن کریم

*می بینید که بحث ومجادله ما بامدد از قرآن وبا تامل در سوره جن بواسطه اهمیت آن همچنان ادامه دارد .

بایدگفت سوره جن خاص  به دلیل تاثیر  جن  در روح وجسم کافران  وکسانی که به شرک گرایش دارند برمحمد ص نازل شده است .واز چهره تمام عیار وقدرتمند جن که مظهر زشتی وباطل است آشکارا سخن می گوید.

واما درآیه چهارده این سوره ازنوشاندن آب به جن صحبت می شود وآب فراوانی که گقتیم بعد از نوشاند آن به جن درماهیت جن تاثیری بزرگ وشبیه به معجزه انجام میدهد موجود جدیدی که بانوشاندن آب چون انسان وملائک ازامتیازات برتری نسبت به همنوعان (جن)غیر مسلمان وغیرصالح برخوردار میشودوچون محل زندگی  جن بین زمین وآسمان است اواجازه می یابد با ترکیبی که با افزایش آب دراو بوجود آمده واورااز حالت فراربودن به میعان یا ترکیبی ازدوعنصر مخالف ومتضاد باهم (آتش و آب) دارای وزن و مهلت حق زندگی بهتر وازنظر محبوبیت دردرجه بهتری از همجنسان(فقط  آتشین) مزاج خود درزمین بشود.  

برای تعبیر شباهت این آیه به تغییری دریکی ازمواد سوخت به صورت گاز مورد مصرف بشرمثال زده شد گازی آتشین کام که می توان آنرا بصورت مایع درآورد. وتقریبا با تجربه چنین  روشی درسوره جن  با افزودن آب فراوان به جن به تغییر وانقلا ب درخلقیات وماهیت  جن نیزاشاره شده است  این جن با طبیعتی آتشین  باید ازاین آبی که ازآن سیراب شده است برای مبارزه با آتش  درونی خودش ونیز با آتش همجنسان شر طلبش که ما از این به بعدآنهارا دشمن این جن می خوانیم بهره ببرد .این جن از دوحالت برای دفاع ومحافظت از این آب می تواند استفاده بکند یک .در مقابل عصیان درونی خود مقاومت نشان بدهد .دو در مقابله با آتش بیرون یا باید از آتشهای بزرگتری که قدرت مقاوت دربرابر شان را ندارد دوری کند  ویا روش انزوا را انتخاب بکند .این دوروش  را ما درمورد انسان هم درمقابل دشمنان خارجی یک با  طرد شیاطین انس وجن .ویا روش تقوی پرهیز ازگناه( بی اعتنایی وانزواگرفتن ازمحیط گناه) می توانیم آشکارا ببینیم .محافظت ازآبی که به جن هدیه شده است یعنی دفاع ازمقام بلندی که باید درآن موقعیت به تعالی بیندیشد ( مثل انسانی که گناه اوبخشوده شده وباید که عزم خود رابرای برتری بیشتر جزم بکند). وبا پذیرش جنگ باوسوسه های درونی  وبرونی  ازخود ایستادگی نشان بدهد .ببینید این شباهت بین مبارزه انسان وجن با دشمن به فضیلت بهره بردن ازآب به جن الحاق شده است این آب یک مانع  پوشاننده  تدافعی است در برابرعصیان آتش درون جن که خود عامل اولین عامل آنست .یا بهتر بگوییم بصورت عادت درجن نهادینه شده است عادتی که ازعرش بااوبه زمین آمده است خودرا فریفتن .دیگران را باوسوسه فریب دادن ودراوج وسوسه عصیان کردن .اوازمیان دوراه آوارگی مابین زمین و آسمان و یا پذیرش ایمان وتوحید زندگی برتر را با قبول آب به عنوان یک پرده یا حجاب  راه دوم را انتخاب کرده است .زندگی نسبتا بیگانه با آن جن مطرود .

