بسم الله الرحمن الرحیم

(او پروردگارآسمانها وزمین و آنچه میان آنهاست می باشدپس فقط او را بپرست.وبراین پرستش استقامت  وصبر داشته باش . آیا حتی همنام همطرازی برای او می شناسی ؟) سوره مریم.آیه شصت وپنج

(این چنین است الله پروردگار شما .هیچ معبودی جزاونیست خالق همه چیزاست پس اورا پرستش کنیدوبنده او باشید زیرا او حافظ ونگهبان همه مخلوقات است هیچ چشم تیزبینی اورا درک نمی کنددرحالیکه او چشمهاو صاحبانش را می شناسد واوآگاه ولطیف است) سوره انعام. آیات صدودو .وصدوسه

 (ای اهل ایمان اگرحرمت خداوندرا نگاه داریداوبه شما *قدرت تشخیص حق از باطل را عطامیکندوگناهان شمارامی پوشاندوشمارامی آمرزدبدانیدخداوندصاحب فضل وکرمی بزرگ است ) سوره انفال آیه بیست ونه

(وهنگامی که آیات روشنگرمابرآنهاخوانده میشودکسانی که به دیدارما امید واعتقادی ندارندمیگویند.یک قرآنی  بغیرازاین بیاوریا به چیزدیگری تبدیلش کن .بگو( بگوای پیامبر)سزاوارنیست که من خودسرانه آنرا تغییربدهم .زیرافقط ازآنچه که به من وحی میشودتبعیت می کنم واگرنافرمانی کنم ازعذاب روز بزرگ هراسانم) سوره یونس آِه پانزده

(آیاحال وروزی را همانند آنچه برگذشتگان رفته است انتظاردارند بگوشماانتظاربکشیدمن نیز پابه پای شماانتظارمی کشم سرانجام پیامبرانمان واهل ایمان را نجات می دهیم زیرا نجات اهل ایمان *برماحقی واجب است) سوره یونس آیه صدوسه

                                                          ***********************

با قاب وارونه ارتداد بامن همراه هستید .ما با اکنون  که یک زمان دائم  وابدی است برای دعوت به توحیدآغاز کردیم ودراینجا بحث ومجادله با کمک از قران را بایاری الله ادامه خواهیم داد. اکنون  بهترین زمان برای هشدار است برای اندیشیدن برای ایجاد چاره جویی درانتخاب .انتخاب گروهی که از متن جامعه توحیدی جدامیشوندشایدکه  روزی بیدار بشوند. از اباکردن ابلیس گفته شد که اساس ارتداد از همین عصیان یا بدعت آغازمیشود وباعواقب  تعیین کننده آن زندگانی دنیا برای انسان هدفمند میشود وباجدا شدن شیطان ازعنصرآب ورانده شدن جبری اوازعرش وازبهشت ما با مبارزه دائمی  خیر وشر . حق وباطل یا آب وآتش زمین را همواره دستخوش جنگ وتغییر ودر تلاطم اتفاقات غیرمنتظره خواهیم دید.جای هیچ شکی نیست که  بعدازرانده شدن شیطان از تقرب به آب اومرده خوانده میشودواین درواقع کلیتی ازمفهوم مرده دانستن دوستداران شیطان در ادیان توحیدی صاحب کتاب به عناوین مرتد مشرک وکافرگرفته میشود که مادرقرآن انهارا اکثریت میخوانیم  .ومی بینیم   بعداز طغیان جن ندیدن .نشنیدن . درک نکردن .نفهمیدن . نزول عقلانیت یا الزایمرازویژگی خاص اومیشود اوکه نوررا گم کرده است .این نقائص نشانه هایی ازاجرای فرمان الهی است درمورد این اکثریت که شامل عذاب آخرت خواهند شد . یک علامت واضح درمورد اهل جهنم جاودان(کسانی که فرمان پروردگارت درمورد آنها تحقق یافته است ایمان نمی آورند.) سوره یونس .آیه نودوهفت

فرمان پروردگاردردنیا . این آیه پررمزورازاست . توقف اکنون برای همه مشرکان .مرتدان وکافران دردنیا اجرایی میشود

(وخداوند حق راتوسط  کلمات قدرتمندش تثبیت میکندهرچندکه مجرمان راخوش نیاید) سوره یونس آیه هشتادودو

