خاک .دوده .آب .گردوغبار .گردوخاک .وهرچیزی که از زمین است به زمین برمیگرددحتی جن حتی.آتش  ( به سوره جن مراجعه شود)زیرا روزی همه جنبندگان به قدرت الله ازخاک زمین که بصورت محلول درآب درجزرومد وچرخش بوده است خلق شده اند.خلق شده اند.پس باید به آن برگردند ودریاها به هم بپیوندد وباز....

دراینجا گفتنی که ما بدانیم که ملائک از ان قسمت از آب که درآغاز آفرینش خلق شده است خلق میشود که آب  آن زلالتر .ونسبت به نزدیکی به عرش روشن تر .نورانی تر و البته محیطی پاک تر داشته اند . بعدازآبی که به سطح نزدیک بوده وملائک از ان خلق شده اند  آب متعلق به گروه جن  قرار میگیرداین آب دراصطحکاک وبرخورد زیاد با آبی که آدم یاانسان از آن خلق میشود بوده است.وما می بینیم که سرنوشت ما قرنها وقرنها قبل از تولد در زمین رقم خورده است . اقتدار .عظمت . حکمروایی .حکم فرمایی  همه از خالق برتراست ( این  برداشت باتوجه به گفته جن که می گوید مانمی توانیم در زمین از اعمال قدرت الله بگریزیم استنباط شده است وشما برای اولین باراز چنین مطلبی آگاه میشوید.در ضمن باتوجه به همین جمله وباتوجه به ( آیه چهل وپنج سوره کهف)میتوان خشک شدن زمین دراثر بی آبی و گرفتن آب از جن را در نتیجه همان همجواری آب جن ( وخاک.او) با آب آدم س ( وخاک او)در زمان خلق این دوموجو دانست .ودرهمین جمله به توانایی آمدن جن به زمین نیز اشاره میشود) واما  

 زمین می چرخد سیارات می چرخند .حتی کوههای جهان ما مرتب درحال جابجایی وحرکت هستند( به قران مراجعه بشود) زمین  در شکل واقعی خودآنچه ما می بینیم  نیزازدرون  آب فراوان بالا رفته است ازاب خارج شده است بزرگ شده است کوچک شده است وروزی باید آرام در زیرآب غرق بشود( روزقیامت ) در زیر آب دریاها .مثل ماانسانها .یک سرنوشت مشترک گریزناپذیر.خاک زمانی نیزدرآب چون گردوخاکی محلول می چرخید.این گردوخاک محلول درطی بالا رفتن وپایین آمدن به سطح آب نزدیک هم میشده است .دراینجافرصتی است تا نظرعلامه مجلسی را ردکنیم .وقتی عرش الله برروی اب می بوده امکان دسترسی به خاک سیار برای الله آسان بوده است وتوجه بکنید به اراده( باش )الله که هرچه بخواهد همان بشود وبنظر این حقیراین علامه نیز کره زمین امروز را از روز اول آفرینش به همین شکل می پنداشته است .اگرچه اگر به آیاتی که درقرآن درباره زمین وکاهش حجم ان آمده است و..... دیگرتوجه میشد مطمئنا این گونه درباره زمین وافرینش انسان برداشت نمیکردند .

(ما اینها وپدرانشان راازنعمتهای زندگی بهره مند کردیم وعمری طولانی دادیم با این وجودآیا درک نمی کنند که ما عمر زمین راازجهات مختلف کم می کنیم . آیاانها برامور مسلط اندیاما؟ ) سوره انبیاء آیه چهل وچهار

همانطورکه گردوخاک  .گردوغبار اطراف مابر روی زمین میچرخد وفقط درمکان جریان آب آرام وقرارمیگیرد.همه اشکال خاک درجبرندبه پذیرش یک سرنوشت مشترک. دراینجاازشما می خواهم به سرنوشت مشترک انسان وزمین توجه کنیدوحتی به حرکت این دونوع عنصرمخلوق از خاک که تامادام که در نظم ومنفعل از یک جبروزیرتسلط یک قدرت برترندعاجزازتبعیت از سرنوشتی دیگرهستند انسان نمیتواند ازمرگ وپیری مانع بشود وزمین نمیتوانددر زمان نیستی خود تغییری بدهد.واین خاک این گردوخاک در زمان در چرخیدن وچرخیدن گاهی مومن .گاهی بی ایمان وروی برگردانده. گاهی روبه سوی الله وگاهی پشت به الله .گاهی درشب گاهی در روز.گاه شرک .گاه روبسوی الله. خاک  زمین زمانی در حالت اولیه خود درزمانی که محلول درآب بوده است مداوما درحالت طواف به گردالله بوده است باآنکه خاک بیجان است واراده تغییردرانتخاب وسرنوشت ازاوسلب شده است دراو وجودندارد وطبیعت ذاتی  آب براو مسلط بوده است آب خنک .آب گوارا  آب آرام . آب با وقارهمواره دراین جریان بی اراده .با حرکت گردوخاک آب بالا وپایین میرفته است .( هرجزرومدمقام نزول واوج  انسانیت را نشان میدهد)هرکجاخاک برودآب قبل ازآن باید آنجا باشد.چرخش زمین ما نیز با کمبود آب شدیدتر وسریعتر خواهد شد.زمین بدون آب کوچک وکوچکترمیشود( وجود دریاها قبل از زیرورو شدن  قبرهای خاکی انسان سوره انفطارآیات یک تاپنج . یعنی آنکه دریا و آب نیز قبل ازخاک آفریده شده است .ملائک .( وجن که درعرش بوده اند )قبل از خاک خلق شده اند صداقت آیات الله که می فرماید(پروردگارت به ملائک گفت میخواهم بشری از گل بیافرینم سوره ص)ملائک که ازعنصراب( انجیریا گیاهان) هستند قبل ازآفرینش انسان درجهان می زیسته اند پس خاک یاآدم ص در کنار ملائک درامنیت و آرامش بوده است .مثل خاک درکنارآب.مثل خاک غرق درآب که نشان زندگی است .چرخیدن خاک زمین قبل ازآفرینش ودرزندگی معمول ودرطواف  درانسان علامت اجتماعی بودن ذاتی درعنصرخاکی اوست ونیزمسری بودن بیماری که دراکثریت دیده میشود(جنون) که در اجتماع  بصورت کثرت  دیده میشودازمشخصه خاص خاک.عدم تغییر غیرارادی درچرخه یا زنجیره طبیعی آفرینش یا آمدن ورفتن خاک حتی درزمانیکه درجسم یک انسان (خاک وآب) وتبدیل شدن آن به آتش است . او فقط باهمراهی آب قادربه حیات خاکی است بدون آب او یک مجنون است جن زده است ( کافراست مشرک است چون جایگزین برای آب انتخاب کرده است به نام شیطان)چون گردوغبار.گردوخاک نیزمیآیدومیرود. درظاهرمحومیشود وزمانی دیگردر مکانی دیگربر زمین می نشیند.عامل بی ثباتی انسان در همین خاک اوست که گرم میشودسردمیشودفراموش میکندکه قبلا گرم بوده است سردبوده است. .چون گردوغبار اوج میگیرد فراموش میکندکه سرگردانی اوازبی آبی است.ودرکنارآب به آرامش میرسد .آلوده میشود وبا*آب و آفتاب پاک میشود وباز فراموش می کند .از زیرآب به عرش میرود بالا میرود زنده میشود( الله براو می دمد) وبیدارمیشود. اوج میگیرد( موجودبرترعرش میشود) به بهشت میرود کمی پایین میآیدوبه زمین میآیدومی خوابد .میمیرد. میمیردوباز باید ......اما این آغاز تجربه سرنوشتی دیگربرای اوست دستاورد زندگی خاکی در زمین بهشتی شدن ویا ازجهنمیان بودن است .وما می دانیم فقط الله بدعت گزار است دراینجا سیر طبیعی رفتن وامدن خاک گردوخاک انسان با جزر ومد ویا بالا رفتن وپایین آمدن آب دیگرتنها به آرامش نمی انجامد وپیوستن دریاها برروی خاک وزیرورو شدن قبرها که از رسیدن آب به مردگان وبدعت دادن زندگانی مجددبه آنهادر روزقیامت است بیانگر همین قدرت  الله احد می باشد.  .

