وتمکین به دین پدران خواه بت پرستی ویا جانشین (فرعونهاو..) ویا الهه هایا اوهام (خرافه پرستی شیطان پرستی و....)رابردین جدید ترجیح می داده اند.

( کافران چون تورا ببینند فقط مسخره ات می کنند و( خطاب به مشرکین)می گویند آیا این همان کسی است که درباره خدایان شما سخن می گوید *حال انکه خودشان یاد خدای رحمان راانکار میکنند.انسان عجول وشتابکارآفریده شده است عجله مکنیدبزودی نشانه هایم را برایتان بیان می کنم) سوره انبیاء آیات سی وشش وسی وهفت

دراین آیه از عکس العمل عمومی انسانهامی گوید  نسبت  به دین یکتاپرستی درزمان پیام آوری پیامبران دین توحید واما درمورد نابود کردن اقوام کافروناسپاس تا قبل از ظهوردین اسلام محمد .اگر به آیات قرآن  مراجعه کنید قبل از ظهوردین اسلام محمداقوامی در تاریخ نابود می شده اند که درصدد نقشه چینی وجنگ با پیامبران نوظهوربوده اند ودرآیات بالا نیزخواندیدکه *یکی ازطرق نابودکردن این اقوام سنگساربوده است  باید بدانیم واجب است که یک مسلمان  بداند مخالفان دین الله مادام که اعلان جنگ نکرده اند اجازه ومهلت برای ادامه  زندگی  وبقاداشته اند.واین هم روشی است که حضرت محمد درمقابل مخالفان دین توحید بدان اقدام میکرد هرگاه به جنگ برمی خاسته اند اوهم به جنگ برمی خاسته است ودر صورت وضعیت آرام که مسلمانان درامنیت بوده اند فقط به تبلیغ ودعوت وهشدار والبته بربی اعتنایی ورویگردانی ازمخالفان دین الله ادامه میداده است واینکه گفته بشود که حضرت خودبه جنگ بر علیه دشمنان ومخالفان متعهدبه رعایت حقوق جمعی اقدام میکرده است درواقع رد آیات  ابلاغ ودعوت وهشداراست .رد گفته الله است ارتداد است وقرآن سند زنده ای است برتوجه دین توحید به حفظ حقوق انسانها ومرزها ی فی مابین آنهاونمیشود با وهم استدلال آورد که  برای پیشبرددین توحید جنگ یک راه حل است .زندان جواب میدهد.درواقع این طرز بینش  انکارآیات است رد گفته الله است ارتداد است

.. درموردجن توضیح داده شد محل زندگی جن در بالا (ماوراء) یادر کره زمین نیست .مکانی است مابین این دو .ودر سوره جن هم که بخوبی میتوانیدتجسم کنید که با استنادبه گفته جن امر شده است به تبعیدجن مخلوق آن هم به اراده الله ازمکان مسجد (خواننده خوب مسجد یادریک کلام سجده گاه نمادی است خاص دین الله یعنی  محال است ونمیشود ونمی توان حکم یا امری جز حکم وامرالله را در دین واردکرد نمیشودکه مسلمان بودواز کارها واداب مشرکین ویاکافران تقلیدکرد.دراین صورت از شیطان وطاغوت تبعیت کرده است .او مجنون است .دیوانه است هرکس که از این آیه تمرد بجوید

( بدانیدکه مساجدازآن خداست همراه با خدا کس دیگری را مخوانید.)آیه هجده.