   اماامروز من می خواهم در ادامه بحث ومجادله ارتدادونقد این سوره بازبا توهمراه بشوم  .قرآن درآیه پانزده  سوره جن هدف از افزودن آب فراوان را اینگونه توجیه می کند برای اینکه  جن صالح ومسلم در ایمان( صبر واستقامت در ایمان) امتحان بشوداورا ازآب سیراب می کنیم .به نظر توای خواننده این جن های با ایمان که ازهویت  دیرین خود منفک وبیگانه شده اند چگونه امتحان میشوند.خوب جن کارش وسوسه ایجاد کردن است و حسادت . نفاق ( نیت منافقین را به یاد داشته باشید)ودر یک کلام شربه پا کردن است علی الخصوص جن شیطان.که ماهیت آتشین خود راحفظ کرده است وما می دانیم فرمان شیطان دعوت به خدایی خودش است پس هرچه جایگزین حق درطعمه یا انسان فریب خورده بشود دروغین وباطل است وبرانسان حرام است بالعکس آنچه ما ازالله می دانیم و از صداقت  وراستی وحق  است  .اگر این جن بتواند برحسهای مخرب و ضد الهی درونی تسلط پیدا بکندودرواقع ازدرون باهویت آتش ذاتی خودیا ادامه سرشت قدیمی خود بجنگد( دیگرازاتش خود برجسم هیچ موجودی  ندمد) ویا در حالتی دیگرمقاومت نشان بدهد او توانسته است سرفرازازامتحان خارج بشود.استفاده هدف دار وقابل کنترل ازجن آتش برای  احرازتوانایی همزیستی باخاکیان با انسانها وشاید فیض برخورداری از ارتباط مجدد باجهان کائنات .وسیله جنگی آنها ( شیاطین آتش)هم یورش بردن وخشکاندن وتسریع درسوزاندن سریع این جن خنثی شده است پس او بایداز تبخیر این آب  اهدایی جلوگیری ومانع بشود  بامجاورت او با آب وانسان ( که هرجا آب است پس انسان هم هست وانسان  تعلیم دیده تعاایم الهی است ویا بواسطه اشتراک آب در دو موجود ملائک وانسان به حد وفور)بهترین نتیجه را به این جن میدهد که در ادامه تغییر جدید خود ثابت قدم باشد .

  توجه کنید به این مقایسه  به اینکه یک سیلندر گاز مایع  یا  یک فندک در مقابله با گازی که مستقیما از چاه های گاز نشت میشودویا از شعله هایی که حرارت بیشتری دارند  وشعله هایشان بسختی قابل کنترل است چه مقاومتی داشته باشد مسلمااین سوخت بسیار بی دفاع خوهد بود پس بهترین روش زندگی برای این جن می تواند همان دوری از همجنسان  خود باشد مثل باروت در کناراتش که یک مصیبت را ایجاد می کند ویا گازوییل در کنار شعله اتش ویا مثال بالا.برای جن نسل دوم  همان بهتر که بتواند باقبول این ماهیت جدیددر سرنوشت دیگر همجنسان غیر صالح خود تاثیر گذار بشود .

  سوره آتش  یا جن سوره ای است  که ما را در شناخت من ( شیطانی ) و مخلوقات دیگرالله یاری بسیار میرساند .وباز در دنیای مقایسه ها نوع خا لص این آتش که ازامتحانات ومقاومت با سر بلندی خارج شده است رامن در تشابه به اسپری ها .عطرها .ادوکلن ها و مواد مایع خوشبوکننده وروغنهای معطر ارجاع می دهم که این آتشها توانسته اندازصورت  ا لکل وگازهای خاص ویاگازوییل وروغ که از مشتقات این گروهند  وبصورت مایع وفابل  مصرف بشر در بیایند پس جن هم می تواند به انسان خدمت کند بدون آنکه انسان را دجار شرک وکفر ویا ارتداد بکند  تغییردر آتشی درون مایع .خوشبو محلول درآب  ودر کنار انسان .سرانجام این جن چون آغاز خلقت که قبل از انسان در عرش  تولد یافته است  قبل از انسان زمین را ترک خواهد کرد و موجودی  بی خطر ودوست داشتنی .دربهشت سکونت خواهد گرفت  وجنی که از یاد الله غافل بشود ازمیان آن جنهایی که با آب سیراب شده اندونتواند از میان جدال با طبیعت وماهیت جدید خود با سرافرازی خارج بشودهمانا او هم قبل از انسان . انگونه که قبل از انسانها خلق شد قبل از انسانهای جهنمی هم به جهنم روانه خواهد شد . وهم این ( جنها) شیطانها هستند که آتش را برای فریب خوردگان شیطان مهیاوسوزان خواهند کرد .گاهی با قرآن  دوست بودن فاصله ها را با الله محومی کند.ترکیب جدید جن(آتش  باآب)سرنوشتش از دوحال خارج نیست یا روانه بهشت میشود یا وارد جهنم .وطبق انچه ما در ادیان الهی باید بطور جبرا بپذیریم ما تابع حد وسط در دین نمیشویم یا کافر ومشرک  ویا ازاهل توحید خواهیم بود یاخیر خواهیم بود یا شر .یا از نور خواهیم بود یا از تاریکی وظلمات .جن هم  درانتخاب راه با انسان  سرنوشت مشترکی دارد .

اما ای خواننده خوب  به نظر تو چه کسانی جن را از آب سیراب خواهند کرد به آیات بالا مراجعه کنید آیه  چهارده وهمچنین آیه پانزده را بخوانید اشاره شده است به جمع  .به ضمیر( ما).خوبست برگردیم به موقعیت زمانی که این سخنان که جبراییل س برای حضرت محمد ص بصورت وحی آورده است.  .و جبراییل ازجمع (ما )برای محمدص میگوید ما به جن آب فراوان می نوشانیم  .ما جبراییل س وملائک ومطمئنا به اراده الله  .الله انتخاب کننده جن.