( پس چه کسی ستمکارتر ازکسی است که به خدا افترا ببندد و آیاتش رادروغ بپندارد؟ آنها سهمی راکه برایشان مقرر شده دریافت خواهندکرد) سوره اعراف . قسمتی ازآیه سی وهفت

اگربه کتاب رسالات مراجع نیزمراجعه بشود غسل .ووضوبا آب آلوده امری باطل وازارتداد است آب وخاک .خوردن خاک( ولودرآب باشد) نیزحرام است وباید به زمین برگردد این یک جبراست ومعنویت امانت رامتجلی میکند.پس چراقتل ؟ چرا تجاوز؟ چرادزدی ؟چرا شکنجه ؟ انچه ازخاک است برما حرام است وباید به خاک برگردد الله همه چیز را تقسیم میکند بهشت را جهنم را خیر راشررا. حق را باطل را .مشرک را مومن را . جبرانتخاب دراینجا بیش از هرزمان دیگری مشخصا به انسان سود وزیان دنیارا بازگومیکند .بیایید قرآن را زیبا بخوانیم .

 ( این خداست که هرجنبنده ای را از آب آفریده واکنون بعضی ازآنهابرشکم خودمی خزند. و*بعضی بر روی دوپاراه می روند.....)سوره نور قسمتی ازآیه چهل وپنج

 انسان  خائن به الله وپیامبر.انسان ستم کارکافرمشرک .مرتد.مجنون.همان آنهاکه 

(کسانی که خداوپیامبرش را آزارمیرسانند خداوندآنهارا دردنیا وآخرت نفرین  کرده( نفرین شدگان)وبرایشان عذاب خوارکننده ای تدارک دیده است.کسانی که مردان وزنان با ایمان را بی هیچ گناهی  آزارمیرسانندبارتهمت وگناهی آشکار را به دوش میکشند) سوره احزاب آیات پنجاه وهفت وپنجاه وهشت. 

منکرایات حق الله .کلام حق الله ونشانه ها. نشانه ها بادلبستن از دنیا ازدرک آن دور مانده است . شایدکه اوصدای جبراییل را درقران نمی شنودوحی الله رانمی خواند .شاید قران رافقط برای سوزاندن دوست میدارد .شاید قرآن را.تورات را. انجیل را زبور را برای ( ردشدن) می خواند ونه برای قبول شدن.درسیاهی وهم خود گمان میکند که الله دندان دارد .گوش دارد . ابرو .مژه دارد .پس میشودیک انسان .یک پیامبر رافرزند الله خواند .( دم ونفس روح برحنجره مریم نیزازآب است؟ آب درگردش خاک درگردش) بشرطالب دنیاحتی درپیدا کردن وشناخت  شباهت های انسان والله هم به دنبال تفکروچاره جویی نیست . شایدبا خود سودای حاکمیت بر مخلوقات الله  را دارد و می پندارد الله حاکم  نیزچون پیامبرانش ازجنس خاک است و ازنسل آب است بشرامروزباید بداند براو واجب است که  باوربدارد الله تنهازنده ابدی است وقیم نمی پذیرد.شایدهم فکرمیکندمیشود باورداشت که پیامبر مرده است واومیتواند ادعای جانشینی اورا بکنددرحالیکه پیامبر ولی نبوده است وبشری مثل همه ما بوده است .ومن می پرسم از آنها که مگر پیامبر زنده امام زنده قیم می خواهد؟( بگو.بگو زمان حال ابدی  برای زنده ابدی است) واین عجیب نیست  که اوبرای نشان دادن حقانیت خود ازحکم علی ع برای مبارزه با فتنه میگویداما علی ع در محراب نماز می ایستد وکشته میشود؟ وبا شهادت(دراینجابایدگفت گواهی) خودنمازخود .روزه خود به او تودهنی میزند که من صاحب ومالک نمازم را وعبادتم را( =الله  را) برحکومت برخلق دنیااوجب میدانم اما ما می بینیم اوهام اورارهانمی کنند  (ولی مطلق امر) می پنداردکه رای علی ع با رای محمدص ورای محمدص با رای الله به مرور زمان  تغییرمی کند . میشود به جهنم رفت وبعداز عذاب به بهشت رفت ؟ویا با ترویج تخیلات اینگونه القاءکرد که میشود به عنوان یک مسلمان یا ایمان آورنده به یک ( مشرک.فتنه گر. کافر)تجاوزکرد .نه نه راه بازگشت دراکنون است ما این زمان را باخودبه جهانی دیگرخواهیم برد ودنیا؟. نه شاید اوباید بداند هرکسی میتواند اولی بشود مقرب بشود حتی اگر لباس انحصاری روحانیت بر تن نداشته باشدوازخواص نباشد شایدمی پنداردمیشود با ( پارا ازحق فراترگذاردن) .آیا حق  نجات او برالله واجب میشود .

