***************  (آری شمااین دنیای زودگذررا دوست داریدوآخرت را رهاکرده اید) سوره قیامت آیات بیست ویک وبیست ودو  آیا چنین نیست؟ آنها *می گویند قیامت وجودندارد اما بازانکارش می کنند . ( بگو این مرگی که شماهمواره ازآن می گریزیدشمارا ملاقات خواهدکرد) سوره جمعه قسمتی ازآیه هشت  پس( *بگو از اولین گرفته  تا آخرین همه درمیعادگاه در روزمعین جمع خواهیدشد)سوره واقعه.آیات چهل ونه وپنجاه ( روزی که همه شما راجمع نمایدآن روز روز مغبون شدگی خواهدبود) سوره تغابن آیه نه براستی چرا قیامت را انکارمی کنید ؟ چرا ( می گویید) قیامت یک توهم است . ( آیا پیش از اینکه عذاب واقع شده است ایمان می آورید؟)قسمتی ازآیه پنجاه ویک سوره یونس س (آن روز محقق میشود. روزمحقق شدنی کدام است؟)سوره حاقه آیات یک ودو هربارکه کافران ومشرکان در نفی حق می گویند(فقط بگویید . می گویند= دراراده باش شیطان قرارمیگیرند)و درمقابل گفته های کافران ومشرکان الله به پیامبران امر می کند ( بگو)شاید که گوش شنوایی دراراده باش الله قراربگیردو بشنود. پدری از نسل وذریه ای که اکنون در دنیای ماهست وتا اکثریت بر روی خاک دراکثریت هستند قیامت ظهورنخواهدکرد.زمین ما تنها میراث ایمان آورندگان خواهدبود.باید گروه کفروارتداد از روی زمین محو ونیست بشوند تا زمین به این گروه اولی الامربرسدو قیامت درجبر به وقوع بپیوندد .به اکنون فکرکن . ( هرکس که *خواهان عزت است بداندکه تمامی عزت وشوکت ازان خداست سخنان پاکیزه بسوی خدابالا می روندواین *عملکردخوب است وانهایی که فریبکارانه دست به کار زشتی ها می زنندبرایشان عذاب سختی مهیاست. حال آنکه فریب کاری اینان نابودشدنی است) سوره فاطر آیه ده توجه داشته باشید به (خواستن ) با ابراز سخنان و فی الفور تبدیل شدن ان به عملکردخوب ( اراده باش)برای انسان . انچه ما می خواهیم الله اراده می کند.انکارقیامت چرا؟ ایا رد قیامت  سخن بسیاری از ما نیست  .آیا الله آن را به جهانیان ابلاغ نکرده است پس چرا سخن الله را ردمی کنیم.؟رد قیامت هم دربیان وسخن دراراده باش قرارمیگیرد ونتیجه آن در سرنوشت ما جز قربانی شدن انسان  به فریبی نیست . فریبی که مارا به (گذشته) برمی گرداند به شیطان . به جهنم.وعذاب.در( گذشته ) گان . ( پیش)ینیان . انها که می سوزند و شعله های انها هرروز دربرابردیدگان ناتوان مابه حریم  انسانهانزدیک ونزدیک ترمیشود . گاهی به ققنوسها نگاه کن .شعله های چاههای نفت وگاز .تورا ازماندن ترا دراسارت  در. گذشته درگذشته گان هشدارنمی دهد؟.  وسبز را مرده می پندارد وانکارش می کند. انکار قیامت .انکارسبز یعنی که هست یعنی که تردید داردکه نیست؟ انکار حقیقت همیشه هدف بیان باور شخصی جامعه یا افرادنیست .حق راباوردارند پس انکارش می کنند گاهی درلباس مذهب گاهی در(مواد) قانون .اینگونه دیدن خاص شیطان انس است. (الله پروردگارحقیقی شماست وبعدازمرزحق فقط گمراهی است) سوره یونس آیه سی ودو ترس ازغیرالله .ازعلائم دورشدن ازحق ( حق گفته جبری است زنده است)است یکی از علائم جنون است.آیامیشودبا اوهام با چشمانی بسته با گوشهایی کر.با کم عقلی .با ؟ با زنده ای که حاکم  ومسلط برماست جنگید؟ (ای ایمان آورندگان ازخداونداطاعت کنیداز پیامبرخدااطاعت کنیدواز صاحبان راستین ( اولیای برتر)در امورخودتان اطاعت کنیدواگردر چیزی اختلاف کردیدبرای داوری آن رانزد خداوپیامبرمطرح کنیدچنانچه به خداوروز حساب رسی ایمان دارید. این کاربرای شما خیروعاقبتی نیکوداردآیا نمی بینی آنهایی راکه گمان می کنند به آنچه که برتووقبل ازتو نازل شده ایمان دارند(قبل ازمحمدص؟موسی س؟ عیسی س؟ و..نازل شده ایمان دارند؟)درحالیکه  می خواهند (اراده باش سوره تکویر را به یادبیاورید) قضاوت وداوری را به طاغوت واگذارند ) آیه پنجاه ونه وقسمتی از آیه شصت سوره نساء  (اطیعوا) اطاعت کنید.پیروی کنید دنباله روی کنید تبعیت کنید .اطیعوا امربه فعل اطاعت می کند.امربه تسلیم می کند در(موقعیت ) همه زمانها . نمی گوید ای اولیای برتر در امور مسلمانان همه ادیان  ایمان آورندگان را اجبار به اطاعت از خود کنید . این چنین اجباری را الله مردودمی داند ( الله الله )اجباردر دین توحید منفور است. (برخداست که راه درست ونجات بخش را نمایان کند بدانیددرمیان راهها راهی انحرافی است واگر خدا صلاح می دانست می توانست همه شمارا به اجبار هدایت کند)سوره نحل آیه نه ( نوح گفت ای قوم من اگرمن ازجانب پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم واومرا رحمتی داده باشدکه شما از دیدن آن عاجزید.