در اینجا نیز باید گفت انتخاب انسانی به نام پیامبر یک کلی گویی است برای دیگر موجودات که آنها نیزازطرف الله برای یاری دین انتخاب میشوندمثل جن .واگرقرآن را بابصیرت بخوانیم این جنهایی که باآب سیراب شده اند چگونه با امرالله درخدمت پیامبران بوده اندکه درقران به یاری حضرت محمد ص ازطرف این نسل جدید جن  آیاتی نیزآمده است واین آیاتی که درموارد کمک اجنه به پیامبر دین ما آمده درواقع  یک کلی گویی رادرامر یاری جن به کلیه پیامبران  بیان میکند اگر بدانیم.

 بیان اینکه جن از دوطریق مشابه طریق انسان در میارزه با شیاطین استفاده  می بردیک طردوراندن آتش خالص وناب ( شیطان جهنمی) ویا طریق دوری به شکل انزوا( حضور پیدانکردن درجمع شیاطین جهنمی) هم برای انسان  عمومیت پیدا می کند یک طرد حریف قدرتمندتر ازخود یاحاکمیت مفسد .یا کسی که برراس اموراوست ویا وسوسه هایش برای تشویق اوبه ارتکاب عمل حرام وباطل جذاب تر است یا  راه دوم خودرا ازامورحاکمیت واز اموری که مفسدان وگناهکاران دران نقش عام دارند دور کند .واما یک مورد را هم که قران بارها در اکثریت سوره های خود بصورت مکرراعتراف وبیان کرده است .و آن مسئله مربوط با بینش مشرکین وکافران است که الله آنها را کور .کر . لایعلمون .لا یعقلون . ودر اکثریت لایرجعون می خواند   همین موارد بالا در طرز نگاه  طرف مقابل یا دشمن ( شیاطین انس وجن = انسان) نیزعمومیت دارد.

 ما میدانیم حتی پیامبران چون ازنوع انسانها بوده اندازوسوسه افتادن درگناه مبرا نبوده اند(ویا ایمان آورندگان که مناجات وادعیه معصومین حاکی ازهمین امراست) نسبت به وسوسه های شیطان کور وکرند .وجالب تر اینکه واقعا نمیشنوند وحتی اگربخواهند بشنوند نمی توانندبه نظرشما چرا؟ پاسخ آن جالب است چون الله نمی خواهد چون الله آنها راانتخاب کرده است  درهرصورت این انسانها مقاومت بالایی درمقابل وسوسه های کور کننده .کر کننده . تحلیل دانایی . تخریب عقلانیت ویا افتادن در راه گمراهی وظلمات دارند وبا کمک  نورازآنها محافظت میشود.انسانهای وارسته با مدد ازنور توحیدو اطاعت از الله و پیامبرانش وکتاب های الهی.بانورتقوی.بانوراسلام (= تسلیم محض بودن) بااستغفاروپناه آوردن به مبداء نور.با نور واصلاح خود وجامعه و......خودرا درمقابل شر محافظت میکنند     

اما در آیه هجده  سوره جن  کتاب الله.محمد ص  فی الفور ازمساجد می گوید

(بدانید که مساجد از آن خداست .همراه با خدا کس دیگری را مخوانید )

 مسجد = جایگاه سجده یا جایی که ما بر آن سجده می گذاریم .نمازمی خوانیم .دعاومناجات را به جامی  آوریم. مسجدالحرام . بیت المقدس . مسجدالنبی .مساجد شهرها .کنیسه ها .دیرها . کلیساها . صومعه ها. آرامگاه امامزاده ها . شهادتگاه معصومین و منبرها وجایگاههای نماز جمعه .جایی که در آنجا قرآن می خوانیم ( دربعضی ازآیات قرآن واجب میشود وبایدما حق سجده را ادا کنیم) واتاق ومکانی که در منزل  در مجالس . درمنزگاههای مسافرتی وهرنقطه دیگری که قادر به اقامه نماز هستیم ودر آنجا نماز می گذاریم **نباید ازغیرالله یاد کنیم . اکیدا ونباید کس دیگری را شریک الله قرار بدهیم .