وقتی الله میگوید حق می ماند پس شک نکنید که حق ماندنی شده است وهرگاه میگوید باطل رفتنی است شک نکنید باطل از بین رفته است .زمان .زمان .هیچکس نمیتواند این اراده را تغییر بدهد .اراده الله درحرف یا قول خلاصه نمیشود . جزاین نیست .جز این نخواهد شد هر انکاری ازوهم است هر تلاشی شکست خورده خواهدبود . تداوم ظلم خواهد بود . حکم حکم الله است یعنی که فقط الله حکم میدهد واین حکم جاری شده است .درهمان لحظه که حکم آمده .حکم نیزمحقق شده است .اراده باش دراین جمله آشکارا دیده میشود .بدبخت او که جز این بیندیشد

 درمیان انسانهاهرآنکس که به شیطان نزدیکترباشد ازتمامی عیوب بالا آنچه را که دین وعقایدمعنوی اورا تحت تاثیرقرار بدهد تاروزمعاد باخود به همراه خواهدداشت. این  آیه و حکم هرآنچه که ظالمان شاهان ولی ها .فرعونها . بخواهند از مردم وناس  ودردنیاو اخرت مخفی نگهدارند آشکار ورسوا میکند . وهرشکی را درمورد تفاوت انسان با انسان ازبین میبرد .زیرا فقط الله می داند. از سرونجواها .ازنگاهها .ازنقشه ها .از اوهام وازجنون  که با تظاهر و ریا نمیتوان آنها راپنهان کرد ..توجه کنید ما در این قاب ازمبارزه ای میخوانیم که شیطان در یک سوی آن با نام دنیا ومادیات خودنمایی میکندبواسطه ماهیت بی پروایی خاک که درهمه جادیده میشود ودرسوی دیگر الله حی است وپیامبران زنده او که درسوی  ابعاد اعتقادی معنویت ودنیا تواما(دنیا =بعنوان وسیله برای توجیه اندیشیدن وبرانگیختن درک وعقلانیت) دریک نظم جبری قرارمیگیرند (وانتخاب حدوسط بین دنیاو معنویت بعنوان هدف پذیرفتنی نیست) .الله درقرآن مکررگفته وقول خودراحق میخواند). قسم به حق وآنچه میگویم حق است سوره ص)وبرماواجب می کندتا بپذیریم که اگرایمان داریم که بسوی اوبازخواهیم گشت بایدباور بداریم که دنیای ما نیزروبه نیستی وزوال پیش میرود ودر شتابی معکوس به روزی به نام موعودیامعاد یاقیامت بازمیگرددو وعده به بهشت وجهنم حقی راستین است.در قران آمده است ازقول حق الله که انسان موجود عجولی است بی ثبات است و موجودی قابل ذکرنیست . مشخصات انسان ازجمله ضعیف بودن و عجول بودن وبی ثبات بودن واینکه موجودی قابل ذکر ( مثال زدنی)نیست درواقع مشخصات دنیاست . مشخصات خاک است .ببینید قرآن درچندسوره بر ازآب بودن جنبندگان  اشاره میکند جنبندگان زنده ای که ازخاک موجود درآب خلق شده اند و آنکه انسان بدون آب امکان ادامه چرخه حیات خودراندارد  این وجه مشترک ( بقاوزندگی ازآب) درجانداران ودنیای( خاکی)به ما این فرصت را میدهد تا بیاموزیم که آنچه در دنیا تحت اختیارجبری ما انسانها قرارگرفته است با نبود آب رفتنی است وقابل مالکیت نیست . نابودشدنی است .چون انسان عصیان گریا پیرو شیطان با تحلیل تدریجی وفقدان  آب نمی بیند نمیشنود . نمی فهمد( این حالات به مرگ انسان شباهت خاصی دارند) ووچون مردگان به خاک تبدیل میشود اما دنیا با نقصان در تملک به چنین ضرورتی که اراده در حفظ یانابودی آب را داشته باشد متکی نیست  مسلط نیست  وبه شتاب نابود شدنی است چون ازخاک  بیجان است روح دراودمیده نشده است وهرآنچه ازخیرونعمت ونوروحق (وآب که یک نعمت است)ودرکلام الله به راه وطریق حق تعبیرمیشودوازطرف الله برای انسان وبقای دائم او ضرورت واوجب شمرده میشودتحت شرایطی درزمان بیشتری نیزمیتواندبرای انسان  فانی مانا باشدودرتحت عملکردانسان درادامه هستی اوبصورت ابدی یازندگی جاویدان بصورت حبل تاثیرفراوان داشته باشد رشد دهنده باشد واورا به معراج وکمالات عالی انسانی یا انسان کامل برساند. جای توجه است که آب موجود دردنیا نیز با اراده انسان بر سرنوشتش میتواند در نقصان یا درتزایدباشدبا استناد به دارابودن دو صفت عجول بودن وبی ثباتی درآفرینش انسان  به بیان قرآن نوع بشررویگردان ازحق در نزدیک کردن ابعادمکان وزمان  به روز موعودیا نابود کردن فرصت بیشتردر دنیا درعجله ای اغواکننده درمسیرتعادل طبیعی وبقای زمان وماده اثرگذاراست واگربادیده مریزبه سخنان مرتدان .مشرکان وکافران که درقرآن آمده توجه کنیم همواره انها براین اصرارهستندوازپیامبردرخواست می کنند که ازالله بخواهد که اگر مرگ ازالله اوست پس از الله بخواهد که مرگشان را نزدیک کند یا ازبلایایی که برگذشتگان یا پیشینیان اکثریت یادآورمیشوند برآنها نیزحادث بشود.که این آیه فقط در طی رسالت محمدص موردنظرواقع نشده وهمه پیامبران دین توحید باچنین خواسته ای ازسوی مخالفان ودشمنان دین الله روبرو بوده اند