 چه کسی به او وحی کرده است  که میشود انسانها رامسلمانان را حقیر دید وتحقیرکرد ؟چرااو* نمیداندما انسانهابه ایجاد فاصله و تفاوت احتیاج نداریم ماهمه ازخاک یک  آبیم والله برجسم همه  ما دم یا نفس خودرا دمیده است وهمه به دنیا آمده ایم ودرجبریم که ازدنیا برویم.هرکس می پنداردکه متفاوت ازدیگرانسانهاست بارد شدن ازایات الله به ایمان و حقوق ایمان آورندگان ارتدادمیورزد .دین توحید دین برابریهاست.دین الله یکی برای همه انسانهاست..هیچکس نمیداند آن روز بزرگ روزجدایی چه کسی بیداراست؟چه کسی زنده است؟

( آن روز بزرگ .همان روزی که مردم دربرابر پروردگار جهانیان می ایستند.) سوره مطففین . آیات پنج وشش

(آنگاه که خورشید درهم پیچدوخاموش گرددوانگاه که ستارگان بیفروغ شوندوکوهها به حرکت درآیندوشتران آبستن رهاگردند.آنگاه که وحوش دریک نقطه جمع گردند.آنگاه که دریاها آتش گیرند .آنگاه که انسان باهمسان خودقرین شود . انگاه از دختران زنده بگورشده پرسیده شود.به کدامین گناه کشته شده اند هنگامیکه نامه های اعمال گشوده شوند وپرده آسمان بازشودو انگاه که جهنم شعله ورگرددوبهشت نزدیک شودهرکس میفهمدچه چیزحاضرکرده است قسم به ستارگانی که بازمیگردند.همانهایی که میروندوناپدیدمیشوندقسم به شب که تاریک میگرددوقسم به صبح که نفس زنان طلوع میکند)سوره تکویرایات یک تا هجده

 خورشید خاموش . ستارگانی که  بازمیگردند ومیروندوناپدیدمیشوند. وقتی وحوش جمع میشوند دریاهایی که به هم پیوسته اند آتش میگیرند . دریاها .انسانها .حیوانات  قرین  وتومیدانی قرین کیست)  به جمع بودن  ستارگان .کوهها .وحوش .دریاها . نامه ها  .از جمع می آید .جمع همه مخلوقات خاکی وقرین . از مبداء آفرینش تا پایان .اکثریت .  ودریاهاهمه دراتش ؟ توقف زمان . توقف شمارش اعمال درزمان اکنون دقیقا در زمانیکه انسان به حق پشت میکند روی برمیگرداند وبه کفر وشرک وجنون افتخارمیکند. ای ماه زیبا .ای خورشیدتابان. (ابراهیم ابراهیم)ای دنیا درروزآتش چرا ما رارها می کنید؟وانسان انسان دورازحق به دریای سراسراتش برمیگردد؟ مثل روزآغازین.؟

(اوست که خورشیدرا نورانی خلق کردوماه رافروغ بخشیدومراحلی برایش تعیین کردتا شما بواسطه آن شمارسالهاوحساب کارهارا بدانیدوخداوندهمه اینهارا جزبحق خلق نکردبدینسان آیات ونشانه هارابرای اهل دانش شرح میدهد)سوره یونس آیه پنج

 .اما آنچه دراین آیه به شکلی  جالب آمده است تغییرزندگی ماانسانهاست تا روزمعاد برگشت انتقالی ومجدد به دوران اولیه یا مبداء تکامل انسان جبری زندگی انسان دیده میشود وودر آیه بالا ( سوره تکویر)شترنشانه ای ازبازگشت مجدد ما وانسانهای قرنهای آینده به زندگی ساده پیشینیان است.درتوقف زمان رهاکردن شترها نشانه ای است از همه نشانه های روزقیامت وبایدگفت که درآن زمان زمانی که اکنون ما میدانیم چگونه خواهدشد  آنچه که بزرگان اندیشه وتفکر مذهبی ازآن بعنوان جن زدگی که با تکرار وادغام زندگی نوع بشر با معضل ماشینیسم  یاتکنولوژی بوجودآمده دیگر رونقی ندارد بسیاری ازوابستگیهای ناشی ازجنون از تسلط بر زندگی انسان به جبر روبه نابودی میرود .میزان اعتمادواتکاء کاذب انسان به آنچه اورا از واقعیت وحقیقت مادیت درجهان ما ازمعنویت دورکرده است  اکنون واجب است وبایدبه او القاء بشود.همان درس  بزرگی که شیطان درعرش الله از آن غافل ماند هرجاکه حق است همانجا دنیا مرده است . با بیان این آیه نتیجه میتوان گرفت که هرچقدر پیشرفت در طی این قرنهای گذشته تابه امروزحاصل شده است همه سیر بازگشت را مثل بازگشت زمین خاکی مثل انسان ( انسان فیلسوف ؟انسان فقیه؟ انسان باهوش؟ وانسان ...خواص .عوام آه ای عوام) راتجربه خواهندکرد زمین بزرگ کوچک میشود(هرقدر زمین به پایان جهان نزدیکترمیشود کوچکترمیشود یعنی آنکه انسان گمراه ازمقام عزت و بزرگی سقوط میکند) زمین درآتش است .ودرآن لحظه پشت سرظالمان درآتش است .وبهشت ؟ جداست ونزدیک میشود؟وکافرومرتد ومشرک درآتش و در زمین ؟میسوزندبهشت نزدیک میشود .اما ما چطور؟این هم یک نوع اشاره است همانطور که الله نزدیک است پس بهشت هم به انسانها نزدیک است قید نزدیک یک وجه یک مشخصه  مشترک برای ابعادزمان ومکان باهم.الله درعرش است دراوج است امادر زمان حضوردارد ( الله درهمین نزدیکیهاست). دراین آیه  وجود مکان  باطل است دنیامترادف نیستی است .دنیا مرده است .پس ما فقط ( زنده) را می بینیم الله را به زیبایی.ازنزدیک .نزدیک . دنیا چیست ؟ زیباست اما وهم است ؟ هست اما نیست؟ چراکوهها درطول شبانه روزمیچرخنداما ما نمی بینیم ؟چرا بعدازمرگ ازما پرسیده میشود که ماهمدیگرراچندباردیده ایم ؟