دراین ایه پیامبرازهشدارخبرمیدهد .کسی که دشمن دین است نمی تواند متولی  اقامه نماز ما بشود .کسی که باحق می جنگد .قتل می کند .امر به قتل بیگناه ومخالفان ناتوان زیردست خود می کند.کسی که دستور میدهد که با کسانی که به اعتراض برای احقاق *حق خود به خیابانها آمده اندبا فرمان قتل رفتاربشود چون در درون با الله می جنگد با حق می جنگد با حرمت آیات الله می جنگد وکسی که امرمی کند با بیگناهان چون گناهکاران رفتاربشود که در واقع حق اورا که (مبرا از گناه بودن) است باطل کرده است کسی که می دانددر جامعه اش حرام وگناه وبی حرمتی به مسلمانان بواسطه سکوت او شیوع می کند  نمی تواند پیشنماز برای امر نماز وسجده بشود.چون هم اینان اولین فریب خوردگان شیطان درجمع نماز گزاران هستند واز شیطان پیروی می کنندواما ازمهمترین عامل  سقوط در راه باطل وشرک وکفر آنست که  نباید از یک انسان زبون وبیچاره که با قدرت اسلحه حرفش را به کرسی می نشاند وبرمردم ظلم میراندوبا شیطنت( که نماد شیطان است) رای میلیونها نفر راغصب می کند  به عنوان الله ویا جانشین الله ویا پیامبر الله یاد بشود .ای ائمه نماز گزار . ای آنها که وعده گاه مردم را با نظامتان روز جمعه قرار داده ایدویا دراعیادعوام  را به دنباله روی ازخود به نمازمستحب فرامی خوانیدو.... آیادرمقابل الله مواظب آنچه می گوییدهستید؟اینکه بگویید  آن کس  یا فلان مقام  جانشین پیامبراست به طورمستقیم خود را  به جای الله خوانده اید( اه ای الله صابر) . چون پیامبررا الله انتخاب می کند وجانشین پیامبر نیز کسی نمی تواند باشد جز پیامبر.

و چرا پیامبرمی گوید در مساجد( سجده گاه ها )ازغیرالله یاد مکنید کسی را به جانشینی الله مخوانید ( ای وای برما).بی دلیل نیست اگراین کلام اززبان پیامبردرسوره ( جن ) آمده است .چون انسان سالم .انسان مومن .انسان مسلم  اگر اظهار بکند درقلب وبه زبان اگرابرازبکندویا با چنین نیتی در مسجد حضور بیابدویا درتنهایی وجمع و معترف بشود به چنین  شرک وکفری دچار جنون یا جن زدگی میشود . جن .جنون .مجنون .ببینید چه مسئله بزرگ دینی در سوره جن  آمده است .

اگر توسط کسی درمساجد ازغیرالله یادبشود نشان ازضعف ایمان ویقین وتردید داشتن ازوجود الله(چون خودرا پاک میداند)  وقدرت  مسخ  اعمال شده  جن برانسان ضعیف النفس  است که در آن مکان برانسان جنون عارض میشود .ازعلائم صداقت درچنین آیه وکلام پیامبرهمین بس است که  رهبر؟وپیشنمازان وائمه جمعه  حامی حکومت اودر مکانی  به نام مسجد بیایند وبا بدعت هرحلالی را برمردم حرام بکنند نماز .حج .وعبادات الهی را (به بهانه حفظ نظام ؟)وهرحرامی را بر مردم حلال بکنند به همان دلیل.حرام وحلال کردن امور شرع ودین فقط دراراده قدرت الله است.و از سویی دیگر پیامبر غیر مستقیم با ذکر این آیه می گوید که  کافرانی که در مسجد جمعند واورا به کفر می خوانند  دچار جنون یا جن زدگی هستند ..

امر به حصروحبس نمودن ویا زندانی کردن بیگناهان وشکنجه آنها وتجاوز به عنف ازحرامات دین محمد ص است.ونیز به زعم خودش اعتراض عده ای  از مردم که در احقاق حقوق خود محق هستند با منافقین وفتنه زمان پیامبر قیاس بکند(وبااغراق گویی ومبالغه خودرا درمقام پیامبر؟ ببیند) که این چنین مقایسه ای فقط ازالله و قرآن وپیامبر برمی آید چون زمان زمان پیامبرنیست و حکومت اسلامی بعد از حضرت محمدص هرگز به حقیقت وواقعیت تشکیل نشده است  .باید واقف بود به  اینکه اسلام محمد ص  در فقدان محمد ص ( آیه پنجاه ونه سوره نساء وبه تعبیرآیات بعدازآن )حاکمیت یک فرد بر جامعه را رد می کند وفقط در زمان پیامبران است که تشکیل امت اسلامی می تواند تحقق پیدا بکند وبعد ازپیامبران بدلیل انحرافات زیاد در دین   تحقق این امرسرابی بیش نیست .( الله نمی خواهد که این اتفاق بیفتد)

ونیزدراینجا جای تامل است تایید حکم اعدام کسانی که بواسطه اعتیاد به مواد مخدر.فروش مواد مخدر از طریق عاملان نظام به مامور به کارخرید وفروش  شده اند وتوسط نیروهای همین نظام دستگیر شده اندرا حلال خواندن که همه اینها پارا از حق فراتر نهادن است وارتداداست ودر مساجدکسی که( خدای) دیگری غیر الله را  بخواند مرتدو محکوم به جنون جبری است ای ائمه جمعه وای پیشنمازان نظام اصل ولایت زمینی؟ای مبلغان .ای مفسران قرآن .و ای....... آیا شما مواظب احوالات خود هستید ؟.