 پس بدعت های انتخاب جانشین برای الله وپیامبروایمان آورندگان ( ولایت ساختگی) در دین توحید .یاعمل سنگسار .تجاوزبه حقوق وعفاف انسانها .ربا.  قتل وزندانی کردن بیگناهان وتحریف .تغییر وتبدیل آیات کتب الهی به نام دین الله از جنون است رد گفته های الله است .ردگفته های همه پیامبران الهی است رد همه آیات کتب پیامبران است ورد روز قیامت است .ازان جمله است واردکردن حرام در حلال .واردکردن باطل در حق که نمیشود ونمی توان به استناد بعضی روایاتی که مغایر باآیات الله هستند باوهم آنها را در اموردین الله واردکرد وبانیت قلب یا القا ء وهم راجانشین آیات قرآن قرارداد. این عمل ارتداد است بهانه کردن دیدگاه فقهاء مصلحت اندیشی . واختلاف انداختن گفته های ایمان آورندگان( علی .حسن و..... ) با گفته الله وپیامبرنیز از ارتداد است آنچه از مراجعه به فقه واجتهاد ومرجعیت وکتب معتبر دینی وهمچنین وروایات واحادیث برای حل مشکلات ومعضلات یک جامعه توحیدی ازآن استفاده میشود باید با راه و حکم ورای درکتاب قرآن برابر باشد( کپی برابر اصل باشد)  

در برنامه ای تلویزیونی جوانی از جناب روحانی ؟پاسخ دهنده به سو آلات پرسید .قرآن ولایت فقیه را ردمی کند.وازچرایی نیامدن چنین آیه ای دراین مورد پرسید. این آقای روحانی؟ به جوان سو آل کننده پاسخ نداد وفقط با یک جمله ( آن هم با دستپاچگی ) گفت که باید برای یافتن پاسخ این سوآل به فقه مراجعه بشود؟ دراینجا من از سیمای جمهوری؟ ؟ می خواهم که برای روشن کردن واحترام گذاشتن به اذهان عمومی ایرانیان لطف کنیددر مورد واجب ترین واصلی ترین مسئله  دین توحید. فقه را بهانه نکنید .با دین  وایمان مردم ایران ما بازی نکنید. این بعیداست که رای وحکم وآیه ای که الله وپیامبرآن را بصراحت برای ما بیان کرده اند با چند جمله فقهی .با مراجعه به چند روحانی . با آوردن احادیث از کجا؟ رد بشود انکار بشود تغییر پیدا بکند تبدیل بشودباطل بشود خائنانه لوث و از قرآن طرد بشود.براستی چرا برای ورزش  چندین ساعت وقت میگذارید برای تشویق مردم به انتخابات ؟ روزها وقت مردم را با سخنان ضدونقیض پرمی کنید . با کوچکترین صدای های وهوی سیاهی لشکری از روحانیت؟ به خیابانها می ریزنداما هیچکس نمی تواندازباید یا نباید یک اصل مرده وباطل در دینش ودرمذهبش سخن بگوید یا دلیل آن رابداندکه چرا در آیات حق الله  ولایت مردود وباطل میشود ؟ ازنشانه های جنون است ؟ ازعلامات اقتداء به شیطان است نوعی شیطان پرستی است ؟ازتاثیرالزایمر است؟ ایستادن درمقابل الله وپیامبراست؟ نشست در برابر فرمان قیام  واجب از سوی اله وپیامبر وایمان اورندگان است؟شمارا چه شده است که به نشستن عادت کرده اید؟ عجبا که این اصل جعلی قوانین دنیایی  شما(ولایت فقیه)چون خدایش همیشه درزندانی ازمحدودیت هاست؟ جزدروهم وجودندارد.هیچ کتابی الهی آن را تایید نمی کند .وشما براستی که حرمت ماه حرام .حرمت انسانهایی چنین آگاه رابسیار بی رحمانه  شکستید.