(گفتندآیابسراغ ماآمده ای که فقط الله را بپرستیم وخدایانمان را رهاکنیم ؟اگرراستگوهستی عذابی راکه به ماوعده  میدهی بیاور) سوره اعراف آیه هفتاد که برای قوم نوح س مثال آورده شده است.

(پس شترالهی راکشتندوازدستور پروردگارشان سرپیچی کردندوگفتند.ای صالح س  اگرواقعایک پیامبرهستی آن عذابی راکه به ماوعده میدهی بیاور.)اعراف آیه هفتادوهفت  

طلب عذاب وتحقق زودرس وعده عذاب الهی ازروی ابرام ازسوی مشرکان.کافران.مرتدان درمقابله با تداوم دعوت  به دین توحیدکه برجنون وواکنش برتری جویی آشکارآنها بیان میشود عموما ازاصراربرتکیه بردنیا نشات میگیرد آنهابا تکیه بر *ولی ها شاهان .بتها ووقانون .سلاح و... سماجت بر ادعاهای موهوم  خوددارند وعجیب نیست اگر که بازتاب چنین خواسته ای با همراهی وهمکاری خودشان درمسیرزندگی شخصی شان روی بدهد.بلا ومصیبتی که از دنیا آغاز شده است وگریز ازآن ناممکن است. انسانی همواره درطغیان.ناآگاه از تعجیل خوددرغفلت  ازوقوع روزیکه آنروز.جزمنجر به روزبرخاستن اجباری همه مخلوقات نخواهدشد.پیشرفت درکفر.وشرک هماناموجب ومسببی نامیمون وشوم است برای تحمیل جربه یک اتفاق یک فاجعه ومرگی پنهان ودرعاقبت آگاهی ازسرانجام  انتخابی برای اکثریت علی الخصوص اکثریت بعضی اهل کتاب که *اسلام آورده انداما ایمان هرگزبه قلبهایشان واردنشده است

                                                      ********************************

مادرادامه بحث ارتدادبا طرز تفکرعده ای که قسمت زیادی اززمین را زیرآب می دانسته اندو*قسمت کمی اززمین ما راخارج از آب می دانسته اند ودرترجمه نهج البلاغه حضرت علی ع نیز اقدام به تلقین این گمان به خوانندگان این کتاب بزرگ کرده اند ودیدگاه دیگرمادیگرایان که سرانجام ونتیجه نهایی ازکمیت وکیفیت زمین  به* کره ای سرد وسراسر یخبندان را بعنوان یک امرحتمی وقانونی به قانون درباورهای علمی عصرما بدل کرده اندباهم همراه هستیم .واین حقیر ( فقط دردرگاه الله) این قاب رابهانه ای قرار داده ام برای روشن شدن جمله ای که درکتاب چهارده معصوم برآن تاکید شده است درنظر این مرحوم آمده است که *جبراییل برای بردن خاک زمین از زمین درخواست خاک کرده است . اما مادرادامه قاب وارونه ارتداد خواهیم دیدکه این قاب هردواین نظریات  ونظریه علامه بزرگ شیعه آقای مجلسی را مردود میشمارداگربه ردشدن این دیدگاه ها ازطرف کتاب قران توجه کنیم باید یقیین بداریم که الله این نظریات  رادرجمع نظریات مادی اکثریت  بعضی ازاهل کتاب مرتدومشرک در زمان اکنون  به مامعرفی کرده است .