(همراه با خدا کس دیگری را مخوانید) آن کس دیگر.هیچکس دیگر نمی تواند بشود هیچکس نمی تواند باشد جزجن .پس جن را مخوانید شیطان را مخوانید اگر از جنون می ترسید .چرا ازکسی که شما را به شرک  وبه عذاب جهنم می خواند نمی ترسید؟

 برمنابر مساجدما که مردحق باید برآن تکیه بزند فرد مردد دردین می نشیند ومی گوید فلانی  جانشین ونایب الله در کشورماست .آنکه چنین حرفی میزند جن براوتسلط پیدا کرده است .میگوید فلانی جانشین پیامبر الله است .آنکه چنین حرفی می زند جن براو تسلط پیداکرده است .کسی که خودرا جانشین الله ویا پیامبر الله می داند او هم جن زده یا مجنون  سوره جن است .کسی است که جن را در کالبدش پذیرفته است مامور آتشش را وآتش اورارا باخود به جهنم خواهد برد.

می دانیم تنها موجودی که در عرش خودرا شریک وهمتای الله قرار داد جنی  بود به نام ابلیس  که بعد شیطان همه ادیان شد .جنون .جن زدگی تنها شامل دیوانه های زنجیری . آنکه بی اختیار می خندد .آنکه با وسواس با آب عمری را به طغیان می گذراند نیست .آنکه قران را میسوزاند( چون دین وکتاب پیامبر دین اسلام را رد می کند) اگر پیرو یکی از ادیان الهی باشد . یا کسی که با  نقاشیها وکاریکاتورهایش پیامبران الهی را به تمسخر میگیرد (چون شیطان با اظهار برتری خود بر آدم س غافل از توانایی آدم س او خلقت اورا به تمسخر گرفت)اگر تسلیم به یکی از ادیان الهی باشد.آنکه حاکمیت یک انسان به خدایی را تایید بکند ویا کسی که دیگران را تشویق به فرمانبری ازحاکمیت آن شخص  بنماید (منافقین ) نیز چون ازحکم الله وحرمت به آیات الله پارا فراتر نهاده است وبه مرزطغیان رسیده است با اختیار خود به طور جبری حکم الله براو جاری شده است ودچار جن زدگی  یا جنون شده است اگرچه که کافر نباشد وخود را پیرودین  محمد ص ویا دین مسیحیت .یهودیت ویاهرکدام ازادیان آمده ازطرف پیامبران الهی هم بداند( توجه به این آیه داشته باشید که کسانی که به سخنان پیامبرگوش فرا میداده اند ازمسلمانان ویا کسانی که اورا به پیامبری نپذیرفته اند  بوده اند پس اگریک مسلمان دین مسیحیت یا یهودیت به چنین اقداماتی دست بزند ارتداد ورزیده است ارتداد .مردود شدن ازامتحانات الهی . منسوخ شده و کپی  شده نسل شیطان .مسخ شدن انسان باسکونت جن درکالبد وجسم او برای حاکمیت براعمال .نیات. رفتارها وحتی آرزوهای انسان  .مترادف است با رد شدن وطرد شدن ازمقام انسانیت .ازجوامع دینی واز بهشت .توجه کنید به اینکه شیطان  جن هم ازعرش طرد ورانده شد وبعدا هم به همراه آدم س وحواس از بهشت رانده شد) آیا بازمی خواهید با آتش زندگی کنید؟درحالیکه شیطان دشمن  آشکارودیرینه انسان است 

                                                               به نام خداوند بخشاینده مهربان

( 18-وچون بنده  ( خاص )خدابرای انکه اورا بخواند قیام کرد***( طایفه جنیان گرد اوازدحام کردند که ) نزدیک بود بر سر او فرو ریزند .19-بگو من تنهاخدای خودرا می پرستم واحدی را بااوشریک نمی گردانم 21- بگومن مالک برخیروشرشما نیستم  22-بگو (که اگر خدا برمن قهرکند) ابدا کسی مرا در برابر قهر خدا در پناه نمی تواند گرفت وبه غیراوهیچ گریزگاهی نخواهم یافت  23-تنها ( مامن وپناه من ) ابلاغی از خدا و ( رسانیدن ) پیغامهای اواست . وهرکه نافرمانی خدا ورسول کند البته اتش دوزخ برای اواست ودرآن تا ابدمخلد است 24-(ای رسول باش )تا عذاب موعودرا به ( چشم ) خود ببینند آنگاه خواهند دانست که ( تو و آنها )چه کسی یارانش ضعیف وناتوان تر وسپاهش کمتراست 25-ای رسول بگو من ( خود) ندانم که عذاب موعود شما ( وقتش )نزدیک است یا پروردگارم برای ان مدت ( بسیاری) قرار داده است26-( او ) دانای غیب (عالم) است وهیچکس رابر(عالم) غیب خود آگاه نمی کند 27-مگر پیامبری که خود برگزیده است که برای ( محافظت ) او نگهبانانی از پیش رووپشت سرمی فرستد( تا اسرار الهی را شیاطین به سرقت گوش نربایند) 28-تابدانند که آن رسولان پیغامهای پروردگارخود را (به خلق ) کاملا رسانیده اندوخدا برآنچه نزد ایشان است احاطه کامل دارد وهر چیزی را به عدد شماره کرده است ) آیات پایانی  سوره جن