.( آیه اطیعواالله واطیعواالرسول و...از سوره نساء آیه پنجاه ونهم را فراموش نکنید. بعداز اطاعت از الله ورسول وجمع برتر ایمان اورندگانی که به اطاعت از الله ورسول خوشنامند  اقتداء به هرمرجع ویاگواه ویا روایتی ویا رجوع به طاغوت یا کافر یا مشرک ومرتد حرام وباطل است ارتداد است  .نمیتوان با القاء اوهام آیات الله را مردودکرد نمیشود .نمیشود .آه ای نظام الهه ها نفرین الله وپیامبرش برشماباد.).عجبا حتی جن شیطان هرگز نخواهدتوانست از فرمان الله سرپیچی کند. اودردایره ای ازجبر( بی ابی واتش) گرفتاراست پس همانطورکه با وهم خودرافریب داده است با وهم و وسوسه اعمال عمل می کند.  جن فقط در زمانی میتواند به زمین بیاید که ماهیت خودرا به شیطان یا جنی که فاقد آب است تغییر داده باشد .وما می بینیم که اقوام مسخ شده توسط جن در برابر نیروی الله محکوم هستندبه نابودی وهلاکت .درگذشته تاریخ  واجب بوده است که اقوامی نابود بشوند تا دین الله برقراربماند.و عذابی که از سوی الله برآنها وارد می آید یک عذاب فراگیراست مثل بالا آمدن آب در زمان رسالت نوح س .یا غرق شدن قوم فرعون در دریا . یا باران سنگ مرگ آوردر زمان لوط س نبی و.... یا بادمرگ زا برای منکران رسالت شعیب س. اینکه چرا اقوام مختلف درمقطع ودوران مختلف درمقابل رسالت انبیاء ازعمل سنگساراستفاده میکرده اند به دلیل قدرت داشتن بعضی ازاهل کتاب درمیان این جوامع بوده  وچیره شدن وابستگیهای مادی بر معنویتی است که اقلیت ناخواسته  دراوج غفلت آنراپذیرفته اند (ظالمان به دنیا تکیه می کنند نسبت به توانایی خود در درک حق . دیدن حق ازحق شنیدن  تفکردر حق . تدبیردرحق به مانند سنگ عمل می کنند مثل بت ها عمل می کنند بت ها سنگها مرده اند .ظالمان نیزمرده اند .ماهیت سنگ برای شنیدن دیدن .تفکر ساخته نشده است .آنها با تکیه بردیواریا دنیا .بین خود ودین الله از خود چون سنگ واکنش نشان میدهند .سنگ. سنگسار.نمایشی است از احتیاج مبرم درونی آنها به شکستن انجماد اندیشه ها .به تغییر. اما بنا به موقعیت زمانی ومکانی نامطلوب دررسیدن به رشد  نیازآن را درتضادعملی نشان می دهند محرومیت ازآنرا پنهان می کنند .ازحق می ترسند به عرش برگردید چرا شیطان به الله می گوید که فریب خورده است؟سنگسارکننده در زمان پیامبران همین را میگوید من فریب شیطان را خورده ام .من از نشستگانم اینست که بندگان الله را به نشستن دعوت میکند میزند تا بنشیند .شکنجه می دهد تا بنشیند . اورا میکرب .فتنه گرو.... می خواند تحقیرش میکند از زندگی  انسانی دورش میکندتا بنشیند. تا بشود اختلاس گر میایاردی .بشود دیپلما ت  تافته جدا بافته .بشودیک دیکتاتور که مسلمانان را مثل علف هرز؟ درو می کند.اوجبراوبی اراده  میگوید من درمقابل حق چون سنگم .)واماآگاهی گروهی ازاهل کتاب ازاهمیت  پرتاب سنگ بسوی جن درسنگسارموثربوده است.