(اوکسی است که آسمانهاوزمین رادر شش روزخلق کرد درحالیکه عرش اوبرروی آب بود تاهمه شمارا امتحان کندومشخص کند کدامتان عملکردبهتری دارید .ای پیامبر اگربگویی همه شما بعدازمرگ زنده خواهیدشد بی شک بی ایمانان می گوینداین جادوی آشکاراست ) سوره هود آیه هفت  

(بدانیدمثل زندگی دنیاچون *بارانی است که ازآسمان نازل می کنیم تاگیاهانی خوردنی برای انسان وچهارپایان سبزشودوهنگامی که زمین به این نعمات آراسته شدومردم گمان کردندکه کاملا برآن مسلطندفرمان ما شب هنگام ویاروزچون صاعقه ای فرا میرسدوچنان همه چیز را ازبیخ وبن برکنیم که گویی دیروز چنین چیزهایی وجودنداشته است بدانیدمااین چنین آیات ونشانه هارابرای متفکرین شرح می دهیم.) سوره یونس آیه بیست وچهار

(برای آنها مثال بزن که زندگی دنیاچون بارانی است  که ازآسمان فرومیریزیم وبواسطه آن گیاهان زمین می رویندوسپس خشک میشوندوباد آنهارامی پراکند.بدانید این خداست که برهرکاری  قدرت دارد) سوره کهف .آیه چهل وپنج


می گوید زندگی دنیا و نمیگوید زندگی عرش.زندگی عرش از زمان نیست تا زمان هست دائمابرقراربوده است. رویش گیاهان  با آب ودرعاقبت خشک شدن آنهادر زمین  بدون تداخل اراده بشری بدون خدایگان ساختگی قربانی رنج وهم و جنون .بدون آنکه برابر سلطه داشته باشد .بدون آنکه بر زمین ماندگار باشدآنرا خشک  کندزنده  کند امید ببخشد سبز کند( ای سبز ای بهارزمین را رهامکن) بمیراند وباد را بران حاکم کند باد. بادسرنوشت ویا یاتداخل دست انسان برای حفظ وادامه وضعیت مثبت آن .دنیا سیارات .ستارگان . خورشید؟ ماه؟ زمان؟مکان؟دنیا  .انسان .حیوانات. گیاهان .زمین و آسمان؟ شب وروز؟هرچه هست برما ارزانی شده است  وبدون آب می خشکد بتواند موقعیت آنرا در گذراززمان در سکون نگاه دارد.چراآب ازدنیاگرفته میشود؟ دراینجا اشاره به باد میشود .باد ابرها را می آورد تا ببارند وگیاهان سبز بشوند ودر سرانجام بخشکند وباز بادآنهاراباخودخواهدبرد .چه مثال عجیبی  چه نشانه عجیبی .. باد همه را ازبیخ وبن خواهدکند دنیا را. دور را نزدیک را .پایین وبالا راحتی کوه را.حتی زمین را. باد .باد یعنی سرنوشت .جبر .بی ارادگی محض .تسلیم محض بودن به نیستی. انسان .باد.گردوخاک . ریزگردها . غبارهای زمین دائمادرجستجوی آب محتاج به حیات درالتماس ازبرای ماندن .گم کرده راهان .گمراهان. پیشینیان .انسانهای متحرک اکنون که سوار بربادند اما ( نمی دانند). .ای  سیاره افسون از طلسم خاک ای زمین چرا بازی با آتش.