چگونه می توانم شمارابه پذیرش حق اجبارکنم درحالیکه ازآن کراهت دارید؟)سوره هودس آیه بیست وهشت (بدان که اگر خدا *بخواهدهمه مردم روی زمین به حقایق ایمان می آورندآیاتو می خواهی ؟ مردم به اجبار به ایمان بیاورند. هیچکس وارد فضای ایمان نمیشودمگربه اذن خداوندبزرگ. وبدانیدخداوندپلیدی رابرکسانی که عقل خودرا بکار نمی اندازند مقررکرده است)سوره یونس س آیه نودونه وصد اگر الله بخواهد( بخواهدپس میشوداراده ای حاکم برعمل)میشودآیا تونیزمی خواهی ؟واین سخن خطاب به محمدص است .مستقیما به پیامبرامرمی کند چون من نمی خواهم مردم به اجبار به من ایمان بیاورند پس برتوست که این راازانها نخواهی . والله ازتسلط خود بر بندگانش می گوید چه ایمان بیاورند وچه اورا انکارکنند..این جبراست که  پیامبردرانتخاب بربندگان الله مسلط نمیشود .این یک جبراست که فقط الله انتخاب می کند اما صلاح اراده ( باش) الله برکافران ومشرکان تقریری جبری است . آنچه در آیه پنجاه ونه سوره نساء امده است  جامعه پیشنهادی برای تشکیل امت واحده ازتمامی ادیان الهی (ونه یک دین خاص)است . ودراین آیه چنانچه می خوانید حاکمیت* تحمیلی جمع ایمان آورندگان برتر را برایمان آورندگان مردود می داند.و انتخاب را برایمان آورندگان مشروط به قبول یک اصل یاقانون مرده نمی کند .الله تنها این چنین جامعه ای را می پذیرد وهرجامعه دیگری را درمسیررشدوتعالی انسانها مردودمی داند .هر دین توحیدی نیزمی تواند چنین جامعه ای را تشکیل بدهدو این چنین جامعه ای انتخابی سمبلی ازتسلیم به پذیرش یک جبراست تحت حاکمیت خاص الله قرارگرفتن است .دراین جامعه تنها الله ولی است . (اگرمردم بواسطه دنیاطلبی کفارتبدیل به یک امت واحدگمراه نمی شدندماسقف خانه های تمامی کافرانی راکه خدای رحمان راانکارمی کنند ازنقره می ساختیم وبرای آنهانردبانهایی قرارمی دادیم تا از آن بالا روندوبرای خانه هایشان درها وتختهایی قرارمی دادیم که برآن تکیه کنند.همچنین انواع زیورآلات راعطایشان می کردیم اماتمام اینها متاع ناچیز زندگی دنیاست .حال آنکه حیات جاودان درمحضرپروردگارت خاص کسانی است که حرمت خداوندرانگاه می دارند)سوره زخرف آیات سی وسه.سی وچهار. وسی وپنج  در جامعه ایده آل توحیدی پیروان ادیان زیرمجموعه هایی ازامتهای کوچک اسلامی( تسلیم)راخواهندساخت که ازآسیب  ورویگردانی ازحق مصون خواهدبود.براین جوامع یا امتهای کوچک فقط الله حاکمیت دارد .شاه .ولی . فرعون قارون .نمرود همه ازکافران خواهندبود.امامشرکین همان بعضی اهل کتاب هستند که دردین خود دچارارتدادشده اند. بعضی اهل کتاب با تکیه به مذهب حاکمیت بر اکثریت مردم را عهده دارمیشوند. خواننده خوب اکثریت یک نماد است .وقتی الله می گوید اکثریت نمی فهمند اکثریت نمی بینند و....... بطورغیرمستقیم اشاره داردبه اینکه اقلیت مردم به دین راستین الله ایمان می آورند این اکثریت درواقع بیانگرحکومت یا رهبری  موردقبول آنهاست که بر باطل وحرام تکیه دارداین اکثریت درواقع اکثریت خاک زمین را به نابودی وتباهی خواهندکشید.باید دانست که مابرای زندگی اقلیت سهم بزرگی ازکره خاک را برای ایمان آورندگان نباید متصوربشویم . کره زمین ما کوچک خواهدشد .اکثریت در آیات قرآن مرتد.کافرومشرک هستند پس حمایت و جانبداری اکثریت ازیک حکومت یا رهبری دلیل مشروعیت ومقبولیت آن حکومت یا رهبری از نظرالله ورسول نخواهدبود. زیرا اکثریت  مردم نافهمند اکثریت مردم درک ندارند.اکثریت مردم نمی دانند واکثریت مردم کورندو......واما نمونه ای از طرز پندارمشرکان درآیه پنجاه ویک سوره نساء امده است ( آیانمی بینی (نمی بینی؟) کسانی را که بهره ونصیبی از کتاب آسمانی ( انجیل تورات .قران و..) به آنهاداده شده است اما به ساحران و طاغوت ( ولی .شاه .فرعون .بت .قانون و....)ایمان می آورندودرباره کافران می گویند که راه آنهانسبت به راه اهل ایمان به هدایت نزدیک تراست)   فردکافرکاملا وجود الله را مردود می داند امافردمشرک  درسرگردانی  وتردیددردوگانه پرستی قراردارد.