(روزیکه خدا همه رامحشورکندچنان احساس می کنندکه گویی *بیش ازساعتی  ازآن روز دردنیا نبوده اند.آن هم  به اندازه ای که فقط یکدیگررادیده باشند.حقیقتازیان کردندکسانی که دیدارالله راانکارکردندوهدایت نیافتند)سوره یونس . آیه چهل وپنج

دنیا .دنیافقط ایده ومطلوب خواستنی شیطان است .هرکس به شیطان نزدیک ترباشد دنیارا زیباترمی بیند دنیارا بهترمی بیند .دلبسته اش میشود.جادویش میشود.زندانیش میشود. مجنون میشود. جن زده میشود .مثل شیطان..درآیات بالا نشانه هایی از نابودی کره زمین و خورشیدوماه را که درآیات قران بران اصرار شده است خواندید . کابوس شیرین اقتدارتسلط برکره زمین نیز به همینگونه نابودمیشود( سوره یونس آیه بیست وچهار) .

   خواننده خوب دین توحید هرگزمنحصربه عده ای خاص نیست هرکس چنین ادعایی بکند ارتداد ورزیده است مرتدمحسوب میشود.دراتش است. چرا یک انسان که مختاردرانتخاب اوجب است وازحق میگوید باید محصور در( زندان) بشود ؟ باتوجه به آنکه دنیا مکانی باطل است وخواهنده آن دوست شیطان است پس هرچیزی که شیطان ازمالکیت آن لذت ببرد وبشودکه درآتش بسوزد( آه ای مشرک ای کافر ای مرده) بر انسانهای زنده انسان حقگو انسان حق طلب حرام است و آنچه بر مشرک وکافرومرتد حلال وواجب است زندانی به نام جهنم است .  شیطان یک موجود واقعا دیوانه است .مسئله ساز است . دشمن آب. دشمن زمین .دشمن انسان ووقتی شیطان با انسان همراه بشود دشمن الله هم است .الله . الله وزندان دردین توحید یک وهم یک دروغ بزرگ است ازسوی ظالمان وازسوی اهل باطل برای استضعاف انسانها .زندان فقرمی آورد فحشاء میآورد. فسادمیآورد .تبعیض طبقاتی .محرومیت وتضادهای اخلاقی وطبقاتی میآورد.  ....ومانع خیراست   آیامگرجزالله درهمین نزدیکیهاست پس این چه نوع قضاوتی است که زندان علاج وراه حل مشکلات جوامع متشوش جهان ما شده است . 

                                                      ******************************

(این بازگشت تنهابایک  صیحه بزرگ انجام میشود.ناگاه همه درصحرای بزرگ ظاهرخواهندشد)سوره نازعات آیات سیزده وچهارده.ظهور صحرای بزرگ بایک صداوانسانها و*ناگاه زمان سریعترین وازبیخبری میگوید والله چه نزدیک است به همه انسانها به خاک به صحراچرا صحرا؟.گردوخاک .؟. زمین اولیه زمانی که الله از مخلوقات پدیدامده از آب گواه گرفت بر یکتایی وخالق بودن خود بدون هیچ پستی وبلندی دیده میشود .والله .الله.توجه بکنید به همزمانی حضور خورشیدخاموش ازنور وپدیدارشدن ستارگان بی فروغ.مگرمیشود؟ فقط دریک صورت میشودکه زمین شکل کروی خودرا ازدست بدهد قابیل نیز از طریق دفن کردن برادرش هابیل واز یک کلاغ آموخت که بعداز مرگ انسان روزی زمین صاف خواهدشدوانسان یکی از دو عامل آن است پس توبه کرد.همانگونه که موسی س  پس از ارتکاب به قتل توبه کردوالله پذیرفت. صاف کردن زمین وتبدیل آن به صحرا از سوی انسان ارتداد است پس قتل از ارتداد است . مرده را درخاک مدفون نکردن از ارتداد است توبه نکردن از ارتداد است وردتوبه نیزاز ارتداد است  حکومتگران نفرین شده ایران ما آیا پس ازگذشت دوسال قتل بیگناهان جنبش سبزمردم ایران توبه برشما واجب نشده است؟.


(ازچه سوآل می کنندازآن خبربزرگ همان خبری که درموردش اختلاف دارند.این چنین نیست بزودی حقیقت را خواهند فهمید.) آیات یک تاپنج سوره نباء

خبر.آیاانسان معاد را ردکرده است ؟آیا دوزخ وبهشت را ردکرده است .بایدانسانها حقیقت را بدانند وبزودی. بزودی مدت  وزمان سرعت نابودی دنیا را نشان میدهد .بسرعت نیست میشود.و چرا بزودی ؟زمان به همه انسانهاوعده وقوع  رسیدن  به یک پاسخ نزدیک را میدهدماتجربه خواهیم کرد زیرا همه باهم قیام خواهیم کرد پس زمان برای همه ما مشترک است مانند آن(هنگام)که همه ما به یکتایی الله گواهی دادیم و ان (هنگام )برای همه ما یک زمان مشترک بوده است چه فرق میکند چه کسی ودرچه زمانی ازتاریخ ازجهان رفته است

(بدانیدکه روزداوری میعادگاه شماست .همان روزیکه درصوردمیده میشودوهمه شما گروه گروه خواهیدآمد.روزی که آسمان همچون درهایی بازمیشود.روزی که کوهها چون سرابی به حرکت می افتندحقیقتا جهنم درکمین است که محل بازگشتی برای طغیانگران است)سوره نباء آیات هفده تابیست ودو.

 کوهها نیزازعنصرخاکند . این حرکت (بشکلی سراب گونه)دردنیانیزمداوما وجوددارداما ماهرگزبه حس آن نمی رسیم .وحرکت کوهها درفضای بدون آب کنونی چون حرکت همان گردوخاک گردوغبار محلول دراب درقبل از آفرینش آدم س است .مثل چرخش زمین خاکی .درظاهر همیشه دریک جا ساکن امادرجبراست برای چرخیدن حتی آب با او می چرخدآب نیز در زمان جاری است  مداومادر یک زمان محدود به چهارروز دراکنون . که هیچکدام ازروزهای آن شبیه به هم نیست .تمامیت آسمان بازمیشودقرار است همه در مقابل او بایستنداوکه آسمان به اراده او چون پارچه ای خاکسترشده آتش فرومی افتد.انسانهاایستاده  درمقابل الله .برای دومین بار. روز آغاز .روز پایان  برای آب ؟ فقط فضا فقط خلاء.