(درآن هنگام ازکوههامی پرسند. *بگوخداوندآنهارامتلاشی کرده وبربادمیدهد.سپس زمین را یکدست بایروبی گیاه رهامیکندبطوریکه درآن پستی وبلندی نخواهی دید ) سوره طه آیه صدوپنج .صدوشش وصدوهفت

(آنگاه که آسمان ازهم شکافته شودوآنگاه که دریاهامتلاطم شده به هم بپیوندد وآنگاه که قبرها زیرورو گردند.هرکس دستاورد ش را میداندای انسان چه چیز تورا نسبت به پروردگارگرامیت مغرورکرده است)آیات یک تا پنج سوره انفطار

 از قیامت می خوانیم درکتابی که خاتم بر کتب پیامبران الهی است

ازکوههایی که متلاشی میشوند وتبدیل خواهند شد به خاک و همانگونه که چون خاک  باباد به زمین آمدند وباآب عجین شدندهمانگونه نیز چون خاک با باد از زمین کوچ خواهندکرد.آغازظهوردریاهای متلاطم و به هم پیوسته نشان ازاتفاق غرق شدن زمین درآب دارد واین آیه نشان میدهد که درآغاز آفرینش ما ببینید  این یک اشاره کلی است به خاک ودریک کلام خاک زمین که قبل از تغییر زمین وتبدیل خاک آن به انسان هویت واقعی غیر زنده داشته است وازآب جان میگیرددر آن روز .آن روز پنهان درهنگامیکه قبرها زیرورومیشوندو خاک زمین  یا همان انسانها دراجابت به تسلیم وپیروی ازیک جبر وبشکل لایه لایه ازروی زمین برداشته میشودقبل ازآن ماباآب سبز شده ایم زنده شده ایم ( اوست که شمارا از زمین  خلق کرد .قسمتی از آیه شصت ویک سوره هود)  یک تاریخ زندگی انسان دراین روزخاص روزحسرت روزندامت  مجددابا آب جان میگیرد قبرهایی که ازجنس خاکندزیرورومیشوند ومتعاقب آن ما ازآب زنده میشویم بایدکه آب دریاها به هم بپیوندند تااب مجددا به مردگان قرنها تاریخ بشر حیات ببخشدقبرهایی  که آب دریاها روی آنهارا می پوشاندو درزیرآب ناچاراست به زنده شده (مثال . مثل باران که زمین راسبزمیکند)و آب دریاها مابین این لایه های اجسادانسانی جاری میشود ووقتی آسمان که بصورت محفظه ای جهان را درون خود جای داده است  نباشد(  توجه کنیدتمام آسمان درجبراست از شکافته شدن ونه فقط قسمتی ازآن  ازهم شکافته میشود) .آیا به نظرشما میزان بلندی آب دریاها و تلاطم موجهایشان بالاترازسطح خاک نمیرود؟وتا کجامیرود ؟ما ازموجوداتی به نام جن هم گفتیم .از ملائک گفتیم آیا آنها ازجمله موجوداتی نیستند که ازآب خلق شده اند؟اگرچه قرآن در سوره نور از ( جنبندگانی ) می گویدکه ما( می بینیم) اما به مشرکان این وعده راهم میدهد که اگر ملائک برآنها نازل بشوند( کار برهمه آنها تمام شده است) دراینجا ما به از آب بودن ملائک ومتعاقب ان گروه جن پی میبریم ( توجه داشته باشید به اینکه شیطان قبل از انسان خلق شده است وملائک قبل از شیطان )وشیطان روزی در زمره ملائک عرش می بوده است اما این گروه اگرچه ازآبند اگر ما آب را دربرگیرنده از انواع خاک .گچ وآهک یاموادمعدنی بدانیم پس آنها هم قبل از اینکه ماهیت آتش آنها بر ماهیت آبیشان غلبه کند از خاک نیز بهره مند بوده اند .اما اکنون از خاک نیستندوجن مومن نیز از قاعده تغییر این ماهیت مستثنی میشوند( به سوره جن برمیگردیم و دادن مقدارفراوان به جن را مستندقرارمی دهیم برای تثبیت ایمان جن پس جن هم خاک را به مقداری که عاملی برای کثیر نوع ونسل او بشودداراست درصورتی که ابلیس بعداز عصیان برعلیه خاک برمیخیزد و درواقع درآغاز خاک خودرامیسوزاند .وقتی خاک بسوزد آب هم تبخیرمیشودواوتبدیل میشود به شیطان ببینید اصطحکاک خاک و آتش را که از کجاشروع میشود ازعرش) وعرش الله برروی آب  بوده است ( بود=گذشت زمان را یادآورمیشودواست زمانی است برای اینک یعنی حتما جزاین نمیشد وحتی اگر امروز نیز شما آزمایش وامتحان میشدید نمیتوانستید بر جایگاه او دست پیدا کنید فقط الله بر بالای آب بوده است بر بالای آب بودن تعبیردیگرش آنست که الله بر ملائک برتری دارد. وجن نیز ازملائک بوده است برتری الله بر شیطان وما می دانیم هر حکم وآیه ای که بیاید در همان لحظه در زمین اثبات میشود واقتدار پیدا میکند فقط کافی است که ما به این آیات ایمان بیاوریم می بینید که بسیاری ناممکن ها .میسرمیشود)وما کجا (بوده ایم) قبل از آفرینش ؟ یادآورمیشوم که قبل از تجربه  همه ما انسانها قبل از ورود به دنیا قران از تجمع همه انسانها وگواهی انها به توحید میگوید