واما اشتباه دیگرمترجم ( مطمئنا دیگر مترجمان نیز دچار این اشتباه بزرگ شده اند)که با سه ستاره درسطر اول ادامه این قاب آمده است از ازدحام اجنه میگوید که نزدیک بوده است بر سر حضرت محمد ص فروریزند؟ درقاب وارونه قبل  گفته شد که در این سوره ودرآغاز ان از گفتگوی جبراییل با عده ای از اجنه مسلمان وصالح ورساندن این صحبت که بصورت وحی در قران آمده است به روشنی  اشاره شده است افزودن ( علم ورزق وسیع به جای آب) به جن اولین اشتباه بود که در ترجمه  قرآن سوره جن  به نقد ان پرداختیم ومترجم کلمه ( ماء ) که در این سوره آمده بود به معنی ( علم فراوان ورزق وسیع ) تعبیر  کرده بود که  این نوع برداشت منجر به ارتداد است وهمچنین است دراین آیه

(19-وچون بنده خاص خدا برای انکه اورا بخواند قیام کرد طایفه جنیان گرد اوازدحام کردندکه نزدیک بود برسراوفروریزند )

ببینید ای خواننده خوب در آیه هجده سوره جن  مکتوب در قرآن هیچ نامی از اجنه برده نشده است ومن درحیرت هستم که این مترجم چرا از اشخاص یا( گروه  بله گروه جمع کسانی که مخاطب حضرت رسول بوده اند وحضرت بدانها اشاره می کند که جنها هم *چون شما گمان میکردند که الله هیچ  احدی یا کسی را به پیامبری مبعوث نخواهدکرد ) غافل میشود وذ کرنام این گروه را با فراموشی ازترجمه آیه ( هفت همین سوره)به نام اجنه آورده  است سومین اشتباه هم که درتعبیر ومعنی  آیات این سوره  آمده است آنست که گویی مترجم  آیه هجده راکه خودش ترجمه کرده است نخوانده است (18-ومساجد مخصوص ( پرستش ذات یکتای )خدا است پس نباید با خدا احدی غیراورا بخوانید)؟؟؟؟به نظرمیرسد که این مترجم  با ذکرانکه اجنه اطراف رسول جمع شده اند به  صراحت در ترجمه خود می آورد که حضرت محمد ص درمسجد اقدام به فراخواندن جن کرده است (ترجمه او درآیه نوزده امد )متاسفم  وفراوان متاسف تراز اینکه این کتاب دردسترس میلیونها ایرانی(اه ایرانیان) قرار میگیرد .و ترجمه ایه نوزده  که در بالا آمدنیز یک دروغ دیگر یک ارتداد دیگر از طرف بعضی از اهل کتاب  را برما آشکار می کند .باید گفت جملاتی که اززبان جن مسلمان ویا صالح  آمده بوده است واززبان جبراییل امین به حضرت رسول وحی میشود و حضرت  محمد ص برکافرینی که دراطرافش بوده اند وپیامبری اورا ردمی کنند عرضه می شود دراین آیات ازماهیت بعضی ازانواع جن گفته میشود که آنها مسلمان ( صالح )وغیرمسلمان ( غیر صالح )دارند و........که قبلا درقاب ارتداد ومن امد و توجه بکنید به اینکه قبل ازشروع  آیه شماره هفده  سوره جن تلاوت آیات گفتگو باجنهای مسلمان  باجبراییل تمام گشته است. وبعد جبراییل آیاتی دیگرمیاوردکه پیامبربرای دفاع درمقابله با موضع مخالفان درمسجد برمیگردد واین آیه می آید که درمسجد فقط ازالله یاد بشود وخواندن غیر الله هم که باید عاملی برای نزول شیطان بشود نیزمی آید (که با خواندن دیگری به جای الله درواقع شیطان درآنجا حضور پیدا میکند درمسجد. و جنون  برآن خواننده غیرالله حادث میشود) وان آیه نیز پایان می یابد 

 واما گروه؟ خواننده خوب اگر الله منظورش ازامدن جمع (گروه) اشاره به جن بود می توانست  وقادر بی نهایت  بود که  اشاره کند به نام گروه اجنه . و در موقع اقامه نماز حضرت در ان مقطع زمانی  که خودش به این( گروه ) که گروه کافرانی هستند که بعلت ازدیاد نفرات گرد حضرت جمع میشوند بطوریکه نزدیک بوده حضرت  زیر دست وپای آنها برود میگوید.وقبل از آن رسول اکرم این  آیه را می خواند ومی گوید از طرف الله که (غیر ازالله در مساجد کس دیگری را نخوانید) این از ارتداد است که بگوییم بعد ازآمدن این آیه در مسجد اجنه گرد ایشان جمع شدند یعنی حضرت در موقع نماز غیر الله (شیاطین )را صدا زدند که آنها ( اجنه ) بدیشان هجوم بیاورند ؟واقعا متاسفم