این دوگروه کافرومشرک وجه مشترک عمده ای که دارند انست که همواره در*مقابل الله. پیامبران وایمان آورندگان برتر قرارمیگیرند. ودراین آیات  الله مجددا از کسانی میگوید که درجبرند درصورت مصلحت الله درموقعیت باش قراربگیرند ایمان آورندگان درنظرالله کسانی هستندکه فقط ازالله اطاعت کنند فقط الله را (ولی) مطلق بدانندوالله ولی کسانی است که حقایق راگفته های الله را آیات الله را مردودندانند انکارنکنند وبه حقایق تسلیم باشندوبه کسانی که ازصف ایمان خارج شده اندازمرزحق رد شده اند ارتداد ورزیده اند ودنیارا برآخرت رجحان داده اند رجوع نکنند.تکیه نکنند.اقتداءنکنند. ازمرزحق تجاوزنکنند اجازه الله رانادیده نگیرندو اجازه خودرا تثبیت نکنند.وهرکس جزاین بپنداردمرتداست وجزو امت واحده کفر خواهدبود آنچه درسوره زخرف می آید از اکثریت دنیاطلبان می گوید کسی که ادعای ولایت وحاکمیت برهمنوعان خود دارد ادعا دارد می تواند گروه اکثریت را با خودهمراه کند. درحالی که انکه اوراتابع  محیط و اکتساب از مکان می کندانسان نیست شیطان است .الله درباره منشاء باورکفردربین اکثریت می گوید( مگرابلیس که تکبرکرد وازکافران شد)سوره ص آیه هفتادوچهار و ابراهیم درباره شیطانی که دلیل کفرخواص ( آه خواص .خدایگان تبعیض طبقاتی )ومردم روزگاراوست می گوید (پروردگارا آن بتان بسیاری ازمردم راگمراه کرده اند پس هرکس ازمن تبعیت کرد ازمن است وهرکس از دعوت من سرپیچی نمودپروردگارا تو آمرزنده وباگذشتی)سوره ابراهیم س آیه سی وشش درسخنان ابراهیم س رازخودکشی پسر نوح س( گونه ای  زمینی ازمرگ ابلیس که برپایه ارتداد است قتل .خودکشی انتحار .اعتصاب غذانیزدراین گروه هستند )گفته میشود پسری که از ایمان وابلاغ پدرش به دین الله اطاعت نکرد .(پس هرکس ازمن تبعیت کنداز من است) مابازمی گردیم به آیه چهل وهشت ازسوره نساء ( بدانیدخداوندهرگناهی رابه غیرازشرک به خودش را در موردهرکه بخواهدمی آمرزدوعفومی کند)  در سوره ابراهیم س این پیامبرازجایگاه خودش بهشت می گوید وپدرش را چون مشرک است از اهل بهشت نمی بیند دراین آیه هم درکمال اسف ازدلیل شرک درمیان بعضی اهل کتاب آمده است (مردزناکارجزبا زن زناکاریامشرکه ازدواج نمی کندوزن زناکارراجزمردزناکاریامشرک به ازدواج درنمی آوردوهمه این مواردبرای اهل ایمان حرام است) سوره نورآیه سه ( بی شک ماشیاطین را *اولیاء( اولیاء) کسانی قراردادیم که ایمان نمی آورند ) آیه بیست وهفت اعراف (کافر= ناسپاس.  انسان یاجن که چون ابلیس ادعای برتری بکند)ویک اصل باطل ویا یک وهم رابه جانشینی الله بشنا ساند .سکوت قانون آزادانه استفاده از موادمخدر هم یک نوع تحمیل سکوت است . ازدواج همجنس گرایان را در قاب قانون اعمال کردن نیزتحمیل سکوت است . سیصدوپنجاه میلیون تومان به عنوان؟ نیزتحمیل سکوت است .اپیدمی حمل اسلحه هم نشانه ای ازمرگ(گویایی)است .نه دی هم افشاگرتحمیل سکوت است.ای سکوت بگو .موادمخدردوست (ای دوست؟ باورشیطانی تو دارد ایرانی را می کشد). یارانه های اقتصادی وفقرهای مصلحتی. پهبادها کبوتران پیغام برواسلام امریکایی  حکومتگران درکشورما هرروز قربانی میگیرد.                                                    ************** طرح هدفمندی یارانه نیز ازگروه تحمیل فقیرانه معانی سکوت است اما (آنگاه به مردان خودگفت اجناسی که بابت خرید غله داده اند دربارشان بگذارید) قسمتی ازآیه شصت ودوسوره یوسف (وهنگامی که کالاهایشان رابازکردنددیدنداجناسی که درمقابل غله داده بودندبه آنهابازگردانده شده است) سوره یوسف س آیه شصت وپنج در زمان یوسف س درمدت هفت سال پیاپی درهای رحمت الله برمردمان بسته میشود و مردم مکلف میشوند بصورت پایاپای  از حکومت مصرغله برای خوراک خانواده ها تامین بکنند. چنانچه درآیات بالا می بینید برای مبارزه با قحطی بهترین شکل مبادله غله با اجناس مردم بوده است .دراین دوآیه ازنوع وجنس کالا یا شیء که به حکومت داده میشود نام برده نشده است اما آنچه درزمان یوسف س عامه مردم بدان احتیاج واجب داشته اندهمانا غلات بوده است یعنی نان (درخوابی که به یوسف س گفته میشودازنام گندم آمده است) پس غله یا نان دراولویت برتری بوده است نسبت به کالاهایی که بدل از غله ازمردم  ستانده میشده است  متقابلا ارزش کالایی که حکومت آن زمان از مردم می پذیرفته است دراولویت دویا سه و.... بوده است وارزش شیءیا اجناسی که به حکوت درازاء غله داده میشده است هرگز قابل قیاس با بهای غلات نبوده است .