(وبه یادآرهنگامی که پروردگارت ازپشت بنی آدم همه فرزندانش را برگرفت وخطاب کرد شمارابرفطرتتان گواه میگیرم آیا من پروردگارشمانیستم همه گفتند آری.هستی وگواهی میدهیم) قسمتی ازآیه صدوهفتادودو اعراف

(اوست که شمارااز زمین خلق کردوخواست تا آنراآبادگردانیدپس از خداآمرزش بخواهیدوبسوی اوتوبه کنیدزیرا پروردگارمن نزدیک است ودعاهای شمارا اجابت می کند) سوره هود قسمتی ازآیه شصت ویک  

( شایدپروردگارم به من چیزی ارزشمندتراز باغ تو عطاکندغافل مشوشایدخدااز آسمان برآن باغ بلایی نازل کند وآنرا به زمین بی گیاه ولغزنده ای بدل کند یا شاید آب آن به اعماق زمین فرو برود وتوهرگز نتوانی به آن دست یابی)

سوره  کهف آیات چهل و چهل ویک

*این سخنان یک ایمان آورنده است که نشانه هایی از روزقیامت را بیان میکند که موجب نابودی یک باغ (باغ درواقع یک الگوی کوچک است ازهمان سرنوشت زمین سبزبی اراده)راازانکاروکفرمیداند.ایمان آورنده ای قرنها پیش ازما اززمین بی گیاه وفرورفتن آب درزمین میگوید.زمین بی گیاه ازبی آبی مثل زمین وخاک شهرهای دورازآب دربنادرجنوب ایران یادرکویر طبس