(که آنچه به شماوعده داده شده محقق خواهدشد.آن هنگام که ستارگان بی فروغ گردند.و آسمان شکافته شودآن هنگام که کوهها ازجا کنده شود.و آن هنگام که زمان شهادت پیامبران معین گردد. این کارتا چه روزی به تاخیر می افتد تاروزداوری)

 سوره مرسلات . آیات هفت تا سیزده

دراین آیات هم از کنده شدن کوهها گفته میشود.کوههای درحرکت درخلاء .رهاشده درفضابدون داشتن جانشین ازجنس آب ازهم متلاشی خواهندشد.

(زیرا آدمی درآینده نیزاراده برانجام گناه دارد.حال آنکه می پرسدروزقیامت چه وقت است. هنگامی که *چشمها خیره بماندوماه تاریک شودهنگامی که خورشیدوماه دریک نقطه گردآیند.درآنروزفریادزند.راه گریزکجاست ؟هرگزراه گریزوپناهگاهی وجودندارد.قرارگاه همه تنهانزدپروردگارت است) سوره قیامت آیات شش تادوازده

تاریکی وجمع شدن  همزمان ماه وخورشید( شب وروز)دریک نقطه  .زمین خاکی انسان خاکی ماه ازخاک خورشیدازخاک همه دریک بن بست . راه گریز مگرایاجزراه اوست که درهمین نزدیکی است . همین نزدیکیها همین زمان حال ماست . در زمین برای همه ما دیدن آشکارای این تاریکی تجربه خواهدشد ..تاریکی ؟دنیا نشانه تاریکی است . بهترین نشانه برای کسانی که دنیا را انتخاب کرده اند تاریکی. طالبان دنیاتاریکی را از دنیا باخودبه آن *هنگام خواهندبرد .دنیا وخاک ( انسان ) میراست عجیب نیست که ماه نمی تابد. خورشید بیفروغ است .انتخاب تاریکی یعنی انتخاب ماه خفته خورشیدخاموش. هرچه ازنور و نعمت و خیراست براو(= گناهکار.مرتد.مشرک .کافرظالم. مجرم )حرام شده است .مال او ازآن او نبوده است که باخود همراه داشته باشد

( زیراهنگامی که درصور دمیده شودآن روز. روزسختی است وبرکافران آسان نخواهدبودومراباکسی که تنهایش آفریدم واگذار)سوره مدثر آیات هشت تایازده

(زیرا زنجیرهاو اتش جهنم نزدماست.باغذاهایی گلوگیروعذابی دردناک .روزی که کوهها وزمین بشدت به لرزه درمی آیند کوههابه تپه هایی از ریگ نرم تبدیل میشوند)

سوره مزمل آیات دوازده سیزده چهارده

( اگرکافرشویدچگونه درآنروز سختی که حتی کودکان را پیرمیگرداند درامان خواهیدبود؟ روزی که آسمان شکافته شودووعده الهی تحقق یابد) سوره مزمل.آیات هفده وهجده

ریگ نرم .کوههایی که چون پشم زده میشوند . کوههایی که متلاشی میشوند وبربادمیروند وگردوخاک یاگردوغبارمیشونددقیقاگویای رویداد آن وضعیت خاکی است که ماهم اکنون نیز دردنیا می بینیم . آغازانقلاب رستاخیز.از دنیا شروع میشود شروع شده است اماما نمی بینیم دنیا داردباطل میشودبرما حرام میشود وجود خاک ( دنیا دیوار )بعنوان تکیه گاه برانسان حرام میشود . ریگ نرم کوههایی که منفجرمیشوند تونلهایی که ساخته میشود زمینهای کوهپایه ای که برای کشاورزی هموارمیشوند .این تعبیر درست کلام قرآن است که از نشانه های قیامت است  خورشیدخاموش .ماه بیفروغ خسوف وکسوف همه ازنشانه های روزقیامت است .خواننده خوب درتفهیم وتشریح این آیه میتوان گفت مادر زمان ودرواقع بطورناآگاهانه وجبری درزمان ومکانی چون  دنیا هستیم همه چیزدر ورای این اتفاقات ساده دنیا شروع میشوددراینجااز تومی خواهم که از سوره مزمل شروع کنی ومتعاقب آن به نوبت آیات بعدی وبعدی را که به آغازمطلب ختم میشودبخوانی .مطمئنا توهم متوجه خواهی شد که ماهمه در رویداد قیامت سهیم هستیم . قیامت هم(اکنون) نیزآغازشده است .همه مادرزمان درجبرصاف کردن و هموارکردن زمین وتبدیل ان به کره ای خشک و بی آب وتحمیل اراده خودبه  صحرا شدن آن همراه هستیم .واکنون نیزمی بینیم وباید باوربداریم که زمینی که به مرزصحراشدن رسیده است ازنشانه های روز موعوداست  . آب کم کم داردمارا ترک میکند براستی چگونه است که ما اکنون  ازناگزیری این جبر پیرنمیشویم؟چون درعین زنده بودن نمی بینیم؟ چون نمی شنویم ؟ حس نداریم ؟ ویادرک نمی کنیم؟تکامل پیدانکرده ایم .چون دراوهام به دنبال پوچی میگردیم. وقتی زمین ازآب خالی میشود هماناانسان خالی شده است واماده سوزاندن .ماازآب گریزانیم .آب فقط با اشاعه دین توحیدبه بقای خودش ادامه میدهد زمین را رها نمیکند هیچ ولی . هیچ شاه .یافرعونی ویا هیچ حاکم یا خالق ازنوع بشر نمیتواند تضمین کننده تام الاختیار اراده انسان بروجود دائم آب باشد زیرا ازجنس خاک است ازجنس دنیاست و خاک ( زمین .انسان جنبندگان)فقط از آب خلق میشود.