برطبق رویای یوسف س این جبر بوده است که حکومت درآن سالهای سخت روش مهربانی رابامردم درپیش بگیرد واز سررافت  بامسئولیت وتحمل جبر مردم را درگذرازجبرفقر وبلای نازل شده بسلامت همراهی کند . قحطی یک بلای الهی است وجبری.این داستان تکان دهنده  راهی است برای ابلاغ دین توحید بین الله وپیامبرودعوت مردم به توحید.وتعهد یوسف س سالهای قحطی درمصرسراغازی شدکه درایران ما  اینگونه بر مردم القاء شودکه این طرح یک طرح اسلامی و متعاقب آن یک روش مبارزه مشروع وواجب در روزهای بحران جعلی اقتصادی درایران ما است با تاکیدبرآنکه ازشیوه پیامبران بوده است .بدعت نبوده است .ما همه می دانیم که زیاده خواهیهای خواص حکومت درخاصه بخشی وهزینه از بیت المال ودومین دلیل هم ساخت وتولید انرژی هسته ای( انرژی هسته ای ازنوع مفیدومضرآن در دین توحید حرام است)که باعث تحمیل تحریمهای بین المللی شد گوشه ای از مسائل پدیدآورنده فقروناتوانی اقتصادی وتورم وگرانی رایج درکشورما شد.اما درنگاه دین این دو دلیل مادی هرگز ازجبر الله نبوده اند و مردم نیزجبرا مقیدبه تحمل عواقب آن نیستند چون جبرا ازطرف الله نیست وشرع نیست واجب نیست. والبته همگانی نیست(خواص وثروتمندان طبق معمول؟ به زندگی حرام و پرزرق وبرق خودمشغولند).درضمن بهایی که مردم در قبال دریافت یارانه ها به حکومت  پرداخت می کنند بسیار اسف باروویرانگراست. برای طبقات آسیب پذیر جامعه ماغیرقابل تحمل است .  سوال برانگیز است که چگونه شخص اول مدعی حکومت ایران که مدعی اولی الامر بودن درامور کشوررا دارد طرح هدفمندی یارانه ها را ازعدالت محوری وعدالت پروری می خواند؟آیامگرما مسلمان به دین توحیدنیستیم چرانبایددراجرای این امور عام  ومردمی اجماع بین ایمان آورندگان تشکیل بشود وبا اجازه رای وحکم شرعی به اجرادرآید؟ کشورما تابع (مذهب) است چگونه است که هیچکدام از روحانیون دارای اجتهاد وفقاهت  زشت ترین .بدترین شکل گناه کبیره قانونی  یعنی ( ربا) را دراجرای طرح  هدفمندی یارانه هانمی بیند.؟  سوآل برانگیزاست که ازهمه روحانیون پرسیده بشود با استنادبه کدامین آیه از کتاب قرآن به خوداجازه داده اند یک فقیه را برراس امورمسلمانان به حاکمیت ومشروعیت منصوب کنند؟ کسی که تشخیص نمی دهد حق از باطل چیست ( نمی داندقحطی یک معضل وبلای جبری ازسوی الله است (وعدالت برهمه بطور یکسان عارض میشود) و حیف ومیل بیت المال  توسط  نورچشمی ها و تحریمهای اقتصادی ازبلایای الهی نیستند ودررد وتحمل عوارض آنها مردم ملزم درجبربه انتخاب هستند .این فقط یک نفر(اصل ولایت فقیه)چگونه به خوداجازه می دهد که زندگی حال و آینده میلیونها نفر ایرانی رادر زیر قانون طرح هدفمندی یارانه هابه منجلابی ازفسادبکشاند؟                                                       *************** ای سکوت بزرگترین جنایت توآنست که هیچکس تورا نمی شنود. وشماآقایان خواص جبرا بایدبدانید حکومت در دین محمد ص ودرهمه ادیان توحیدی پس از ابطال جواز حکومت درمیان قوم بنی اسراییل بر همه انسانها حتی برمحمد ص حرام شده است واین یک جبر الهی است (ما به بنی اسراییل کتاب آسمانی وحکومت و نبوت عطا کردیم. وازنعمتهای پاکیزه روزی شان دادیم وآنهارابرجهانیان برتری بخشیدیم . ودلائل روشنی ازامر خداراعطایشان کردیم و آنها در آنها اختلاف نکردندمگرآگاهانه واز روی ظلم وستم .) آیه شانزده وقسمتی ازآیه هفده سوره جاثیه وشما اکنون شما با تحمیل حکومت فردی بدعت بزرگی در دین توحید ابداع کرده اید آیاشما نمی دانید درمقابل جبرالهی قدعلم کرده اید؟. براستی شما این مذهب را ازکدامین دین موهوم خلق کرده اید؟دینی که مردم را به نشستن ونشستن وفرو رفتن در فقروفساد اجبارکرده است؟ حصرخانگی آزادیخواهان ایران.کشتن ترانه ها .سهرابها .ستارها نیز ازعلائم  تحمیل  بی جواب سکوت است . دعوت به آرامش مردم ایران توسط روحانیون ناآگاه و ترویج  خط مشی سکوت درمقابل ظلم نیز تحمیل سکوت است .