*وزمانی خاک بدون هیچ ماهیت انسانی وزمین یاکره کنونی قبل ازآفرینش آدم س بطورکامل در زیرآب بوده است .توجه کنید به آیه  یک تاپنج سوره انفطاروغرق شدن کره زمین درآب و زیروروشدن قبرهادر روزقیامت  که علامت ونشانه خوبی است برای آگاهی ازغرق  بودن خاک  درمبداء وآغاز آفرینش .وهمواره درچرخش  بی اراده بودن خاک دریک زنجیره ثابت  همراه باآب( شبیه به بالا وپایین آمدن آب دریاها .جزرومددریاها.خوابیدن وبرخاستن . نشستن وبلندشدن .) .خاک محلول درآب . به فضای بدون آب وبه فضای وجو که دراطراف ماست توجه کنید زمانی این فضای اطراف ماغرق درآب بوده است . وخاک بصورت ریزگرد دراین آب مداوما شناور ودر چرخش بوده است . آنچه ما از چرخش زمین یاخاک وزمان درمی یابیم این است که روزی خاک در درون آب جهان ما درچرخش بوده است . و آب جاری آب روان که  حافظ تحلیل وفرسایش خاک بوده است درتعدیل این چرخش و به دلیل نزدیک بودن به منباء نور( یعنی الله که دراوج بوده است) دچار جزرومدهایی  غیرارادی می شده است وآب همراه باجزرومد خود خاک راهمواره باخود به سطح زمین میبرده است وپایین می آورده است .به اشکال مختلف آب درحالت  مایع وبخاریاگازدرآب توجه بکنید این دوشکل از حالات آب در انجام جزرومدو بالا و پایین آمدن خاک موثربوده اندچرا جزرومد. مگرالله درعرش نیست .مگردرامروز جهان هستی خورشید در راس نیست . این جزرومد آب درامروز درانعکاس دوری ونزدیکی از خورشید ونوردر واقع تعبیری ازهمان است که روزی است که آب در مقابل الله بی اراده انجام میداده است خاک درون این  دنیای پرازآ ب هم بالا میرفته است وپایین می آمده و آرام میگرفته است ( الله خاک  را با بالا آمدن آب میگیرد و آن را بشکل انسان میسازد ودرکالبدآدم س می دمد به اوجان می بخشد. ازآدم س مخلوق ساکنان عرش  برای او شریک وهمسرمیسازد بعد انها.را به بهشت میفرستد .بهشت هم به گفته  قرآن  دربی نهایت وسعت مثال زدنی است والبته سبز و خنک . سبز بودن این مکان علامت وجودخاک دراین سرزمین پنهان  و خنک بودن هم نشانه وجودآب درانجاوحتمی بودن نزدیکی به نورالله است درست همان حالت اولیه دنیا البته بدون حجم زیادآب دربهشت. بهشت درآب غرق نیست اما بهشت هم بایدتابعی از زنجیره چرخش خاک را داشته باشدمثل زمین ما.بهشت هم ازخاک است و به دورالله می چرخد .چرخش خاک .طواف انسان . چرخش زمین .بالا آمدن آب . دربالا از به هم پیوستن دریاهاگفته شدوماگفتیم که آب قبل از آفرینش آدم تمامیت دنیای اطراف ما رادر خودگرفته بوده است و چون الله درعرش بوده است با نزدیک شدن الله به آب . تمامیت آب دنیا بسوی بالا حرکت میکرده است با حرکت مارپیچی بی اراده .خوب باید دراینجاگفته شود بالا آمدن آب از درون زمین وبهم پیوستن آب آنها به دلیل نزدیک شدن الله است به زمین چون که خورشید وماه  خاموش وبیفروغ شده اند پس دربالا امدن آب زمین بی تاثیرخواهند بودودلیل بالاآمدن آب از درون زمین همان است که گفته شد(دربهشت  با وسوسه های شیطان آنها ازمیوه درختی که لقمه آن برآنها تحریم شده بود میخورند.مادراینجابا یک اتفاق دیگر روبرومیشویم. باآفرینش آدم س ورانده شدن شیطان ازعرش و درکوتاه زمانی بعدازآن تبعید انسان ازبهشت  به زمین که براثرارتداد روی داد زمین غرق درآب نیزدچارجابجایی آب وتغییرات چشمگیرمیشودو زمین به شکل گردوکروی درمی آیددریکی ازقابها اشاره شد به همسانی سرنوشت انسان خاکی وزمین خاکی . جنین انسان غرق  درآب بعداز تولد تغییر شکل میدهد ودراخر بصورت خوابیده از دنیامیرود .زمین نیز درعاقبت دچار این تغییر میشود از شکل کروی خودخارج میشود .توجه به دو عنصرسازنده آدم داشته باشید آب وخاک. آب اززمین گرفته میشود وزمین پس از بی آبی تبدیل به صحرایی خشک  گسترده .هموار وصاف ومسطح  میشود. دراینجا شکل جهان هستی نیز تغییر می یابد. .آب ( دوسوم بدن انسان) یک سوم خاک ودو سوم آب این سهم انسان از شکل غریب آبی بوده است که ماروزی بصورت خاک درمحلول آن رهاشده بودیم .هرآنچه در زمین یک ویژگی بوده است درآدم س نیز نماد پیدا میکند  محلول این ترکیب تشکیل دهنده جسم آدم س نباید شکل واقعی خودرا ازدست بدهد نه به دلیل آنکه واجب است وباید که یک سوم از جسم زنده ما  دائم ازخاک ثابت بماندنه  بلکه ماباکمک آب بایداز شتاب نابودی زمین وانسان به سوی روزموعودواز جبر سهیم شدن دریک فاجعه عظیم بکاهیم مسئولیت ابلاغ دعوت وهشدار و تکرار(بگو) از موقعیت حساس اکنون میگوید( می پرسند) پس بگو . . اگربه تجزیه موجودات زنده پس ازمرگ دقت بشودوتبدیل تدریجی جسم مخلوقات را به خاک باور بداریم به تغییرمعکوس جسم انسان وبازگشت به  پودر بودن اولیه خاک بدن خودنیزواقف خواهیم شد.وبایدکه آدم به زمین بیاید . آدمی که درعرش ساخته وپرداخته شده است ونه دردنیا . خاک اواز از آبی عظیم به شکل انسان درآمده است .زمین اما خشک است . خروار خروار خاک که چون پشم زده است توسط باد به زمین آورده میشود وکوهها  خلق میشوند خورشید نورانی وماه مهتابی به زمین آورده میشوندو......  باران می آید زمین سبزمیشودآب برسطح زمین جاری میشود و قسمتی ازاین آب  به زمین فرومیرود بهار به زمین آمده است (ای بهار روزت مبارک) به میمنت ورودآدم زمین اولین لحظات از *یک روز خودرا( درقران آمده است مابرای زمین چهارروزراقرارداده ایم) باحضورآدم تجربه میکند.این آدم .به خاک گرایش میکندوگرایش اوبه طبیعت خاک دراین آیه بخوبی آمده است آیا نهی کردن مردم ازجشن آغاز بهارارتداد نیست؟ آیا نوروزنمی تواند یک جشن دینی باشد درحالیکه قدمت حکومت پادشاهان مانا نیست؟).