 به عقیده من وبا تامل درآیات بعد دلیل اینکه کافران برگرد ایشان ازدحام می کنند برای اینست که به ایشان اثبات  بکنند که نفراتشان زیاد است ومحمد ص درمیان انها تنها میماند(ودرایه ای از این سوره این ادعای کافران که مدعی ازدیاد وکثرت درجمع خود بودند نیز میآید)  .ودر ایات بعد سخنان حضرت  به این کافران ادامه می یابد که ( من فقط پروردگارم را می خوانم واحدی را شریکش نمی سازم.)  که خلاصه آن یعنی من پیرودین کفر نمیشوم.وچه جالب می گوید (من مالک زیان یا هدایتی برای شما نیستم ).تصورش را بکنید آیا حضرت این سخن را به جن می گوید .؟

بگواگرنافرمانی کنم هیچکس مرا در برابرمجازات خداوند پناه نمی دهد وپناهگاهی جزاو نمی یابم .تنها وظیفه من ابلاغ پیام الهی است ورساندن رسالات او است پس هرکس نافرمانی خدا وپیامبرش نماید اتش جهنم از آن اوست وجاودانه در آنجا خواهد ماند .

ببینید در این آیات محمد ص  به این گروه کافر چه میگوید محمد نبی س بدانها از الله میگوید وازمجازات کافران .وآنکه کافران پناه خوبی در مقابل با قدرت بی انتهای الله نیستند وچگونه متصور میشود که ایشان در مسجد دچار کفربشوند؟

این آیه گویای آنست که کافران ( با احاطه حضرت)در این زمان اورا به فرمانبری ازدین کفر می خوانند .وحضرت باتلاوت آیات دیگر این مسئله را دلیل احاطه خودرا توسط کافران بازگو می کند .دین کفررا رد می کند واینکه جز الله را نمی خواند وجز الله پناهی نداردرابطور صریح بازگو می کند این کافران در مسجد به پیامبر دعوت به کفر می کنند در مسجد .بعد از این آیه از ادامه  کفرهمین گروه کافردر طول سالهای آینده تاریخ اسلام محمد ص می گویدواینکه کافران روزی خواهند دید که  با آنکه تعداد آنها بیشتر است یاوری  ندارند.وخواهند دانست چه کسی درمقابل ایمان آورندگان به الله . یاورش ضعیف تر ونیروهایش کمتر است ؟ محمد ص در مقابل گروهی از کافران از دین خود دفاع می کند وبه ابلاغ ودعوت می پردازد این چگونه است که  یک مترجم بیاید از ازدحام اجنه گرداگرد حضرت بگوید درحالیکه محمد ص  با نزول آیه مبری از فرا خواندن شیطان وغیر الله درمسجد شده است ( چون پیامبر این آیه را به کافران  میرساند یعنی آنکه من از این  قاعده مستثنی هستم .میگوید مخوانید  نمی گوید من پیامبرمخوانم .پیامبری مصون ازگناه شرک) وترجمه این آیه نیز ارتدادمطلق است برای نویسنده اش .وعجیب است که در آیه بیست وهشت همین سوره از احاطه آنچه  نزد پیامبران  است  توسط الله می گوید وگویا این مترجم سوره راتا پایان نخوانده است .به نظرتوای خواننده آنچه در نزد پیامبران بوده است والله بران احاطه کامل داشته آیا جز ابلاغ ودعوت به دین توحید بوده است؟

ای حکومتگران نفرین شده ( که از طرف الله .ملائک وپیامبران نفرین شده اید)چگونه این کتاب  قرآن بایداز طرف اداره کل نظارت برچاپ ونشر قرآن کریم ( سازمان دارالقرآن الکریم ) بررسی وتصحیح بشود با این همه ارتداد در ترجمه آن وتوسط انتشارات (قدرولایت)اجازه انتشاربگیردوازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درسال 1386حق چاپ بدان داده بشود؟ایا سهم مردم ایران از حکومت شما تبلیغ  وتحمیل دین کفروشرک  اجباری است؟چرا به خود نمی آیید؟

می بینید ای خوانندگان قابهای وارونه دریک کشوری که مدعی دین الهی اسلام است همه چیز وارونه است .ریشه های ارتدادوشرک تا کتب قرآن پیش رفته است گویی هیچکس ازدین چیزی نمی داند وهمه فقط در(وهم) افتخاربه یک حکومت اسلامی شیعی هستند؟اگرچه  ما از دسترسی به دین اسلام محمد ص  قرنها فاصله داریم اما گویی دینی در ایران ما به رسمیت شناخته نشده است نه دین موسی س .نه دین عیس س ونه حتی دین او .سرآمد پیامبران .

ومن سوره جن را تقدیم می کنم به همه کسانی که باورشان این است که در کشوری با حکومت اسلامی ؟زندگی می کنند. 

                                    *****************************************

وچند رویای کوتاه اگرچه مطالب من منتظر شاید تورا خسته کرده باشد

                                                                               رویاهای کوتاه ( آغاز)

*قرار است ساعت سه از خواب بیداربشوم .ساعت سه.