( کسی درخواست عذابی کردکه واقع شدنی است.حال آنکه برای اهل کفر کسی نمیتواند آن را دفع کندآن هم دربرابر خداوندی که صاحب جایگاهی بلنداست فرشتگان وروح( روح)بسوی اوعروج می کننددرروزیکه مدتش پنجاه هزارسال می باشد پس صبری زیبا پیشه کن آنها آن روز رادور می دانند وما آنرا نزدیک می بینیم .روزی که آسمان چون فلزگداخته شودوکوهها چون پشم زده گردند هیچ دوست صمیمی ازدوستش نپرسد.) سوره معارج آیات یک تاده

( اکنون رهایشان کن تادراوهام خودفروبروندوسرگرم باشندتازمانیکه روزملاقاتی راکه به آنها وعده داده شده است ببینند همان روزیکه باشتاب ازقبرهاخارج میشوندگویی بسوی بتهایشان شتابانند.چشمهایشان وحشتزده است وذلت سراپایشان رافراگرفته است این همان روزی است که به آنها وعده داده شده بود)سوره معارج. آیات چهل ودو. چهل وسه .چهل وچهار

( آن روزمحقق میشود.روزمحقق شدنی کدام است؟ وتوچه دانی روزتحقق یافتنی چیست ؟)آیات یک تاسه سوره حاقه


(آن روزی که ازوحشت ساق پاهایشان برهنه گردد ازآنها دعوت میشودتاسجودکنند اما قادربه آن نخواهندبود وحشت از چشمهایشان می باردوذلت وخواری سراپای وجودشان را فراگرفته است پیش ازاین نیزآنهارادرحالیکه سالم و تندرست بودند به سجود فراخوانده بودند اکنون مرا باآنها که این سخن را تکذیب می کنندواگذارماآنهارا ازجایی که نمی فهمند تدریجابسوی عذاب می بریم) سوره قلم . آیات چهل ودو تاچهل وپنج

برما واجب شده است زمین راآبادکنیم . اما شیطان زمین وآب ودنیا را ازان خودمیداندپس  آنرا از جنس خودش می پسنددآتشین وسوزان.وقتی آتش باشد خاک میسوزد . آب میجوشدوبخارمیشود این آب از کجاآمده است ؟ آبی که می جوشد ؟ این آب  متعلق است به کالبدظالمان .کافران مشرکان ومرتدان .عرق انهاست ادرار آنهاست آبی است که در طول زندگی سراسر جنون خود در دنیاوارتکاب به  گناه آلوده کرده اند .خون ونجاست جسم آنهاست که درست از زمانی که ازحق روی برگردانده اند تا قبل از توبه ویا عدم توبه انها به زمین فرورفته است وچون آنهابنده شیطان شده اند پس این عرق .ادرار .خون و...... را قبل از رفتن خود به روز قیامت فرستاده اند اکنون هرکس با این بلا با این مصیبت وبیماری دست به گریبان باشدناخوداگاه میتواند ازپیش اب جوشان را که در آیات قرآن نیزآمده است ازان آینده خود بداند .چون این کافران ومشرکان  دیگرخاصیت حیاتی  و زنده بودن خودرا ازدست داده اند هرچه هست باطل وحرامی واجب و آتشین است درحالیکه روزیکه درزیرآب وازخاک بودآن آب خنک وآرامش بخش بود براو مسلط بود واکنون درروز معاد آن اب جوشان است درحالیکه آنها بایدجبراازقبرها بیرون بیآیند مایه عذاب است برای سنگ برای هیزم؟.برای دریایی از اکثریت ها.

 پشت سر ظالمان .مشرکان کافران . وقتی به دین توحید پشت می کنند روی برمیگردانند پشت سرشان که حق آنهارا می خواند دیگر برای آنها نعمت نیست . دنیا نیست جهنم است. رویگردانی  بی اعتنایی به آیات ونشانه های الله و دعوت پیامبران  برای خالدین به جهنم کوهها .آسمان . خورشیدوماه همه چیزهمه چیز باید تبدیل به نیستی بشود .چگونه است که درکمال ناباوری اکثریت این نشانه های گقته قول الله را که درآیات بالا آمده است را باورندارند. به اراده الله این فاجعه محقق میشود .اما اکنون  درزمان ما اکثریت تکذیب کننده انداشکال تکذیب آیات الله درگروههای اکثریت متفاوت است همین اشکال  تکذیب در اعتقادات بعضی از اهل کتاب نیز دیده میشود مثلا تکذیب آیه ( آبادکردن زمین که دربالا آمد) استفاده است ازشکنجه .قتل بیگناهان .وحتی ساخت انرژی هسته ای .که ماکاربردوعمل به این موارد را در نزد حکومتگران سلطه طلب جهان امروز بسیارمی بینیم وعجیب است که توجیه کاربردمعمول  این اعمال به نام  حفظ وحراست ازدین (یا مسجدیا سجده گاه ) و حمایت ازحقوق انسانها صورت میگیرد.مبارزه انسان با انسان.به نام دین  به نام قانون.

آنچه از ارتداد دراکثریت بعضی از اهل کتاب به دست میآیداز انشعاب درادیان ترویج شده است انشعاب دردین توحید به نام مذاهب تشیع .تسنن ارتدکس .پروتستان و.......وبسیاری ازمذاهب از قول حق الله ( بیراهه های دوراز حق)  خوانده شده است .وآنهانمی فهمنداز کجا به سوی عذاب میروند.این حقیر(دردرگاه الله) به آنسوی ارتداد رایج در ادیان دیگرمذاهب آگاهی ندارم ولزومافقط آنچه را قران یادآورشده است دراین مطالب آورده ام اما دردین توحید از موارد تسلیم به یگانگی الله یاتوحید. پذیرش پیامبران پذیرش کتبی که آورده اند وپذیرش وجودملائک و ایمان به روز معاد هرگز نباید تحت تاثیر این انشعابات قرار بگیرد این یک واجب کلی است برای آنکه ایمان اشخاص ایمان اورده ممحک بخورد .  انشعاب  ادیان که زمینه ارتداد را درنسل پیرو دین توحیدواسلام محمد ص نیزبوجود آورده است  ازعوارض  بیماری جنون شمرده میشودونتیجه این بیماری آنست که انسان ازمقام خود پایین بیایدنزول بکند ودرنتیجه همراه باقرین شیطانی بشود.

(بدانیدکه خداوندمیخواهدبرشما آسان بگیرد چراکه انسان ضعیف آفریده شده است) سوره نساء . آیه بیست وهشت

 انسان ضعیف  خاک بی ثبات سرگردان که بافراموش کردن آب وغرق شدن دراوهام احساس قدرت میکند الزایمرمیگیرد وضعف خودرا فراموش میکند.فکرمیکندکه او میتواند بدون اطاعت ازالله و پیامبرمانا بشود .برتر بشود .حرامی را حلال و حرامی را حلال بکند.باطلی را اوجب و حقی را باطل بکندوبا این جنون زمین را آبادکند( انسان راتکامل ببخشد) گمشده ای دردنیایی از جنون . وبهترین راه گمراه کننده برای براورده کردن وارضاء این بیماری پناه گرفتن در وراء دین توحیداست .مسجداست . کلیسا ست و... به گفته باطل شیطان که برای فریب آدم وحوا درقران بصراحت آمده است برمیگردیم .