(آیاخدایی که * تورا از خاک وسپس از* نطفه آفریده وعاقبت تبدیل به مردی کامل کرده است انکارمی کنی؟)

سوره کهف آیه سی وهفت

( تو) را اول از خاک آفرید سپس ازنطفه یک انسان بادو نوع سرنوشت مقدرشده بدون اختیاری اما درمسیر یک انتخاب . خاک گرفته شده از آب همان آدم عرش است واسپرم درون آب .تخمک درون آب تبدیل به انسان خاکی میشودباکمک آب این انتقال نیزصورت میگیرد.( توسط آب خاک به عرش میرود). دقیقا بیان همان مطلب بالا است که آب خاک را به سطح زمین آورده است والله این خاک را تبدیل به موجودی کامل به نام آدم می نماید. آدم خاکی نیز همواره در چرخش است وناگزیرازبالا وپایین رفتن است

(مثل خلقت عیسی نزدخدا وند چون خلقت آدم است ازخاک .آن هنگام که به اوگفت *باش وبیدرنگ*موجودشد)

سوره آل عمران آیه پنجاه ونه 

خاک آدم س.خاک عیسی س.از آب گرفته میشود .اما بادوسرنوشت متفاوت .که برهمه ما روشن است.چرا؟چرا درسرنوشت عیسی آب باید به زمین آورده بشود؟حنجره روح .حنجره مریم .خوردن نوشیدن ؟آیا آدم س نیز ازحنجره الله دم ونفس را دریافت کرده است.

( اوکسی است که انسان را از آب آفرید وبرای او نسب و سبب قرارداد.بدان که پروردگارتو تواناست)

سوره فرقان. آیه پنجاه وچهار. 

(اما ما آنچه رازمین ازبدن آنهامی کاهد می دانیم زیرا نزدما کتابی است که همه چیز درآن محفوظ است) سوره ق آیه چهار

.زمین چه می کاهد چه را فرومیبرد که ازجسم ماست .خاک را آب را.واکنون  سیاراتی که ماهیت آنها همه ازجنس خاک است  در*چرخش درآسمانهابرمدارخود*می چرخند هیچ قدرت ونیرویی نمیتواند ازچرخش جهان خاکی مانع بشود.مگرالله .الله

گردوغبار. گردوخاکی که در خلایی از بی آبی در چشم اهل زمین دیده میشود.  گویای  خاک محلول درآب اولین روز برای زمین است  قبل ازآفرینش آدم س . ببینیند چگونه  بالا میرود وباز آرام پایین میآید این ویژگی دانسان هم هست چه ازنظر جسم وچه از نظر معنویت  انسان بالامیرودپایین میآید. انسان ایمان میآورد. برمیگردد( چرخش) بی ایمان میشودنشانه بی ثبات بودن اراده انسان درایمان به الله هستی بخش .این بی ثباتی کمی وکیفی خاک وآب در آدم س وانسان امروز که ازقول الله درقران آمده است هم در زمان قبل از خلق شدن او درآب چنین بوده وهم درکره زمین وهم در زمانی که بصورت گردوخاک ویاحتی در زمانی که بصورت آتش ( چاههای نفت وگاز) اعلام وجودمیکند . آتش  از زیرخاک به سطح خاک میرودبالا میرودمیسوزد .خاکسترمیشودواین خاکسترودوده  به زمین برمیگردد.

(امکان ندارد که شما بتوانیداز خداوند بگریزید نه در آسمان ونه درزمین.وجز خداوندهیچ  ولی ویاوری نخواهیدداشت)

 سوره عنکبوت آیه بیست ودو.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 فروردین 1391    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()