**نمی دانم چه مدت بوده است که در خوابم هرچه هست تاریکی ویک دست که با انگشت اشاره دارد بر یک در می کوبد دست اوست آن( مردی ) که جهان درانتظار اوست با انگشت اشاره به درمیکوبد یادم نمی آید که چند بار یک بار دوبار اما من برگشتم وفقط دست اورا دیدم وبله بله الان بیدار میشوم

*حال بیدارم وساعت ؟

**درخوابم .نمیدانم چه مدت است در خواب بوده ام اما انچه را هم دیده ام ( یادم نمی آید) آه یک سایه که تاریکیش بر چهره وبخصوص چشمهای من افتاده است و یکباره در حالی که اورا نیز تاریک می بینم سایه اش از من دور میشود در حالیکه می بینم دارد مرانگاه می کند .پس باید بیدار بشوم وچشمهایم را باز می کنم صبح است الله منتظر مرا به خود خوانده است .آیا تومی دانی الله نیز یک منتظراست؟

**درخوابم .نمی دانم کجا بوده ام فقط حس سنگینی یک دست که روی چشمها ی مرا گرفته است وفشار آن دست را در دوطرف پیشانی حس می کنم واز فشارآن کمی معذبم .اودستش را برمیدارد ومن نفس راحتی می کشم وباز صبح ومن والله .من والله .فقط یک الله .

**دوشب قبل صدای یک موسیقی زیبا مرا از خود بیخود کرد تا به خودم بیایم صدای خواننده همراه با موسیقی توی ذوق این بی خودیهای من زد .اما حالا در خوابم . این صدای زیبا چیست . آه بله موسیقی گوشنوازی ؟ ذوق زده شدم وبیداروگفتم می دانم .میدانم که تویی .تویی که فقط( یکی )می خواهمت .آمدم . آمدم منتظرم بمان

**کجا هستم .خانه های کوچک اسباب بازی هستند اما یکباره بزرگ میشوند وما جمعی هستیم که داریم انها را تقسیم می کنیم مردی ایستاده است که کار ما راتماشا می کند خیره هم به تقسیمها نگاه می کند .یکباره می گوید جمع کنید جمع کنید اینهارا .ما باید برویم .من تسلیمم .هیچ نمی گویم بی علت .من باید بروم .من باید بروم

*حالا از آنجابرگشته ام وبیدارم .هنگامه صبح است پس چرا معطلی نمی خواهی اورا ببینی .الله را .

**در حال خرید هستیم .لباس .پارچه .عجب بازار مردانه ای است .آن  مرد فروشنده چرا پارچه را با دست پاره می کنند نمی دانم فقط با چشمانی تیز کارهای اورا با کنجکاوی نگاه می کنم گویا نباید هیچ حرفی بزنم . پس این پارچه سهم من است .آن فروشنده پارچه را بطرفم می اندازد ما باید برویم .نگاه می کنم شاید آقای خانه است اما من در این اندیشه نیستم فقط عجله ام اینست که برگردم . برگردم

*برگشته ام  .ودارم میروم به سراغ او .که عشق یکتا پرستی را هم او به من هدیه کرد ه است.

                                ******************************************

           به نام خداوند بخشاینده مهربان

(ای مردم پروردگارتان راپرستش کنید آن خدایی که هم شما وهم انسانهای قبل از شمارا بیافریدونعمت زندگی دادوبا این پرستش شاید بتوانید حرمت خداوندرا نگاه دارید.آن خدایی که زمین را چون فرشی به زیرچاهای شما گستراند وآسمان زیبا را بالای سرتان برافراشت وازآن بارانی فرستاد وبواسطه آن انواع میوه ها را رویاند تاروزی شماگردند وشما خود نیک می دانید که نباید هیچ چیزی راهم سطح وهمتای خدا قراردهیدواگر به قرآن که بربنده خودمان  نازل کرده ایپم شک وتردید دارید اگر راست می گویید یک سوره مثل ان بیاورید گواهان هم از خودتان باشندنه ازجانب خدا.واگرنتوانستید که هرگزهم نمی توانید ادعایتان را به اثبات برسانید پس بهترین راه این است از آتشی که هیزم آن از مردم واز سنگ است بپرهیزید .این چنین اتشی خاص ناسپاسان است .) سوره بقره.آیات بیست ویک تا بیست وچهار

                                                                                                                             منتظری درانتظارنور

تیر ماه .شرکت درانتخابات؟همین بس که

آن که شد یک بارزهرآلود ازسوراخ مار                    باردیگرسوی آن سوراخ کی آرد گذر ؟                  ( ازمعزی)

ایران ما .خوزستان .اگرچه ما رافتنه خوانده اید .اگرچه ما رامیکرب .خس وخاشاک .منافق . اسلام آمریکایی . برانداز . محارب .ویروس . و....... خوانده اید ومارا فقط چند نفرمی بینید اما .ما همچنان  ایستاده ایم.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 تیر 1390    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()