(اما شیطان به هدف اینکه آنچه دربدن نهان دارند برایشان آشکارکندآنهاراوسوسه کردوگفت .خداوند شمارا از این درخت منع کردتا مبادا تبدیل به دوفرشته شویدوبه زندگی جاوید دست یابید) سوره اعراف آیه بیست

همه راز مشرکان وکافران ومرتدینی که درپناه مسجد .وعبادتگاهها و.پیامبران وایمان اورندگان  به فریب انسانها می پردازنددرهمین آیه نهفته است .اکنون زمانی است برای بهترین فرصت که هرکس راه وصراط حق الله را دریابد.شیطان درعرش . مشرک در سجده گاه مسجد فقط از عارضه جنون وارتداد است.وماهیت بعضی ازاهل کتاب ودخالت انسان را در دین نشان میدهد .فرشته شدن .بهشتی شدن از راهی جز راه الله.خداشدن برای  پیروان مذاهب انشعاب یافته اسلام عیسی س . ولی شدن برای پیروان مذاهب انشعاب یافته دراسلام محمدص.

( خدافرشتگان را  همراه باروحی که ازامراونشات گرفته برهرکدام ازبندگانش که صلاح بداندنازل میکندتامردم رانسبت به دستاوردشان هشداردهندکه .جزمن خدایی نیست پس فقط ازمن پروا داشته باشید. کسی که آسمانها وزمین را بحق خلق کرده است .بدانیدخدابلندمرتبه ترازشرکی است که می ورزند.خدایی که انسان را ازنطفه ای بوجود آورده  واکنون اویک دشمن آشکارشده است) سوره نحل آیه  سه وچهار

(خدافرشتگان را همراه با روحی که از امراونشات گرفته برهرکدام از بندگانش که صلاح بداند نازل میکند= نازل کردن ببینید شیاطین هم  برانسان نازل میشوندوفرشتگان دونوع موجود متضاد درآفرینش باهم . آتش و آب و هرکدام از بند گان  ونمیگوید کدام بنده . مشخصه خاصی ندارد .دارنده هیچ (اصلی )نیست . ازسپاه وسلاح اونمیگوید .ازبصیرت او نمیگوید از عدالت او نمیگویدازولی بودن اونمیگوید چون اورا می شناسد با تفهیم این آیه ماهم بایداورا بشناسیم .اوتنها کسی خواهدبودکه واجب است مارا از خدابترساند به ما هشداربدهدونه از یک انسان .نه از پیاده شدن ازکشتی موهوم .ونه از ندانستن زبان عربی(همه چیز دروغین شما رفتنی است.) در دنیامارا بترساند از چیزی که وجود ندارد قرنهاقبل مرده است همراه با شیطان مرده است  نه اومارا ازباوربلایای طبیعی دردنیا نمی ترسانداومارا از زندان نمیترساند ازسیاهی لشکری دربندگی ازقانون و یک اصل گمراه کننده نمیترسانداز( نظام.نظام .سواره پیاده امارسوا) زشت دنیایی نمیترساند اومارا از الله احد صمد.نور.حسیب ومجیب میترساند . همان او از فرشتگان وهمراهی یک روح مارا به تولی الله احد میخواند همان او میتواند درمقابل شیطان بایستد.همان اوکه میداند وباوردارد الله واحداست وزنده است .درحجاب است . حجاب . وانسان ؟ آشکاراست .ودشمن آشکارالله.

( الله پروردگارشماست وبعدازمرزحق فقط گمراهی است .روسوی کجاکرده اید؟) سوره یونس آیه سی ودو

                                             ************************************

وتک رویایی ازمیان رویاهای صادقانه من .اگرچه خواننده خوب می بخشی که به دلیل طولانی شدن مطلب قاب وارونه من از آوردن رویاهایی که شاید درانتظارخواندن آن باشی معذور خواهم بود

                                                     رویای صادقه( برخورد)

*درخوابم . خودم را نمی بینم . کجاهستم دنبال خودم میگردم . وبه من می رسم . او انجاست . دارد پشت به من درخواب که اورا می بینم به عده ای نگاه می کندکه در حال رفت و آمد دسته جمعی هستند .او( آن من )ایستاده است بی حرکت ومن صورتش را نمی بینم . پشت سراو من هم میان زمین وهوا می ایستم .بالای سرش هستم درارتفاع شاید نیم متری فکرمیکنم اگربخواهم تکان بخورم حتما به او برخوردخواهم کرد چاره ای نیست باید اوراهمراهی کنم .من به کنجکاوی های او عادت کرده ام  .(من درخواب هردوی آنها رانگاه می کنم)