دعوت مردم به تکثیر زاد وولد نیز ازآدات سکوت است. اختیارات مطلق  چندین میلیون نفر انسان را به یک نفر دادن نیز از آزادی حق بیان وفریاد نیست از خفقان است. اسلام آمریکایی ؟؟؟. منافق . گوساله بزغاله. خبیث . فتنه .خس وخاشاک . زندان . باطوم. شکنجه .تجاوز .آلودگی هوا. اختلاسها . معرکه گیری برای هیچ . سکوت خواص مرده سربه( تو)هم ازمحاصره مردم در سکوت است. سکوت.دریک کشوراسلامی؟ به شصت دختربچه تجاوزمیشود هیچ روحانیی دم نه نفس هم  نمی زند؟ حتی خودش را به زحمت نمی اندازد ادای مردم کشور هندرا دربیاورد.هندوهایی که مرتب تف ولعنت می شنیدنداکنون؟ بیگناهان را سالها در زندان  درتبعید در؟آوارگی .درحصرازاجتماع ایرانیان دورنگاه می دارند اما هیچ فقیه عالم ومعظم . مکرم و آیت الله ؟ی نمی آیدبگوید مگربرای مدعی حق شدن هم باید جریمه پرداخت؟ آقایان چگونه به حلا ل بودن نانی که می خوریداعتمادمی کنید؟ای خاک ای دنیا درتومعنا وتعبیر دامن زدن به کلمه سکوت نیز دعوت به ترس از سکوت است .بگویید ای خواص که چگونه عوام را درفقروفلاکت دوست داشتن نیزاز اعمال جابرانه سکوت است . ای حکومتگران دنیا پرست به قربانیان ظلم وجورسیاستهای حقوق بشری و قربانیان مذاهب استبدادی بگویید پاسخ بدهید چه کسی درسکوت عوام آزاداست ؟ راحت است؟چه کسی؟                                                                             .************* (وبه یادآوریدهنگامی که ازبنی اسراییل (پیمان)گرفتیم که جزخداوندبزرگ را پرستش نکنید وبه پدرو مادروخویشان و یتیمان ودرماندگان نیکی روا دارید وهرگاه بامردم سخن می گویید بهترین کلام رابرگزینید ومتواضعانه نماز گزاریدوزکات اموالتان را پرداخت کنید اما جز(اندکی)ازشماهمگی ازفرمان خداسرپیچی کردید ومغرورانه روی گردان شدید؟  ویادآرید آن هنگام را که از شما( پیمان) گرفتیم که خون همدیگررا نریزید وهمدیگررا از خانه ودیار خویش آواره نکنید.وشما به چنین گواهی اعتراف کردید وخودگواهید.اما ( اکنون) این شمایید که همدیگررا (می کشید )وعده ای را از خانه وکاشانه شان آواره (می کنید) وبرعلیه آنها متجاوزانه وبه ناحق (متحد میشوید) ؟ وهرگاه به اسارت شما(درآیند)برای آزادیشان فدیه طلب (می کنید)(حال )آنکه ازاساس بیرون کردنشان ازسرزمینشان برشما( حرام بود) آیافقط می خواهید به بعضی آیات کتاب خداعمل کنید؟ وبرخی دیگررا انکار(می کنید) بدانید جزای کسی که این چنین (عمل) کندچیزی جز خواری وذلت دردنیا (نیست)بدانید خداوندبزرگ ازعملکردتان غافل نیست .اینان همان کسانی هستندکه زندگی دنیارا به بهای ازدست دادن آخرت خریدندوبه خاطراین (تجارت) زیان بارهیچ عفوی شامل حالشان نمیشودوکسی توانایی نجات شان را ازعذاب ندارد) سوره بقره آیات هشتادوسه تا هشتادوشش    این گذشته وحال ثابت شده فرزندان اسراییل است. سوره بقره ازسوره های آغازین قرآن بزرگ است دراین سوره ومتعاقب آن درسوره اسراء عملکرد گذشته واکنون قوم بنی اسراییل درارتجاع  متاثراز انتخاب ( گذشته ) پدران و پیشینیان بدون تغییر مانده است .دراکنون هویت کشور جدیداسراییل با افزایش قربانیان این تجارت  دنیایی زیر سوال رفته است . مادراین آیات از نشانه های کفروشرک وارتداد ریشه دار دربین این مردمان می خوانیم .می بینید که اگر ارتداد در شکل هدف و ایده آل یک امت تحمیلی دربیاید قربانیان آن بی شمارانسانهای بیگناه خواهندبودو نیزباتوجه به آنکه همه ایات الله درجبر باش قراردارند آورده شد که آینده ظالمان. کافران مشرکان .گمراهان درحال متوقف میشود اکنون هم روال باش اشاره شده درقرآن که اشاره به حکومتگران کشور اسراییل دارد  بدون تغییر بدون تبدیل بدون هیچ پرده پوشی گرفتارجنون وارتداد است ( بین مرگ وزندگی است .اینگونه حالت زندگی شیطان .مشرکان وکافران است  زنده دردنیانیستند وبطورکامل مرده هم نیستند). اما درسوره اسراء با یک مهلت برای این کشور روبرو میشویم . سوره اسرا در تاریخی نزدیکتر به زمان اکنون ما امده است .من به عنوان یک ایمان آورنده ایمان دارم که اگر کشور اسراییل برصلح وپیمان جدید که با مسلمانان کشور فلسطین بسته است پای بندی نشان بدهد آنرا مردودنداند( پیمان و گواهی فی مابین مسلمانان ادیان توحیدی درواقع پیمانی مشترک  بستن با الله وپیامبران ادیان الهی است) ازسرنوشتی که دچارسکون درزمان حال به آن مبتلاءگشته است رهایی خواهدیافت .