وامافاعل ویا اجرا کننده سنگسار درواقع به نوعی بیماری الزایمرازگروه جنون مبتلا ست .اوهم دین خودرا فراموش کرده است وانکار میکند ( سوره اعراف آیه صدوهفتادودووصدوهفتادوسه)وهم نسل خودرا نابودمیکند نادانسته قتل میکندامادرقالب دین عمل باطل انجام میدهد ودرچهارچوب دین  او دیگر یک مسلمان ( همه ادیان) نیست نمیشود که اقرار به مسلمانی بکند نمی تواند.اوتابع شیطان است . به سوره جن برمیگردیم از جهان ماورا بسوی جن سنگ پرتاب میشود بسوی جن ونه بسوی انسان . اما انچه ما در واقعیت می بینیم انسانی است که شیطان براو اراده وحاکمیت پیداکرده است وغرق درجنون بسوی انسان سنگ پرتاب می کند کاری مغایر با حکم الله وپیامبرش ابراهیم . عملی برضد الله وپیامبر یعنی آنکه او از الله وپیامبر اطاعت نکرده است او مرتداست وارتداد ورزیده است .اودچارفراموشی شده است .

ما با یک روش مشابه با سنگسار که برای درمان الزایمر هم به کارمیرود در طب ایرانیان توسط ابوعلی سینا ( سینا ؟ آیا ابن سینا رانمیشود خواند پسرچینی ؟سینا درزبان عربی برگردان چینا یا کشورچین است؟ یک مسلمان ازچین ؟ طب چینی؟ یا رازی را که یهودی الاصل بوده است و به دین اسلام محمد ص ایمان می آورد چرا ما ایرانی می خوانیم .بعضا اسامی باما حرف می زنند از آزادی تفکر وامنیتی که دران زمان برایران ما حاکم بوده است سخن می گویند . از اینکه اسلام تامرزهای چین گسترش داشته می گویند وازنگاه مثبت حکومت مداران آن زمان برای یادگیری و آموزش علوم پنهان نیز میگویند و......) برای درمان فردی که فراموش کرده است انسان است وخودرا گاو می پنداردنیز آگاه شده ایم .بیماراین پزشک ایرانی با دیدن لبه تیز چاقو به یادمی آورد ( دربرگشت به حافظه خود به یادمیآورد) که گاو نیست انسان است . حیوان نیست شیطان نیست انسان است .جنون انسان را از حق خود( انسان بودن ) دورمی کندتا جایی که فراموش میکند انسان است ووهم حاکم بودن بر همه موجودات . ولی بودن شاه بودن فرعون بودن برای او دردرک ودیدن وشنیدن وتدبیردرتکیه بر عقلانیت در جوانب واقعیات وحقایق  سایه  می اندازد.وقتی ما به کتب پیامبران مراجعه می کنیم نامی از ولایت فقیه یا مرجع و..... یا کشتی نجات درحالیکه هیچ آیه ای بر نزول بلا برمردمان آن سرزمین نیامده است یا آنکه در آیه ای از قرآن انجیل . تورات و.... گفته بشود حفظ وحراست از یک حکومت دنیایی بر نماز وعبادات مسلمانان اوجب است یا اینکه شخصی آیه بیاورد که از سوی مراجع یا فقها ادیان الهی میشود به جای الله ومحمد ص وایمان ؟آورندگان جانشین تعیین کرد وانسانها ازسوی الله مجازندکه درآیات کتب الهی نسبت به احتیاج زمان یا مصالح مسلمانان تغییریا تحریف صورت بدهند درخواهیم یافت که درعصرجدید هم باگونه های متفاوت جنون در بین اهل کتاب دین محمد ص نیزروبروهستیم .

ای خواص وحکومتگران نفرین شده ایران ما .بعداز سالها (انقلاب؟) ایران ما امروز شاهد است که توسل به عمل سنگساربرای مجازات یک مجرم یاگناهکار عملی مردودبوده است چند سال دیگر شما به این واقعیت غیرقابل انکارخواهید رسید که ( اصل ولایت فقیه ) هم یک وهم وازنگاه دین الله مردود وازارتداد است؟ چندسال دیگر به این نتیجه خواهید رسید که بفهمید نماز وعبادات وزندگی ومرگ یک مسلمان ( همه ادیان) ازآن  الله اوست ؟ چندسال دیگر؟اکنون چرانه ؟نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 اردیبهشت 1391    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()