این افرادچه می کنند در این فضای تقریبا تاریک شب. هوا کمی گرم است اما آزاردهنده نیست .آنهاکه بیشترشان مرد هستند باهم حرف میزنند . من دقیق نمیشوم به حرفهایشان . لباس سپیدرنگی برتنشان است .چهره هایشان آرام است حس می کنم دردنیا هستم امانیستم .انقدر صورتهایشان برایم زنده وواضح است که این شک به من دست میدهد که میتوانم لمس شان کنم .اما انها نمیتوانند به من برخوردکنند .آنها دران فضای کم نور درطوافند. کجامی روند نمی بینم . مسیرشان دیده نمیشود بر بالای سرآنها یک تکه از سیاهی است چون آسمان شب. و او الله دارد می آید بر زمین نیست ودر بالای سر آنها که می چرخندبربالای آن سیاهی است . دارد نزدیک میشود . ای به من نزدیک کجابوده ای .الله روشن است و روشن تر نزدیک میشود .من زنان را دیگر نمی بینم  ومردانی که بسیار آرامند همه روبه ایستاده ومرا نگاه می کنند چه نگاه های مسروری .شایدآنهامی خواهند ازعکس العمل من بدانند گویا آنها می دانند من درانتظار دیدن الله دلتنگم.الله .الله الله .به من نزدیک ترمیشود بالای سر من است .مردان دیگر نیستند .من .خودم راهم نمی بینم .  ناگهان ان سیاهی آسمان می ایستد بالای سر من .حرکت نمی کند نمیرود . درست بالای سرمن .او روشن است.نورانی است .ازجنس نوراست. آنها همان آنها که لباس سپیدی پوشیده اند اطراف من جمع شده اند . چیزهایی میگویند حال که برای تو این رویا را می نویسم بخوبی به خاطرنمی آورم که چه سخنانی می گفتند. اما تکیه کلامشان را بخاطردارم .و آن چیزی نبود جز اینکه می گفتند تو می توانی. تودرست انتخاب کرده ای.  من چه را بایدانتخاب میکردم ؟ که انها از آن راضی بوده اند؟ سرم را بطرف بالا میکنم   آه الله شادمان دارد مرانگاه می کند ومن چقدر به او نزدیکم .آغوش او بسوی من باز است ومن دیگر خودم رانمی بینم دلم نمی خواهد نفس بکشم .دوست دارم زمان درهمان لحظه بایستداگرچه من از دنیایم. آن منم .چشمانم برق عجیبی میزند الله رفته است  ومن زنده ام دیگر پشت به خودم ندارم فقط منم .من رویا . اوکه بربالای سرم بود دیگرنیست .حس می کنم دارد خوابم میبرد.اما همچنان بیدارم .خنکایی عجیب مرا آرام کرده است احساس خنکی وشادابی می کنم  .آرامشی که من به آن نیاز دارم. آنها را دراطرافم می بینم مردانی ازمیان رویا هنوز در کنارم ایستاده اند. یک لحظه همه مرا تنها گذاشتند .چرانفهمیدم . آه آن منم .در آنجا افتاده ام .درحالت رضایت مطلق . نهایت خواستن  برای خوابیدن وناگهان دستی ازمیان آن آسمان پایین می آید فکرش را بکنید که آسمان بتواند به من نزدیک بشود تا دستی به اندازه یک مترونیم از درون آن خارج بشود.  . وآن دست کشیده است وبی عیب. مشتش را جمع کرده است وفقط انگشت اشاره اش را بطرف من در خواب نشانه گرفته است . آرام آرام آن دست پایین می آید نوک انگشت اشاره اش را روی قلبم میزند .وبازچندباردیگراین کار راتکرارمیکند اما من  درخواب فقط متوجه احساس همان ضربه اول انگشت اوشدم وضربه های دیگر گویی با نیرویی از ان من شد. حس نمیکردم انگشت او به قفسه سینه ام برخوردکند .یک بار دوبار.نرم نرم و.......

*بیدارشده ام روبه آسمان . انجا که انگشت او مرا طلبیده است و ساعت ساعت .صبح نفس خودرابر زمین دمیده است صبح زنده .برای زندگان دعوت به نور می کند .

من روزی بیدار خواهم شد .رویاهایم به من گفته اند ورویای بالا پاسخی است به سوآل من  که آیا من میتوانم ؟حامی من دران روزموعود( همان روح نشات گرفته از الله)خواهدبود.آن روزی که برهمه مخلوقات وعده ان داده شده است  من در روز موعود  ( چون جنبنده ای )اززمین برخواهم خواست وگواهی خواهم  دادکه شما ظالمان .شما حکومتگران نفرین شده ایران  وجهان دردنیا هرگز به حقایق  ایمان نیاوردید.من دراینجاهمه شمارا دعوت به توحید ویکتاپرستی میکنم .اکنون زمانی است که از آن شماست اگربخواهید.

                                                      *********************************

                                                    به نام خداوندبخشاینده مهربان

( کسانی که به حقایق کافرشدند ومردم رااز راه نجات بخش الهی باز داشتندخداونداعمالشان راباطل میکند.اماکسانی که به حقایق ایمان آورده وعملکردی نیک وشایسته دارند وبه قرآن حقی که از جانب پروردگارشان برمحمد نازل شده ایمان دارند.خداوندگناهانشان را می پوشاندوکارهایشان را اصلاح می کند واین به خاطر آنست که اهل کفراز باطل پیروی می نمایند.خداوند این چنین حقایق زندگی مردم را برایشان توصیف می کند) سوره محمدص . آیات یک تاسه

اسفند. بیست ونهم اسفند .

ای حکومتگران وخواص ایران ما. اگردرمیان شما دوگانه پرستی نیست .اگردرمیان شما طبقه (خواص) نیست اگردرمیان شما زندانی نیست .اگردرمیان شماکسی درحصرنیست .اگردرمیان شما کسی اختلاس نمی کنداگردرمیان شما کسی دزدی نمی کند .تقلب نمی کند .اگردرمیان شما کسی بیگناهان را نمی کشد .اگردرمیان شما کسی  هنوزگوساله نشده  وبزغاله هم نبوده ا ست اگردرمیان شما کسی به نام خس وخاشاک وجودندارد.اگردرمیان شما مرد؟(نامردی) وجودندارد.اگردرمیان شما قاضی بی انصافی  نیست .اگردرمیان شما همه به عدالت وآزادی وحقوق  (مشروع) انسانهااحترام میگذارند .اگردرمیان شما کسی یک زن را به جرم حق گویی نمی سوزاند .اگردرمیان شما متجاوز به عفاف وحرمت زنان ومردان وجودندارد.اگرشما جزبه رهبری جهان اسلام نمی اندیشید.اگرشما با رواج مواد مخدروفحشاءوفقر درمبارزه اید.اگر فتنه گرومنافق وبدعتگذارنیستید .اگر گردوخاک شایع درکشورما برای شما بحران نیست واگر شما برهمه نژادها واصلها ونسبها به سبب ایرانی بودن برترید.اگر مختاررا یک قربانی دنیا نمی دانید.اگر کشتی نجات  شما درانتظارمسافرانش درناکجا آباد دنیا پهلوگرفته است.واگر واگر و..... پس چرا اصل ( ولایت فقیه ) را باطل نمی کنید. ؟چرادین توحید را برمردم حرام کرده اید؟مردم  مظلوم ایران ما باید بدانند دین توحید با دین ( نظام ) شما در تضادونبرد است.   

(ایران ما)خوزستان . بهاررا به همه ایرانیان بیگناه درزندانی ودرحصروبه خانواده های بزرگوارشهیدان سبزوهمه کسانی که  در سرتاسرجهان خودرا در شادی بهارانه مردم ایران سهیم می دانند صمیمانه تبریک میگویم .            منتظری درانتظارنور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 فروردین 1391    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()