امید دارم که آنچه دراین وبلاگ اورده میشود بتواند سهم خودرا ازموفقیت این پیمان با مسلمانان همه ادیان توحیدی باخوشنودی جشن بگیرد .    (ودرآن کتاب به بنی اسراییل اعلام کردیم که شما دوبار در زمین فسادوتباهی خواهیدکرد( خواهیدکرد= درمکتوب عملی شده است خواسته آنان دراراده باش قرارگرفته است)وسلطه جویی بزرگی را مرتکب خواهیدشد .هنگامی که نخستین وعده (وعده .هرآنچه گفته میشود قول وعده است پس میشود)تحقق یافت گروهی ازبندگان خویش را که جنگاورانی قدرتمند بودندبرشما مسلط کردیم . تابرای پیداکردن  مجرمان حتی خانه هارا جستجوکنند.واین وعده عملی شد. سپس شمارابرآنهامسلط کردیم وبه واسطه اموال وفرزندان یاریتان نمودیم. ونفراتتان را زیادکردیم. بدانید ( اگر) نیکی کنید درحقیقت به خودنیکی کرده اید و( اگر) مرتکب بدی شوید باز به خودروا داشته اید .بدانید(( اگر)) وعده دوم فرارسدکسانی رابرسرتان خواهیم فرستاد(اراده باش درعمل = تغییرنخواهدکرد نمیشود انرا تحریف کرد یک قول است حق است و( وآنچه من می گویم حق است .نمیشود این قول را انکارکرد )که آثارغم واندوه درچهره هایتان نمایان شود واز وحشت به مسجدالاقصی پناه خواهیدبرد(مسجدمکانی است که وقف خداست.آیا شما می دانیدچه می کنید؟) همچنانکه باراول پناه بردید بدانیدانها هرچه را به زیرسلطه خودبگیرند نابودمی سازند) سوره اسراء ایات چهارتاهفت مسجدالاقصی اشاره خوبی است به وضعیت متزلزل در میان مسلمانان دین توحیدی . مسجدازان الله است وشما بعدازظلمها وجنایاتی که انجام داده اید واز ترس به مسجدیا درواقع به الله پناه برده اید .بدانیدمکتوب  سرنوشت مشترک شما باشیطان بعداز رویگردانی و فرستادن پیروانش به جهنم جزبا یک جمله ختم نمیشود (شیطان از حرف خودبرگشت وگفت من از شما بیزارم زیرا چیزی می بینم که شما نمی بینیدهمانا من ازخدامی ترسم خدایی که مجازاتش سخت و طاقت فرساست) سوره انفال آیه چهل وهشت ای حکومتگران بعضی اهل کتاب یهود هنوزبرای بازگشت فرصت هست . شما اگربخواهید ازمرگ نجات بیابید درنزدالله اراده میشود آنچه که می خواهید وآیا شما زیباتراززندگی برای انسانها مگرچیز دیگری (می توانید) ازالله طلب کنید. (ای بنی اسراییل به یادآورید آن نعمتی راکه عطایتان کردم پس وفاکنیدبه عهدی که بامن بسته اید بی شک من نیز به عهد شماوفادارخواهم بود وشمارا ازاینکه  پیمان شکنی کنیدبرحذرمی دارم.پس حرمت این قرآنی که تورات شماراتایید می کند نگاه دارید وبه آن ایمان بیاوریدوخودرا به اولین منکراین کتاب تبدیل مکنید وشمارا برحذرمی دارم ازاینکه آیات مرا سوداگرانه به بهای اندک بفروشید) آیات چهل وچهل ویک ازسوره بقره من هم بعنوان یک ایمان آورنده از شما حکومتگران قوم بنی اسراییل می خواهم  حرمت واجب به آیات الله را باعمل بدان به جهان اسلام ثابت کنید.                                                   **************** درآیات سی وسه .سی وچهار وسی وپنج سوره زخرف در بالا آمده است .اگرکافران(ببینیدیک ایمان اورنده که دست به سرقت اموال مردم نمی زند)بر بیت المال مسلمانان دست درازی نکنند .  الله برای آنها خانه هایی باسقفی ازنقره خلق میکرد. نردبانی قرارمیداد تابرتمامیت دنیا نظارت داشته باشند وزیورآلات عطایشان میکرد.بله الله برای آنها معجزه ها می ساخت .واین یعنی آنچه ولی (می خواهد)شاه(می خواهد).فرعون (می خواهد)قارون می (خواهد) یعنی  آرزوی اراده  داشتن حاکمیت بردنیا. اما درجبرالله آخرت از سهم هیچکدام از گروههای ارتداد نخواهدبود. این مطلب را باید همه دنیا طلبان بدانند .و پذیرش این  گفته وقول الله برای جهان یک جبراست .جبر.عده ای نمی بینند چرا؟ عده ای نمی شنوندچرا عده ای از حاکم بودن الله بر سرنوشت انسانها نمی دانند؟ می گویند می خواهند وعمل میشود عملی که سرنوشت سازمیشود .هربارکه می گویند هربارکه می خواهند یک حق را رقم می زنند یک قول را رقم می زنند . حق حاکم الله را.  قول حاکم الله رابر زندگی خود جبرمی کنند.؟آنها می گویند آنچه آنهامی گویندفقط دردنیاست والله می گویدوشماخوب میدانیدالله چه می گوید.  .آب .ژن .پدران مشرک. زنان زناکار.پدران زناکار وزنان مشرک درتشدیداین معایب بیماری زا دخیل هستند .ونتیجه ندیدنها .نشنیدنها و...مبنای اختلاف درعقاید اکثریت مردم کره خاکی مامیشود. (بگوای پیامبرآیاآنهاکه حقایق را می دانند باآنهایی که ازآن بی خبرندیکسانند ؟فقط خردمندان ازاین نکته پندمی گیرند) زمرآیه نه (وازمیان مردم کسانی هستندکه همتایانی برای خداوندقائل میشوندو آنهارا به اندازه پروردگار دوست می دارند.اما آنهاکه باتمام وجودحقایق راباوردارندخدارا بیش از هرچیزدیگری دوست می دارندوهنگامی که  گستاخان ستم پیشه  عذاب را ببینند درک خواهندکردکه تمامی قدرت دراختیارخداونداست وعقوبت خداسخت وطاقت فرساست. آنگاه که رهبران و رقم درشت ها عذاب رابنگرنداز*هواداران و*فرمانبران خودبیزاری می جویندواین چنین پیوندبین آنها گسسته خواهدشد)سوره بقره آیات صدوشصت وپنج وصدوشصت وشش دراین دوایه ما با دوگانه پرستی در دوبعد زمانی حال .آینده مانند دیگر آیات کتاب الله برخورد می کنیم. چنانچه می خوانید حال  آن زمانی  است که یکی از اشکال کفروشرک درجریان است (زمان  *حال در همنوع پرستی سلطان پرستی به میان اعراب میرود . درمصر ابلاغ آمرانه  فرعون پرستی رانشان می دهد ویااصل ولی پرستی رادرایران ما وشاهان  طلایی زندانی وملکه های منزوی بازمانده از افسانه های کهن پدران مارا به نقدمی کشد درقسمت دوم زمان مابابعد زمانی آینده درهمین زمان حال درآخرت روبرومیشویم .لازم است به گفته مومنی که درزمان رسالت موسی س مردم را از گذشته ای که درآینده ؟ زمانی که آنها می پندارند وجودداردومنتظرآن خواهندبود آگاهی میدهد اشاره بشود اومی گوید (ای قوم من ازآن روزی که یکدیگررابه فریادرسی بخوانیدبیمناکم .آن روز که به *عقب برگشته و*بازمی گردید درحالیکه هیچکس شمارا دربرابرعذاب خداوندحفاظت نخواهدکرد)آیه سی ودو سوره غافر دراین جمله حال جبرا فانی است(آنچه  درنزدشماست نابودشدنی است)اما آینده یا آخرت جبرا ماناست  ومومن از آن می گوید .جهنم وبهشت ماندنی است هرگز نابود نمیشود فقط آنچه درنزدماست نابودمیشود .حتی مساجد حتی مقبره امامزاده ها ( بدانیدانچه بنا کرده اند پیوسته مایه تردید قلبهایشان خواهدبود مگرانکه قلبهایشان پاره پاره گردد .بدانیدخداونداگاه وحکیم است)سوره توبه ایه صدوده این ایه در پاسخ به سوال ساخت مسجد توسط دوشخص . کسی که به نیت خشنودی الله مسجدرامیسازدو شخص دیگری که اساس ساخت مسجدرابرلبه پرتگاه سست ( اوهام) بنانموده است آورده شده است اگرچه زیارتگاه امام حسین مسجدنیست مسجدجمکران میعادگاه مهدی نبوده است . اما به عنوان سجده گاه نیز اقامه نمازدر آن صورت میگیرد . امادر ایه صددوده به نیت اهمیت داده شده است تردید . تردید وشک یا ارتداد. پاسخ این سوآل ایه صدوده سوره توبه است . .ایمان درعمل مفیددرآخرت  بهترین گواه است اگر انسان باورداشته باشدکه دنیاوهرانچه درنزدماست نابودشدنی است.واین باور باورهمه ایمان اورندگان از جمله حسین بن علی  ازجمله مهدی بوده است وآیا با این تفاسیرساختن گنبدی ازطلا دردین توحید از بدعت نیست؟عملکرد میماند وآنچه درنزدماست هرگز مانع ظهوراخرت نمیشود .وچه طلاهایی درآتش ذوب خواهدشد .آیاحسین خواهدگفت  طلا ازآن من است؟ نه اوخواهدگفت هرانچه هست ازان الله خالق است. حسین هم ازان الله است .  توجه کنیداین ایمان اورنده ازچه اتفاقی می گوید(وقتی به عقب برگشته وبرمی گردید).این *عقب درواقع آینده جبری حکومتگران ( فراعنه . شاهان. سلطانها .ملکه .ولی ها و..) است که دائم درحالت ارتجاع وبازگشت است به عقب .مادر قرآن ازپشت سرظالمان .دروغگویان متکبرخواندیم والله درآغازازجهنم گفت.   (هرگاه به بعضی آیات ما آگاهی یابندانرامسخره  می کنند بدانیدبرای آنها عذابی خوارکننده است .*پشت سرآنها جهنم است ودستاوردشان هیچ به دردشان نخواهدخوردوکسانی که را که به جای خدا بعنوان تکیه گاه برگزیده اند هیچ نفعی به آنها نمی رساندوبرای انها عذابی بزرگ است) سوره جاثیه آیات نه وده جمله مومن راستگورا مجددا بخوانید اوازهمزمانی اکنون و مجازات درعقب ( پشت سر =یا آینده ای که گمراهان درانتظارآن هستند)می گویداو علاوه برآنکه سرنوشت وجایگاه آنهارامی داند اززمانی که دراکنون مجازات براین حکومتگران وهوادارانشان در آن مقطع زمانی رخ خواهددادنیز می گوید.همه چیز برای آنها متوقف مانده است قومی که دچار وهم جبری است تکیه گاهی که وجودندارد . ( آیا نمی بینی که ماشیاطین را بسوی منکران حقیقت فرستادیم تاشدیدا آنهاراوسوسه کنند) سوره مریم س آیه هشتادوسه برای آنان پشت سر فقط زمان گذشته یا( درزبان عامیانه معمول)همان آینده گمراهان .گناهکاران .مشرکان .کافران .رهبران گمراهی و.... را نشان می دهد (آینده ایمان آورندگان فقط در پیش یا جلوی آنها خواهدبود)تعیین خواهد شد. چون خلیفه آدم که ازگذشته آمد وزنده به آینده وآخرت خواهدرسید. اماچراایمان آورنده مومن ازبازگشت به عقب می گوید؟ عقب . ماباز باید به عرش برگردیم .ابلیس ملک درعرش دچارناسپاسی و ارتدادمیشود وازتاثیر ارتدادتبدیل به عنصرآتش میگردد.اودرهمانجا وعده وقول ورودجبری رابرای خودوپیروان انس وجن به جهنم را از الله میگیرد ( خداگفت قسم به حق و آنچه می گویم حق است که جهنم را از *تو وکسانی که ازتو پیروی کنند پرخواهم کرد)سوره ص). قسم به جبر باش درقول الله گویای اینست که درهمان لحظه که این قول یاگفته به باش درعمل تبدیل میشود جهنم ساخته وآماده میشود .برای آتش که شیطان است وپیروان شیطان . درقرنها پیش از ورود آدم به زمین و توالدوتکاثرانسانها تکلیف وارد شوندگان وسرنوشت تلخ انها رقم می خورد.باش جهنم واتش و شیطان درآغازاین قول الله است امادراکنون که مومن به دین موسی س ازآن میگوید در بعدمکانی سکونت آینده این حکومتگران قرارمیگیرد. گفتنی است قبل ازقیامت وقتی که این حکومتگران فرصت زندگی مجدد راپیدامی کنند درجبرباش تسلیم به یکتا بودن .خالق بودن وتوحید اقراربه اسلام می کنند( گواهی وتسلیم درآغاز معارفه در اعراف بین کلیت مردم جهان والله وقبل از ورود آنها به دنیا انجام میگیرد سوره اعراف آیه صدوهفتادودو) واین اقراربه تسلیم با توبه یا بازگشت به دین توحید بدون تغییر درتکراراست اماچون این توبه  باآشکار شدن واقعیاتی که دردنیا آنرا انکارمی کرده اندمترادف میشود الله توبه آنهارامردودمی شماردو مشمول عذاب خواهندشد (آیا پس ازاینکه عذاب واقع شده است ایمان میآوریداکنون فرارسید عذابی که شتابانه طلب میکردید سپس به کسانی که ظلم کرده اندگفته شود بچشید عذاب جاودانه را مگربه چیزی غیراز دستاوردتان مجازات می شوید؟ )  سوره یونس آیات پنجاه ویک وپنجاه ودو  ما همه درصفیم اگرچه در اکنون هیچ نمی دانیم اماقران می دانداین کتاب بزرگ می داند که قتل ها .کشتارها .تمسخر پیامبران . سوزاندن آیات الله .نقاشیهای شیطنت آمیز وساختن فیلمهای توهین آمیز از پیام آوران مبلغ وداعی به زندگی ابد چه عاقبتی جبری را برای پیروان شیطان  رقم زده است .تا مهلت زمانی که تا مرگ آخرین نفراز اکثریت برای کره زمین ما محفوظ میماند همه ما مهلت داریم برگردیم دراکنون بگردیم .اکنون زمان مقدری است برای همه انسانها که به طور عادلانه وبرابرازمهلت داده شده برای انتخاب  آینده سود بجویند.  براستی شما درآن روز بزرگ که در ظهورآن تعجیل وتاخیری نیست چه کسی را به فریادرسی خواهید خواند؟درآیه سوره ص جهنم درهمان گذشته خلق میشود وجوددارد ..( جهنم راازتو وکسانی که از توپیروی کنند پر*خواهم کرد)خواهم کرد .الله عمل می کند.به یک جبر که ما برای خود رقم می زنیم ما می خواهیم.. چه پیمان محکمی .چه قول بی برگشتی . جبر .( پرخواهم کرد) (جهنم را از تووکسانی که از تو پیروی کنند .) .جبرپرشدن جهنم مشروط میشود به جبر پیروی ازشیطان .(باش)ی در تسلط( باش)ی دیگر .موقعیت باش گفته ای در موقعیت باش گفته ای دیگر. این گفته ها تغییرنمی پذیرند. تحریف را مردودمی کنند.چون مکتوب شده اند .الله می گویدباش پس موجود میشود تجزیه آنها اما واگرهارا کنارمی زنند .حاکم فقط الله است .جهنم قبل ازانتخاب در ارتداداکثریت انسانها خلق شده است .چگونه میشودقیامت را انکارکرد؟ هیچ اکثریتی نمی تواند درمقابل باش الله بایستداگرجنون شیطان بر ما تسلط پیدانکرده است  پس چرابرای درک مفاهیم حق الله ( گفته های الله)قیام نمی کنیم؟ (بگومن شمارا به یک چیزموعظه می کنم وآن اینکه دونفر دونفر ویاتک تک برای درک حقایق الهی قیام کنید وسپس بیندیشید تا بفهمید که این دوست شما پیامبرهیچگونه جنونی ندارد اوبرای شما فقط یک شداردهنده ازنزول عذاب شدیدالهی است)سوره سباء آیه چهل وشش

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 دی 1391    | توسط: منتظر در انتظار    |    | نظرات()